ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินสำหรับเที่ยวบิน I5

ความหมาย

1.1 ความหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและ ไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ทะเบียน สัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลง ทะเบียนแล้ว และเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 • “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่าสัมภาระนั้น เป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • “สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบิน และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 • “เงื่อนไข ของสัญญา” หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลต่างๆที่เอกสารการเดินทางได้อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และประกาศของสายการบิน ณ สำนักงานขายบัตรโดยสารและเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • “ความ เสียหาย” ให้รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของร่างกายของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น อันเกิดขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 • “คูปอง อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบิน
 • “บัตร โดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน, คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • “คูปอง เที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฏคำว่า “ใช้ผ่านได้” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • คำว่า “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใดก็ตาม ยกเว้นพนักงานบนเครื่อง ที่ถูกขนส่งหรือจะถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของแอร์เอเชีย
 • “เอกสาร ยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน , เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ
 • “เส้นทางการบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 • “ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสายการบินที่ประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกระดาษ
 • “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • “สัมภาระที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 • “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบินฯ” หมายถึง บริษัท แอร์เอเชีย เบอฮาด (AirAsia Berhad (284669-W))
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.airasia.com ที่สายการบินได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

1.2 คำบรรยาย
หัวข้อหรือคำบรรยายในเงื่อนไขและข้อบังคับแต่ละข้อ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่อาจนำไปใช้เพื่อการตีความข้อความ

การบังคับใช้

2.1 บททั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศ หรือโดยการเดินทางอย่างอื่นรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้น ดินที่กระทำโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง

2.2 ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ
หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้เหล่านี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้

2.3 ภาษา
ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากแม้จะถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

บัตรโดยสาร/เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญา (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบิน

3.2 การโอนสิทธิ์
การโอนสิทธิในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

3.3 การมีผลใช้ได้ เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น

3.4 การเดินทางเฉพาะบุคคล สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับการเดินทางภายในประเทศไทย) และหนังสือเดินทาง (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

อัตราค่าโดยสาร

4.1 เบื้องต้น
ค่าตั๋วโดยสารจะครอบคลุมเฉพาะบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง โดยไม่รวมบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินและระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารในตัวเมือง เว้นแต่สายการบินฯ จะแจ้งไว้เป็นการเฉพาะ สายการบินฯ ให้บริการรับส่งแบบจุดต่อจุดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินแบบ Fly-Thru และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินต่อเนื่อง และขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางต่อเนื่อง

4.1.1 ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งแบบ FLY-THRU ผู้โดยสารต้องเดินทางตามลำดับเส้นทางที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเดินทางจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางโดยเข้าเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ ณ สนามบินที่สายการบินฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่ง FLY-THRU ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินแบบ FLY-THRU นี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เที่ยวบินแบบ FLY-THRU ที่สำรองไว้ให้บริการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งราย ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของแต่ละสายการบินอย่างเคร่งครัด

4.2 เด็กทารก
กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมสำหรับทารก อายุตั้งแต่ 9 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 เดือน (นับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาแรก) ได้จาก ตารางอัตราค่าธรรมเนียม ซเด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน

4.3 ภาษีและค่าประกันภัย
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้บริการ หรือได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นท่านต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ซึ่งท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน การเดินทาง กรุณาตรวจสอบอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าประกันภัยได้จาก ตารางอัตราค่าธรรมเนียม สายการบินฯ จะคืนเงินค่าภาษีตามกฎหมายและภาษีสนามบินทั้งหมด (User Development Fee (UDF), Airport Development Fee (ADF) และ Passenger Service Fee (PSF)) ในกรณีที่มีการยกเลิก และผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าภาษีสนามบินเท่านั้น ในกรณีที่ไม่แสดงตัว/ไม่ใช้บริการที่ได้สำรองที่นั่งไว้ โดยต้องส่งเอกสารการขอเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

4.3.1 การขอคืนเงิน
เมื่อผู้โดยสารยื่นเรื่องขอคืนเงินสำหรับการสำรองที่นั่งในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก่อนกำหนดเวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป เมื่อ แอร์เอเชีย (อินเดีย) ลิมิเต็ด ได้พิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และหลังจากได้มีการหักค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนเงินตามที่ได้แจ้งไว้ใน ตารางอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ แล้วทางเราจะทำการคืนเงินให้ในกรณีต่างๆ ดังนี้:

 • การสำรองที่นั่งที่ชำระเงินผ่านทุกช่องทาง ยกเว้นการสำรองที่นั่งผ่านบริษัทตัวแทนนำเที่ยวและการสำรองที่นั่งที่ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร จะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางที่ท่านได้ทำการชำระเงินเมื่อสำรองที่นั่งภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการยกเลิก ผู้โดยสารจะต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเรา คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
 • การสำรองที่นั่งผ่านบริษัทตัวแทนนำเที่ยว หรือผ่านเว็บไซต์สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก www.airasia.com ผู้โดยสารสามารถติดต่อยื่นเรื่องขอคืนเงินได้โดยตรงกับบริษัทตัวแทนนำเที่ยวต่างๆ /เว็บไซต์ที่ทำการสำรองที่นั่ง
 • การสำรองที่นั่งที่ชำระด้วยเงินสดที่ แอร์เอเชีย (อินเดีย) ลิมิเต็ด ณ ท่าอากาศยาน หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอคืนเงินเพื่อรับเงินคืนเป็นเงินสดได้โดยตรง ณ ท่าอากาศยานและเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารดังกล่าว
โดยเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับบุคคลที่มีชื่อแสดงในการสำรองที่นั่งเท่านั้น หรือคืนเงินให้กับผู้ที่ชำระเงินสำหรับการสำรองที่นั่งดังกล่าว ทั้งนี้คุณจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการคืนเงินดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ปลดเปลื้องแอร์เอเชีย (อินเดีย) ลิมิเต็ด จากภาระความรับผิดชอบในการเรียกร้องขอคืนเงินไม่ว่าจะเป็นจากกรณีใดๆ และจากบุคคลใด ๆ หลังจากนั้น

4.4 ัตราแลกเปลี่ยน
ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.5 ความถูกต้อง
อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ตลอดจนตารางการบินและเส้นทางการบินที่ระบุไว้ ให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ขณะที่ได้ประกาศ และสายการบินขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบินได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.6 การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินหรือในนามของสายการบินไม่ว่าจะในรูปของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด อนึ่ง อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การสำรองที่นั่ง

5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง
การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนและ หลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้ เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว การสำรองที่นั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกและการชำระเงินคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 4.3.1

5.2 การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
มื่อผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งกับทางสายการบินแล้ว สายการบินอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายในก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย สี่สิบแปด (48) ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสายการบินไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนึ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามที่ ปรากฎอยู่ใน ตารางอัตราค่าธรรมเนียม ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเที่ยวบิน" บนเว็บไซต์ของสายการบิน และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก)
หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น
(ข)
หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงนั้น
(ค)
การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะออกหมายเลขการ สำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
(ง)
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้

5.4 อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น
ข้อบังคับการเปลี่ยนเที่ยวบินตามที่ปรากฎในหัวข้อที่ 5.3 และ 5.5 ไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารตามโปรโมชั่นต่างๆ ได้

5.5 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วสายการบินฯสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

5.6 การชำระเงิน
ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่มีการชำค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืน ยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง จัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน และตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย การออกบัตรเครดิต การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและพัฒนา การวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานของสายการบิน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของสายการบิน ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

5.8 ที่นั่ง
สายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสารแต่ละท่านเมื่อดำเนินการเช็คอินตามความเหมาะ สมและขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย, สุขภาพ หรือ กฏข้อบังคับด้านการบิน สายการบินฯ อาจใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่สูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

5.8.1 บริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR)
ผู้โดยสารสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งล่วงหน้าได้โดยขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งตามที่ปรากฏใน ตารางอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับบริการ ASR ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารได้ไม่ว่า ณ เวลาใดหรือแม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม โดยสายการบินฯ จะจัดที่นั่งใหม่ให้ตามความเหมาะสมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือกฏข้อบังคับด้านการบิน โดยจะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินฯจะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่สูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

5.8.2 หากมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เลื่อน หรือควบรวมเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้เลือกที่นั่งล่วงหน้าไว้ เนื่องด้วยเหตุอันนอกเหนือจากการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์หรือด้านความปลอดภัย สายการบิน อาจใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก)
ัจัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในตำแหน่งที่นั่งที่ได้เลือกล่วงหน้าไว้
(ข)
ัจัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในตำแหน่งที่นั่งที่มีมูลค่าเท่าเทียมกับที่ได้เลือกล่วงหน้าไว้
(ค)
ัจัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในตำแหน่งที่นั่งที่สายการบินฯ จัดให้ โดยท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่ได้ชำระไปแล้วคืน

ทั้งนี้ สายการบินจะยึดถือข้อกำหนดที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 5.8.2 เป็นสำคัญ โดยสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

5.9.1 ผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน
การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมที่โฆษณาไว้บนเครื่องบินนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าหรือไม่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินนั้นแลกคืนเป็นเงินไม่ได้และโอนให้กันไม่ได้หลังจากซื้อแล้ว เราไม่อนุญาตให้ท่านจองหรือทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขราคาหรือทดแทนองค์ประกอบใดก็ตามของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรขึ้นเครื่องคือหลักฐานยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินล่วงหน้าของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและ/หรือส่วนลดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้านั้นมีความถูกต้องแม่นยำ ณ เวลาที่จอง

5.9.2 อาหาร
รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม และ/หรือแป้ง สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้แล้วก่อนภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง อนึ่ง ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งจองอาหารล่วงหน้าจะมีผลในขณะที่ดำเนินการสั่งจองเท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาหรือทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.9.2.1 การสั่งซื้อรายการอาหารสั่งจองล่วงหน้า
ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดถือบอร์ดดิ้งพาสเป็นหลักฐานในการรับอาหารที่ได้สั่งจองไว้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงแก่พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินเพื่อรับอาหารดังกล่าว รายการอาหารที่คุณได้รับอาจไม่ตรงตามที่คุณสั่งจองไว้ล่่วงหน้า ทั้งนี้ สายการบินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาอาหารตามที่คุณต้องการ ในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณ เราสงวนสิทธิ์ในการทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.10 ประกันภัยการเดินทาง
เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำผู้โดยสารให้ซื้อประกันภัยการเดินทางซึ่งมีความคุ้มครองดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและยา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศสำหรับผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทาง
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอื่น

5.10.1 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ของประกันภัยการเดินทางได้จากหนังสือรับรองการประกันภัยจาก Tune Protect เมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่ง

5.10.2 แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดได้รับการจัดหามาตาม "สภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยในที่นี้ แอร์เอเชียปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆ (นอกเหนือจากข้อกำหนดการเดินทางทางอากาศ) รวมไปถึงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดทางกฎหมาย

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง

6.1.1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข
เคาน์เตอร์เช็คอินของเราจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศและก่อนเวลาเครื่องออกสอง (2) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้ง นี้ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ* กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท่าอากาศยานและแต่ละ เที่ยวบิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุ ไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางได้โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว;

 • ผู้โดยสารต้องเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อยหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ*;
 • หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 • หากท่านไม่มีอาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง(เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) รวมทั้งตราอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
 • หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบิน
 • หากท่านกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา
 • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
 • หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ
 • หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
* สำหรับท่าอากาศยาน klia2 เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางหกสิบ (60) นาที สำหรับทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

6.1.2 การเช็คอินด้วยตนเอง
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารดำเนินการเช็คอินด้วยตนเองได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหลังการเช็คอินโดยเคร่งครัด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ภายใต้หัวข้อเช็คอินด้วยตนเอง

6.1.3 ความจำกัดของที่นั่ง
แม้ว่าผู้โดยสารจะได้สำรองที่นั่งกับสายการบินแอร์เอเชียแล้ว อย่างไรก็ตามอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินดัง กล่าวได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทางด้านการบิน ในกรณีดังกล่าวสายการบินจะดำเนินการดังนี้

(ก)
อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางไปกับเที่ยวบินต่อไป หากยังมีที่นั่งเหลือ หรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือ
(ข)
ผู้โดยสารสามารถเลือกเที่ยวบินที่จะเดินทางได้ตามอัธยาศัย ตามมูลค่าของบัตรโดยสารนั้น ซึ่งผู้โดยสารจะต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายในระยะเวลาสาม (3) เดือน
(ค)
การคืนเงินการสำรองที่นั่งเต็มจำนวน
(ง)
ค่าชดเชยสำหรับการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องจะได้รับการชดเชยตามข้อบังคับการบินพลเรือนที่กำหนดโดยกองอำนวยการการบินพลเรือน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว คลิกที่นี่

6.1.4 การจำกัดความรับผิด
สายการบินมีทางเลือกให้ตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 6.1.3 (ก) และ 6.1.3 (ข) เท่านั้น ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบด้วยวิธีการอื่นที่นอกเหนือ จากที่ได้ระบุไว้

6.2.1 การขึ้นเครื่อง
ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดยี่สิบ (20) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาดังกล่าว สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางได้

6.2.2 บริการเลือกที่นั่งให้ถูกใจ (Pick a seat)
สายการบินมีนโบายให้ผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการเสริมเลือกที่นั่งให้ถูกใจ (Pick a seat) ประเภทฮอตซีท ขึ้นเครื่องบินโดยสารเป็นอันดับแรก เมื่อมีการประกาศเรียกผู้โดยสารทั่วไปขึ้นเครื่องบินโดยสารแล้ว ผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการเสริมเลือกที่นั่งให้ถูกใจ (Pick a seat) ประเภทฮอตซีทนั้นสามารถขึ้นเครื่องบินโดยสารได้พร้อมกับผู้โดยสารทั่วไป

6.3 การไม่ปรากฏตัว
ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดเช็คอินตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาที่สายการบินระบุไว้ ณ ขณะที่ท่านเช็คอิน หากไม่มาเช็คอินตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบิน ตลอดจนประกาศและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบิน ทั้งนี้ สายการบินไม่รับผิดชอบต่อท่านในการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดัง กล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

6.5 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียม เอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ เอกสารการเดินทางของท่านจะได้รับการตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงฐานข้อมูลขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอาชญากรรม และการบังคับใช้กฎหมาย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร ประกอบการเดินทางของท่านมีจำนวนหน้าคงเหลือเพียงพอตามข้อกำหนดของเมืองปลาย ทาง ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

6.6 คำแนะนำด้านเอกสาร

สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ
เอกสารต่อไปนี้ สำหรับผู้ถือสัญชาติอินเดียสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวตนพร้อมรูปถ่ายได้ :

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ใช้ในการเลือกตั้ง
 • บัตรเครดิตการ์ดที่มีรูปถ่าย
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ PAN Card ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร The Income Tax Department
 • บัตร Adhaar Card
 • บัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ออกให้โดยนายจ้างซึ่งอาจเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงหลักฐานแสดงตัวตนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้เลยนั้น ผู้โดยสารควรจะมีเอกสารที่ สามารถแสดงตัวตนอื่นๆ ซึ่งมีรูปถ่ายปัจจุบันของผู้โดยสารได้
 • เด็กที่เดินทางด้วยจะต้องพกบัตรประจำตัวนักเรียนหรือเอกสารใดๆ ที่สามารถใช้พิสูจน์หลักฐานแสดงตัวตนของเด็กได้ติด ตัวไว้เสมอ ในขณะที่ทำการเช็คอินสำหรับทารกนั้น จะต้องแสดงสูติบัตรของทารกเพื่อตรวจสอบอายุที่แท้จริงของทารกด้วย หากผู้โดยสารคนใดไม่สามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนได้ สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการบิน

อกสารต่อไปนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอินเดีย รวมทั้งเด็กและทารก สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวตน พร้อมรูปถ่ายได้:

 • หนังสือเดินทาง
 • ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งออกให้โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

6.7 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินฯ จำต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศปลายทางหรือเป็นประเทศที่เดินทางผ่านก็ตาม ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

6.8 ผผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ
หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินเมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมาใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

6.9 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐบาลรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน

สิทธิในการปฏิเสธการบิน

7.1 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือใน ดุลยพินิจของสายการบิน สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

 • การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ
 • การ กระทำดังกล่่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ
 • พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ
  1. เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ หรือ
  2. มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน หรือ
 • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก หรือ
 • ท่านไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้ หรือ
 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ
 • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
 • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
 • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
 • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสายการบิน หรือ
 • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกโขมย หรือ
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอมหรือโดยการฉ้อฉล หรือ
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการ บินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว และ/หรือ
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 • สำหรับการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินแบบ FLY-THRU รายละเอียดสำหรับการเดินทางอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 4.1.1

7.2 เด็กที่เดินทางตามลำพัง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ยกเว้นจะเดินทางมากับบุคคลที่มีอายุอย่างต่ำ 18 ปี ทั้งนี้ เด็กผู้นั้นต้องนั่งติดกับผู้ปกครองที่ร่วมเดินทาง
ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กที่ร่วมเดินทาง รวมไปถึงต้องมีการสำรองที่นั่งติดกันสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่ร่วมเดินทาง

7.3 ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินจะให้ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ*หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยร่วมเดินทางไป ด้วยรวมแล้วไม่เกินเที่ยวบินละ 4 ท่าน ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตทั้งแขนและขาจะถูกจำกัดไม่เกินเที่ยวบินละ 2 ท่าน อย่างไรก็ตามในบางกรณีทางสายการบินอาจร้องขอให้ผู้โดยสารดังกล่าวต้องมีผู้ ร่วมเดินทางด้วย โปรดดูหัวข้อที่ 7.3.1 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย

สายการบินฯ อนุญาตให้นำรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (รวมไปถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลวิธีการขนส่งรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่่ไว้บนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนแล้ว

ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกินสิบ (10) วันก่อนวันที่ออกเดินทาง และจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ เว้นแต่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่สายการบินฯ เห็นสมควร

ผูขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ / ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยา / เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อเราผ่าน ไลฟ์แชทหรือ คอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงเวลาออกเดินทางที่กำหนด ผู้โดยสารที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้ทางสายการบินทราบในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หรือแจ้งผ่านทางจัดการบุ้คกิ้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หากผู้โดยสารไม่แจ้งล่วงหน้า อาจส่งผลให้สายการบินฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกด้วยการให้บริการดังกล่าวได้ และผู้โดยจะถูกปฏิเสธการบิน เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

การอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเดินทางไปในห้องโดยสารขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

7.3.1 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทาง
สายการบินอาจร้องขอให้ท่านต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

 • เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อความปลอดภัย หรือ
 • ผู้โดยสารไม่สามารถให้การช่วยเหลือตัวเองในการอพยพออกจากเครื่องบินได้ หรือ
 • ผู้โดยสารเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจคำสั่ง/คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

7.3.2 ที่นั่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

7.4 สตรีมีครรภ์
ผูผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 • อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินแอร์เอเชีย/แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์เอเชีย
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):
  1. ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
  2. ใใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
  3. โดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์เอเชีย
 • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

7.5 ทารกอายุไม่ถึง 9 วัน
สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุไม่ถึง 9 วัน ร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสาร อย่างไรก็ตามสายการบินอาจใช้ดุลยพินิจให้ทารกดังกล่าวเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารได้หากมีใบรับรองการเดินทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบิดามารดาของทารกได้ลงนามในคำแถลงข้อจำกัดความรับผิดของสายการบินแล้ว

สัมภาระ

8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
 • สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
 • อาหาร ทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้วด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
 • อาวุธปืน (เครื่องกระสุนปืน) และดินปืน เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับด้านการบิน
 • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน(เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว) บุหรี่ไฟฟ้า
 • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย
ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8.3 ความถูกต้องและเหมาะสม
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือสัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

8.4 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

8.5 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ
ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 15 กก. โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระจาก 20 กก. เป็น 40 กก. โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตราส่วนลด หากจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในขณะที่จองตั๋ว หรือก่อนเวลาเครื่องออกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ท่านผู้โดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ ท่าอากาศยาน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของเรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน* และโครงเหล็กช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการเดินทาง

* น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้สำหรับอุปกรณ์ ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยคือ 85 กิโลกรัม

ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่า ธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

ผู้โดยสารอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่บนหมายเลขการสำรองที่นั่งเดียวกันได้ แต่หากผู้โดยสารในหมายเลขการสำรองที่นั่งเดียวกันสละสิทธ์ในการเดินทางจะไม่สามารถนำสิทธิ์การขนส่งสัมภาระของบุคคลนั้นมาใช้ได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยสายการบินขอจำกัดน้ำหนักสัมภาระสุทธิ ไม่เกินท่านละ 32 กิโลกรัม และขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 81 ซ.ม. x 119 ซ.ม. x 119 ซ.ม. ทั้งนี้การจำกัดน้ำหนักนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่*

อุปกรณ์กีฬาอาจถือขึ้นเครื่องได้ทั้งนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดตารางค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้และ ท่านจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าช่องเก็บของภายในห้องโดยสาร และมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำเข้าห้องคนโดยสารได้ หากมีการซื้อและชำระเงินค่าที่นั่งสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ให้มีน้ำหนักสัมภาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่นั่งพิเศษในกรณีดังกล่าว

* สายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายของท่าน (รวมไปถึงรถเข็นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) มีขนาดใหญ่เกินกว่าประตูห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ขนาด: ยาว 140 ซม. x กว้าง 140 ซม. x สูง 100 ซม.) หรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เนื่องจากเหตุผลด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวแยกไปกับเครื่องบินลำอื่น

8.6 ัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสาร (ยกเว้นทารก) นำสัมภาระพกพา/สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัวขึ้นเครื่องได้สอง (2) ชิ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ระบุไว้

โดยสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนอาจประกอบไปด้วยสัมภาระสอง (2) ชิ้น ได้แก่
กระเป๋าสัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ

สัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ชิ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้:
- ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา)
- ต้องสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารได้

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ
- ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (กว้าง) x 10 ซม. (หนา)
- ต้องสามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้

น้ำหนักรวมสัมภาระสอง (2) ชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

สัมภาระพกพาใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร และผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนสัมภาระดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ ประจำท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่ 8.5 โดยเคร่งครัด หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คอินสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระเช็คอินและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราการโหลดสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม)

ผูู้โดยสารอาจนำของเหลวขึ้นเครื่องได้โดยใส่ไว้ในสัมภาระพกพาของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และของเหลวดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ของเหลวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถใส่รวมกันในถุงพลาสติกซิปล็อคใสที่เปิดปิดได้ ท่านจะต้องแยกถุงซิปล็อคใสออกจากสัมภาระพกพาในขณะที่ผ่านพิธีการตรวจสอบความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีสิทธิ์ยึดบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้

ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำผงแป้งที่มีส่วนประกอบสารประกอบอนินทรีย์ เช่น เกลือ ทราย แป้งฝุ่น และ/หรือ ผงแป้งรูปแบบอื่นขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้จำกัดปริมาณการนำผงแป้งที่มีส่วนประกอบสารอนินทรีย์ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล./ 12 ออนซ์ เนื้อหาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

8.7 การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ
ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลงยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบิน

กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 กำหนดการ
สายการบินจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่านโดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9.1.1 แอร์เอเชีย (อินเดีย) ลิมิเต็ดได้รับการรับรองให้ปฏิบัติการบินแบบ CAT II

9.2 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน
ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ภายหลังจากการสำรองที่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับ เลื่อน และ/หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป อันเนื่องมาจากสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินหรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีที่สายการบินฯ ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบิน/เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง สายการบินฯ จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก)
ให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่มีที่นั่งว่างสำหรับท่านหรือท่านสามารถเลือกกำหนดการเดินทางใหม่ด้วยตัวท่านเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ เพิ่มเติม หรือ
(ข)
สายการบินอนุญาตให้ท่านเก็บยอดค่าโดยสารไว้เป็นวงเงินคงเหลือที่ท่านสามารถนำมา ใช้สำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไปภายในระยะเวลา 3 เดือน จากกำหนดการเดินทางเดิม
(ค)
การจ่ายเงินชดเชยใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขขององค์การการบินพลเรือน ซึ่งได้ระบุและกำหนดไว้โดยกรมการบินพาณิชย์อินเดีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว คลิก

ค่าชดเชยหรือบริการความช่วยเหลือที่มอบให้ ณ ท่าอากาศยานในวันเดินทางดั้งเดิมจะเป็นไปตามข้อบังคับการบินพลเรือนที่กำหนดโดยกองอำนวยการการบินพลเรือน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว คลิกที่นี่.

หมายเหตุ: สายการบินฯ จะชดเชยแก่ผู้โดยสารที่ระบุข้อมูลที่ติดต่อได้ให้กับสายการบินฯ หากไม่สามารถติดต่อได้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการชดเชยแก่ผู้โดยสาร

9.3 ขข้อจำกัดความรับผิดกรณียกเลิก, เปลี่ยนแปลงตารางบิน
เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามข้อ 9.2 (ก) หรือ (ข) เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

10.1 หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติบนเครื่องบินของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวก เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันและยุติพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปโดยนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดก็ได้ นอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากพฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย

10.2 เมื่อสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

10.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสารได้ เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

10.4 แอร์เอเชียเป็นสายการบินปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องไม่ว่าบริเวณใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง อาหารแห้ง:

ผู้โดยสารสามารถนำอาหารแห้งเช่น ช็อกโกแลต ขนมปังกรอบ ของกรอบ ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่อง

อาหารสด
คืออาหารที่สามารถเน่าเสียได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมบางประการ เช่น เมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลง หรือเมื่ออากาศชื้น เช่นอาหารบางอย่าง เช่นข้าวสวย ก๋วยเตี๋ยว แซนวิช และอื่นๆ จะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่อง

ผลไม้
ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่อง โปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุน

ผูและผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบนเครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่อง

การจำกัดความรับผิด

11.1 การทำให้เสียหาย
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผู้โดยสารเสียชีวิตหรือ ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย หรือได้รับอันตรายมีบาดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารพิการอย่างถาวร ทำให้เขา/เธอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือทำธุรกิจ หรือประกอบอาชีพใดๆ ได้เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมา ความรับผิดของสายการบินต่อผู้โดยสารแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือน ซึ่งได้กำหนดและระบุไว้โดยกรมการบินพาณิชย์อินเดีย

11.2 อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอลทริออล
หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง หรือหยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลอาจถูกใช้บังคับ และ อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลจะถูกนำมาใช้บังคับเพื่อจำกัด ความรับผิดของผู้ขนส่งเนื่องจากความตายหรือบาดเจ็บและเพื่อความสูญหายหรือ ความเสียหายหายของสัมภาระ

11.3 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ
ความรับผิดในความสูญหาย, ล่าช้า, ความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากมิได้แจ้งมูลค่าที่สูงกว่าให้ทราบและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางภายในประเทศจะแตกต่างกันตามกฎหมายข้อบังคับ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว คลิกที่นี่

11.4 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ใช้บังคับ
หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว

 • ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินมีอยู่จะลดลงหากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ตามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ
 • สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินและสัมภาระ ดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของสายการบิน
 • เว้นแต่กรณีที่สายการบินเจตนากระทำการหรืองดเว้นกระทำการและก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินกระทำการด้วยความประมาทโดยอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินจะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียนตาม ตารางค่าธรรมเนียม ที่กำหนดหากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุไว้บนป้ายติดสัมภาระ ทางสายการบินจะสันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนนั้นไม่เกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต ในกรณีของสัมภาระที่ลงทะเบียนที่ได้ระบุมูลค่าที่เกินมาของสัมภาระเป็นลาย ลักษณ์นั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของสายการบิน ซึ่งจะจำกัดเฉพาะมูลค่าของส่วนที่เกินมาเท่านั้น
 • สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
 • นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินจะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้เพื่อความสูญ หายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย
 • สายการบินไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของผู้โดยสาร ผู้โดยสารต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินด้วย
 • สายการบินไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน และสัมภระที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งยังรวมไปถึงสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เ ครื่องเพชร ทองคำ เงิน ทองคำขาว คอมพิวเตอร์ อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารสัญญา หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่น เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย พิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพร่างกายดังกล่าวที่แย่ลง
 • สัญญาการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และการจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลถึงตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบิน นอกจากนี้จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินและจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการ บิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิด (หากมี)
 • หากสายการบินไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุง วอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

12.1 หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลง ทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

12.2 สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

12.3: กรุณาคลิก เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ Nodal Officer และคณะกรรมการอุทธรณ์ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือน

12.4: การฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ กับ แอร์เอเชีย (อินเดีย) ไพรเว็ต ลิมิตเต็ดจะต้องขึ้นศาลที่เบงกาลูรูเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสละสิทธิ์

13.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบิน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

Last update: 22 April 2019