Các Dịch vụ Chuyển tiếp đến các Đảo, Thành phố/ Thị trấn

Điều khoản và điều kiện chuyên chở trên đảo

1. Chuyên chở từ Sân bay ra Đảo và từ Đảo vào sân bay:
việc chuyên chở sẽ bao gồm cả chuyên chở đường bộ và chuyên chở đường biển như sau:
1.1 Chuyên chở đường bộ là chuyên chở bằng phương tiện của hãng chuyên chở, loại phương tiện sẽ phụ thuộc vào số lượng hành khách.
1.2 Chuyên chở đường biển là chuyên chở bằng phà hoặc thuyền cao tốc phụ thuộc vào số hành khách và/hoặc phương tiện chuyên chở đường bộ.

Công ty TNHH Thai AirAsia ("AirAsia") không liên quan đến việc cung cấp các phương tiện chuyên chở đường bộ và/hoặc việc sắp xếp các dịch vụ phà/thuyền。

 

2. Chuyên chở bởi các hãng khác:
Đối với việc chuyên chở đường bộ và đường biển như nói ở trên, AirAsia sẽ chỉ sắp xếp vé cho các hành khách của mình. Bất kỳ các điều khoản và điều kiện nào khác của AirAsia cũng sẽ được áp dụng cho dịch vụ đó, việc thông báo các điều kiện và điều khoản này sẽ chỉ do AirAsia xem xét quyết định.

 

3. Chính sách Check-in:
Các hành khách phải check-in cho việc chuyên chở đường bộ và/hoặc đường biển tại quầy của hãng chuyên chở có tại sân bay và/hoặc tại đảo ít nhất 10 phút trước khi khởi hành.

 

4. Việc hủy bỏ và thay đổi:
Hành khách không thể thay đổi và/hoặc được trả lại tiền vé máy bay và/hoặc bất kỳ loại phí chuyên chở nào cả đường bộ và đường biển. Việc hủy bỏ và/hoặc thay đổi lịch trình bay bao gồm cả chính sách quản lý hành khách sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của AirAsia, và hành khách được coi là đã biết các điều khoản và điều kiện này khi hoàn thành việc đặt vé chuyến bay.

 

5. Đóng thêm phí nếu đi thuyền đuôi dài: 
 Để đến một số nơi có thể quý khách cần đi thuyền đuôi dài hoặc loại tàu nhỏ khác. Bất kỳ loại phí chuyên chở nào bằng thuyền đuôi dài và/hoặc bằng tàu nhỏ đó đều không bao gồm trong giá vé được hiển thị trên trang web và hành khách phải thanh toán phí này trực tiếp cho hãng chuyên chở.

 

6. Đường bay quốc tế: 
Với đường bay quốc tế, hành khách phải có hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hơn 6 (sáu) tháng và có visa phù hợp với yêu cầu nhập cảnh của mỗi nước.

 

7. Thiệt hại:
AirAsia giành quyền để từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với tính mạng và/hoặc thân thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ mất mát và/hoặc thiệt hại đối với hành lý và/hoặc bất kỳ sự chậm trễ do các nhà chuyên chở đường bộ/và hoặc đường biển gây ra.

 

Điều khoản và điều kiện chuyển tiếp ở thành phố

1. Di chuyển từ Sân bay đến thành phố lân cận và từ thành phố lân cận đến Sân bay: việc vận chuyển bao gồm vận chuyển đường bộ bằng phương tiện của nhà cung cấp, loại phương tiện phụ thuộc vào số lượng hành khách.

Thai AirAsia Co., Ltd ("AirAsia") sẽ không liên quan đến việc cung cấp phương tiện và sắp xếp dịch vụ khi hạ cánh.

 

2. Vận chuyển bởi Hãng Khác:
Đối với vận chuyển đường bộ như trình bày ở trên, AirAsia hoạt động với tư cách chỉ là nhà phân phối của các Tổ chức Khác đó. Mọi điều khoản và điều kiện khác của AirAsia được áp dụng đối với dịch vụ này, thông báo của các điều khoản và điều kiện này sẽ dựa trên quyền tự quyết của AirAsia.

 

3. Quy định Check-In:
Hành khách phải check-in để vận chuyển tại quầy của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển tại sân bay và/hoặc thành phố lân cận trước giờ khởi hành ít nhất 10 phút.

 

4. Hủy bỏ và Thay đổi:
Hành khách không thể thay đổi và/hoặc hoàn trả mọi loại phí hàng không và/hoặc bất kỳ loại phí vận chuyển trên đường nào khác. Việc hủy và/hoặc thay đổi lịch trình chuyến bay bao gồm đối với chính sách quản lý hành khách sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của AirAsia và khách hàng được coi là công nhận các điều khoản và điều kiện này vì quá trình đặt chuyến bay đã được hoàn tất.

 

5. Lộ trình Quốc tế:
Đối với lộ trình quốc tế, hộ chiếu phải có thời hạn hiệu lực nhiều hơn 6 (sáu) tháng và visa phải tuân theo yêu cầu nhập cảnh của từng quốc gia.

 

6. Thiệt hại:
AirAsia bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với cuộc sống và/hoặc cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ mất mát và/hoặc thiệt hại nào đối với hành lý và/hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào do các Tổ chức khác gây ra.