Các hoạt động của AirAsia - Twilight Abseiling at Mountain Quarry Greenmount