เงื่อนไขของบริการเชื่อมต่อไปยังเกาะและเมืองต่างๆ

เงื่อนไขของบริการเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ

1. การเดินทางต่อเนื่องจากสนามบินสู่เกาะ และจากเกาะสู่สนามบิน(“การเดินทางต่อเนื่อง”): เป็นการเดินทางจะประกอบไปด้วยการเดินทางทางบก และทางเรือดังนี้:
1.1 การเดินทางทางบก จะให้บริการด้วยรถบริการ ซึ่งขนาดของรถจะเป็นไปตามจำนวนของผู้โดยสาร
1.2 การเดินทางทางเรือ จะให้บริการด้วยเรือเร็ว หรือ เรือยนต์ขนาดใหญ่สำหรับขนส่งผู้โดยสารและ/หรือรถยนต

ในการให้บริการด้วยรถ และเรือ บริษัทเจ้าของรถ และเรือจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("แอร์เอเชีย") ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการให้บริการดังกล่าว

 

2. การจัดการการขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ: ในกรณีที่มีการจัดการให้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศแอร์เอเชีย เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายบัตรโดยสารรถบริการ และ/หรือเรือบริการ ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบิน กรณีดังกล่าว แอร์เอเชียมีสิทธินำเงื่อนไข และข้อบังคับของแอร์เอเชียมาใช้โดยบริยาย ทั้งนี้ การแจ้งเงื่อนไข และข้อบังคับดังกล่าว แอร์เอเชียจะทำการแจ้งกรณีที่มีการร้องขอ เท่านั้น อนึ่ง การแจ้งเงื่อนไขให้เป็นไปตามการพิจารณาของแอร์เอเชีย

 

3. เวลาการเช็คอิน: ผู้โดยสารต้องทำการ เช็คอินรถบริการ และ/หรือเรือบริการ เพื่อรับบัตรโดยสารรถบริการ และ/หรือเรือบริการ ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ รถบริการซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามบิน และ เรือบริการซึ่งตั้งอยู่ตามเกาะต่างๆก่อนถึงเวลาเดินทางอย่างน้อย 10 นาที

 

4. กรณีผู้โดยสารสำรองที่นั่งเที่ยวบินสำหรับการเดินทางต่อเนื่อง: ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือขอคืนค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบิน รถบริการ และ/หรือเรือบริการได้
การยกเลิก และ/หรือการเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน รวมทั้ง นโยบายการจัดการผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่แอร์เอเชียกำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้โดยสารได้รับทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวแล้วตั้งแต่ผู้โดยสารได้ทำการจองตั๋วโดยสารของแอร์เอเชีย

 

5. ค่าโดยสารเรือหางยาว: สำหรับการเดินทางต่อเนื่อง บางจุดหมายปลายทาง สภาพพื้นที่ไม่อำนวยให้กับเรือบริการ และจำเป็นต้องใช้เรือหางยาว หรือเรือขนาดเล็กแทน ซึ่งค่าบริการเรือหางยาว หรือเรือขนาดเล็ก ดังกล่าวถือเป็นค่าบริการซึ่งไม่รวมในอยู่ค่าโดยสารที่แสดงนี้ โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสารนั้นให้กับผู้ให้บริการเรือหางยาว หรือเรือขนาดเล็กโดยตรง

 

6. เส้นทางระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งมีวีซ่าเดินทางเข้าประเทศตามที่กำหนด

 

7. ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการโดยสารรถและเรือ:  แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย รวมถึงความเสียหาย สูญหายในทรัพย์สิน และ/หรือสัมภาระของผู้โดยสาร และ/หรือ ความล่าช้าอื่นๆ และ/หรือ ความเสียหายใดๆอันเกิดจากการโดยสารรถ และเรือบริการ


เงื่อนไขการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อเมืองต่างๆ

1. การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังเมืองต่างๆ และจากเมืองต่างๆ ไปยังท่าอากาศยาน: (“การเดินทางต่อเนื่อง”) ซึ่งหมายถึงการเดินทางภาคพื้นดิน ซึ่งผู้ให้บริการคือผู้เตรียมการด้านพาหนะการเดินทาง โดยขนาดของพาหนะที่ให้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“แอร์เอเชีย”) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาพาหนะ และการบริการภาคพื้นดินใดๆ ทั้งสิ้น Thai AirAsia Co., Ltd ("AirAsia") shall not be related to the providing of the vehicle and land service arrangement.

 

2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยบริษัทอื่นๆ: สำหรับการขนส่งผู้โดยสารภาคพื้นดินตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้น แอร์เอเชียเป็นเพียงตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสารให้บริษัทอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามแอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงื่อนไขและข้อบังคับของสายการบินฯ มาใช้ตามความเหมาะสม การแจ้งให้ทราบถึงข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

 

3. นโยบายในการเช็คอิน: ผู้โดยสารจะต้องทำการเช็คอินเพื่อรับบริการเดินทางภาคพื้นดิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยาน และ/หรือตั้งอยู่ในเมืองใกล้เคียงก่อนเวลารถออกเดินทางอย่างน้อย 10 นาที

 

4. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข:ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอคืนค่าบัตรโดยสารไม่ว่าในเที่ยวบินใดๆ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมค่าโดยสารภาคพื้นดิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น การยกเลิก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน รวมทั้ง นโยบายการจัดการผู้โดยสารจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่แอร์เอเชียกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารทำการจองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ถือว่าผู้โดยสารรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

5. เส้นทางระหว่างประเทศ: สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือนและจะต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศตามที่กำหนดได้

 

6. ความเสียหายที่เกิดขึ้น: แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต และ/หรือความสูญเสียของร่างกายรวามถึงความเสียหาย การสูญหายของสัมภาระและ/หรือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการของบริษัทอื่นๆ