โปรแกรมยกเว้นวีซ่าของโฮโนลูลูและข้อมูลการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight)

รายการตรวจสอบ: การเดินทางเข้าและออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา

กระบวนการนี้อาจดูยุ่งยาก แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเพลิดเพลินอย่างเต็มที่กับการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง สำหรับการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารทุกคนจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินเสียก่อน

ในขั้นตอนการสำรองที่นั่ง เราจะให้แบบฟอร์มแก่ท่านเพื่อกรอกรายละเอียด และท่านจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดการเดินทางอื่นๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา เช่น การจัดเตรียมวีซ่า อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง หลักฐานการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ รวมถึงที่พัก หากเอกสารเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ท่านอาจไม่สามารถโดยสารเครื่องบินของแอร์เอเชีย และแอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปหรือผ่านทางสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะออกเดินทาง

ปัจจุบัน พลเมืองจากบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย บรูไน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ Visa Waiver Programme (VWP). ทั้งนี้ VWP อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ และพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า เราขอแนะนำให้ท่านยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หากท่านเป็นพลเมืองของประเทศที่อยู่ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของท่านและยื่นขออนุญาต ที่นี่. หากท่านไม่ได้มีคุณสมบัติสำหรับ VWP ท่านอาจยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศของท่าน

โปรแกรม Secure Flight และ Advance Passenger Information

เมื่อท่านดำเนินการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินไปยัง/จากสหรัฐอเมริกา เราจะขอรายละเอียดส่วนตัวของท่านตามที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง ท่านจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ภายใต้โปรแกรม Secure Flight และ Advance Passenger Information System (APIS)

ข้อมูลที่จำเป็นมีดังนี้:

 • ชื่อ-นามสกุล (ชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฏที่หน้าหนังสือเดินทาง)
 • วันเกิด
 • เพศ
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่ต้องใช้สำหรับพลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา) และประเทศที่อยู่อาศัย กรณีที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number)* (ถ้ามี)
*เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number) คืออะไร
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (US Homeland Security Department) กำหนดเลขประจำตัวเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration - TSA) และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารถูกระบุตัวตนอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในรายการเฝ้าระวัง เนื่องด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น การเปิดเผยชื่อ-นามสกุลแก่บุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมผู้เดินทางที่ต้องมีหมายเลขประจำตัวเฉพาะ (Traveller Redress Inquiry Programme - TRIP) เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number)

1) โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Programme) คืออะไร

โปรแกรมนี้รองรับการคัดกรองข้อมูลผู้โดยสารเบื้องต้นตามรายการเฝ้าระวังของรัฐบาลสหรัฐฯ การตรวจสอบตามรายการเฝ้าระวังมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากและเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • ระบุตัวผู้ก่อการร้ายและบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย
 • ป้องกันผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามโดยสารทางเครื่องบิน (และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) ไม่ให้ขึ้นเครื่องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระบุตัวผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีเกณฑ์ทหารเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางขึ้นเครื่องหรือไม่
 • เพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ด้วยการอนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสามารถเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร

2) ข้อมูล Secure Flight จะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

ก่อนที่ท่านจะสามารถขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปยัง ออกจาก เดินทางภายใน หรือผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ทางสายการบินจะต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของท่านให้แก่ TSA ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทาง เพื่อขออนุญาตทำการบิน TSA ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยข้อมูลผู้โดยสารไว้ดังนี้:

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration – TSA) กำหนดให้ท่านต้องแสดงชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบรายการที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้อำนาจกฎหมาย 49 U.S.C. มาตรา 114 ของบทบัญญัติการปฏิรูปการสืบราชการลับและการป้องกันการก่อการร้าย ปี 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 นอกจากนี้ท่านต้องระบุเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number) ด้วย หากมี หากท่านไม่แสดงชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ อาจส่งผลให้สายการบินต้องปฏิเสธการให้บริการ หรือไม่ได้อนุญาตให้ท่านเข้าสู่บริเวณทางขึ้นเครื่อง TSA อาจแบ่งปันข้อมูลที่ท่านแสดงไว้กับหน่วยงานทางกฎหมายหรือตัวแทนหน่วยสืบราชการลับ หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบการเผยแพร่ของบันทึกแจ้งให้ทราบ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA หรือตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับระบบบันทึกข้อมูล รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่.

3) จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่สามารถแจ้งข้อมูลตามที่กำหนด

TSA มีความเข้มงวดอย่างมาก (เนื่องด้วยเหตุผลที่เหมาะสม) ดังนั้นหากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคัดกรอง ทางสายการบินจะไม่สามารถออกใบผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ให้แก่ท่าน

4) โปรแกรม Secure Flight ใช้แทนระบบ APIS ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ นอกเหนือจากข้อมูลที่ส่งให้แก่ TSA แล้ว สายการบินที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องนำส่งข้อมูลหนังสือเดินทางผู้โดยสาร, หมายเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี), ประเทศถิ่นพำนัก, ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่ต้องใช้สำหรับพลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา) ให้กับหน่วยงาน Customs and Border Protection (CBP) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสายการบินจะต้องได้รับอนุญาตจาก CBP เสียก่อน จึงจะสามารถอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับ APIS ได้ที่ เว็บไซต์ของ Customs and Border Protection.

ผู้โดยสารที่มีความพิการ

กระทรวงคมนาคม (Transport Department - DOT) ของสหรัฐอเมริกา ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ทุกสายการบินที่ไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความพิการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในการโดยสารเครื่องบิน (Final Ruling on Non-discrimination on the Basis of Disability in Air Travel) (14 CFR ส่วนที่ 382)

แอร์เอเชียพยายามที่จะมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้โดยสารทุกคน ดังนั้นสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังหรือมาจากโฮโนลูลู จะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นในระหว่างการเดินทาง

ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในการโดยสารเครื่องบินของ DOT ในรูปแบบที่เข้าถึงได้จาก DOT ตามวิธีการดังต่อไปนี้:

 • สำหรับโทรศัพท์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถโทรติดต่อผ่านบริการสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินที่มีความพิการได้ที่ 1-800-778-4838 (เสียงพูด) หรือ 1-800-455-9880 Text Telephone (TTY)
 • โทรติดต่อหน่วยงาน Aviation Consumer Protection Division ที่เบอร์ 202-366-2220 (เสียงพูด) หรือ 202-366-0511 Text Telephone (TTY)
 • ส่งจดหมายไปที่หน่วยงาน Air Consumer Protection Division, C-75, US Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 และ
 • บน เว็บไซต์ ของ Aviation Consumer Protection Division