ข้อตกลงการใช้งานของแอร์เอเชีย

นโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง / ข้อสงวนสิทธิในการใช้เว็บไซต์

บทนำ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์แอร์เอเชีย – www.airasia.com เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดยแอร์เอเชีย

การที่ท่านใช้เว็บไซต์และ/หรือ*บริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งานนี้ (“นโยบาย”) หากท่านไม่ยอมรับนโยบายดังกล่าวกรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ทันที

*บริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ให้หมายความรวมถึงแอร์เอเชียโครม และแอปพลิเคชันแอร์เอเชียโมบาย)

ในกรณีที่นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดการใช้งาน แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ลบ, ตัดทอน, แก้ไขเนื้อหานโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้ถูกต้องได้ทุกเวลา และจะมีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าได้อ่านนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดการใช้งาน แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ลบ, ตัดทอน, แก้ไขเนื้อหานโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้ถูกต้องได้ทุกเวลา และจะมีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าได้อ่านนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้น้

เนื้อหา

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์หรือบริการอื่นใด รวมทั้งการโพสต์เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ในบล็อกองค์กรนี้ หรือในที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าจะไม่อัพโหลด, โพสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาโดยวิธีการอื่นใด (รวมทั้งลิงก์ข้อความ, การติดต่อสื่อสาร, ซอฟท์แวร์, รูปภาพ, เสียง, ข้อมูล หรือข่าวสารอื่นๆ) ซึ่งขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ หรือนโยบายการใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้ามมิให้ทำการใดๆดังต่อไปนี้:

 • แสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ, ไม่ถูกต้อง, ชี้นำในทางที่ผิด, ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หลอกลวง, รุกราน, , ใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น, หยาบคาย, ดูหมิ่น, แสดงความคิดเห็นมุ่งเน้นเชิงเพศสัมพันธ์/ชี้นำในเรื่องอนาจาร/เปิดเผยโจ่งแจ้ง, ลามกอนาจาร, ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ หรือเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อกัน
 • แสดงความคิดเห็นอันขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือ ต่อสิทธิของบุคคลภายนอก หรือละเมิดสิทธิบัตรใดๆ, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • เนื้อหาแฝงการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย, จดหมายขยะ, การส่งข้อมูลที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ, จดหมายลูกโซ่หรือวิธีการเชิญชวนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต, การลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ไม่ถือว่าเป็นการเชิญชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ลิงก์หรือเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นมีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแอร์เอเชียแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ลงซอฟแวร์ที่มีไวรัส, โทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horses), วอมส์ (Worms), ไทม์ บอมส์ (time bombs), แคนเซิลบอทส์ (Cancelbots), หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือไฟล์ใดๆที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์
 • ให้ข้อมูลใดๆซึ่งไม่เป็นสาระเกี่ยวกับแอร์เอเชีย หรือบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการให้ชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อของพนักงานแอร์เอเชีย และผู้ใช้คนอื่นๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการต่างๆ
 • เจตนาจงใจรบกวนการดำเนินงานในการให้บริการเว็บไซต์นี้ และหรือบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์โดยหมายรวมถึงจดหมาย หรือ การส่งโพสต์บอมบ์บิง , การใช้วิธีนิวส์ บอมบ์บิง, การใช้เทคนิคฟลัดดิงเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์, เจตนาพยายามทำให้ระบบโอเวอร์โหลดและทำลายระบบการเผยแพร่ข่าวสาร
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น, รวมทั้งปลอมเป็นพนักงานบริษัทแอร์เอเชีย หรือปลอมแปลงข้อมูลที่ส่งไปยัง TCP-IP Header, ปลอมหัวจดหมายอีเมล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหัวจดหมายอีเมล ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการใช้นามแฝงหรือจดหมายจากผู้ส่งนิรนาม
 • โจมตีหรือดูถูกบุคคลอื่น
 • แนะนำหรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

อีเมล์, โทรสาร และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เมื่อท่านขอรับรายละเอียดการเดินทางหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน โดยให้ส่งถึงท่านทางอีเมล, โทรสาร หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมทั้งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ) หากเกิดความผิดพลาดในการรับเอกสารดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าการสำรองที่นั่งไม่สมบูรณ์ การสำรองที่นั่งจะถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อชำระเงินและได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือตามข้อมูลการจองในฐานข้อมูลของแอร์เอเชียเป็นสำคัญ

แอร์เอเชียไม่ขอรับผิดชอบการส่งข้อความผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะออนไลน์, ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสำรองที่นั่ง หรือติดต่อตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของท่าน

ความปลอดภัย

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยจะถูกเปิดใช้งานเมื่อท่านสำรองที่นั่งหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย (Secure Server Layer) จะเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้และหรือบริการอื่นๆ หรือ แอปพลิเคชั่นสำรองที่นั่งออนไลน์ของแอร์เอเชีย ถึงแม้ว่าแอร์เอเชียจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของท่าน แต่แอร์เอเชียไม่รับประกันในเรื่องระดับความปลอดภัยของการเข้ารหัสหรือประสิทธิภาพในการเข้ารหัส และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำสงวนสิทธิ์

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้และบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ ถูกนำเสนอ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ที่มีอยู่” ดังนั้นถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ ทั้งนี้แอร์เอเชีย, พนักงานบริษัทแอร์เอเชีย, ผู้อำนวยการ, กรรมการ, หุ้นส่วน และผู้ผลิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การรับประกันใดๆ หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์, การดำเนินงานหรือความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์แบบ,  ความมีประโยชน์, การไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุณภาพของเนื้อหาข้อมูลหรือส่วนประกอบใดๆในเว็บไซต์นี้
 • เงื่อนไขและการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันการจำหน่ายสินค้า  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ทางการค้าและการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ  การสงวนสิทธิ์ในการกำจัดการรับผิด จะถูกบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 • ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม, ที่เป็นการเฉพาะ, ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียรายได้, การสูญเสียชื่อเสียง, และการสูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อ, ข้อมูล) ความเสื่อมเสียหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้หรือไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้และหรือบริการใดๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ไม่ว่าจะโดยสัญญา, โดยการละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือโดยวิธีอื่นใดแม้ว่าแอร์เอเชียจะรับทราบว่าอาจเกิดความเสียหายได้ก็ตาม
 • ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือต่อบุคคลอื่น  ในกรณีที่เกิดจากการแทรกแซงหรือเกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เชื่อมต่อเข้าใช้งานกับเว็บไซต์นี้และหรือ บริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตัวท่านเอง เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือ บริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับสำรองที่นั่งออนไลน์นี้ปลอดไวรัส หรือสิ่งรบกวนอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

แอร์เอเชียถือว่าความเป็นส่วนตัวของท่านคือเรื่องสำคัญ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

การสำรองที่นั่งและการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน และข้อกำหนดอัตราค่าโดยสาร

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เว็บไซต์นี้และบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ถูกสร้างขึ้นและควบคุมดูแลโดยแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ เป็นไปตามกฎหมายประเทศมาเลเซียและท่านจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะของศาลมาเลเซียในการพิจารณาคดี

บททั่วไป

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายฉบับนี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ท่านไม่สามารถมอบหรือถ่ายโอนสิทธิ์ใดๆของท่าน หรือสัญญาผูกมัดใดๆ โดยใช้นโยบายนี้หรือข้อกำหนดการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของแอร์เอเชียที่มีต่อบุคคลอื่นได้ หัวข้อเรื่องตามที่ระบุไว้นั้นใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขตเนื้อหาและข้อความของข้อกำหนดนั้นๆ การที่แอร์เอเชียไม่ใช้สิทธิ์บังคับให้ท่าน หรือบุคคลอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้มิได้หมายความว่าแอร์เอเชียยินยอมเพิกถอนสิทธิ์ใดๆ ในการดำเนินคดีต่อการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นต่อมาหรือการฝ่าฝืนในรุปแบบคล้ายๆกัน

แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้นโยบายฉบับนี้และส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานจัดทำขึ้นเพื่อความเข้าใจและเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและแอร์เอเชียในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น

แอร์เอเชียอาจระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือระงับการให้บริการใดๆ หรือการใช้แอปพลิเคชันสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ยังคงใช้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์และการให้บริการต่างๆของแอร์เอเชีย แม้ว่าจะมีการสิ้นสุด, การระงับชั่วคราว หรือการยกเลิกใดๆ แล้วก็ตาม

การให้สิทธิ์

ท่านให้สิทธิ์แก่แอร์เอเชียและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอร์เอเชียอย่างไม่จำกัด, เพิกถอนไม่ได้, ไปทั่วโลก, อนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เป็นช่วง และสิทธิ์ในการนำไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด, การแสดงออก, การสร้างสรรค์ หรือสิ่งอื่นใดที่ท่านนำเสนอรวมถึง คำติชม, ข้อคิดเห็น, เอกสาร, คำเสนอแนะและ/หรือนโยบายใดๆ (โดยส่วนรวม, เพื่อช่วยเหลือ) ภายในบล็อกที่ท่านนำเสนอทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องแจ้งและชำระค่าตอบแทนแก่ท่านหรือบุคคลอื่นใด

การให้สิทธิ์นี้คือสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในการบันทึกซ้ำหรือดัดแปลงเสียงเพลงใดๆ หรือภาพใดๆที่ท่านนำเสนอ, ทำซ้ำ, เตรียมลอกแบบมาจากสิ่งอื่น, รวมเข้ากับงานอื่น, ปรับเปลี่ยน, แปล, เผยแพร่, ดาวน์โหลด, เชื่อมโยงไปหรือเชื่อมโยงจาก, ออกอากาศ, โฆษณา, ทำการตลาด, ผลิต, ได้ผลิต, จัดแสดง, แสดงและ/หรืออนุญาตให้นำส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานดังกล่าว รวมทั้งลิขสิทธิ์ทั้งหลายมีมีอยู่ในผลงานนั้นนำไปใช้ภายใต้ชื่อแอร์เอเชียหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอร์เอเชียทั่วโลกและกรรมสิทธิ์ตลอดชีพนี้มีผลต่อสื่อทุกประเภทตั้งแต่ปัจจุบันและในอนาคต

ท่านตกลงและยอมรับว่าผลงานที่ท่านนำเสนอเป็น:

 • ผลงานต้นฉบับ และมีความถูกต้อง และ
 • การนำเสนอผลงานและประโยชน์จากผลงานดังกล่าวไม่ขัดกับกำหนดการใช้งานหรือไม่ละเมิดสิทธิบุคคลภายนอก หรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น, กฎหมายแห่งรัฐ,  กฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงสิทธิการเผยแพร่, สิทธิความเป็นส่วนตัว, สิทธิในการปฏิเสธเหตุให้เสื่อมชื่อเสียง, สิทธิการรับผิด, หรือเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดการให้ร้ายและหมิ่นประมาท หรือสิทธิความเป็นเจ้าของต่อทรัพย์สินนั้นๆ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแอร์เอเชียไม่ได้เป็นความลับ, ไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจ หรือมีความสัมพันธ์พิเศษอื่นใด แอร์เอเชียมีสิทธิ์แต่มิใช่หน้าที่ ในการใช้ชื่อของท่าน, ภาพเหมือน, ชีวประวัติ และข้อมูลใดๆ ของท่านที่เกี่ยวกับผลงานที่ท่านนำเสนอมา หากนโยบายความเป็นส่วนบุคคลขัดแย้งกับบทบัญญัติในย่อหน้านี้ ให้ยึดถือตามข้อกำหนดการใช้งานแทนนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

ในการส่งผลงานของท่านให้เรานั้น ท่านรับทราบและยอมรับว่าแอร์เอเชียและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอร์เอเชีย อาจสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง หรือสร้างสรรค์ผลงานจากบทความที่ส่งผ่านทางบล็อกหรือความคิด, การแสดงออกทางความคิด, การสร้างสรรค์, หรือจากสิ่งอื่นๆ รวมถึงคำติชม, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, เอกสาร, คำแนะนำ และ/หรือข้อเสนอใดๆ ที่อาจมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับผลงานที่ท่านนำเสนอผ่านบล็อก หรือผ่านช่องทางอื่นหรือโดยวิธีอื่น ท่านยอมรับและขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องที่ท่านมี และ/หรืออาจจะพึงมีในอนาคตซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อโต้แย้งที่มีต่อความคิด, การแสดงออกทางความคิด, การสร้างสรรค์ หรือเนื้อหาและส่วนประกอบใดๆที่ท่านนำเสนอ รวมถึงข้อติชม, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, เอกสาร, คำแนะนำและ/หรือข้อเสนอใดๆ ที่ได้รับการยอมรับผ่านการพิจารณา และ/หรือโดยแอร์เอเชียหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอร์เอเชียซึ่งอาจจะคล้ายกับผลงานของท่าน

ข้อตกลงยกเว้นการรับความผิดทั่วไป

ท่านตกลงและยินยอมยกเว้นความผิดให้แก่แอร์เอเชีย, สำนักงานสาขาของแอร์เอเชีย, บริษัทในเครือของแอร์เอเชีย, พนักงาน, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่, นักกฎหมาย, ตัวแทน, ผู้ร่วมค้า, ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย (“องค์กรแอร์เอเชีย”) และผู้ใช้งานบล็อกนี้ว่าด้วยเรื่องการเรียกร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่าย, ค่าความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความอันเกิดจากกรณีต่อไปนี้:

 • เนื้อหา รวมทั้งผลงานที่ท่านนำเสนอ, โพสต์, เผยแพร่, หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านบล็อกนี้
 • การใช้งานบล็อกนี้และเนื้อหารวมทั้งผลงานใดๆ ที่สร้างสรรค์โดยบุคคลอื่นหรือ
 • การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายนี้

คำสงวนสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

เนื้อหาส่วนใหญ่ในบล็อกนี้ถูกเขียนโดยบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับท่าน ดังนั้นเนื้อหาดังกล่าวบุคคลภายนอกจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แอร์เอเชียไม่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ท่านเข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าท่านจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ หรือความเชื่อในเนื้อหาดังกล่าว และท่านจะรับผิดชอบกิจกรรมทุกประเภทของท่านบนบล็อกนี้และการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

หลักปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการจัดเก็บ

ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชียอาจกำหนดหลักปฏิบัติทั่วไปและขอบเขตการเข้าใช้งานของบล็อกนี้ รวมถึงกำหนดจำนวนวันสูงสุดสำหรับเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์นี้, และเนื้อที่การใช้งานสูงสุดบนเซิร์ฟเวอร์ของแอร์เอเชียจะถูกจัดสรรปันส่วนไว้ในนามของท่านและจำนวนครั้งสูงสุด (และระยะเวลาสูงสุดสำหรับการใช้งาน) ท่านอาจต้องเข้าใช้งานบล็อกนี้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ท่านตกลงยอมรับว่าแอร์เอเชียไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีภาระหน้าที่ในการลบออก หรือผิดพลาดที่ไม่สามารถเก็บรักษาข้อความใดๆ ไว้ได้ และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ หรือถูกส่งต่อโดยบล็อกนี้ ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชียมีสิทธิ์ปิดบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน

การใช้งานและการแทรกแซง

บล็อกนี้มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล โรบอต เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส ข้อมูลส่วนใหญ่ในบล็อกนี้ได้รับการอัพเดทตลอดเวลา และข้อมูลดังกล่าวนั้นผู้ใช้งานบล็อกนี้หรือบุคคลภายนอกอนุญาตให้เป็นกรรมสิทธิ์ของแอร์เอเชีย ท่านยอมรับว่าจะไม่ใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลเช่น โรบอท (Robot) หรือ สไปเดอร์ (Spider) หรือ สแครปเปอร์ (Scraper) หรือ โปรแกรมอัตโนมัติอื่นใดเข้าใช้งานในบล็อกนี้ นอกเหนือจากที่แอร์เอเชียกำหนดไว้โดยมิได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย

นอกจากนี้ท่านยังยอมรับว่า ท่านจะไม่ โดยหรือผ่านเข้าใช้บล็อกนี้เพื่อ:

 • ถ่ายเทข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ภายในเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว)
 • เข้าแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของบล็อก หรือกิจกรรมใดๆภายในบล็อกนี้
 • หลีกเลี่ยงโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลเช่น โรบอท (Robot) หรือโปรแกรมอื่นใดที่แอร์เอเชียใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
 • โอนบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียของท่าน (รวมทั้งคำติชมในบล็อกนี้) และชื่อผู้ใช้ให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของแอร์เอเชีย
 • เก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมทั้งอีเมลโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้นๆ
 • ปลอมหัวจดหมายหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปลอมแปลงเนื้อหาของต้นฉบับที่ถูกส่งผ่านบล็อกนี้
 • จัดเตรียมเนื้อหาประกอบหรือแหล่งข้อมูล (หรือเพื่อปกปิด, หรือปลอมแปลงสภาพ, ที่ตั้ง, แหล่งข้อมูล, หรือเจ้าของเนื้อหาประกอบ หรือแหล่งข้อมูล) แก่องค์กรใดๆ

การบังคับใช้และการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด

แอร์เอเชียอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบล็อกของท่าน (รวมทั้งเนื้อหาที่โพสต์, ข้อมูลการลงทะเบียนและบันทึกเครือข่าย) เมื่อแอร์เอเชียเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ, เพื่อใช้บังคับตามหรือนำไปใช้กับข้อกำหนดการใช้งานนี้, เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของแอร์เอเชีย, หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้งานของแอร์เอเชียจากการหลอกลวง, ซึ่งเป็นอันตราย หรือการใช้งานบล็อกนี้โดยผิดกฎหมาย, หรือหากว่าแอร์เอเชียเชื่อว่ากรณีฉุกเฉินนั้นมีอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายอย่างร้ายแรงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการติดต่อสื่อสารหรือที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

กรุณารายงานปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบล็อกและการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์นี้

การยกเลิก

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน และการชดใช้เยียวยาตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นกับแอร์เอเชียหรือเกี่ยวกับการใช้บล็อกนี้ ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกโดยติดต่อแอร์เอเชีย ที่นี่.

สมาชิกบล็อกที่ลงทะเบียนแล้วต้องไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ แต่สิ้นสุดสภานภาพไปแล้ว, ถูกระงับสถานภาพชั่วคราว, หรือถูกยกเลิกเข้าใช้งานบล็อกนี้

ถ้าการลงทะเบียนของท่าน และ/หรือ การเข้าใช้งานบล็อกนี้สิ้นสุดหรือถูกระงับไว้ชั่วคราว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานบล็อกนี้ได้อีกหากไม่ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย