Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay QZ

Định nghĩa

Nghĩa: Trong các Điều khoản & Điều kiện này, các thuật ngữ có ‎ý nghĩa như sau:

 • "Hành lý" có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi có quy định khác, Hành lý bao gồm cả Hành lý k‎ý gửi và Hành ‎lý xách tay.
 • "Phiếu gửi Hành lý" có nghĩa là một văn bản mà chúng tôi cấp cho Hành khách dưới dạng phiếu nhận Hàng lý k‎ý gửi và văn bản này liên quan đến việc chuyên chở Hành lý ký gửi và bao gồm cả Thẻ nhận dạng Hành lý.
 • "Thẻ Nhận dạng Hành lý‎" là một văn bản do chúng tôi cấp chỉ nhằm mục đích nhận dạng Hành lý k‎ý gửi.
 • "Hành lý k‎ý gửi" nghĩa là hành lý mà chúng tôi giữ hộ và Hành lý‎ này đã được cấp Thẻ Nhận dạng hành lý; Hành lý k‎ý gửi còn được gọi là “hành lý đã đăng ký".
 • "Các Điều kiện Hợp đồng" nghĩa là những khẳng định bao gồm trong hoặc được gửi cùng với Hành trình, và hiểu theo nghĩa thông thường, được coi là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này và các thông báo tại văn phòng và các quầy check-in của chúng tôi.
 • "Thời gian nối chuyến" nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác trong các chuyến bay FLY-THRU, khoảng thời gian này không ngắn hơn chín mươi (90) phút và không dài quá sáu (6) tiếng. Chúng tôi có quyền thay đổi Thời gian nối chuyến mà không cần thông báo trước do các quy định hạn chế tại các sân bay áp do bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.
 • "Thiệt hại" bao gồm tử vong, thương tích về thể chất đối với một hành khách, sự chậm trễ, mất mát, mất mát một phần hoặc các thiệt hại khác, phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chuyên chở hay các dịch vụ khác liên quan do chúng tôi cung cấp.
 • "Cuống vé điện tử" nghĩa là một cuống vé máy bay điện tử hay chứng từ có giá trị khác lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • "Vé điện tử" nghĩa là tờ Hành trình được phát hành bởi chúng tôi hay nhân danh chúng tôi, Cuống vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.
 • "Cuống vé chuyến bay” nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu "good for passage" hay trong trường hợp đối với một Vé Điện tử, Cuống vé chuyến bay là Cuống vé điện tử và có ghi các địa điểm cụ thể mà quý khách được bay đến và bay đi.
 • "FLY-THRU" là dịch vụ nối chuyến dành cho các chuyến bay được đặt chỗ ngồi được đặt theo cùng một hành trình trong đó thời gian giữa giờ đến của chuyến bay đầu và giờ khởi hành của chuyến bay sau nằm trong khoảng Thời gian Nối chuyến.
 • “Khách hàng”, "hành khách"," quý khách", "của quý khách" và "chính quý khách" nghĩa là bất kỳ người nào, trừ thành viên của phi hành đoàn được hoặc sẽ được chuyên chở trên máy bay theo sự chấp thuận của chúng tôi.
 • "Hành trình” hay “Hành trình bay” có nghĩa là tài liệu chúng tôi cấp cho Hành khách bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, số đặt vé, các Điều kiện Hợp đồng và các thô.
 • "Đường bay" là chuyến bay từ sân bay tại nơi đi đến sân bay tại nơi đến..
 • "Chỗ ngồi" là một chỗ ngồi trong máy bay của chúng tôi.
 • "Giá cước" nghĩa là tiền vé và phí được công bố bằng phương tiện điện tử hoặc trên giấy tờ.
 • "Vé máy bay" là tờ Hành trình và bao gồm Vé điện tử và Cuống vé Điện tử do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi phát hành và bao gồm các Điều kiện Hợp đồng và các thông báo trong đó.
 • "Các Điều khoản & Điều kiện" có nghĩa là Các điều khoản và Điều kiện chuyên chở này.
 • "Hành l‎ý xách tay", nghĩa là bất kỳ hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi bao gồm tất cả các đồ vật mà hành khách mang vào khoang hành khách của máy bay..
 • "Chúng tôi", "của chúng tôi", "chính chúng tôi","với chúng tôi" và "Hãng chuyên chở" có nghĩa là PT Indonesia AirAsia (30.06.1.51.07399).
 • "Trang web" có nghĩa là địa chỉ internet www.airasia.com do chúng tôi cung cấp để Hành khách thực hiện các giao dịch đặt vé trực tuyến và truy cập thông tin về chúng tôi.

1.2 Chú thích: Tựa đề hay chú thích của mỗi Điều khoản của những Thoả thuận và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.

Sự điều chỉnh

2.1 Điều khoản chung: Các Thoả thuận & Điều kiện này áp dụng cho việc chuyên chở trên không hay bằng các phương tiện chuyên chở khác bao gồm chuyên chở Khách hàng và Hành lý trên mặt biển do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi thực hiện và áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có liên quan đến việc chuyên chở đó.

2.2 Các Thỏa thuận và Điều kiện này có hiệu lực hơn: Trừ khi được quy định trong các Thoả thuận và Điều kiện này, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Thoả thuận và Điều kiện này và Các Điều kiện của Hợp đồng hay bất kỳ quy định nào khác của chúng tôi về các vấn đề cụ thể , các Thoả thuận và Điều kiện này sẽ có hiệu lực hơn.

2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của các Thoả thuận và Điều kiện là Tiếng Anh và mặc dù vậy vẫn có các bản dịch của Các Thoả thuận và Điều kiện bằng các ngôn ngữ khác, Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ duy nhất khi giải thích các Thoả thuận và Điều kiện nà.

Vé / Hành trình

3.1 Bằng chứng hiển nhiên của Hợp đồng: Hành trình là bằng chứng hiển nhiên của Hợp đồng chuyên chở giữa khách hàng và chúng tôi. Hành trình, các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi (bao gồm biểu phí hợp lệ) cùng tạo nên các thoả thuận và điều kiện của hợp đồng chuyên chở giữa các quý khách và chúng tôi.

3.2 Khả năng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyên chở chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định của các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi.

3.3 Hiệu lực: Hành trình chỉ có hiệu lực đối với Khách Hàng được nêu tên và chuyến bay quy định trong đó.

3.4 Giấy tờ chứng minh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Khách Hàng được nêu tên trong Hành trình hay trong Vé điện tử. Quý khách sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh tại nơi check-in.

4.1 Điều khoản chung: Giá vé chỉ áp dụng cho chặng chuyên chở từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến. Giá vé không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay và thành phố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Chúng tôi chuyên cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm trừ khi bạn đặt vé Fly-Thru của chúng tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào

4.2 Em bé: Lệ phí dành cho em bé từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi – (24 tháng) tuổi (vào ngày bay) được quy định trong bảng lệ phí. A Trẻ em có thể đi máy bay nếu có người lớn đặt đứa trẻ vào lòng. Mỗi (1) người lớn chỉ được phép mang theo một (1) trẻ em. Không được phép mang lên máy bay xe đẩy trẻ em.

4.3 Thuế chính phủ, Lệ phí và Chi phí bảo hiểm: Bất kỳ khoản thuế chính phủ, lệ phí , chi phí bảo hiểm về vận chuyển hàng không do Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà vận hành sân bay áp đặt liên quan đến việc quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ hay tiện ích nào của chúng tôi sẽ được tính thêm vào tiền vé, phí và lệ phí hành chính và do quý khách chi trả trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Thuế chính phủ, lệ phí và chi phí bảo hiểm đánh vào vận chuyển hàng không có thể thay đổi theo từng giai đoạn thích hợp và có thể áp dụng ngay cả sau ngày việc đặt trước chuyến bay của quý khách đã được xác nhận. Tuy nhiên quý khách sẽ phải chịu các loại thuế chính phủ, lệ phí hay chi phí bảo hiểm đó khi mà chúng đến hạn thanh toán trước ngày khởi hành. Hãy tham khảo bảng lệ phí về số tiền thuế, lệ phí và chi phí bảo hiểm.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn trả lệ phí sân bay. Thuế sân bay chỉ được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn trả bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày bay và việc hoàn trả thuế phải chịu lệ phí xử lý, nếu có.

4.4 Tiền tệ: Tiền vé và chi phí phải trả bằng tiền tệ nêu trong số tiền vé đã được công bố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

4.5 Sự chính xác: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình chuyến bay và đường bay,các dịch vụ và sản phẩm đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào và theo từng thời điểm thích hợp mà không cần thông báo trước.

4.6 Tiền vé hợp lệ: Tiền vé hợp lệ là tiền vé do chúng tôi hay nhân danh chúng tôi công bố, cho dù bằng phương tiện điện tử hay bằng các phương tiện khác. Tiền vé có thể không bao gồm lệ phí hành chính, chi phí dịch vụ và các chi phí khác trừ khi có chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Đặt chỗ ngồi

5.1 Xác nhận việc đặt chỗ: Việc đặt chỗ được xác nhận sau khi quý khách đã thanh toán đầy đủ tiền vé và sau khi chúng tôi cấp cho quý khách số đặt trước và/hoặc Hành trình. Một khi đã được xác nhận, việc đặt chỗ không được huỷ bỏ và số tiền đã thanh toán không được trả lại.

5.2 Đặt chỗ theo nhóm: Việc đặt chỗ theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thyd đổi theo từng thời điểm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5.3 Thay đổi chuyến bay: Một khi số đặt trước đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay sẽ tuân theo các điều khoản sau:

Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, không được phép thay đổi chuyến bay. Chi phí cho việc thay đổi chuyến bay ngoài bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong bảng lệ phí, tuân theo các điều kiện sau:

 • Nếu có mức tiền vé thấp hơn, khách hàng không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • Nếu chuyến bay mới được đặt trước có hạng vé cao hơn hạng vé của chuyến bay đặt đã bị huỷ, khách hàng phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi thay đổi hay huỷ bỏ chuyến bay;
 • Việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho quý khách một Hành trình mới và/hoặc số đặt trước.
 • Không được phép thay đổi về lộ trình.

5.4 Tiền vé khuyến mại: Điều 5.3 liên quan đến các quy tắc Thay đổi Chuyến bay và Điều 5.5 về Thay đổi Tên không áp dụng với một số loại tiền vé khuyến mại dành riêng cho một vài đối tượng khách hàng.

5.5 Thay đổi Tên: Khi số đặt vé đã được phát hành, quý khách không được thay tên hành khách trong giao dịch đặt vé đã được xác nhận bằng tên hành khách khác.

5.6 Thanh toán: Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt trước. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ giành quyền huỷ bỏ việc đặt chỗ trước khi quý khách check-in và/hoặc không cho phép quý khách lên máy bay.

5.7 Dữ liệu cá nhân: Quý khách tại đây thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của quý khách được cung cấp cho chúng tôi với mục đích đặt chỗ và cung cấp cho quý khách sự xác nhận việc đặt chỗ đó, cung cấp và phát triển các dịch vụ và tiện ích hàng không phụ thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục xuất nhập cảnh, kế toán, lập hoá đơn và kiểm toán, kiểm tra tín dụng hay các thẻ thanh toán khác,mục đích về an ninh, hành chính và pháp lý, cấp thẻ tín dụng, kiểm tra, bảo dưỡng và phát triển hệ thông, phân tích số liệu thống kê và trợ giúp chúng tôi trong các giao dịch sau này với quý khách. Vì những mục đích này, bằng cách ký kết hợp đồng chuyên chở với chúng tôi, quý khách đã uỷ quyền cho chúng tôi lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách và truyền dữ liệu đó đến các văn phòng, đại lý uỷ quyền và các liên danh, cơ quan chính phủ, các nhà chuyên chở hay nhà cung cấp dịch vụ khác được đề cập ở trên.

5.8 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo cung cấp một chỗ ngồi cụ thể trong máy bay và quý khách đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào có thể được chỉ định cho hoặc hoặc còn trống trên máy bay. Quý khách sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Chúng tôi giành quyền sắp xếp lại chỗ ngồi vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi hành khách đã lên khoang máy bay. Điều này có thể cần thiết với các lý do về vận hành, an toàn, quy định của chính phủ hoặc lý do an ninh. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.8.1 Dịch vụ chọn chỗ (ASR): Phụ thuộc vào việc chúng tôi còn cung cấp dịch vụ này hay không, quý khách sẽ phải trả phí cho Dịch vụ chọn chỗ (ASR) trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Hãy tham khảo bảng lệ phí để biết lệ phí Dịch vụ chọn chỗ (ASR). Khi quý khách đã thanh toán Dịch vụ chọn chỗ (ASR), chúng tôi có quyền sắp xếp hoặc sắp xếp lại chỗ ngồi cho quý khách vào bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi quý khách đã lên máy bay. Việc chỉ định hay chỉ định lại này là cần thiết với các lý do thuộc về vận hành, về an toàn hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho quý khách một chỗ ngồi cụ thể nào, cho dù là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa số, ở hàng ghế gần lối ra, hoặc bất kỳ loại chỗ ngồi nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để sắp xếp chỗ phù hợp cho quý khách theo dịch vụ mà quý khách đã thanh toán. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.8.2 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi hành khách đã mua được dịch vụ ASR mà lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, chấm dứt, trì hoãn hoặc hợp nhất với chuyến bay khác do các điều kiện mà chúng tôi suy xét một cách hợp lý là vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do về thương mại, an toàn, chúng tôi, theo lựa chọn của mình, hoặc:

 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR tương tự trong chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo do đó chúng tôi hoàn trả Hành khách phí dịch vụ  ASR.
Các lựa chọn quy định tại Điều 5.8.2 là các biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho hành khách và chúng tôi không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với hành khách.

5.9.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên máy bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi quý khách đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ này trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc quý khách đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và quý khách phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt trước là chính xác tại thời điểm quý khách đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

5.9.2 Bữa ăn: Các lựa chọn cho bữa ăn thay đổi theo thời gian. Thức ăn có thể bao gồm các loại hạt, bơ sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không nhận đặt món ăn hoặc thay đổi các lựa chọn bữa ăn của quý khách trong 24 giờ kể từ thời gian khởi hành của chuyến bay đã xếp lịch. Tất cả các mức giá và/hoặc tiết kiệm được tính từ các bữa ăn đã đặt trước của quý khách đều chính xác tại thời điểm đặt bữa ăn. Chúng tôi có quyền điều chỉnh mức giá của các bữa ăn đã đặt trước, thay thế bất kỳ thành phần nào của bữa ăn đã đặt trước bằng một món có giá trị tương đương tùy theo khả năng sẵn có và/hoặc tính thích hợp cho máy bay, mà không cần thông báo trước.

5.9.2.1 Đặt trước các bữa ăn: Thẻ lên máy bay được xem là xác nhận đặt trước bữa ăn và quý khách phải xuất trình cho nhân viên tổ lái trên máy bay để nhận được bữa ăn. Chúng tôi không đảm bảo khả năng sẵn có cho các bữa ăn đã đặt trước của quý khách nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức đáp ứng đúng các yêu cầu đặt mua của quý khách. Trong trường hợp chuyến bay bị trễ, hủy và/hoặc đổi giờ bay, chúng tôi giữ quyền thay thế bất kỳ thành phần nào của các bữa ăn đã đặt trước của quý khách bằng một món có giá trị tương đương tùy theo khả năng sẵn có và/hoặc tính thích hợp cho máy bay, mà không cần thông báo trước.

5.10 Bảo hiểm lữ hành: Vì lữ hành có nhiều rủi ro, trách nhiệm của chúng tôi với hành khách là hạn chế, vì thế hành khách nên cân nhắc kỹ về việc mua bảo hiểm lữ hành để chi trả cho:

 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay
 • Hành lý hoặc các tài sản cá nhân khác bị chậm chuyển, thiệt hại hay thất lạc

Check-in và các Yêu cầu khác về Chuyên chở

6.1.1 Check-In, Thời hạn và Điều kiện: Quầy thực hiện thủ tục đăng ký của chúng tôi bắt đầu phục vụ ba (3) giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình đối với các chuyến bay Quốc tế và hai (2) giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình đối với các chuyến bay Nội địa. Các quầy đóng cửa sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các chuyến bay Quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các chuyến bay Nội địa*. Thời hạn check-in có thể thay đổi tại các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Trách nhiệm của quý khách là đảm bảo rằng quý khách tuân thủ các thời hạn này, chi tiết của các thời hạn này được cung cấp vào thời điểm quý khách đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào, không làm giảm đi tính tổng quát của các Điều khoản và Điều kiện này điều chỉnh quyền từ chối chuyên chở, chúng tôi giành quyền không cho phép quý khách lên máy bay mà không có trách nhiệm pháp lý nào với quý khách và không phải hoàn trả quý khách bất kỳ tiền vé nào đã được thanh toán:

 • Nếu quý khách cố gắng check in trong khoảng thời gian sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các chuyến bay Quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các chuyến bay Nội địa*;
 • Nếu quý khách không có giấy tờ tùy thân hoặc không chứng minh được bản thân trước nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu quý khách không có văn bản,giấy phép(giấy tờ du lịch bị hư hỏng sẽ không được chấp nhận là giấy tờ hợp lệ), visa hợp lệ cần thiết cho việc bay đến một địa điểm hay một nước cụ thể;
 • Nếu quý khách không thanh toán đầy đủ tiền vé hay lệ phí hay chi phí khác mà quý khách phải thanh toán cho chúng tôi;
 • Nếu quý khách dùng vũ lực với nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo động tại quầy giao dịch của chúng tôi hay quấy rối nhân viên của chúng tôi về mặt thân thể hay bằng lời nói;
 • Nếu việc quý khách làm thủ tục check-in hay lên máy bay bị cấm bởi Chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Nếu theo quyết định của chúng tôi, quý khách không đủ sức khoẻ cho chuyến bay do việc say rượu hay tình trạng sức khoẻ bất lợi rõ ràng; và/hoặc
 • Nếu theo quyết định của chúng tôi, quý khách không khoẻ để thực  hiện chuyến bay hoặc tình trạng sức khoẻ của quý khách tạo ra hoặc có thể tạo ra nguy cơ hay mối đe dọa đối với sức khoẻ của các hành khách khác.
* Đối với klia2, các quầy check in đối với cả chuyến bay Nội địa và Quốc tế sẽ đóng cửa sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình.

6.1.2 Check-in tự động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ check-in tự động cho hành khách. Dịch vụ này tuân theo các yêu cầu cụ thể và các hạn chế về thay đổi thông tin sau khi đã check-in mà hành khách có thể xem trên trang web trong phần Check-in tự động.

6.1.3 Không còn sẵn chỗ ngồi: Có thể có trường hợp không còn sẵn chỗ ngồi cho hành khách trong chuyến bay ngay cả khi việc đặt chỗ của hành khách đã được xác nhận. Trường hợp này là do thực tiễn phổ biến trong ngành hàng không khi việc đặt chỗ bị quá tải. Trong trường hợp không còn sẵn chỗ ngồi, chúng tôi sẽ theo lựa chọn của mình hoặc:

 1. Chuyên chở hành khách vào dịp sớm nhất với một chuyến bay khác theo lịch trình mà vẫn còn chỗ ngồi mà không tính thêm phí, và, nếu cần thiết, gia hạn thêm thời hạn hiệu lực đặt chỗ của hành khách hoặc
 2. Nếu hành khách lựa chọn bay vào thời gian khác, giữ nguyên giá trị tiền vé trong một tài khoản tín dụng cho chuyến bay sau này của hành khách với điều kiện hành khách phải đặt lại chuyến bay trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ.

6.1.4 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Các lựa chọn nêu trong Điều 6.1.3 từ (a) đến (b) là các biện pháp khắc phục duy nhất của chúng tôi dành riêng cho hành khách và chúng tôi không còn trách nhiệm pháp lý nào khác với quý‎ khách.

6.2.1 Lên máy bay: Quý khách phải có mặt tại cổng lên máy bay ít nhất ba mươi (30) phút trước giờ khởi hành chuyến bay. Cửa lên máy bay đóng vào lúc hai mươi (20) phút trước giờ bay. Nếu đến muộn hơn, quý khách sẽ không được lên máy bay.

6.2.2 Hành khách đã mua một Hạng Ưu tiên theo dịch vụ Chọn chỗ ngồi của chúng tôi sẽ được quyền ưu tiên xếp hàng so với các hành khách khác. Quyền ưu tiên này cho phép họ được lên máy bay trước. Ngay khi việc xếp hàng bắt đầu, các hành khách đã mua Hạng Ưu tiên Đặc biệt sẽ được xếp hàng cùng với các hành khách khác.

6.3 Không đến sân bay: Quý khách phải có mặt tại nơi check-in đúng giờ và đến cổng lên máy bay không muộn hơn giờ chúng tôi thông báo tại thời điểm check-in. Không check-in đúng giờ và không lên máy bay trước giờ khởi hành, tiền vé quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.

6.4 Sự tuân thủ: Hành khách là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ tất cả các luật, quy định, yêu cầu và thủ tục của các nước mà hành khách bay đi, bay đến hoặc bay qua và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, các thông báo và chỉ dẫn có liên quan mà chúng tôi cung cấp. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với quý khách về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục hay hướng dân, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả xảy ra với quý khách do việc quý khách không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, lệnh,yêu cầu, thủ tục hay hướng dẫn đó.

6.5 Các tài liệu cần cho chuyến bay: Quý khách chịu trách nhiệm đặt được và phải sở hữu và có để xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền tất cả các giấy tờ về xuất nhập khẩu, sức khoẻ và các giấy tờ khác theo quy định của luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến và bay qua. Giấy tờ thông hành của bạn sẽ được kiểm tra trên các cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm các cơ sở dữ liệu của INTERPOL, cho các mục đích an ninh, phòng ngừa tội phạm và thực thi pháp luật. Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào mà không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục được áp dụng.

6.6 Tư vấn về Giấy tờ

Đường bay nội địa: Người lớn phải xuất trình bản gốc của một trong các giấy tờ sau đối với mọi chuyến bay nội địa

 1. Bản gốc Thẻ căn cước Malaysia (MyKad/ MyKid /MyTentera /MyPR/ MyKAS) và các giấy tờ tạm thời khác do Sở Đăng ký Quốc gia Malaysia cấp
 2. Bản gốc Thẻ Đăng ký Lao động của Malaysia (PDRM/ SPRM/ ATM)
 3. Bản gốc Giấy Khai sinh (do Sở Đăng ký Quốc gia cấp)
 4. Bản gốc Thẻ do Bộ Ngoại giao Malaysia cấp (Tổ chức Ngoại giao/ Phi ngoại giao/ Lãnh sự/ Tổ chức Quốc tế)
 5. Bản gốc Hộ chiếu
 6. Bản gốc Thẻ Sinh viên (Người nước ngoài) do Sở Nhập cư Malaysia cấp - cùng với bản gốc hộ chiếu
 7. Bản gốc Thẻ Định danh Nghị viện Malaysia
 8. Bản gốc Thẻ Định danh UNHCR
 9. Bản gốc Báo cáo của cảnh sát - (chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ)
Đối với các chuyến bay nội địa tới Sabah và Sarawak, chỉ chấp nhận các giấy tờ nêu trong mục (i) đến (vii).

Hành khách là trẻ em Malayxia bay tới Sabah hoặc Sarawak: Trẻ em ít hơn 12 tuổi sẽ được lên máy bay nếu xuất trình bản gốc giấy khai sinh, chứng minh thư hoặc Giấy chứng nhận con nuôi (Giấy chứng nhận con nuôi này sẽ do Cục Đăng ký quốc gia Malayxia quy định). Trẻ em trên 12 tuổi phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc CMT.

Ngoài ra, ngoại trừ trẻ em Malaysia bay tới Sabah và Sarawak (giấy tờ thông hành như quy định ở trên), phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư** của trẻ thì mới được lên máy bay.

Các đường bay quốc tế:: Mọi hành khách bay trên đường bay quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ còn giá trị trong ít nhất sáu (6) tháng và visa hợp lệ còn giá trị. Những hành khách này phải có vé khứ hồi. Nếu hành khách đã mua dịch vụ FLY-THRU, quý khách phải chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh của điểm đến cuối cùng.

* CMT là giấy tờ tùy thân hợp lệ chỉ có giá trị tại nước phát hành.
** Các giấy tờ sau có giá trị như CMT cho trẻ em: Mykid đối với người Malaysia, CMT nhân dân Thái Lan đối với người Thái và Kartu Keluarga đối với người Indonesia.
*** Việc xuất trình một bản gốc hộ chiếu cũng được coi là giấy tờ tùy thân hợp lệ theo điều khoản này.

6.7 Từ chối nhập cảnh: Quý khách chấp nhận chi trả tiền vé và/hoặc tiền phạt bất kỳ khi nào, chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở quý khách về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do quý khách không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho quý khách.

6.8 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí giữ hành lý, v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc quý khách không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hay các thủ tục khác về du hành ở nơi chuyến bay xuất phát, đến hay bay qua hoặc không xuất trình các tài liệu cần thiết, quý khách sẽ phải theo yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà quý khách không sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho quý khách mà chúng tôi nắm giữ.

6.9 Kiểm tra an ninh: Quý khách phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh hay sức khoẻ do Chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.

Từ chối và Hạn chế Chuyên chở

7.1 Quyền từ chối chuyên chở: Chúng tôi có thể từ chối việc chuyên chở quý khách hay hành lý của quý khách vì các lý do an toàn hoặc nếu, khi thực hiện các suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:

 • hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 • hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật, quy định hay lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 • hành vi, thân thế, tuổi tác hoặc điều kiện thể chất hay tinh thần của quý khách hoặc điều kiện vật chất của hành lý của quý khách:
  1. gây ra sự sợ hãi về thương tổn đối với các hành khách  khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi hoặc
  2. mà hành khách có thể nguy hiểm hay rủi ro đối với chính  mình hoặc người khác hoặc đối với tài sản;
 • hành khách đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 • quý khách không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 • quý khách đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 • tiền vé, bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 • việc thanh toán tiền vé là không trung thực;
 • quý khách không có tài liệu hợp lệ cho việc du hành;
 • việc đặt chỗ Ngồi của chúng tôi đã được thực hiện một cách không trung thực hoăck bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi uỷ quyền;
 • thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng thanh toán tiền vé đã được thông báo mất hay bị lấy trộm;
 • Hành trình hay việc đặt trước hay Vé Điện tử là giả mạo hay đạt được bằng cách gian lận;
 • Hành trình đã bị thay đổi bởi một người nào đó mà không phải chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giành quyền lưu giữ những tài liệu này); và/hoặc
 • người làm thủ tục check – in hay lên tàu không chứng minh được mình là người có tên là hành khách trong Hành trình (chúng tôi giành quyền giữ lại Hành trình trong trường hợp này).
 • với lệnh đặt vé FLY-THRU, bạn không đi theo quy định trong Điều 4.1.1

7.2 Trẻ em không có người đi kèm: Trẻ em dưới 12 tuổi không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có một người ít nhất 18 tuổi đi cùng. Trẻ em đó phải được xếp ngồi cạnh người lớn đi cùng. Người lớn đi cùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe của trẻ em bay cùng họ. Quy định này cũng bao gồm việc đặt chỗ ngồi để đảm bảo trẻ em và người lớn đi cùng có thể ngồi cạnh nhau.

7.3 Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khoẻ hạn chế: Vì lý do an toàn, AirAsia chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 4 khách hàng có khả năng đi lại hạn chế, 2 trong số những người này dành riêng cho khách hàng không có khả năng đi lại. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đi cùng với một người khác. Hãy tham chiếu 7.3.1 Du hành có người đi kèm.

Chúng tôi chấp nhận xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển (bao gồm xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi, theo quy định tại Điều 8.5 dưới đây. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách thức vận chuyển xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn trên Trang web của chúng tôi. Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, hành khách có tình trạng y tế / ốm bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận y tế với ngày trên giấy chứng nhận không quá mười (10) ngày tính tới ngày khởi hành và ký Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in xác nhận rằng họ đủ khả năng bay. Vì sự an toàn của các hành khách khác, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho hành khách bị bệnh nhiễm trùng, lây nhiễm hoặc bệnh mãn tính lên máy bay theo toàn quyền suy xét của chúng tôi.

Những hành khách nào có yêu cầu đặc biệt cần có sự hỗ trợ đặc biệt và những hành khách nào có tình trạng bệnh lý / căn bệnh bao gồm những người có thể yêu cầu phải uống hoặc đem theo thuốc / ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi ít nhất 48 giờ trước ngày khởi hành chuyến bay để chúng tôi thu xếp trước những loại hình hỗ trợ đặc biệt yêu cầu. Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn cần phải đăng ký trước tại thời điểm đặt vé hoặc thông qua Quản Lý Giao Dịch Đặt Vé ít nhất 4 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay. Không thông báo cho chúng tôi có thể dẫn đến việc mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi quý khách đến sân bay và quý khách sẽ bị từ chối chuyên chở. Vì những lý do về sức khỏe và an ninh, các hành khách cần hỗ trợ đặc biệt phải làm thủ tục check-in tại sân bay.

* “khả năng đi lại hạn chế” chỉ các hành khách liệt tay hoặc chân hoặc liệt cả tay và chân.

7.3.1 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu hành khách phải có người đi kèm nếu:

 • điều này là cần thiết cho sự an toàn; hoặc
 • hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay; hoặc
 • hành khách không thể hiểu được các chỉ dẫn về an toàn.

7.3.2 Sắp xếp chỗ ngồi: Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp chỗ ngồi hợp l‎ý cho các Hành khách có yêu cầu đặc biệt theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi vào bất cứ thời điểm nào, kể cả khi quý‎ khách đã lên khoang máy bay. Việc sắp xếp là cần thiết với các l‎ý do về vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe và các ‎lý do về an ninh.

7.4 Hành khách là phụ nữ đang mang thai: Hành khách là phụ nữ đang mang thai có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về tiến trình mang thai tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in. Việc chuyên chở hành khách là phụ nữ mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Hành khách mang thai đến 27 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé): Hành khách phải ký Bản giới hạn trách nhiệm AirAsia tại thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai khoảng từ 28 tuần đến 34 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé):
  1. Hành khách phải nộp giấy ghứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
  2. Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
  3. Hành khách phải ký Bản giới hạn trách nhiệm của AirAsia vào thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm phát sinh nào theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai 35 tuần trở lên: Việc chuyên chở các hành khách này không được phép với AirAsia.

7.5 Em bé từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở các em bé từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ em này trên các chuyến bay khi sự chuyên chở này bị cấm một cách rõ ràng trong văn bản của thầy thuốc và khi bố mẹ của đứa trẻ ký Tuyên bố Giới hạn Trách nhiệm.

Hành lý

8.1 Các hạng mục không được chấp nhận là Hành lý hoặc được đặt vào trong Hành lý: Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các hạng mục được tìm thấy trong hành lý như sau:

 • Các hạng mục không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo việc chuyên chở an toàn với việc chăm sóc và sắp xếp thông thường;
 • Các hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc Điều kiện trong Hợp đồng và các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
 • Các hạng mục mà việc chuyên chở chúng bị cấm bởi luật, quy định, lệnh của bất kỳ chính quyền hay đất nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 • Các hạng mục mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không thích hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng;
 • Dễ vỡ hay dễ bị hỏng;
 • Động vật sống hay đã chết;
 • Hài cốt người hay động vật;
 • Đồ ăn biển tươi hay đông lạnh hay các loại thịt khác với điều kiện là những hạng mục này có thể chuyên chở trên máy bay như hành lý xách tay chỉ khi chúng tôi cảm thấy hài lòng vì chúng đã được gói xếp đúng cách. Chỉ có chất styrofoam và/hoặc các hộp mát hơn có chứa thức ăn khô/đồ không bị hư hỏng mới được phép check –in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu các khách hàng đó từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối không cho các hạng mục đó vào hành lý;
 • Súng và đạn dược;
 • Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy  (như sơn bình phun, khí bu-tan, khí nạp bật lửa dự trữ ) khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế, chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng).
 • Các vũ khí như các loại súng cổ, kiếm, dao và các đồ vật tương tự trong trường hợp các đồ vật này được coi là hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi với các lý do đặc biệt. Các đồ vật này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

8.2 Các Hàng hóa có giá trị và Dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các hàng hoá này. Nếu các hàng hóa được làm thủ tục check-in như là hành lý, hành khách phải thoả thuận rằng tự họ gánh chịu rủi ro cho việc chuyên chở các hạng mục này. Những hạng mục này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.

8.3 Quyền kiềm tra: Để đảm bảo an ninh và an toàn, chúng tôi có thể yêu cầu kiểm tra quý khách , soi chiếu bằng tia X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác đối với thân thể hoặc Hành lý của quý khách. Chúng tôi có quyền kiểm tra Hành lý của quý khách trong trường hợp không có sự hiện diện của quý khách nếu quý khách không thể có mặt, nhằm mục đích xác định quý khách có giữ hoặc Hành lý của quý khách có chứa bất kỳ hạng mục nào không được chấp nhận hoặc bị cấm mang lên máy bay hay không. Nếu quý khách từ chối tuân thủ việc kiểm tra hoặc soi chiếu đó, chúng tôi có quyền từ chối việc vận chuyển quý khách và Hành lý của quý khách mà không phải hoàn lại tiền vé cho quý khách và không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào với quý khách. Trong trường hợp việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây thiệt hại cho quý khách hoặc cho Hành lý của quý khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thương tổn và/hoặc thiệt hại đó trừ khi những thương tổn và thiệt hại đó là do lỗi hoặc sự sơ xuất của chúng tôi‎.

8.4 Hành lý ký gửi: Khi quý khách chuyển Hành lý cho chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ giám sát Hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi Hành lý được kiểm tra. Hành lý ký gửi phải có tên quý khách hay giấy tờ chứng minh khác gắn chắc chắn vào Hành lý. Hành lý ký gửi sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với quý khách trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hay lý do về hoạt động khác sẽ chuyên chở trên một chuyến bay khác. Nếu Hành lý ký gửi của quý khách được chuyên chở trên chuyến bay tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý khách trong một thời gian hợp lý kể từ khi chuyến bay tới đích trừ khi quý khách phải có mặt để khai báo hải quan theo luật định.

8.5 Hành lý ký gửi: Chúng tôi sẽ tính lệ phí Hành lý ký gửi ở mức phí thấp hơn khi hành khách thanh toán ngay thời điểm đặt vé cho tới 4 tiếng trước giờ khởi hành của lịch trình bay; hoặc tính theo mức phí đầy đủ tại quầy Check-in ở sân bay. Hành khách sẽ thanh toán hành lý ký gửi tối thiểu là 15kg cho các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế. Hành khách nào vượt quá số cân nặng của hành lý trả trước sẽ phải thanh toán theo mức phí trên số cân nặng tại quầy check-in ở sân bay. Vui lòng tham khảo biểu phí để nắm rõ thông tin tất cả lệ phí của chúng tôi. Lưu ý, phần phí này không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng cho người khác. Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện là những hạng mục này được hành khách sử dụng trong khi đi lại.

Không áp dụng miễn cước hành lý cho trẻ em mặc dù chúng tôi chuyên chở xe đẩy miễn phí.

* Trọng lượng tối đa được phép cho thiết bị di động và xe lăn là 85 kg.

Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa được sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay cùng hành trình. Các hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần câng nặng Hành ký Ký gửi cho các hành khách khác cùng hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở sẽ không chấp nhận bất kỳ một hạng mục nào vượt quá 32 kg và có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm độ dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị di chuyển*.

Thiết bị thể thao có thể được chuyên chở trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán lệ phí nêu trong bảng lệ phí và tự chịu rủi ro. Do đó hành khách nên mua bảo hiểm cần thiết cho các thiết bị này. Dụng cụ âm nhạc có kích thước vượt quá ngăn chứa đồ với cân nặng không quá 75 kg có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt dụng cụ với giá vé tương ứng. Không áp dụng miễn cước hành lý liên quan đến việc mua chỗ ngồi thêm này.

* Không kể điều nói trên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bố trí gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình riêng theo đường hàng hóa nếu thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn (bao gồm xe lăn chạy pin) không lọt vừa cửa khoang hàng trên máy bay của chúng tôi (Kích thước: 140cm (dài) x 140cm (rộng) x 100cm (cao)), hoặc không thể được vận chuyển trên máy bay của chúng tôi vì bất kỳ lý do sức khỏe lao động, an toàn và/hoặc quy định địa phương nào.

8.5.1 FLY-THRU:

 • Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý.
 • Phí quá cước hành lý và/hoặc bất kỳ lệ phí khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại điểm khởi hành đầu tiên.

8.6 Hành lý Không ký gửi: Hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay hai (2) túi Hành lý Không ký gửi theo các Điều kiện Chuyên chở được định nghĩa trong điều này.

Hành lý Không ký gửi có thể kết hợp hai (2) trong số các kiện sau đây: Một (1) túi hành lý xách tay hoặc một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ.

Một (1) túi Hành lý Xách tay:
Có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 56cm (Cao) X 36cm (Rộng) X 23cm (Dày).
PHẢI ĐỂ VỪA trong ngăn đựng hành lý bên trên của khoang máy bay.

Một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ:
Có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 40cm (Cao) X 30cm (Rộng) X 10cm (Dày).
PHẢI ĐỂ VỪA chỗ trống dưới ghế trước mặt bạn.

Tổng khối lượng cho phép của hai (2) túi hành lý không được vượt quá 7kg.

Những hành lý xách tay mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được mang lên máy bay và hành khách nên ký gửi các đồ đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 8.5, nếu không, chúng tôi bảo lưu quyền ký gửi “Hành lý” đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả lệ phí hành lý ký gửi tại cổng (vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi).

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách có thể mang chất lỏng lên máy bay trong hành lý xách tay với điều kiện chúng đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100ml
 • Tất cả các hộp chứa chất lỏng đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể đựng vừa trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được.
  Phải xuất trình riêng túi ni lông khi kiểm tra an ninh. Bạn có thể được yêu cầu bỏ lại các chất lỏng không đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách không được phép mang lên máy bay bất kỳ loại bột vô cơ nào như muối, cát, bột talc và/hoặc các loại bột khác có thể bị hạn chế tùy từng thời điểm.

Hiện tại, cơ quan chức trách tại Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đã hạn chế mang bất kỳ loại bột nào lên máy bay xuống dưới mức 350 ml/12 oz. Các chất này có thể bị kiểm tra an ninh bổ sung và/hoặc bị nhân viên an ninh thu giữ.

8.7 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Quý khách nên thu nhận Hành lý của mình ngay khi có thể tại các địa điểm đến. Nếu Quý khách không nhận Hành lý trong khoảng thời gian hợp lý và Hành lý cần phải được lưu giữ tại kho của chúng tôi, chúng tôi có thể tính phí lưu kho. Nếu Hành lý ký gứi không được nhận trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm thời điểm quý khách có thể thu nhận Hành lý, chúng tôi có thể định đoạt Hành lý đó mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà Hành khách nhận được vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý. Nếu một hành khách nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho hành khách đó với điều kiện là hành khách chứng minh được quyền của mình đối với Hành lý đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và khi được yêu cầu, hành khách đó phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi phải trả khi chuyển giao Hành lý cho hành khách. Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có khiếu nại gì vào thời điểm nhận là bằng chứng rõ ràng rằng Hành lý đã được chuyển giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở giữa chúng tôi và hành khách.

Lịch trình, Hủy bỏ chuyến bay

9.1 Lịch trình: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý của hành khách. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hoặc các kế hoạch bay khác có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và theo từng thời điểm thích hợp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ mất mát mà khách hàng phải gánh chịu do sự thay đổi này.

9.2 Hủy bỏ, Thay đổi Lịch bay: Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đặt vé, bất kỳ chuyến bay nào có thể thay đổi, hủy bỏ, chuyển hướng, trì hoãn, đổi lịch, và/hoặc chậm trễ do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp hủy chuyến bay, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể:

 • chuyển quý vị sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của quý vị; hoặc
 • giữ lại giá trị tiền vé của quý vị trong một tài khoản tín dụng để quý vị sử dụng trong tương lai nếu quý vị lựa chọn đi vào một thời điểm khác, với điều kiện rằng quý vị phải đặt vé lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm đó.
 • hoàn lại giá trị đó vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của quý vị nếu quý vị lựa chọn không tiếp tục chuyến đi do hủy và/hoặc thay đổi lịch chuyến bay xảy ra trong vòng ba (3) giờ hoặc lâu hơn trước hoặc sau thời gian khởi hành theo lịch ban đầu. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ không hoàn tiền khi một chuyến bay bị chậm trễ, hủy bỏ và/hoặc đổi lịch tại sân bay vào ngày khởi hành trong đó quý vị có thể không được chấp nhận lên chuyến bay.

9.2.1 FLY-THRU: Nếu việc máy bay của chúng tôi bị chậm trễ hoặc hủy bỏ/thay đổi giờ bay khiến cho quý khách bị nhỡ chuyến bay FLY-THRU mà quý khách đã đặt vé được xác nhận, quý khách có quyền được:

Nếu chuyến bay của bạn bị trì hoãn tại điểm khởi hành đầu tiên: Bạn có toàn quyền chuyển sang chuyến bay phù hợp tiếp theo mà sẽ bay tới điểm đến cuối cùng trong khoảng thời gian chuyển tiếp.

Bạn có toàn quyền chuyển sang chuyến bay phù hợp tiếp theo mà sẽ bay tới điểm đến cuối cùng trong khoảng thời gian chuyển tiếp.: Hành khách có tự do chuyển sang chuyến bay nối chuyến tiếp theo, trong khoảng thời gian chuyển tiếp.

Nếu chuyến bay mới không khởi hành trong thời gian chuyển tiếp hoặc nếu Dịch vụ Nối chuyến được thực hiện vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không cung cấp:

 • Nơi nghỉ ban ngày hoặc ban đêm
 • Phương tiện di chuyển
 • Việc cất giữ hành lý ký gửi. Bạn cần phải thu nhận hành lý tại điểm quá cảnh và check-in lại cho Chuyến bay nối chuyến mới.

9.3 Biện pháp khắc phục duy nhất: Khi xảy ra các trường hợp quy định tại Điều 9.2, các lựa chọn đã nêu trong Điều 9.2 từ (a) đến (b) là các biện pháp khắc phục duy nhất của chúng tôi dành riêng cho hành kháchvà chúng tôi không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với hành khách.

Hành xử trên máy bay

10.1 Nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, quý khách có hành vi ứng xử trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hay bất kỳ người hay tài sản nào trên máy bay hoặc ngăn cản hay cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc không tuân thủ bất kỳ chỉ dẫn nào của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn bởi những việc liên quan đến hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm cả thuốc lá điện tử, rượu, sử dụng điện thoại cầm tay, hoặc sử dụng bất kỳ lời nói nào đe dọa, quấy rối hay sỉ nhục đối với phi hành đoàn hoặc xử sự theo cách gây khó chịu, làm phiền, thiệt hại hay tổn thương đến bất kỳ hành khách nào khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp mà chúng tôi thấy cần thiết để ngăn cản việc tiếp tục hành vi này bao gồm cả việc áp chế. Quý khách có thể phải xuống máy bay hoặc bị từ chối chuyên chở tiếp tại bất kỳ địa điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm đã gây ra trên máy bay.

10.2 Nếu do kết quả hành vi của quý khách khi tiến hành các suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyến hướng máy bay để cho quý khách xuống máy bay, quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hay liên quan đến việc chuyển hướng này.

10.3 Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bay máy thu thanh và máy thu phát vô tuyến xách tay. Vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim được cho phép.

10.4 Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, quý vị có thể đặt trước bữa ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không cho phép mang thức ăn bên ngoài lên máy bay. Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Các đồ không dễ hư hỏng như sô cô la, bánh quy và khoai tây chiên giòn được phép để trong hành lý xách tay, với điều kiện là chúng không được ăn trên máy bay.

Các đồ dễ hư hỏng là các đồ sẽ bị hỏng nếu để trong các điều kiện nhất định như thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ về các đồ dễ hư hỏng như cơm, mỳ và bánh mỳ kẹp không được phép để trong hành lý xách tay và phải được hành khách bỏ đi.

Trái cây được phép để trong hành lý xách tay trên máy bay với điều kiện rằng chúng được đóng gói đúng cách, niêm phong và không được ăn trên máy bay. Vui lòng lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác nói chung bị cấm mang vào khoang máy bay không được phép để trong cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Giới hạn Trách nhiệm

11.1 Thông báo về Công ước Vác-sa-va và Công ước Montreal: Nếu chuyến đi của khách hàng liên quan đến nơi đến hay điểm dừng duy nhất tại nước ngoài, khác nước xuất phát chuyến bay, Công ước Vác-sa-va hay Công ước Montreal 1999 được áp dụng điều chỉnh và Công ước Vác-sa-va hay Công ước Montreal 1999 điều chỉnh, và trong hầu hết các trường hợp, giới hạn trách nhiệm của hãng chuyên chở về tử vong hay thương tích thân thể và liên quan đến mất mát hay thiệt hại đối với hành lý.

11.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm về Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, trì hoãn hoặc thiệt hại đối với hành lý được hạn chế trừ khi có giá trị cao hơn được tuyên bố trước và chi phí được thanh toán thêm. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo các luật tương ứng.

11.3 Khi Công ước Vác-sa-va không được áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuânt heo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Vác –sa –va, các quy tắc sau được áp dụng:

 • Bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ xuất nào về phía quý khách có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật định.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi hoặc Hành lý không kiểm tra trừ khi Thiệt hại ấy do sự sơ xuất của chúng tôi gây ra và Hành lý đó thuộc sự kiểm soát hay giám sát của chúng tôi.
 • Trừ trường hợp do hành động hay việc không hành động của chúng tôi với ý định gây ra Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng hoặc vẫn biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt Hại đối với Hành lý ký gửi hay Hành lý không kiểm tra sẽ giới hạn tới mức quy định trong bảng lệ phí. Nếu cân nặng của Hành lý không được ghi trên Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng cân nặng của Hành lý ký gửi không vượt quá hành lý miễn cước theo quy định cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý ký gửi, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản theo tiện ích định giá hành hóa quá cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế tới mức giá trị cao hơn đã xác nhận.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hay quy tắc và quy định Chính phủ liên quan hay từ việc quý khách không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 • Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với quý khách chỉ đối bồi thường thiệt hại có thể khắc phục được đối với các mất mát và chi phí được chứng minh phù hợp với luật định.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của quý khách gây ra. Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành lý của quý khách gây ra đối với người hoặc tài sản khác, kể cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho Thiệt hại đối với các vật dụng hoặc hạng mục mà không được phép có trong Hành lý ký gửi hay Hành lý không kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hạng mục dễ vỡ hay dễ hư hỏng, các hạng mục có giá trị đặc biệt, như tiền, trang sức, kim loại quý, máy tính, thiết bị điện tử cá nhân, công cụ chuyển nhượng , chứng khoán hoặc các hạng mục có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, chứng thư hay các tài liệu mẫu.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng  mất khả năng nào bao gồm sức khoẻ do tình trạng thể chất của quý khách hoặc chịu trách nhiệm về sự trầm trọng thêm của tình trạng đó.
 • Hợp đồng vận chuyển bao gồm các Điều khoản và Điều kiện vận chuyển này và các trường hợp loại trừ giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền của chúng tôi, người phục vụ, nhân viên và các đại diện cùng mức độ như là được áp dụng với chúng tôi. Tổng số tiền mà có thể thu được từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền thực hiện trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 • Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giói hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Vác –sa-va hoặc bất kỳ Công ước nào được áp dụng hoặc bất kỳ luật nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng.

Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiến

12.1 Thông báo Khiếu nại: Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có kiếu nại gì tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng đầy đủ cho thấy Hành lý đã được chuyển giao trong tình trạng tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở trừ khi quý khách chứng minh khác. Nếu quý khách muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, quý khách phải thông báo cho chúng tôi ngay khi quý khách phát hiện ra Thiệt Hại và muộn nhất, trong vòng bẩy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu quý khách muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Sự chậm trễ của Hành lý ký gửi, quý khách phải thông báo cho chúng tôi trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý đã được quý khách nắm giữ. Mọi thông báo như vậy phải được lập thành văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định trên.

12.2 Giới hạn khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết sự việc.

Sửa đổi và Khước từ

13.1 Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của Các Điều khoản và Điều kiện này.

Last update: 28 August 2018