Z2 航班机场或航站楼列表(菲律宾亚洲航空)

航点 由马尼拉出发(MNL) 飞往马尼拉 (MNL)
香港 (HKG) 亚奎诺国际机场(第3终站) 香港国际机场(第2航站楼)
首尔 (ICN) 仁川国际机场
亚庇 (BKI) 亚庇国际机场 (柜台9-10)
澳门 (MFM) 澳门国际机场
吉隆坡 (KUL) 吉隆坡国际机场2 (klia2)
宿雾 (CEB) 亚奎诺国际机场 (第4终站) 麦克坦-宿雾国际机场
卡利博 (KLO) 卡利博国际机场
普林塞萨港 (PPS) 普林塞萨港国际机场
塔克洛班(TAC) 塔克洛班机场
塔比拉蘭 (TAG) 塔比拉兰机场
达沃 (DVO) 达沃国际机场


更新时间: 2016年1月11日