ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์

ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าการเข้าใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 1. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์ (ตรวจสอบรายละเอียดได้ในหน้าเว็บไซต์แอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์) และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งแอร์เอเชียอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้ตรงตามกฎ/แนวทางการแต่งกายของการใช้บริการทุกครั้ง
 3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเข้าใช้บริการห้องรับรองเป็นไปตามความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการ ทั้งนี้ แอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์รวมถึงการให้บริการและการอำนวยความสะดวกอาจไม่สามารถให้บริการ ถูกระงับ ถูกจำกัด หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
 4. ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและห้องรับรองมีผู้ใช้บริการจนเต็มความสามารถในการรองรับแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าสิทธิในการใช้บริการจะถูกมอบให้กับผู้โดยสาร Premium Flex และ/หรือผู้โดยสารในที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดที่เดินทางในวันดังกล่าวในเที่ยวบินของแอร์เอเชียก่อน และจำกัดสิทธิ์การใช้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้สั่งจองบริการล่วงหน้า
 5. หากข้าพเจ้าเป็นผู้โดยสารในที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด หรือผู้โดยสาร Premium Flex ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้ารับการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง) ควบคู่ไปกับเอกสารยืนยันการเดินทางหรือบอร์ดดิ้งพาสของข้าพเจ้าในเที่ยวบินแอร์เอเชียที่มีกำหนดเดินทางในวันดังกล่าว ผู้โดยสารที่ไม่ได้สั่งจองบริการล่วงหน้าต้องชำระเงินค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์ด้านหน้าห้องรับรองและเป็นไปตามความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการ
 6. หากข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้โดยสารในที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด หรือผู้โดยสาร Premium Flex แต่ได้ชำระเงินค่าบริการไปแล้ว ข้าพเจ้าสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองในฐานะผู้ใช้บริการแบบวอล์คอิน ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่าการได้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการ และอาจไม่สามารถเข้าใช้บริการได้หากแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์มีจำนวนผู้ใช้บริการใกล้เคียงหรือเต็มความสามารถในการรองรับแล้ว
 7. ข้าพเจ้ารับผิดชอบและรับทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องภายในเวลาที่ระบุในเอกสารยืนยันการเดินทางของข้าพเจ้าและจะต้องพร้อม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องตามเวลาที่สายการบินกำหนด
 8. ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องได้รับการดูแลโดยผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเมื่อเข้าใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์
 9. ข้าพเจ้าจะดื่มเครื่องดื่มภายในห้องรับรองด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ภายในห้องรับรองได้หากข้าพเจ้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 10. แอร์เอเชียอาจปฏิเสธการให้บริการแก่ข้าพเจ้าหรือเชิญข้าพเจ้าออกจากแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์ได้ตลอดเวลาตามที่แอร์เอเชียเห็นว่าเหมาะสม
 11. แอร์เอเชียอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามที่นำเสนอและโฆษณาภายในห้องรับรองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลใดๆ อันเนื่องจากจากการไม่สามารถให้บริการหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกดังกล่าว
 12. แอร์เอเชียไม่อาจรับประกันหรือรับรองความพร้อมในการให้บริการหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่นำเสนอหรือโฆษณาที่จัดให้ภายในห้องรับรอง
 13. ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของข้าพเจ้าขณะที่ใช้บริการภายในห้องรับรองและรับทราบว่าแอร์เอเชียไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของข้าพเจ้า
 14. แอร์เอเชียไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของข้าพเจ้าอันเกิดจากการใช้บริการห้องรับรอง
 15. คำนิยามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบการใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดแลเงื่อนไขการใช้บริการแอร์เอเชียพรีเมี่ยมเร้ดเลานจ์เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น