แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและความช่วยเหลือ

ในกรณีที่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน "แอร์เอเชีย" จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้:

การแจ้งเตือนกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้า การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางให้รับทราบ

"แอร์เอเชีย" จะดำเนินการแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ผู้โดยสารที่อยู่ ณ ท่าอากาศยานและบนเครื่องบินให้ทราบถึงกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีหลังจากที่สายการบินฯ รับทราบถึงกรณีดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลล่าสุดบนจอแสดงสถานะเที่ยวบินและแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเที่ยวบินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และแจ้งข้อมูลให้กับทางท่าอากาศยานเพื่อให้ทางท่าอากาศยานปรับปรุงข้อมูลบนจอแสดงสถานะเที่ยวบิน
หากเป็นไปได้ สายการบินฯ จะดำเนินการรับผิดชอบในการติดต่อผู้โดยสารให้ทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในบันทึกการสำรองที่นั่ง หากท่านสำรองเที่ยวบินของเราผ่านทางตัวแทนการท่องเที่ยวโดยที่สายการบินฯ ไม่มีข้อมูลที่จะติดต่อคุณได้โดยตรง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะพยายามติดต่อไปยังตัวแทนการท่องเที่ยวของท่านแทน สายการบินฯ จึงแนะนำให้ผู้โดยสารแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลกับเรา เพื่อให้สายการบินฯ สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้กับท่านได้ผ่านทาง SMS
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขและแผนรองรับสถานการณ์ปัญหา ให้ยึดถือตามข้อกำหนดในแผนรองรับสถานการณ์ปัญหาเป็นหลัก เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เที่ยวบินล่าช้า

ข้อขัดข้องนอกเหนือความคาดหมาย - การเกิดความล่าช้าที่บริเวณลานบิน (ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบิน)

ผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อขัดข้องโดยทันที และจะได้รับการแจ้งข้อมูลล่าสุดทุกสามสิบ (30) นาทีหลังจากเกิดเหตุความล่าช้าดังกล่าว ในกรณีที่มีการรับทราบถึงข้อขัดข้องดังกล่าวเมื่อผู้โดยสารมาถึง อาจมีการแจ้งเตือนที่เคาน์เตอร์เช็คอินและบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง

จอแสดงสถานะเที่ยวบินภายใต้การควบคุมของแอร์เอเชีย และ/หรือ ท่าอากาศยาน จะแจ้งข้อมูลความล่าช้าล่าสุดของเที่ยวบินภายในสามสิบ (30) นาที หลังจากที่สายการบินฯ รับทราบถึงการเกิดความล่าช้า การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบ (30) นาทีเป็นต้นไป

สายการบินฯ จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุกสามสิบ (30) นาที ถึงสถานะของเที่ยวบินที่ล่าช้า รวมไปถึงสาเหตุของความล่าช้าเมื่อสายการบินฯ ได้รับทราบข้อมูลล่าสุด

สายการบินฯ จะจัดหาห้องสุขาไว้ให้บริการตลอดจนดูแลด้านการแพทย์ในกรณีที่จำเป็น ในขณะที่เครื่องบินยังคงจอดอยู่ในบริเวณลานจอด เว้นแต่กรณีที่นักบินผู้ควบคุมอากาศยานจะพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวมีผลกระทบต่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

สายการบินฯ จะจัดหาอาหารหรืออาหารว่างและน้ำดื่มไว้ให้บริการ ในกรณีที่เครื่องบินออกจากประตูทางออกขึ้นเครื่องแล้ว (ในกรณีของเที่ยวบินขาออก) หรือลงสู่พื้นดิน (ในกรณีของเที่ยวบินขาเข้า) มากกว่าสอง (2) ชั่วโมงขึ้นไป หากเครื่องบินของสายการบินฯ ยังคงอยู่ในบริเวณลานจอด เว้นแต่กรณีที่นักบินผู้ควบคุมอากาศยานจะพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวมีผลกระทบตามเหตุผลด้านความปลอดภัย

หากผู้โดยสารได้ทำการขึ้นเครื่องแล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันเวลาออกเดินทางได้และเกิดความล่าช้าในเที่ยวบินดังกล่าวมากกว่าสาม (3) ชั่วโมง สายการบินฯ จะดำเนินการนำผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน หรือหัวหน้าสถานีจะพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวมีผลกระทบตามเหตุผลด้าน ความปลอดภัยและการปฏิบัติการ

หากเกิดความล่าช้ามากกว่าสาม (3) ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับการดูแลดังต่อไปนี้::

  1. ให้ผู้โดยสารเดินทางกับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อาจมีการขยายระยะเวลาการสำรองที่นั่งของท่านในกรณีที่จำเป็น
  2. คงมูลค่าของบัตรโดยสารในบัญชี Credit Shell ของผู้โดยสารเพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคต ซึ่งจะต้องดำเนินการสำรองที่นั่งใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันดังกล่าว
  3. คืนเงินเต็มมูลค่าผ่านทางบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่เดินทางต่อในกรณีที่ท่านไม่ได้เดินทางอันเนื่องจากการยกเลิก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่เกิดขึ้นสาม (3) ชั่วโมงขึ้นไปก่อนหรือหลังตามกำหนดออกเดินทางเดิม ทั้งนี้ สายการบินฯ จะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงกำหนดออกเดินทาง ณ ท่าอากาศยานในวันที่ออกเดินทาง ในกรณีที่ท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกเที่ยวบิน

สายการบินฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการออกเดินทาง สายการบินฯ จะพยายามดำเนินการปฏิบัติการบินโดยยึดตามตารางเที่ยวบินที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม เวลาที่แสดงในตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่สายการบินฯ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง การควบคุมการจราจรทางอากาศ การรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารหรือเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง สายการบินฯ จะดำเนินการจัดหาอาหารและโรงแรมที่พักให้ โดยผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในกรณีที่สายการบินฯ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเหตุที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น การบำรุงรักษาเครื่องบิน การจัดการ/เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การหมุนเวียนเครื่องบิน นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบิน สายการบินฯ จะจัดหาอาหารหรืออาหารว่างและน้ำดื่มให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้ามากกว่าสอง (2) ชั่วโมง และจัดหาโรงแรมที่พักให้ในกรณีที่เกิดความล่าช้ามากกว่าหก (6) ชั่วโมง เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน หรือหัวหน้าสถานีจะพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวมีผลกระทบตามเหตุผลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติการ

หากเกิดความล่าช้ามากกว่าสาม (3) ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับการดูแลดังต่อไปนี้:

  1. ให้ผู้โดยสารเดินทางกับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อาจมีการขยายระยะเวลาการสำรองที่นั่งของท่านในกรณีที่จำเป็น
  2. คงมูลค่าของบัตรโดยสารในบัญชี Credit Shell ของผู้โดยสารเพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคต ซึ่งจะต้องดำเนินการสำรองที่นั่งใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันดังกล่าว
  3. คืนเงินเต็มมูลค่าผ่านทางบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่เดินทางต่อในกรณีที่ท่านไม่ได้เดินทางอันเนื่องจากการยกเลิกและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่เกิดขึ้นสาม (3) ชั่วโมงขึ้นไปก่อนหรือหลังตามกำหนดออกเดินทางเดิม ทั้งนี้ สายการบินฯ จะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงกำหนดออกเดินทาง ณ ท่าอากาศยานในวันที่ออกเดินทาง ในกรณีที่ท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือติชมแอร์เอเชียได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้: บริการช่วยเหลือ