Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay XJ

Điều 1
Định nghĩa
1.1

“MÃ HÀNG KHÔNG” nghĩa là hai ký tự hoặc ba chữ để nhận biết từng hãng hàng không.

“ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN” là đại lý bán vé cho hành khách do Hãng hàng không chỉ định để làm đại diện cho Hãng khi bán các dịch vụ chuyên chở hành khách bằng đường hàng không đối với các dịch vụ của Hãng cung cấp và, khi được ủy quyền, đối với dịch vụ của các hãng khác.

“HÀNH LÝ” hay "hành lý" có nghĩa là tài sản cá nhân của bạn mà bạn mang theo có liên quan đến chuyến đi của bạn. Trừ khi có quy định khác, nó bao gồm cả Hành lý đã được kiểm tra và chưa được kiểm tra;

“PHIẾU GỬI HÀNH LÝ” có nghĩa là một tài liệu cấp do chúng tôi cấp cho hành khách như là một phiếu nhận Hàng lý đã kiểm tra và văn bản này liên quan đến việc chuyên chở Hành lý đã kiểm tra và bao gồm cả Thẻ nhận dạng Hành lý.

“THẺ NHẬN DẠNG HÀNH LÝ” có nghĩa là một tài liệu do chúng tôi cấp chỉ nhằm mục đích nhận dạng hành lý đã kiểm tra.

“GIAO DỊCH ĐẶT CHỖ” nghĩa là một giao dịch đặt vé mà hành khách thực hiện để mua chỗ ngồi của một chuyến bay mà được chúng tôi chấp nhận theo các Điều khoản và Điều kiện này.

“SỐ THAM CHIẾU ĐẶT CHỖ” nghĩa là một số tham chiếu mà chúng tôi cấp cho hành khách để  nhận biết Giao dịch đặt chỗ do hành khách thực hiện và chúng tôi xác nhận.

“HÀNH LÝ KÝ GỬI” nghĩa là hành lý mà chúng tôi giám sát và chúng tôi đã cấp một Thẻ Nhận dạng hành lý; trong một vài trường hợp còn được gọi là “hành lý đã đăng ký".

“THỜI HẠN CHECK-IN” là giới hạn về thời gian do Hãng chuyên chở ấn định mà trước thời hạnd đó hành khách phải hoàn thành thủ tục check-in và nhận được thẻ lên máy bay.

“CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG” nghĩa là những khẳng định trong văn  bản này hay được đưa ra với Hành trình, khi tham chiếu, được cho là một bộ phận của Các điều khoản và điều kiện này và các thông báo có tại văn phòng và các quầy kiểm tra trước khi lên máy bay của chúng tôi.

“THỚI GIAN NỐI CHUYẾN” “Thời gian nối chuyến” nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác trong dịch vụ FLY-THRU. Chúng tôi có quyền thay đổi Thời gian nối chuyến mà không cần thông báo trước với lý do là có các quy định hạn chế tại các sân bay áp do bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.

“CÁC CÔNG ƯỚC” nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau áp dụng:
 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw)
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955
 • Công ước Warsaw Warsaw Convention được sửa đổi tại Hague và Nghị định thư bổ sung Montreal số 1, 2 hoặc 4 (1975)
 • Công ước Bổ sung Guadalajara (1961)
 • Công ước Montreal (1999)
 • bất kỳ nghị định thư, công ước hoặc quy định hoặc bất kỳ luật nào có hiệu lực

“THIỆT HẠI” bao gồm tử vong, thương tích về thể chất đối với một khách hàng, sự trì hoãn, mất mát, mất mát bộ phận hay thiệt hại khác, phát sinh từ hay liên quan tới việc chuyên chở hay các dịch vụ khác liên quan do chúng tôi thực hiện.

“CUỐNG VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là một cuống vé máy bay điện tử hay tài liệu có giá trị khác lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

“VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là Hành trình bay được phát hành bởi chúng tôi hay nhân danh chúng tôi, Cuống vé điện tử và là giấy tờ để lên máy bay, nếu được áp dụng.

“CUỐNG VÉ ĐIỆN TỬ” nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu "good for passage" hay trong trường hợp một Vé Điện tử, là Cuống vé điện tử và phần này ghi địa điểm cụ thể mà bạn được phép chuyên chở đến và đi.

“HÀNH TRÌNH” hay “HÀNH TRÌNH CHUYẾN BAY” có nghĩa là tài liệu chúng tôi cấp cho Khách hàng mà bao gồm tên Khách hàng, thông tin chuyến bay, số đặt trước, Điều kiện Hợp đồng và các thông báo.

“FLY-THRU” là chuyến bay tiếp theo tiếp tục cung cấp dịch vụ bay trên cùng một hành trình hoặc cùng một số Đặt vé, chuyến bay này khởi hành trong khoảng Thời gian nối chuyến.

“KHÁCH HÀNG” hay “HÀNH KHÁCH” nghĩa là bất kỳ người nào, trừ thành viên của phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của Hãng chuyên chở. (cũng được gọi là “bạn”, “của các bạn” và “chính các bạn”)

“HÀNH TRÌNH”có nghĩa là chuyến bay từ sân bay tại điểm đi đến sân bay tại điểm đến.

“CHỖ NGỒI” nghĩa là một chỗ ngồi tại máy bay của chúng tôi.

“GIÁ CƯỚC” nghĩa là tiền vé và phí được công bố bằng phương tiện điện tử hoặc trên giấy tờ.

“VÉ” nghĩa là Hành trình và bao gồm Vé điện tử và Cuống vé điện tử do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi phát hành và bao gồm Các điều kiện Hợp đồng và thông báo bao gồm trong đó.

“CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN” có nghĩa là Các điều khoản và điều kiện chuyên chở.

“CHÚNG TÔI”, “CỦA CHÚNG TÔI”, “CHÍNH CHÚNG TÔI”, “ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI” và “HÃNG CHUYÊN CHỞ” có nghĩa là Hãng hàng không Thái AirAsia X.

“BẠN”, “CỦA CÁC BẠN”, “CHÍNH CÁC BẠN” nghĩa bất kỳ người nào có giao dịch đặt chỗ sẽ được chuyên chở hoặc được chuyên chở bằng máy bay, trừ trường hợp là các thành viên của phi hành đoàn (cũng được gọi là hành khách) (734161-K).

“TRANG WEB” có nghĩa là địa chỉ internet  www.airasia.com do chúng tôi cung cấp để Khách hàng thực hiện việc đặt chuyến bay và truy cập thông tin về chúng tôi.

1.2 Chú thích: Tựa đề hay chú thích của mỗi Điều khoản của những Thoả thuận và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.
Điều 2
Sự điều chỉnh
2.1 Điều khoản chung: Các Thoả thuận & Điều kiện này áp dụng cho việc chuyên chở trên không hay bằng các phương tiện chuyên chở khác bao gồm chuyên chở Khách hàng và Hành lý trên mặt biển do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi thực hiện và áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có liên quan đến việc chuyên chở đó.
2.2 Các Thỏa thuận và Điều kiện này có hiệu lực hơn: Trừ khi được quy định trong các Thoả thuận và Điều kiện này, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Thoả thuận và Điều kiện này và Các Điều kiện của Hợp đồng hay bất kỳ quy định nào khác của chúng tôi về các vấn đề cụ thể , các Thoả thuận và Điều kiện này sẽ có hiệu lực hơn.
2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của các Thoả thuận và Điều kiện là Tiếng Anh và mặc dù vậy vẫn có các bản dịch của Các Thoả thuận và Điều kiện bằng các ngôn ngữ khác, Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ duy nhất khi giải thích các Thoả thuận và Điều kiện này.
Điều 3
Vé / Hành trình
3.1 Bằng chứng hiển nhiên của Hợp đồng: Hành trình là bằng chứng hiển nhiên của Hợp đồng chuyên chở giữa khách hàng và chúng tôi. Hành trình, các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi (bao gồm biểu phí hợp lệ) cùng tạo nên các thoả thuận và điều kiện của hợp đồng chuyên chở giữa các bạn và chúng tôi.
3.2 Khả năng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyên chở chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định của các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi.
3.3 Hiệu lực: Hành trình chỉ có hiệu lực đối với Khách Hàng được nêu tên và chuyến bay quy định trong đó.
3.4 Giấy tờ chứng minh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Khách Hàng được nêu tên trong Hành trình hay trong Vé điện tử. Bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh tại nơi check-in.
Điều 4
4.1 Điều khoản chung:Giá vé chỉ áp dụng cho chặng chuyên chở từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến. Giá vé không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay và thành phố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Chúng tôi chuyên cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm trừ khi bạn đặt vé Fly-Thru của chúng tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào
4.1.1 Nếu bạn đặt vé FLY-THRU, bạn sẽ bay theo trình tự được quy định trong hành trình từ điểm xuất phát tới điểm đến qua bất kỳ điểm quá cảnh nào do chúng tôi xác định. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU, các điều khoản tương ứng điều chỉnh chuyến bay FLY-THRU trong các Điều khoản & Điều kiện này sẽ áp dụng. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU có sự tham gia của nhiều hơn một hãng hàng không, bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện Vận chuyển của mỗi hãng hàng không tương ứng
4.2 Em bé: Lệ phí dành cho em bé từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi – (24 tháng) tuổi (vào ngày bay) được quy định trong bảng lệ phí. Trẻ em có thể đi máy bay với điều kiện là đứa trẻ có thể ngồi vào lòng của một người lớn. Chỉ được phép có một (1) trẻ em đi cùng với một (1) người lớn. Xe đẩy trẻ con không được phép lên máy bay. Số lượng trẻ em được phép chuyên chở là hạn chế do các quy định về an toàn và do đó có thể có trường hợp chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của hành khách về chuyên chở trẻ em cùng đi với hành khách.
4.3 Thuế chính phủ, Lệ phí và Chi phí bảo hiểm: Bất kỳ khoản thuế chính phủ, lệ phí , chi phí bảo hiểm về vận chuyển hàng không do Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà vận hành sân bay áp đặt liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hay tiện ích nào của chúng tôi sẽ được tính thêm vào tiền vé, phí và lệ phí hành chính và do bạn chi trả trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Thuế chính phủ, lệ phí và chi phí bảo hiểm đánh vào vận chuyển hàng không có thể thay đổi theo từng giai đoạn thích hợp và có thể áp dụng ngay cả sau ngày việc đặt trước chuyến bay của bạn đã được xác nhận. Tuy nhiên bạn sẽ phải chịu các loại thuế chính phủ, lệ phí hay chi phí bảo hiểm đó khi mà chúng đến hạn thanh toán trước ngày khởi hành.Hãy tham khảo bảng lệ phí về số tiền thuế, lệ phí và chi phí bảo hiểm.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn trả lệ phí sân bay. Thuế sân bay chỉ được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn trả bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày bay và việc hoàn trả thuế phải chịu lệ phí xử lý, nếu có.
4.4 Tiền tệ: Tiền vé và chi phí phải trả bằng tiền tệ nêu trong số tiền vé đã được công bố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.
4.5 Sự chính xác: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình chuyến bay và đường bay,các dịch vụ và sản phẩm đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và  có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào và theo từng thời điểm thích hợp mà không cần thông báo trước.
4.6 Tiền vé hợp lệ: Tiền vé hợp lệ là tiền vé do chúng tôi hay nhân danh chúng tôi công bố, cho dù bằng phương tiện điện tử hay bằng các phương tiện khác. Tiền vé có thể không bao gồm lệ phí hành chính, chi phí dịch vụ và các chi phí khác trừ khi có chúng tôi có quy định cụ thể khác.
Điều 5
Đặt chỗ ngồi
5.1 Xác nhận việc đặt chỗ: Việc đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ tiền vé và sau khi chúng tôi cấp cho bạn số đặt trước và/hoặc Hành trình. Một khi đã được xác nhận, việc đặt chỗ không được huỷ bỏ và số tiền đã thanh toán không được trả lại.
5.2 Đặt chỗ theo nhóm: Việc đặt chỗ theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thyd đổi theo từng thời điểm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
5.3 Thay đổi chuyến bay: Một khi số đặt trước đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay sẽ tuân theo các điều khoản sau:
Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, không được phép thay đổi chuyến bay. Chi phí cho việc thay đổi chuyến bay ngoài bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong bảng lệ phí, tuân theo các điều kiện sau:
 1. Nếu có mức tiền vé thấp hơn, khách hàng không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 2. Nếu chuyến bay mới được đặt trước có hạng vé cao hơn hạng vé của chuyến bay đặt đã bị huỷ, khách hàng phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi thay đổi hay huỷ bỏ chuyến bay;
 3. Việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một Hành trình mới và/hoặc số đặt trước.
 4. Không được phép thay đổi về lộ trình.
5.4 Tiền vé khuyến mại: Điều 5.3 liên quan đến các quy tắc Thay đổi Chuyến bay và Điều 5.5 về Thay đổi Tên không áp dụng với một số loại tiền vé khuyến mại dành riêng cho một vài đối tượng khách hàng.
5.5 Thay đổi Tên: Khi số đặt vé đã được phát hành, quý khách không được thay tên hành khách trong giao dịch đặt vé đã được xác nhận bằng tên hành khách khác.
5.6 Thanh toán: Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt trước. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ giành quyền huỷ bỏ việc đặt chỗ trước khi bạn check-in và/hoặc không cho phép bạn lên máy bay.
5.7 Dữ liệu cá nhân: Bạn tại đây thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi với mục đích đặt chỗ và cung cấp cho bạn sự xác nhận việc đặt chỗ đó, cung cấp và phát triển các dịch vụ và tiện ích hàng không phụ thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục xuất nhập cảnh, kế toán, lập hoá đơn và kiểm toán, kiểm tra tín dụng hay các thẻ thanh toán khác,mục đích về an ninh, hành chính và pháp lý, cấp thẻ tín dụng, kiểm tra, bảo dưỡng và phát triển hệ thông, phân tích số liệu thống kê và trợ giúp chúng tôi trong các giao dịch sau này với bạn. Vì những mục đích này, bằng cách ký kết hợp đồng chuyên chở với chúng tôi, bạn đã uỷ quyền cho chúng tôi lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và truyền dữ liệu đó đến các văn phòng, đại lý uỷ quyền và các liên danh, cơ quan chính phủ, các nhà chuyên chở hay nhà cung cấp dịch vụ khác được đề cập ở trên.
5.8 Chỗ ngồi: Chúng tôi không thể đảm bảo vị trí số ghế chính xác cho quý khách và sự đồng thuận của quý khách trong việc sắp xếp chỗ ngồi bằng hệ thống tự động đối với các chỗ ngồi còn trống trên máy bay. Chỗ ngồi của quý khách sẽ được chỉ định khi check-in. Chúng tôi có quyền sắp xếp lại các chỗ ngồi, kể cả chỗ trong Khu Vực Yên Tĩnh vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả sau khi quý khách đã lên máy bay. Việc sắp xếp lại có thể cần thiết vì các lý do hoạt động của hãng, lý do an toàn, quy định của chính phủ hoặc lý do an ninh. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.
5.8.1 Lựa chọn chỗ ngồi (ASR): Phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi còn trống, quý khách có thể trả phí để được Lựa chọn chỗ ngồi (ASR) trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Hãy tham khảo biểu phí của chúng tôi để biết lệ phí Lựa chọn chỗ ngồi. Ngay cả khi quý khách đã mua dịch vụ Lựa chọn chỗ ngồi trong Khu Vực Yên Tĩnh, chúng tôi có quyền sắp xếp hoặc thay đổi chỗ ngồi vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả sau khi quý khách đã lên máy bay. Việc sắp xếp hay thay đổi này có thể cần thiết vì các lý do hoạt động của hãng, lý do an toàn hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo sẽ sắp xếp lại cho quý khách một chỗ ngồi cụ thể nào, như là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa sổ, ở hàng ghế gần lối ra, hoặc bất kỳ loại chỗ ngồi nào bao gồm chỗ ngồi khác trong Khu Vực Yên Tĩnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp chỗ phù hợp cho quý khách tương ứng với mức lệ phí quý khách đã thanh toán. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.
5.8.2 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi hành khách đã mua được dịch vụ ASR mà lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, chấm dứt, trì hoãn hoặc hợp nhất với chuyến bay khác do các điều kiện mà chúng tôi suy xét một cách hợp lý là vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do về thương mại, an toàn, chúng tôi, theo lựa chọn của mình, hoặc:
 1. chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR tương tự trong chuyến bay tiếp theo; hoặc
 2. chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo; hoặc
 3. chuyên chở Hành khách với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo do đó chúng tôi hoàn trả Hành khách phí dịch vụ ASR.
Các lựa chọn quy định tại Điều 5.8.2 là các biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho hành khách và chúng tôi không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với hành khách.
5.9.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên máy bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi quý khách đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ này trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc quý khách đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và quý khách phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt trước là chính xác tại thời điểm quý khách đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.
5.9.2 Bữa ăn:Các lựa chọn cho bữa ăn thay đổi theo thời gian. Thức ăn có thể bao gồm các loại hạt, bơ sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không nhận đặt món ăn hoặc thay đổi các lựa chọn bữa ăn của quý khách trong 24 giờ kể từ thời gian khởi hành của chuyến bay đã xếp lịch. Tất cả các mức giá và/hoặc tiết kiệm được tính từ các bữa ăn đã đặt trước của quý khách đều chính xác tại thời điểm đặt bữa ăn. Chúng tôi có quyền điều chỉnh mức giá của các bữa ăn đã đặt trước, thay thế bất kỳ thành phần nào của bữa ăn đã đặt trước bằng một món có giá trị tương đương tùy theo khả năng sẵn có và/hoặc tính thích hợp cho máy bay, mà không cần thông báo trước.
5.9.2.1 Đặt trước các bữa ăn: Thẻ lên máy bay được xem là xác nhận đặt trước bữa ăn và quý khách phải xuất trình cho nhân viên tổ lái trên máy bay để nhận được bữa ăn. Chúng tôi không đảm bảo khả năng sẵn có cho các bữa ăn đã đặt trước của quý khách nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức đáp ứng đúng các yêu cầu đặt mua của quý khách. Trong trường hợp chuyến bay bị trễ, hủy và/hoặc đổi giờ bay, chúng tôi giữ quyền thay thế bất kỳ thành phần nào của các bữa ăn đã đặt trước của quý khách bằng một món có giá trị tương đương tùy theo khả năng sẵn có và/hoặc tính thích hợp cho máy bay, mà không cần thông báo trước.
5.10 BẢO HIỂM LỮ HÀNH: Vì lữ hành có nhiều rủi ro, trách nhiệm của chúng tôi với hành khách là hạn chế, vì thế hành khách nên cân nhắc kỹ về việc mua bảo hiểm lữ hành để chi trả cho:
 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay
 • Hành lý hoặc các tài sản cá nhân khác bị chậm chuyển, thiệt hại hay thất lạc
Điều 6
Check-in và các Yêu cầu khác về Chuyên chở
6.1.1 Check-In, Thời hạn và Điều kiện: Các quầy check-in mở cửa ba (3) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Các quầy đóng sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay trước giờ khởi hành. Thời hạn check-in có thể thay đổi tại các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Trách nhiệm của quý khách là đảm bảo rằng quý khách tuân thủ các thời hạn này, chi tiết của các thời hạn này được cung cấp vào thời điểm quý khách đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào, không làm giảm đi tính tổng quát của các Điều khoản và Điều kiện này điều chỉnh quyền từ chối chuyên chở, chúng tôi giành quyền không cho phép quý khách lên máy bay mà không có trách nhiệm pháp lý nào với quý khách và không phải hoàn trả quý khách bất kỳ tiền vé nào đã được thanh toán:
 1. Nếu quý khách cố gắng làm thủ tục check-in trong vòng sáu mươi (60) phút trước thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch trình của quý khách;
 2. Nếu bạn không có giấy tờ tùy thân hoặc không chứng minh được bản thân trước nhân viên của chúng tôi;
 3. Nếu bạn không có văn bản (giấy tờ du lịch bị hư hỏng sẽ không được chấp nhận là giấy tờ hợp lệ), giấy phép, visa hợp lệ cần thiết cho việc bay đến một địa điểm hay một nước cụ thể;
 4. Nếu bạn không thanh toán đầy đủ tiền vé hay lệ phí hay chi phí khác mà bạn phải thanh toán cho chúng tôi;
 5. Nếu bạn dùng vũ lực với nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo động tại quầy giao dịch của chúng tôi hay quấy rối nhân viên của chúng tôi về mặt thân thể hay bằng lời nói;
 6. Nếu việc bạn làm thủ tục check-in hay lên máy bay bị cấm bởi Chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền khác;
 7. Nếu theo quyết định của chúng tôi, bạn không đủ sức khoẻ cho chuyến bay do việc say rượu hay tình trạng sức khoẻ bất lợi rõ ràng; và/hoặc
 8. Nếu theo quyết định của chúng tôi, bạn không khoẻ để thực hiện chuyến bay hoặc tình trạng sức khoẻ của bạn tạo ra hoặc có thể tạo ra nguy cơ hay mối đe dọa đối với sức khoẻ của các hành khách khác.
6.1.2 Check-in tự động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ check-in tự động cho hành khách. Dịch vụ này tuân theo các yêu cầu cụ thể và các hạn chế về thay đổi thông tin sau khi đã check-in mà hành khách có thể xem trên trang web trong phần Check-in tự động.
6.1.3 Hết chỗ ngồi: Có thể có trường hợp không còn chỗ ngồi cho hành khách trong chuyến bay ngay cả khi việc đặt chỗ của hành khách đã được xác nhận. Trường hợp này là do thực tiễn phổ biến trong ngành hàng không khi việc đặt trước quá tải. Nếu hành khách bị từ chối không được lên máy bay trên một chuyến bay quốc tế theo lịch trình đã đầy chỗ mà việc hành khách đặt chỗ là hợp lệ và đã được xác nhận, và hành khách đã đến quầy check-in vào đúng giờ, chúng tôi sẽ theo lựa chọn của mình hoặc:
 1. Chuyên chở hành khách vào dịp sớm nhất với một chuyến bay khác theo lịch trình mà vẫn còn chỗ ngồi mà không tính thêm phí, và, nếu cần thiết, gia hạn thêm thời hạn hiệu lực đặt chỗ của hành khách hoặc
 2. Nếu hành khách lựa chọn bay vào thời gian khác, giữ nguyên giá trị tiền vé trong một tài khoản tín dụng cho chuyến bay sau này của hành khách với điều kiện hành khách phải đặt lại chuyến bay trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ.
Hành khách bị Chúng tôi từ chối cho lên máy bay một cách không cố ý sẽ được bồi thường theo bất kỳ Công ước nào có hiệu lực áp dụng hoặc nếu không có luật áp dụng, chúng tôi sẽ bố trí phương án thay thế.
6.1.4 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Trừ trường hợp được quy định bởi các Công ước được áp dụng, các lựa chọn nêu trong Điều 6.1.3 từ (a) đến (b) là các biện pháp khắc phục duy nhất của chúng tôi dành riêng cho hành khách.
6.2 Lên máy bay: quý khách phải có mặt tại cổng lên máy bay ít nhất chín mươi (90) phút trước giờ khởi hành chuyến bay. Cửa lên máy bay đóng vào lúc hai mươi (20) phút trước giờ bay. Nếu đến muộn hơn, quý khách sẽ không được lên máy bay.
6.3 Không đến sân bay: quý khách phải có mặt tại nơi check-in đúng giờ và đến cổng lên máy bay không muộn hơn giờ chúng tôi thông báo tại thời điểm check-in. Không check-in đúng giờ và không lên máy bay trước giờ khởi hành, tiền vé quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.
6.4 Sự tuân thủ: Chính bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy định, yêu cầu và thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, các thông báo và chỉ dẫn mà chúng tôi đưa ra có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục hay hướng dân, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả đối với bạn do việc bạn không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, lệnh,yêu cầu, thủ tục hay hướng dẫn đó.
6.5 Các tài liệu cần cho chuyến bay: Bạn chịu trách nhiệm đặt được và phải sở hữu và có để xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền tất cả các giấy tờ về xuất nhập khẩu, sức khoẻ và các giấy tờ khác theo quy định của luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến và bay qua. Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào mà không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục được áp dụng.
6.6 Yêu cầu về Giấy tờ: Mọi hành khách bay trên đường bay quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ còn giá trị trong ít nhất sáu (6) tháng và có visa hợp lệ còn giá trị. Những hành khách này phải vé vé khứ hồi. Nếu quý khách đã mua dịch vụ FLY-THRU, quý khách phải chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh của điểm đến cuối cùng.
6.7 Từ chối nhập cảnh: Bạn chấp nhận chi trả tiền vé và/hoặc tiền phạt bất kỳ khi nào, chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở bạn về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do bạn không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho bạn.
6.8 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí giữ hành lý, v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc bạn không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hay các thủ tục khác về du  hành ở nơi chuyến bay xuất phát, đến hay bay qua hoặc không xuất trình các tài liệu cần thiết, bạn sẽ phải theo yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà bạn không sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho bạn mà chúng tôi nắm giữ.
6.9 Kiểm tra an ninh: Bạn phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh hay sức khoẻ do Chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.
6.10 Các hạng mục mà Nhân viên an ninh sân bay dỡ bỏ từ hành khách: Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các hạng mục mà nhân viên an ninh của chúng tôi đã dỡ bỏ từ hành khách hoặc Hành lý của hành khách theo các quy định của chính phủ hoặc quốc tế, cho dù những hạng mục này sau đó có được Nhân viên an ninh giữ lại hoặc phá hủy hoặc chuyển giao cho chúng tôi hay không.
Điều 7
Từ chối và Hạn chế Chuyên chở
7.1 Quyền từ chối chuyên chở: Chúng tôi có thể từ chối việc chuyên chở bạn hay hành lý của bạn  vì các lý do an toàn hoặc nếu, khi thực hiện các suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:
 1. hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 2. hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật, quy định hay lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 3. hành vi, thân thế, tuổi tác hoặc điều kiện thể chất hay tinh thần của bạn hoặc điều kiện vật chất của hành lý của bạn:
  1. gây ra sự sợ hãi về thương tổn đối với các hành khách  khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi hoặc
  2. mà hành khách có thể nguy hiểm hay rủi ro đối với chính  mình hoặc người khác hoặc đối với tài sản;
 4. hành khách đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 5. bạn không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 6. bạn đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 7. tiền vé, bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 8. việc thanh toán tiền vé là không trung thực;
 9. bạn không có tài liệu hợp lệ cho việc du hành;
 10. việc đặt chỗ Ngồi của chúng tôi đã được thực hiện một cách không trung thực hoăck bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi uỷ quyền;
 11. thẻ tín dụng mà bạn đã dùng thanh toán tiền vé đã được thông báo mất hay bị lấy trộm;
 12. Hành trình hay việc đặt trước hay Vé Điện tử là giả mạo hay đạt được bằng cách gian lận;
 13. Hành trình đã bị thay đổi bởi một người nào đó mà không phải chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giành quyền lưu giữ những tài liệu này); và/hoặc
 14. người làm thủ tục check – in hay lên tàu không chứng minh được mình là người có tên là hành khách trong Hành trình (chúng tôi giành quyền giữ lại Hành trình trong trường hợp này).
 15. với lệnh đặt vé FLY-THRU, bạn không đi theo quy định trong Điều 4.1.1
7.2 Trẻ em không có người đi kèm: Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có người tối thiểu 18 tuổi đi kèm.
7.3 Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khoẻ hạn chế: Vì lý do an toàn, Thái AirAsia X chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 4 khách hàng có khả năng đi lại hạn chế, 2 trong số những người này dành riêng cho khách hàng không có khả năng đi lại. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đi cùng với một người khác. Hãy tham chiếu 7.3.1 Du hành có người đi kèm.
* “ khả năng đi lại hạn chế” chỉ các hành khách liệt tay hoặc chân hoặc liệt cả tay và chân.

AirAsia X không chấp nhận thiết bị di động hoặc xe lăn chạy bằng pin. Trong một số tình huống nhất định, có thể được mang theo thiết bị di động hoặc xe lăn chạy bằng pin đã được (hành khách) tháo pin và trọng lượng tối đa được phép cho thiết bị di động hoặc xe lăn là 85 kg.

Trừ khi chúng tôi xác định khác, những hành khách nào có tình trạng bệnh lý / căn bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận y khoa hợp lệ không quá 7 ngày kể từ ngày đi du lịch và ký bản Tuyên Bố Trách Nhiệm Giới Hạn khi check in xác nhận rằng họ thích hợp để đi du lịch. Vì sự an toàn của các hành khách khác, chúng tôi có toàn quyền từ chối cho những hành khách nào mắc các căn bệnh nhiễm trùng, lây nhiễm hoặc mãn tính lên máy bay.

Những hành khách nào có yêu cầu đặc biệt cần có sự hỗ trợ đặc biệt và những hành khách nào có tình trạng bệnh lý / căn bệnh bao gồm những người có thể yêu cầu phải uống hoặc đem theo thuốc / ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi ít nhất 48 giờ trước ngày khởi hành chuyến bay để chúng tôi thu xếp trước những loại hình hỗ trợ đặc biệt yêu cầu. Việc quý khách không thông báo cho chúng tôi sẽ dẫn đến tình trạng không có dịch vụ dành cho quý khách khi đến sân bay và quý khách sẽ bị từ chối chuyên chở. Vì những lý do về sức khỏe và an ninh, các hành khách cần hỗ trợ đặc biệt phải làm thủ tục check-in tại sân bay.
7.3.1 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu hành khách phải có người đi kèm nếu:
 • điều này là cần thiết cho sự an toàn; hoặc
 • hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay; hoặc
 • hành khách không thể hiểu được các chỉ dẫn về an toàn
7.3.2 Chỗ ngồi: Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp và trợ giúp tất cả các khách hàng của mình có yêu cầu đặc biệt. Các quy định về an toàn quy định rằng hành khách cần trợ giúp đặc biệt hay trợ giúp thêm sẽ không được ngồi tại lối thoát hiểm hay tại các dãy ghế chéo nhau là một phần của đường thoát hiểm.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trước khi bay cho khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Phi hành đoàn trên máy bay sẽ cố gắng hết sức sắp xếp cho bạn một chỗ ngồi phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. We will make reasonable seating accommodations for person(s) with reduced mobility or with specific requirements in accordance with applicable laws. We reserve the right to re-assign seats at any time, including after boarding of the aircraft. This may be necessary for operational, safety, government regulatory, and health or security reasons.
7.4 Hành khách đang mang thai: ành khách là phụ nữ đang mang thai có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về tiến trình mang thai tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in.Việc chuyên chở hành khách là phụ nữ mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:
 1. Hành khách mang thai đến 27 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé): Hành khách phải ký Bản giới hạn trách nhiệm Thái AirAsia X tại thời điểm check-in để Thái AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 2. Hành khách mang thai khoảng từ 28 tuần đến 34 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé):
  1. Hành khách cần xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe do bác sỹ xác nhận.
  2. Giấy chứng nhận của bác sỹ xác nhận số tuần mang thai của hành khách và ngày xác nhận không quá không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày khởi hành chuyến bay đi hoặc chuyến bay về của hành khách tùy từng trường hợp cụ thể.
  3. Hành khách phải ký Bản giới hạn trách nhiệm của Thái AirAsia X vào thời điểm check-in để Thái AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm phát sinh nào theo quy định trong đó.
 3. Mang thai 35 tuần trở lên:Việc chuyên chở các hành khách này không được phép với Thái AirAsia X
7.5 Em bé từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở các em bé từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ em này trên các chuyến bay khi sự chuyên chở này bị cấm một cách rõ ràng trong văn bản của thầy thuốc và khi bố mẹ của đứa trẻ ký Tuyên bố Giới hạn Trách nhiệm.
Điều 8
Hành lý
8.1 Các hạng mục không được chấp nhận là Hành lý hoặc được đặt vào trong Hành lý: Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các hạng mục được tìm thấy trong hành lý như sau:
 1. Các hạng mục không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo việc chuyên chở an toàn với việc chăm sóc và sắp xếp thông thường;
 2. Các hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc Điều kiện trong Hợp đồng và các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
 3. Các hạng mục mà việc chuyên chở chúng bị cấm bởi luật, quy định, lệnh của bất kỳ chính quyền hay đất nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 4. Các hạng mục mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không thích hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng;
 5. Dễ vỡ hay dễ bị hỏng;
 6. Động vật sống hay đã chết;
 7. Hài cốt người hay động vật;
 8. Đồ ăn biển tươi hay đông lạnh hay các loại thịt khác với điều kiện là những hạng mục này có thể chuyên chở trên máy bay như hành lý xách tay chỉ khi chúng tôi cảm thấy hài lòng vì chúng đã được gói xếp đúng cách. Chỉ có chất styrofoam và/hoặc các hộp mát hơn có chứa thức ăn khô/đồ không bị hư hỏng mới được phép check –in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu các khách hàng đó từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối không cho các hạng mục đó vào hành lý;
 9. Súng và đạn dược;
 10. Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy (như sơn bình phun, khí bu-tan, khí nạp bật lửa dự trữ ) khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế, chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng).
8.2 Các Hàng hóa có giá trị và Dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các hàng hoá này. Nếu các hàng hóa được làm thủ tục check-in như là hành lý, hành khách phải thoả thuận rằng tự họ gánh chịu rủi ro cho việc chuyên chở các hạng mục này. Những hạng mục này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.
8.3 Quyền khám xét: Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trải qua một cuộc khám xét, kiểm tra bằng tia X quang hoặc các loại soi chụp khác đối với người hoặc Hành lý của bạn. Chúng tôi giành quyền khám xét Hành lý của bạn vắng mặt nếu bạn không thể có mặt, với mục đích xem xét rằng bạn có nắm giữ hay Hành lý của bạn có bao gồm hạng mục nào không được chấp nhận hay bị cấm. Nếu bạn từ chối tuân thủ các cuộc khám xét hoặc soi chụp này chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở bạn và Hành lý của bạn mà không hoàn trả lại tiền vé cho bạn và không có trách nhiệm pháp lý nào với bạn. Trong trường hợp cuộc khám xét hay soi chụp đó gây tổn thương cho bạn hay thiệt hại cho Hành lý của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thương tổn hay thiệt hại đó trừ khi thương tổn hay thiệt hại này là do lỗi hay do sự sơ xuất của chúng tôi.
8.4 Hành lý đã kiểm tra: Khi bạn chuyển Hành lý cho chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ giám sát Hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi Hành lý được kiểm tra. Hành lý đã kiểm tra phải có tên bạn hay giấy tờ chứng minh khác gắn chắc chắn vào Hành lý. Hành lý đã kiểm tra sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với bạn trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hay lý do về hoạt động khác sẽ chuyên chở trên một chuyến bay khác. Nếu Hành lý đã kiểm tra của bạn được chuyên chở trên chuyến bay tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến bạn trong một thời gian hợp lý kể từ khi chuyến bay tới đích trừ khi bạn phải có mặt để khai báo hải quan theo luật định.
8.5 Hành lý đã kiểm tra: Chúng tôi sẽ tính lệ phí Hành lý ký gửi ở mức phí thấp hơn khi hành khách thanh toán ngay thời điểm đặt vé cho tới 4 tiếng trước giờ khởi hành của lịch trình bay; hoặc tính theo mức phí đầy đủ tại quầy Check-in ở sân bay. Hành khách thanh toán ở mức tối thiểu 20kg Hành lý ký gửi. Hành khách nào vượt quá số cân nặng của hành lý trả trước sẽ phải thanh toán theo mức phí trên số cân nặng tại quầy check-in ở sân bay. Vui lòng tham khảo biểu phí để nắm rõ thông tin tất cả lệ phí của chúng tôi. Lưu ý, phần phí này không đựợc hoàn trả hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện là những hạng mục này được hành khách sử dụng trong khi đi lại.

*Trọng lượng tối đa được phép cho thiết bị di động và xe lăn là 85 kg. 

Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa được sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay cùng hành trình. Các hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần câng nặng Hành ký Ký gửi cho các hành khách khác cùng hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở  sẽ không châos nhận bất kỳ một hạng mục riêng rẽ nào vượt quá 32 kg và có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm độ dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị di chuyển.

Thiết bị thể thao có thể được chuyên chở trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán lệ phí nêu trong bảng lệ phí và tự chịu rủi ro. Do đó hành khách nên mua bảo hiểm cần thiết cho các thiết bị này. Dụng cụ âm nhạc có kích thước vượt quá ngăn chứa đồ với cân nặng không quá 75 kg có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt dụng cụ với giá vé tương ứng. Không áp dụng miễn cước hành lý liên quan đến việc mua chỗ ngồi thêm này.
8.5.1 FLY-THRU:
 1. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý.
 2. Phí quá cước hành lý và/hoặc bất kỳ lệ phí khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại điểm khởi hành đầu tiên.
8.6 Hành lý không kiểm tra: Các hành khách (trừ em bé) được phép mang theo hai (2) túi hành lý lên máy bay. Các túi hành lý này có thể gồm hai trong số các hạng mục sau: túi đựng vừa khoang máy bay hoặc máy tính xách tay hoặc túi xách tay. Túi đựng vừa khoang máy bay có kích thước không vượt quá 56cm X 36cm X 23cm và có trọng lượng không quá 7kg. Túi đựng vừa khoang máy bay này phải đặt vừa vào dưới ghế trước mặt hành khách hoặc trong một ngăn đựng đồ đóng kín ở khoang máy bay. Những hành lý mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được phép đưa lên máy bay và hành khách được khuyên nên check in những hành lý đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 8.5, nếu không, chúng tôi có quyền check in những hành lý đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả lệ phí hành lý tại cổng lên máy bay (vui lòng xem Bảng Lệ phí của chúng tôi). Theo quy định và luật địa phương hiện hành, hành khách có thể đem theo chất lỏng trong hành lý xách tay lên máy bay với điều kiện sau đây:
 1. Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100 ml
 2. Tất cả các hộp chứa đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể được đựng trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được.
Từng túi nilon phải được kiểm tra riêng rẽ tại bộ phận an ninh. Hành khách phải bỏ lại các chất lỏng không đạt các yêu cầu nêu trên.
8.7 Giới hạn trọng lượng máy bay: Nếu Hãng chuyên chở tin rằng giới hạn trọng lượng máy bay sẽ bị vượt quá, Hãng sẽ, theo sự suy xét của mình và theo quy định của Điều 8.4 các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ luật áp dụng nào, quyết định các hạng mục nào sẽ được chuyên chở.
8.8 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Bạn sẽ thu gom Hành lý của mình ngay khi nó có thể được thu nhận tại nơi đến. Nếu bạn không thu nhận hành lý trong thời gian hợp lý và hành lý cần được lưu giữ tại nơi làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí lưu giữ đồ. Nếu Hành lý đã kiểm tra không được yêu cầu lấy lại trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm bạn có thể thu nhận được hành lý, chúng tôi có thể thanh lý hàng hóa mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý đã được chuyển cho Hành khách vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý. Nếu một người yêu cầu nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho người đó chỉ với điều kiện rằng hành khách đó đã thiết lập quyền liên quan đến hành lý một cách thỏa đáng với chúng tôi và nếu chúng tôi yêu cầu, người đó phải cung cấp sự an toàn thích hợp để đảm bảo cho chúng tôi về mất mát, thiệt hại hay chi phí mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do việc chuyển giao hàng hóa cho người đó. Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có khiếu nại gì vào thời điểm nhận là bằng chứng hiển nhiên mà Hành lý đã được chuyển giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở giữa chúng tôi.
8.9 Nếu Hành khách lấy nhầm túi: Nếu bạn lấy nhầm túi hoặc hành lý khác từ cổng lấy hành lý (baggae carousel), bạn có trách nhiệm phải hoàn trả ngay lập tức túi hoặc hành lý đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phòng khiếu nại hành lý hoặc người quản lý sân bay nơi bạn đã lấy hành lý. Hành khách có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyên chở phát sinh để chúng tôi chuyên chở túi này đến người sở hữu hợp pháp.
Điều 9
Lịch trình, Hủy bỏ chuyến bay
9.1 Lịch trình: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tránh trì hoãn chuyên chở hành khách và hành lý của hành khách. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hay ở các chỗ khác tuân có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bấ kỳ hình thức nào về bất kỳ mất mát mà khách hàng phải gánh chịu do sự thay đổi này.
9.2 Hủy bỏ, Thay đổi Lịch bay: Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đặt vé, bất kỳ chuyến bay nào có thể thay đổi, hủy bỏ, chuyển hướng, trì hoãn, đổi lịch, và/hoặc chậm trễ do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp hủy chuyến bay, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể:
 1. chuyển quý vị sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của quý vị; hoặc
 2. giữ lại giá trị tiền vé của quý vị trong một tài khoản tín dụng để quý vị sử dụng trong tương lai nếu quý vị lựa chọn đi vào một thời điểm khác, với điều kiện rằng quý vị phải đặt vé lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm đó.
 3. hoàn lại giá trị đó vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của quý vị nếu quý vị lựa chọn không tiếp tục chuyến đi do hủy và/hoặc thay đổi lịch chuyến bay xảy ra trong vòng ba (3) giờ hoặc lâu hơn trước hoặc sau thời gian khởi hành theo lịch ban đầu. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ không hoàn tiền khi một chuyến bay bị chậm trễ, hủy bỏ và/hoặc đổi lịch tại sân bay vào ngày khởi hành trong đó quý vị có thể không được chấp nhận lên chuyến bay.
9.2.1 FLY-THRU:
Nếu việc máy bay của chúng tôi bị chậm trễ hoặc bị hủy bỏ/thay đổi giờ bay khiến cho quý khách bị nhỡ chuyến bay FLY-THRU mà quý khách đã đặt vé có xác nhận, quý khách có quyền được:

Nếu chuyến bay của bạn bị trì hoãn tại điểm khởi hành đầu tiên
 1. Bạn có toàn quyền chuyển sang chuyến bay phù hợp tiếp theo mà sẽ bay tới điểm đến cuối cùng trong khoảng thời gian chuyển tiếp.
Nếu chuyến bay FLY-THRU của hành khách bị chậm trễ
 1. Bạn có toàn quyền chuyển sang chuyến bay thích hợp trong khoảng thời gian chuyển tiếp.
Nếu chuyến bay mới không khởi hành trong thời gian chuyển tiếp hoặc nếu Dịch vụ Nối chuyến được thực hiện vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không cung cấp:
 1. Nơi nghỉ ban ngày hoặc ban đêm
 2. Phương tiện di chuyển
 3. Cất giữ hành lý ký gửi. Quý khách phải thu nhận hành lý tại điểm quá cảnh và làm thủ tục check-in cho chuyến bay FLY-THRU mới.
9.3 Biện pháp khắc phục duy nhất: Trừ trường hợp các Công ước áp dụng có quy định khác, các lựa chọn đã nêu trong Điều 9.2 từ (a), (b) & (c) là các biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của chúng tôi dành cho hành khách.
Điều 10
Hành xử trên  máy bay
10.1 Nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, quý khách có hành vi ứng xử trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hay bất kỳ người hay tài sản nào trên máy bay hoặc ngăn cản hay cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc không tuân thủ bất kỳ chỉ dẫn nào của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn bởi những việc liên quan đến hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm cả thuốc lá điện tử, rượu, sử dụng điện thoại cầm tay, hoặc sử dụng bất kỳ lời nói nào đe dọa, quấy rối hay sỉ nhục đối với phi hành đoàn hoặc xử sự theo cách gây khó chịu, làm phiền, thiệt hại hay tổn thương đến bất kỳ hành khách nào khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp mà chúng tôi thấy cần thiết để ngăn cản việc tiếp tục hành vi này bao gồm cả việc áp chế. Quý khách có thể phải xuống máy bay hoặc bị từ chối chuyên chở tiếp tại bất kỳ địa điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm đã gây ra trên máy bay.
10.2 Nếu do kết quả hành vi của bạn khi tiến hành các suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyến hướng máy bay để  cho bạn xuống máy bay, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hay liên quan đến việc chuyển hướng này.
10.3 Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bay máy thu thanh và máy thu phát vô tuyến xách tay. Vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim được cho phép.
10.4 Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, quý vị có thể đặt trước bữa ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không cho phép mang thức ăn bên ngoài lên máy bay.

Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Các đồ không dễ hư hỏng như sô cô la, bánh quy và khoai tây chiên giòn được phép để trong hành lý xách tay, với điều kiện là chúng không được ăn trên máy bay.

Các đồ dễ hư hỏng là các đồ sẽ bị hỏng nếu để trong các điều kiện nhất định như thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ về các đồ dễ hư hỏng như cơm, mỳ và bánh mỳ kẹp không được phép để trong hành lý xách tay và phải được hành khách bỏ đi.

Trái cây được phép để trong hành lý xách tay trên máy bay với điều kiện rằng chúng được đóng gói đúng cách, niêm phong và không được ăn trên máy bay. Vui lòng lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác nói chung bị cấm mang vào khoang máy bay không được phép để trong cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.
Điều 11
Giới hạn Trách nhiệm
11.1 Thông báo về Công ước Vác –sa- va và Công ước Montreal: Nếu chuyến đi của khách hàng liên quan đến nơi đến hay điểm dừng duy nhất trong một đất nước ngoài nước xuất phát chuyến bay, Công ước Vác-sa-va hay Công ước Montreal 1999 được áp dụng điều chỉnh và trong hầu hết các trường hợp, giới hạn trách nhiệm của hãng chuyên chở về tử vong hay thương tích về người và liên quan đến mất mát hay thiệt hại đối với hành lý.
11.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm về Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, trì hoãn hoặc thiệt hại đối với hành lý được hạn chế trừ khi có giá trị cao hơn được tuyên bố trước và chi phí được thanh toán thêm. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo các luật tương ứng.
11.3 Khi Công ước Vác-sa-va không được áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuânt heo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Vác –sa –va, các quy tắc sau được áp dụng:
 1. Bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ xuất nào về phía bạn có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật định.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý đã kiểm tra hoặc Hành lý không kiểm tra trừ khi Thiệt hại ấy do sự sơ xuất của chúng tôi gây ra và Hành lý đó thuộc sự kiểm soát hay giám sát của chúng tôi.
 3. Trừ trường hợp do hành động hay việc không hành động của chúng tôi với ý định gây ra Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng hoặc vẫn biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt Hại đối với Hành lý đã kiểm tra hay Hành lý không kiểm tra sẽ giới hạn tới mức quy định trong  bảng lệ phí. Nếu cân nặng của Hành lý không được ghi trên Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng cân nặng của Hành lý đã Kiểm tra không vượt quá hành lý miễn cước theo quy định cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý đã Kiểm tra, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản theo tiện ích định giá hành hóa quá cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế tới mức giá trị cao hơn đã xác nhận.
 4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hay quy tắc và quy định Chính phủ liên quan hay từ việc bạn không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 5. Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn chỉ đối bồi thường thiệt hại có thể khắc phục được đối với các mất mát và chi phí được chứng minh phù hợp với luật định.
 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của bạn gây ra. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành lý của bạn gây ra đối với người hoặc tài sản khác, kể cả tài sản của chúng tôi.
 7. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho Thiệt hại đối với các vật dụng hoặc hạng mục mà không được phép có trong Hành lý đã kiểm tra hay Hành lý không kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hạng mục dễ vỡ hay dễ hư hỏng, các hạng mục có giá trị đặc biệt, như tiền, trang sức, kim loại quý, máy tính, thiết bị điện tử cá nhân, công cụ chuyển nhượng , chứng khoán hoặc các hạng mục có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, chứng thư hay các tài liệu mẫu.
 8. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng  mất khả năng nào bao gồm sức khoẻ do tình trạng thể chất của bạn hoặc chịu trách nhiệm về sự trầm trọng thêm của tình trạng đó.
 9. Hợp đồng vận chuyển bao gồm các Điều khoản và Điều kiện vận chuyển này và các trường hợp loại trừ giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền của chúng tôi, người phục vụ, nhân viên và các đại diện cùng mức độ như là được áp dụng với chúng tôi. Tổng số tiền mà có thể thu được từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền thực hiện trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 10. Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giói hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Vác –sa-va hoặc bất kỳ Công ước nào được áp dụng hoặc bất kỳ luật nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng.
Điềus 12
Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiến
12.1 Thông báo Khiếu nại: Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có kiếu nại gì tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng đầy đủ cho thấy Hành lý đã được chuyển giao trong tình trạng tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở trừ khi bạn chứng minh khác. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý đã Kiểm tra, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn phát hiện ra Thiệt Hại và muộn  nhất, trong vòng bẩy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Sự chậm trễ của Hành lý đã Kiểm tra, bạn phải thông báo cho chúng tôi  trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý đã được bạn nắm giữ. Mọi thông báo như vậy phải được lập thành văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định trên.
12.2 Giới hạn khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết sự việc
Điều 13
Sửa đổi và Khước từ
13.1 Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của Các Điều khoản và Điều kiện này.