Book low fares now: 21 กรกฎาคม 2557 - 27 กรกฎาคม 2557
: 5 สิงหาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ:

- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Book Low Fares Now