Các hoạt động của AirAsia - Traditional Sindat or Lao BBQ at Sanctuary Luang Prabang Hotel