Book low fares now!

: 20 มกราคม 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
: 5 พฤษภาคม 2557 - 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ:

- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้