Điều khỏan sử dụng AirAsia

Chính Sách Phải Chấp Thuận Khi Sử Dụng / Sự Khước Từ Trách Nhiệm Đối Với Website

Lời mở đầu

Cảm ơn Quý vị đã truy cập website của AirAsia —— www.airasia.com. Website này do AirAsia sở hữu và duy trì.

Việc sử dụng trang web và/hoặc *các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến của Quý vị phụ thuộc vào việc Quý vị có chấp thuận sự ràng buộc và tuân thủ theo Chính sách Chấp thuận khi Sử dụng (“Chính sách”) nàyhay không. Nếu Quý vị không chấp thuận Chính sách này, vui lòng rời khỏi trang web và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến ngay bây giờ.ี

(Các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến bao gồm trình duyệt Google Chrome để đặt vé AirAsia và Ứng dụng Di động AirAsia Mobile).

Nếu Quý vị muốn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sau đây, Quý vị còn phải chấp thuận bị ràng buộc thêm bởi Các Điều khoản Sử dụng cụ thể áp dụng cho từng Dịch vụ.

Blog Doanh nghiệp

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Chính sách và Các Điều khoản Sử dụng cụ thể thì Các Điều khoản Sử dụng cụ thể được áp dụng. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi, bổ sung, xóa bỏ và sửa lại cho đúng Chính sách này và bất kỳ Điều khoản Sử dụng cụ thể nào tại bất kỳ thời điểm nào; có hiệu lực ngay khi thông tin được đăng lên. Quý vị tại đây đồng ý sẽ xem Chính sách này và Các Điều khoản Sử dụng một cách định kỳ để biết về những thay đổi đó.

Nội dung

Bằng cách sử dụng Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến hay bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào, bao gồm việc đăng nội dung thông tin và lời bình trên Blog Doanh nghiệp hay các diễn đàn trao đổi chung được duy trì trên Website này, Quý vị đồng ý rằng Quý vị sẽ không tải lên, đăng hoặc truyền hay tạo ra bất kỳ nội dung nào (bao gồm các link văn bản, thông tin trao đổi, phần mềm, các hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc các thông tin khác) không phù hợp với các sử dụng được cho phép nêu trong Chính sách này hoặc Các Điều khoản Sử dụng cụ thể tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Sai, không chính xác, gây hiểu nhầm, không hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, loanh quanh, quấy rối, nói xấu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, khiếm nhã, tục tĩu, hướng tới/ám chỉ tới/đề cập rõ ràng về nhục dục, khiêu dâm, công kích về mặt chủng tộc hay dân tộc hay nội dung mang tính chống đối khác
 • Vi phạm bất kỳ luật nào, quyền của bên thứ ba nào hay vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào 
 • Tạo ra nội dung quảng cáo hay khuyến mại, thư rác, chuỗi thư hay bất kỳ hình thức thuyết phục khách hàng nào không được phép. Các link kết nối với các website thương mại sẽ không bị coi là thông tin thuyết phục khách hàng một cách trái phép trừ khi các nội dung của link hay website đó được coi là có ý định làm một phương tiện thuyết phục khách hàng do AirAsia quyết định theo sự suy xét riêng của mình.
 • Có chứa các virus phần mềm, chương trình có mã độc có tên là các con ngựa thành Troa, vi rút bộ nhớ,  phá hủy thời gian, chương trình phá hủy đề mục hay bất kỳ mã hay file máy tính khác được thiết kế để làm gián đoạn, gây thiệt hại hay hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.
 • Cung cấp bất kỳ không tin không công khai nào về AirAsia hay bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào khác mà không có đúng thẩm quyền làm việc đó. Điều này bao gồm việc cung cấp tên, địa chỉ và số máy lẻ của các nhân viên AirAsia và bất kỳ người nào sử dụng hay tham gia vào các Dịch Vụ.
 • Cố ý can thiệp vào hoạt động của bất kỳ Dịch Vụ nào được bao gồm trong Website này và/ hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến mà không giới hạn bởi mail hoặc bom ‘bài viết’, bom tin tức, các kỹ thuật gây tràn ngập thông tin khác, các hành động cố ý làm hệ thống quá tải và thực hiện các cuộc tấn công.
 • Mạo nhận bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, bao gồm  các nhân viên của AirAsia hoặc làm giả bất kỳ tiêu đề gói tin theo giao thức liên mạng – giao thức điều khiển giao vận nào, tiêu đề emailhay bất kỳ phần nào của một tiêu để đoạn thông tin nào. Sự nghiêm cấm này không bao gồm việc sử dụng biệt hiệu hay các hòm thư ẩn danh.
 • Tấn công hoặc sỉ nhục người khác
 • Đề xuất hay khuyến khích hoạt động bất hợp pháp

Email, Fax và các Phương thức liên lạc điện tử khác

Khi Quý vị có yêu cầu nhận hành trình bay hay các tài liệu liên quan đến các chuyến bay qua email, fax hay các phương thức liên lạc điện tử (bao gồm các tin nhắn điện thoại di động), nếu Quý vị không nhận được các thông tin này không có nghĩa là việc đặt vé không thành công. Việc đặt vé được coi là thành công và hoàn thành sau khi việc thanh toán của Quý vị đã được thực hiện và xác nhận. Trong trường hợp có tranh chấp, thông tin đặt vé trong cơ sở dữ liệu của AirAsia là bằng chứng chủ yếu về việc chuyên chở và sẽ được dẫn chiếu.

AirAsia không chịu trách nhiệm về việc chuyển phát các thông tin điện tử. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến việc đặt vé truy cập chức năng Kiểm tra & Thay đổi hoặc thông qua đại lý du lịch.

An ninh

Khi Quý vị đặt chuyến bay hoặc truy cập thông tin Truy nhập Thành viên, một máy chủ an toàn được sử dụng. Lớp cổng bảo mật (SSL) mật mã hóa thông tin mà Quý vị gửi qua Website này và/ hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến. Mặc dù AirAsia sẽ nỗ lực để đảm bảo an ninh, AirAsia không có bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến sức bền hay sự hiệu quả của việc mật mã hóa và AirAsia không và sẽ không chịu trách nhiệm về các sự việc phát sinh từ sự truy cập trái phép vào các thông tin mà Quý vị cung cấp.

Sự khước từ trách nhiệm์

Nội dung trên Website và các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến được cung cấp trên cơ sở “nguyên gốc” và “khả dụng”. Do đó Quý vị chấp thuận rằng Quý vị sẽ gánh chịu hoàn toàn rủi ro về việc sử dụng Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến cùng với các dịch vụ cung cấp có nguy cơ rủi ro. AirAsia, các cán bộ, người quản lý, nhân viên, đối tác và các nhà cung cấp của AirAsia khước từ thực hiện:

 • Tất cả bảo đảm hay khẳng định dưới bất kỳ dạng nào liên quan đến Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến, các hoạt động của nó hay sự chính xác, đáng tin cậy, hoàn chỉnh, hữu ích, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chất lượng của bất kỳ thông tin nào, nội dung hay tài liệu nào bao gồm trong website.
 • ở mức độ tối đa theo quy định của luật áp dụng, tất cả các điều kiện và bảo đảm, dù rõ ràng hay ẩn ý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ngụ ý bảo đảm về tính thương mại hay tính phù hợp cho một mục đích nhất định hoặc sự không vi phạm;
 • tất cả trách nhiệm pháp lý đối với Quý vị hay bất kỳ người nào khác về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, có tính chất hệ quả, có tính trừng phạt (bao gồm nhưng không giới hạn bởi mất mát doanh thu, sự tín nhiệm, danh tiếng và mất mát hay thiệt hại đối với dữ liệu), mà Quý vị phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến cho dù trên cơ sở hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc trên cơ sở khác ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng mất mát hay thiệt hại này;
 • tất cả trách nhiệm pháp lý đối với Quý vị hay bất kỳ người nào khác nếu việc can thiệp hay thiệt hại đối với các hệ thống máy tính của Quý vị xảy ra liên quan đến việc sử dụng Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến hoặc một địa chỉ bên ngoài. Quý vị phải tự có biện pháp đề phòng để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì Quý vị muốn sử dụng từ Website này và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến không chứa virus hoặc không có bất kỳ thứ gì khác có thể can thiệp vào hay gây thiệt hại đến hoạt động của hệ thống máy tính của Quý vị.

Cam kết Bảo mật của

Chúng tôi rất tôn trọng quyền bảo mật thông tin của Quý vị. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc chúng tôi thu nhận và xử lý thông tin cá nhân của Quý vị như thế nào, hãy tham khảo Cam kết Bảo mật của

Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở

Việc đặt vé và chuyên chở hành khách và hành lý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở và Các Quy tắc về Giá vé

Luật Điều Chỉnh và Nơi giải quyết tranh chấp

Website này và các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến được AirAsia tạo ra và kiểm soát tại Malaysia và do đó, Quý vị tại đây đồng ý rằng Chính sách này và các Điều khoản Sử dụng cụ thể, nếu được ứng dụng sẽ được điều chỉnh bởi luật của Malaysia và hơn nữa Quý vị đồng ý tuân theo thẩm quyền riêng biệt của các tòa án Malaysia.ี

Điều khoản chung

Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này được coi là vô hiệu hay không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị cắt bỏ và các quy định còn lại sẽ vẫn được thực thi. Quý vị không được chuyển nhượng hay chuyển giao bất kỳ quyền lợi hay nghĩa vụ nào của mình theo Chính sách này, các Điều khoản Sử dụng cụ thể hay Chính sách Bảo mật. Các tiêu đề ở đây chỉ có mục đích tham khảo và không giới hạn phạm vi hay mức độ của phần nội dung tương ứng. Việc AirAsia không có hành động nào liên quan đến sự vi phạm của Quý vị hoặc người khác không được coi là sự từ bỏ quyền của AirAsia được thực hiện hành động liên quan đến các vi phạm tương tự hoặc vi phạm sau đó.

AirAsia không đảm bảo rằng AirAsia sẽ khởi kiện chống lại tất cả các vi phạm đối với các quy định của Chính sách này. Chính sách này và các Điều khoản Sử dụng cụ thể tạo nên sự hiểu biết và thỏa thuận toàn bộ giữa Quý vị và AirAsia về vấn đề nêu trong đây.

AirAsia có thể chấm dứt việc sử dụng Website và/hoặc các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến hay bất kỳ Dịch vụ nào của Quý vị vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì, có hoặc không có thông báo. Chính sách này và các Điều khoản và Điều kiện sử dụng cụ nếu được ứng dụng thể sẽ tiếp tục điều chỉnh tất cả việc sử dụng của Website này và các Dịch vụ hay Ứng dụng khác để Đặt vé trực tuyến và các Dịch vụ đặc biệt cho dù việc sử dụng đã bị chấm dứt, tạm ngừng hay hủy bỏ hay không

Giấy phép

Quý vị tại đây đã cấp cho AirAsia và những người được AirAsia chỉ định một giấy phép có giá trị vĩnh viễn, không hủy ngang, trên toàn thế giới, không giới hạn, có thể chuyển giao và không thu phí để sử dụng toàn bộ hay một phần các ý kiến, sự diễn đạt ý kiến, các sáng kiến hay các tài liệu khác mà quý vị gửi, bao gồm nhưng không giới hạn bởi lời phản hồi, bình luận, các văn bản, các gợi ý và/hoặc đề xuất (sau đây gọi chung là ‘Ý kiến đóng góp’) cho Blog mà không có bất kỳ giới hạn nào, không cần phải thông báo cho Quý vị hay cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy phép này sẽ bao gồm, mà không giới hạn bởi, quyền không hủy ngang được sao chép lại hay sửa đổi bất kỳ băng audio hay bất kỳ hình ảnh trực quan nào mà Quý vị cung cấp, tái tạo, chuẩn bị cho việc tạo ra các sản phẩm phái sinh, kết hợp vào với các sản phẩm khác, thay đổi, biên dịch, phân phát, tải, kết nối đến và đi, truyền phát, quảng cáo, tạo ra, đã tạo ra, trình bày, thực hiện, và/hoặc cấp phép cho các Ý kiến đóng góp hoặc một phần hay một số phần trong đó, và tất cả các quyền lợi có trong đó, nhân danh AirAsia, hoặc những người do AirAsia chỉ định trên khắp thế giới một cách liên tục bằng bất kỳ phương tiên nào được biết đến hiện tại hay sau này.

Quý vị tại đây chấp thuận rằng các Ý kiến đóng góp mà quý vị gửi là:

 • Nguyên bản và chính xác và
 • việc quý vị gửi các ý kiến này và sử dụng chúng như được cho phép tại các Điều khoản sử dụng cụ thể không và sẽ không vi phạm các quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào hay bất kỳ luật địa phương, luật của bang, quốc gia và luật nước ngoài nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ quyền công bố thông tin, quyền riêng tư, quyền chống lại sự phỉ báng hay sự vu khống hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.

Quý vị tại đây xác nhận và đồng ý rằng mối quan hệ giữa quý vị và AirAsia không phải là một mối quan hệ riêng tư, ủy thác hay mối quan hệ đặc biệt khác. Chúng tôi có quyền, mà không phải là nghĩa vụ, sử dụng tên, chân dung, lý lịch và các thông tin khác về quý vị liên quan đến bất kỳ việc sử dụng các Ý kiến đóng góp nào mà quý vị gửi. Trong trường hợp mà Chính sách Bảo mật của AirAsia không phù hợp với quy định trong đoạn này, các Điều khoản Sử dụng cụ thể sẽ được áp dụng thay cho Chính sách Bảo mật.

Quý vị tại đây xác nhận và đồng ý rằng mối quan hệ giữa quý vị và AirAsia không phải là một mối quan hệ riêng tư, ủy thác hay mối quan hệ đặc biệt khác. Chúng tôi có quyền, mà không phải là nghĩa vụ, sử dụng tên, chân dung, lý lịch và các thông tin khác về quý vị liên quan đến bất kỳ việc sử dụng các Ý kiến đóng góp nào mà quý vị gửi. Trong trường hợp mà Chính sách Bảo mật của AirAsia không phù hợp với quy định trong đoạn này, các Điều khoản Sử dụng cụ thể sẽ được áp dụng thay cho Chính sách Bảo mật.

Miễn trừ chung

Quý vị tại đây miễn và đồng ý giữ cho AirAsia, các công ty con, các công ty liên kết, nhân viên, giám đốc, cán bộ, luật sư, đại lý, công ty liên doanh, bên được cấp phép và bên được chuyển nhượng và những người được chỉ định tương ứng (“Các thể nhân của AirAsia”) và người sử dụng Blog này này không bị thiệt hại liên quan đến bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường, các thiệt hại, các chi phí, mất mát và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư trong chừng mực hợp lý, do hay phát sinh từ:

 • các nội dung, bao gồm các Ý kiến đóng góp mà quý vị gửi, cho đăng, truyền tải hoặc tạo ra qua Blog
 • việc Quý vị sử dụng Blog này và các nội dung trong đó bao gồm bất kỳ Ý kiến đóng góp nào do bất kỳ bên nào tạo ra; hoặc
 • việc Quý vị vi phạm Các Điều kiện Sử dụng cụ thể và Chính sách này.

Sự khước từ trách nhiệm đối với nội dung của bên thứ ba

Hầu hết nội dung đăng trên Blog được cung cấp bởi các bên thứ ba như quý vị. Nội dung của các bên thứ ba đó hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người tạo ra nội dung. AirAsia không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của các bên thứ ba.

Quý vị hiểu và chấp thuận một cách rõ ràng rằng quý vị sẽ gánh chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng hay tin tưởng vào nội dung đó và quý vị phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của mình trên Blog này và về an ninh của hệ thống máy tính của quý vị.

Quy tắc chung liên quan đến Việc Sử dụng & Lưu trữ

Quý vị tại đây xác nhận rằng AirAsia có thể thiết lập các quy tắc và các hạn chế chung liên quan đến việc sử dụng Blog, bao gồm nhưng không giới hạn bởi số lượng ngày tối đa mà Nội dung tải lên được duy trì trên Blog, dung lượng tối đa trên đĩa sẽ được phân chia trên các máy chủ của AirAsia đứng tên quý vị, và số lần tối đa (và số thời gian tối đa cho các lần này) quý vị được truy cập Blog trong một khoảng thời gian nhất định.้

Quý vị tại đây đồng ý rằng AirAsia không có bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào về việc không lưu giữ được nội dung thông tin và các thông tin trao đổi khác cũng như các Nội dung khác mà Blog này duy trì và truyền tải. Quý vị xác nhận rằng AirAsia có quyền đóng các tài khoản không hoạt động

Sự truy cập và can thiệp

Blog bao gồm các tiêu đề loại trừ robot. Phần nhiều thông tin của Blog được cập nhật trên cơ sở thời gian thực tế và là tài sản hoặc được cấp phép cho AirAsia từ người sử dụng hay các bên thứ ba. Quý vị tại đây đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Blog vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Thêm vào đó quý vị cũng đồng ý rằng quý vị sẽ không, bằng hoặc thông qua việc sử dụng Blog:

 • Tiến hành bất kỳ hoạt động nào mà tạo ra hoặc có thể tạo ra (theo sự suy xét riêng của chúng tôi) một gánh nặng lớn một cách bất hợp lý hoặc mất cân đối lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi
 • Can thiệp hoặc có ý định can thiệp vào hoạt động chính xác củaBlog hay của bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên Blog
 • Tránh né các tiêu đề loại trừ robot của chúng tôi hay các biện pháp khác mà chúng tôi có thể sử dụng nhằm ngăn chặn hay hạn chế việc truy cập vào Blog.
 • Chuyển giao tài khoản thành viên AirAsia (bao gồm cả các phản hồi trên blog) và tên sử dụng của quý vị cho bên khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi
 • Đạt được hoặc thu thập được các thông tin về người sử dụng, bao gồm các dịa chỉ email, mà không có sự chấp thuận của họ
 • Giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các từ định danh nhằm che giấu bất kỳ thông tin nào được truyền qua Blog
 • Cung cấp sự hỗ trợ hay nguồn lực quan trọng (hoặc giấu giếm hay ngụy trang bản chất, địa điểm, nguồn hay việc sở hữu sự hỗ trợ hay nguồn lực quan trọng) cho bất kỳ tổ chức nào

Sự cưỡng chế thực hiện & Sự lạm dụng Website

AirAsia cũng có thể phát hành các thông tin liên quan đến việc quý vị sử dụng Blog (bao gồm các nội dung đã được đăng, thông tin đăng ký và các hồ sơ trên mạng) trong trường hợp AirAsia tin rằng việc phát hành này là đúng đắn cho việc tuân thủ luật, thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản Sử dụng, để bảo vệ các quyền hay tài sản của AirAsia từ sự sử dụng gian lận, lạm dụng hay bất hợp pháp đối với Blog hoặc nếu AirAsia tin tưởng trong chừng mực hợp lý rằng một tình trạng khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong ngay lập tức hoặc thương tích thể xác nghiêm trọng đối với bất kỳ người nào yêu cầu cần phải tiết lộ các thông tin trao đổi hoặc là lý do chính đáng cho việc tiết lộ các dữ liệu.

Hãy thông báo các sự cố hay các nội dung có tính công kích trên Blog và bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng cụ thể cho người quản trị.

Sự hủy bỏ

Quý vị tại đây hiểu và đồng ý rằng việc hủy bỏ đăng ký của quý vị là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của quý vị liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào với AirAsia phát sinh hay liên quan tới Blog. Quý vị có thể hủy bỏ việc đăng ký làm thành viên AirAsia bằng cách liên hệ với AirAsia tại đây.

Người đăng ký sử dụng Blog không được cho phép những người sử dụng trước đây mà việc đăng ký hay khả năng sử dụng Blog của họ bị chấm dứt, đình chỉ hoặc hủy bỏ được sử dụng Blog thông qua mình.them.

Nếu việc đăng ký và/ hoặc khả năng sử dụng Blog bị chấm dứt, đình chỉ hoặc hủy bỏ, quý vị không được đăng ký tham gia lại vào Blog mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.