Book low fares now

: 27 มกราคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2557
: 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ:

- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้