ผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารทุกท่านพิเศษเท่าเทียมกัน แต่เรามอบบริการพิเศษสุดแด่ผู้โดยสารที่พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง (UM)

 สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มี  อายุต่ำกว่า 12 ปี  ณ วันเดินทาง เดินทางโดยลำพัง ผู้โดยสารดังกล่าวต้องเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป


ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

สายการบินฯ กำหนดว่าผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่12ปี และไม่เกิน16 ปี จัดเป็น YPTA และมีสิทธิ์เดินทางโดยลำพังได้ โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องลงชื่อรับรองในเอกสารแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้อง (Release and Indemnity) สำหรับ YPTA ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองดังกล่าวจะต้องรอส่งผู้โดยสาร YPTA ณ ท่าอากาศยานจนออกเดินทาง  YPTA จะไม่มีสิทธิ์แสดงตนเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ในขณะเดินทาง

ผู้โดยสารที่อายุ 16 - 18 ปี มีสิทธิ์เดินทางโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ และเราจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารในช่วงอายุนี้จะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองระหว่างเดินทางของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์สามารถเดินทางได้โดยต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia/AirAsia X Liability Statement)  ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 34 สัปดาห์ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันอายุครรภ์ประกอบการเช็คอิน ใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์เคาน์เตอร์ ณ เช็คอิน

สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มี อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป เดินทางกับแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดยเด็ดขาด

ผู้โดยสารทุพพลภาพ (บริการเก้าอี้รถเข็น/ลิฟท์สำหรับผู้พิการ)

แอร์เอเชียพร้อมให้บริการผูู้โดยสารของเราอย่างดีที่สุด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราทาง ไลฟ์แชท หรือ คอลเซ็นเตอร์ หลังจากคุณทำจองที่นั่งแล้วอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

เราไม่ยอมรับเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ แต่ในบางกรณี อาจยอมรับเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ โดยจะต้องถอดแบตเตอรี่ออก (โดยผู้โดยสาร) และเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 85 กก.

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผูู้โดยสารที่นั่งเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการเช็คอิน ทั้งนี้อาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมหากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การบริการเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้โดยสารพิการของ AirAsia X (D7)ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม