หลักจรรยาบรรณ

1.1 ทำไมต้องเป็นหลักจรรยาบรรณนี้

ประการแรกเกี่ยวกับจริยธรรม – เราไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย!

แต่จริยธรรมยังคงเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันและกัน และต่อโลกภายนอก

ที่แอร์เอเชีย เราเชื่อฟังกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด ทั้งในลายลักษณ์อักษรและในจิตใจ เราปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร ซัพพลายเออร์ พนักงานของเรา และชุมชนรอบๆ เรา ด้วยความเคารพ

เราเชื่อว่าพนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนขาย และตัวแทนบริษัทของเราทั้งหมดจะต้องแบ่งปันและดำเนินตามความเชื่อเดียวกัน เราไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแอร์เอเชียได้หากเราไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน หรือหากเราละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ เรามีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเนื้อหา กรุณาตรวจสอบนโยบาย

เราเชื่อว่าพนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนขาย และตัวแทนบริษัทของเราทั้งหมดจะต้องแบ่งปันและดำเนินตามความเชื่อเดียวกัน เราไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแอร์เอเชียได้หากเราไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน หรือหากเราละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ เรามีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเนื้อหา กรุณาตรวจสอบนโยบาย

  • ที่เราดำเนินธุรกิจของเราอย่างยุติธรรม เสมอภาค มีจริยธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
  • ที่เราเชื่อฟังกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด
  • ที่ความยึดมั่นในคุณธรรมเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะกับผู้โดยสาร ซัพพลายเออร์ ชุมชน และพวกเราด้วยกันเอง
  • ที่เราเคารพและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง
  • ที่เราไม่กระทำการสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ คุณธรรม ชื่อเสียง หรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจของแอร์เอเชีย
  • และที่เราไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามภายใต้นโยบายและหลักปฏิบัติ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอร์เอเชีย

1.2 สิ่งที่สำคัญกับเรา

1.2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก

เราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่สนุกสนาน มีความเคารพ และมีความหลากหลายสำหรับผู้คนทุกประเภท เราสนับสนุนและเห็นคุณค่าของผู้คนจากความสามารถและประสิทธิภาพ เราทำงานอย่างเต็มที่และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการรับรู้จุดประสงค์ในหมู่พนักงานของแอร์เอเชีย

เรามุ่งมั่นว่าจะให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ สถานภาพ วงศ์ตระกูล สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือความพิการทางกาย เราจะไม่ยอมรับการกลั่นแกล้ง การละเมิด หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสีย หรือเป็นการข่มขู่ เราจะมุ่งเน้นไปที่การนำผู้คนเข้าหากันมากกว่าการแยกผู้คนออกจากกัน

1.3 สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก

1.3.1 สุขภาพ ความปลอดภัย ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ตามลักษณะธุรกิจของเรา เราสร้างความปลอดภัยในระดับสูง ความพอใจ และสุขภาพที่ดีสำหรับผู้โดยสารของเรา ตัวเราเอง และทุกคนรอบข้างเรา เราลดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงด้วยการพัฒนา การส่งเสริม และการใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.3.2 การรักษาสถานที่ทำงานให้ปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง

ไม่อนุญาตให้มียาเสพติดหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแอร์เอเชีย รักษาสถานที่ทำงานของเราให้ปราศจากยาเสพติด! ปราศจากความรุนแรงเช่นกัน เราจัดลำดับประเด็นปัญหาและความขัดแย้งตามธรรมเนียมโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม และด้วยความเคารพที่มีต่อบุคคลอื่นรอบตัวเรา

1.4 วิธีที่เราทำงาน

1.4.1 วิธีที่เรารับประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติการของเรา และในทุกอย่างที่เราทำ

เราเขียนนโยบายและขั้นตอนความปลอดภัยที่ชัดเจนและครอบคลุม และเรายึดมั่นนโยบายและขั้นตอนเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด เราเสาะหาโอกาสที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังความบกพร่องและการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และรายงานสถานการณ์ดังกล่าวทั้งหมดผ่านทางช่องทางที่จัดตั้งไว้ เราจะไม่กระทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในในแอร์เอเชีย

1.4.2 วิธีที่เราใช้สมบัติ ทรัพย์สิน เวลา ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ ของแอร์เอเชีย

เราใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางเพื่อป้องกันความสิ้นเปลือง ความสูญเสีย การลักทรัพย์ และการใช้ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นและการหยุดชะงักให้แก่ธุรกิจของแอร์เอเชีย หรือสร้างอุปสรรค หรือการแทรกแซงความสามารถของเราในการทำธุรกิจ

สมบัติและทรัพย์สินของแอร์เอเชีย เช่น เครื่องบิน อาคารและอุปกรณ์ และทรัพยากร IT ต้องได้รับการจัดการและการปกป้องอย่างดี เราจะระงับการใช้ทรัพย์สินและสมบัติของแอร์เอเชียเพื่อการใช้ส่วนตัว เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เข้าถึง และการใช้เครื่องบิน สิ่งอำนวยความสะดวก และสมบัติของแอร์เอเชีย

เมื่อเดินทาง เราจะลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางทั้งหมด เราจะใช้สามัญสำนึกและการตัดสินที่สมเหตุสมสมผลเพื่อรับประกันว่าจะบรรลุเป้าหมายของแอร์เอเชียด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

เมื่อใช้ระบบการสื่อสารของแอร์เอเชีย เราจะใช้งานส่วนตัวในระยะเวลาสั้นและใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้น เราจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อต้นทุนที่ต่ำที่สุด เราจะไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เป็นที่น่าสงสัย หรือน่าอับอายให้แก่แอร์เอเชีย หรือใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองใดๆ หรือบุคคลที่สามภายนอก นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ

เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ใหม่และไม่เป็นที่คาดคิดปรากฏขึ้นมา และใช้อย่างแพร่หลาย (อย่างเช่น บางมุมของสื่อสังคมออนไลน์ หรืออุปกรณ์ใหม่ หรือวิธีใหม่ในการใช้เทคโนโลยี) บางครั้ง นโยบายและแนวทางอาจตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ในกรณีดังกล่าว หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ ให้จำแก่นของหลักจรรยาบรรณของเรา ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนส่วนของจรรยาบรรณนี้ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติกับผู้อื่นเฉกเช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ และใช้การตัดสินที่ดีที่สุดของคุณ และขอคำแนะนำจากหัวหน้าหรือผู้คนที่เหมาะสมหากสงสัย

1.4.3 วิธีที่เราใช้ความเชี่ยวชาญและอำนาจ

เรามีนโยบายและกฎว่าใครตัดสินใจเรื่องอะไร เราอาจเป็นตัวแทนของแอร์เอเชียให้กับบุคคลอื่นต่อเมื่อเรามีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อเรากระทำ เราต้องอยู่ในอำนาจนั้นตลอดเวลา

1.4.4 วิธีที่เราเชื่อมสัมพันธ์กับผู้โดยสาร ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เราปฏิบัติกับผู้โดยสารของเราด้วยความเคารพและความเข้าใจ และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา นอกเสียจากว่าพวกเขายินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว เราปฏิบัติกับซัพพลายเออร์อย่างเสมอภาคและยุติธรรม การเลือกซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามแนวทางและกฎที่จัดตั้งไว้

เราจะพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยมารยาทที่เหมาะสมและเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีไว้สำหรับสาธารณะจะต้องได้รับการจัดเตรียมจากบุคคลที่รับผิดชอบเท่านั้น หรือได้รับการอนุมัติเพื่อทำการสื่อสารดังกล่าว

1.4.5 วิธีที่เราแข่งขัน

เราแข่งขันตามการนำเสนอคุณค่าที่เหนือชั้นกว่า ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในราคาและคุณภาพที่ดีเยี่ยม ผ่านการบริหารแม่แบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหนือชั้นของเรา เราปฏิบัติกับคู่แข่งของเราเราอย่างซื่อตรง และเป็นมืออาชีพ เราแข่งขันอย่างยุติธรรมและเปิดกว้างในทุกระดับ และเราแข่งขันอย่างเต็มที่!

1.4.6 วิธีที่เรารับมือกับปัญหาคอร์รัปชันและการติดสินบน

เราไม่เสนอหรือรับของกำนัล หรือเงิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับพวกเราเองหรือผู้อื่น และเราไม่ใช้คนกลางให้ทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต หรือบางอย่างที่สามารถตีความไปเป็นการทุจริตได้

เราไม่เสนอหรือรับของกำนัล หรือเงิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับพวกเราเองหรือผู้อื่น และเราไม่ใช้คนกลางให้ทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต หรือบางอย่างที่สามารถตีความไปเป็นการทุจริตได้ เราถูกห้ามอย่างเคร่งครัดจากการเสนอจ่าย การจ่าย การสัญญาว่าจะจ่าย หรือการอนุญาตการชำระเงิน หรือสิ่งที่มีมูลค่าให้แก่ผู้ใด เพื่อกำหนดการกระทำใดๆ หรือการตัดสินใจใดๆ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อรับหรือผูกขาดธุรกิจ

1.4.7 วิธีที่เราจัดการกับของกำนัลและความช่วยเหลือทางธุรกิจ

เราระมัดระวังในการเสนอหรือรับของกำนัลหรือ ‘ความช่วยเหลือ’ทางธุรกิจ หากเราคิดว่าของกำนัลนั้นมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดการตัดสินใจทางธุรกิจ เราจะไม่รับ

1.4.8 การฟอกเงินผิดกฎหมายและอันตราย

การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อผุ้คนใช้วิธีการที่ถูกกฎหมายเพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินในแอร์เอเชีย การฟอกเงินผิดกฎหมาย เป็นอันตราย และสามารถมีผลกระทบที่ร้ายแรงมากต่อแอร์เอเชีย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผลสะท้อนเชิงลบที่เกินความสามารถของแอร์เอเชีย เรายังต้องป้องกันไม่ให้แอร์เอเชียถูกใช้ตามวัตถุประสงค์นี้โดยบุคคลอื่น

1.4.9 วิธีที่เราเชื่อมผลประโยชน์ส่วนตัวและการกระทำกับผลประโยชน์ของแอร์เอเชีย

เมื่อเราทำงานกับแอร์เอเชีย เราจะต้องไม่มีตำแหน่งอื่น หรือทำงานให้กับบริษัทอื่นในระหว่างชั่วโมงทำงานของแอร์เอเชีย โดยไม่มีการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ตราบใดที่บุคคลอยู่ในการว่าจ้างของแอร์เอเชีย และพนักงานตระหนักว่าแอร์เอเชียอยู่ในระหว่างการติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานที่พนักงานมีผลประโยชน์ พนักงานจะต้องแถลงผลประโยชน์ของเขา/เธอในทันที และจะต้องไม่เข้าร่วมในการปรึกษาหรือการเจรจาใดๆ ที่เกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว

1.4.10 วิธีที่เรารับมือกับหน้าที่ ตำแหน่ง และความเป็นเจ้าของธุรกิจภายนอก

อะไรก็ตามที่เราทำนอกเหนือจากการทำงานจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการทำงานกับแอร์เอเชีย หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของแอร์เอเชีย ตัวอย่างของการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการทำงานกับแอร์เอเชีย ได้แก่ หน้าที่คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหรือเจ้าของธุรกิจของผู้โดยสาร ซัพพลายเออร์ คู่ค้าร่วมทุน หรือคู่แข่ง นี่รวมถึงขอบเขตหรือลักษณะหน้าที่และตำแหน่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การว่าจ้างของเรากับแอร์เอเชีย และนี่ยังนำมาใช้กับงานหรือข้อผูกมัดอื่นๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

1.4.11 เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

กิจกรรมทางการเมืองเป็นที่ยอมรับได้ต่อเมื่อกระทำภายนอกแอร์เอเชีย ในเวลาทำการของเรา และไม่ใช่วิสัยของเจ้าหน้าที่แอร์เอเชีย แอร์เอเชียไม่ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง ทั้งผ่านทางการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรือจ่ายค่าเวลางาน และคุณจะต้องไม่ปล่อยให้ความข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวสร้างประเด็นปัญหาหรือความอับอายให้แก่แอร์เอเชีย

1.4.12 การล่วงละเมิดและการข่มขู่ไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่ผิด

การล่วงละเมิดและการข่มขู่ (เช่น การทารุณกรรมทางวาจาและร่างกาย คำพูดเหยียดเชื้อชาติและเหยียดเพศ การเอารัดเอาเปรียบทางเพศที่ไม่ยินยอมหรือการติดต่อทางเพศที่ไม่เหมาะสม ท่าทาง รูปภาพ มุขตลก คำพูดที่มีแนวโน้มทางเพศ) เป็นที่น่ารังเกียจและเป็นสิ่งที่ผิด และทำให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ไม่พึงปรารถนาอยู่บ่อยครั้ง โดยพื้นฐานแล้ว จรรยาบรรณใดๆก็ตามที่ไม่ได้รับการยืนยอมหรือไม่ได้รับการตอบสนองจากบุคคลอื่น ถือได้ว่าจรรยาบรรณนั้นเป็นการล่วงละเมิดและการข่มขู่ เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่ง และไม่ยอมให้การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้น

1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.5.1 ความภักดี ความเสมอภาค และผลประโยชน์ทับซ้อน

เรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตส่วนตัวแต่เมื่อทำงาน เราจะต้องเปิดเผยและภักดีต่อแอร์เอเชีย เราจะไม่กระทำสิ่งใดที่ขัดแย้งหรืออาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของแอร์เอเชีย หรือเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจแทรกแซงเป้าหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในแอร์เอเชีย

ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกี่ยวข้องกับบุคลใดก็ได้ที่มีหรืออาจมีความสัมพันธ์กับแอร์เอเชีย (เช่น ผู้โดยสาร ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา พนักงานในปัจจุบันหรืออนาคต คู่แข่ง หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอก) เราจะไม่ถูกกำหนดด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างแน่นอน

เราจะใช้การตัดสินของเราเพื่อตัดสินว่าอะไรเป็น หรืออาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เราฉลาดและมีไหวพริบมากพอที่จะทำแบบนั้น ในการทำงาน เราต้องใช้การตัดสินกับเรื่องที่ยากกว่านี้อยู่บ่อยครั้ง

กฎพื้นฐาน – พร้อมและเปิดเผยทุกอย่างอย่างเต็มที่ ! และขอความช่วยเหลือหากไม่มั่นใจ!

1.6 การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล

1.6.1 รักษาความลับ

งานของเราในแอร์เอเชียให้เราเข้าถึงข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้า การปฏิบัติการ และธุรกิจของเรา ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากว่าจะข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นที่ทราบในสาธารณะ เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากว่าได้รับอนุญาต เราจะไม่เปิดเผยความลับทางการค้า ข้อมูลและความลับลูกค้า หรือการปฏิบัติการ ขั้นตอน การเงินที่เป็นความลับ ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราจะไม่ใช้หรือพยายามที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในแนวโน้มที่จะทำร้าย หรือสร้างความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่แอร์เอเชีย หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่อ่อนไหวของแอร์เอเชียกับบุคคลอื่น ไม่แม้แต่กับสมาชิกในครอบครัว และเราจะระมัดระวังไม่ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การปรึกษาเนื้อหาในที่สาธารณะ หรือบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดนี้ขยายผลครอบคลุมแม้กระทั่งเมื่อเราออกจากแอร์เอเชียไปแล้วก็ตาม ตราบใดที่ข้อมูลนั้นถือว่าอ่อนไหวและเป็นความลับ นอกจากว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทราบกันในสาธารณะ หน้าที่การเก็บรักษาความลับนี้เป็นที่ต้องการด้วยทั้งกฎหมายและสัญญาการว่าจ้างของเรา

1.6.2 ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันพนักงาน และข้อมูล

หากเราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หรือพบโดยบังเอิญ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกแอร์เอเชีย นอกจากว่าเราได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น เช่น การอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือผ่านข้อกำหนดตามกฎ กฎหมาย คำสั่งศาล

เราจะระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมด เมื่อประมวลผลข้อมูลที่อาจอ่อนไหว ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวกับลูกจ้างหรือผู้โดยสารหรือบุคคลอื่นก็ตาม เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลอยู่ที่สิ่งที่เราต้องการเพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติการ การดูแลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และการดูแลที่เหมาะสมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น

1.6.3 ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความรู้ความชำนาญ ระเบียบวิธี แนวคิด และความคิด จะต้องได้รับการปกป้องและดูแลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของแอร์เอเชีย เรายังเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอีกด้วย นอกจากว่ากฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะต้องการ เราจะไม่แบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.6.4 ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของเรา

หลายส่วนของแอร์เอเชียกรุ๊ปอาจได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ อยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวดในการรับมือกับข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของเรา เราต้องป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยต่อบุคคลเหล่านั้น เกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชียที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูล และเปิดเผยผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่ข้อมูลจะหมดความอ่อนไหว

เราจะไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หากเราสงสัยว่าเรามีข้อมูลที่อ่อนไหวหรือว่าเราควรปฏิบัติอย่างไร เราจะเสาะหาคำแนะนำจากหน่วยงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม

หากเรามีหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแอร์เอเชียที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น เราจะไม่แลกเปลี่ยนในเครื่องมือ/การแบ่งปันทางการเงิน ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือหมดความอ่อนไหว เราจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ใครก็ตาม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนในนามของแอร์เอเชีย

ในบริบทนี้ ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ที่ว่านักลงทุนทั่วไปจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข้อมูลดังกล่าวหากข้อมูลนั้นรวมอยู่ในการตัดสินใจของนักลงทุนนั้นด้วย

1.6.5 ข้อมูล การสื่อสาร และการติดต่อกับสื่อ

หากนี่คืองานของเรา และเราได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว เราต้องแน่ใจว่าข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับแอร์เอเชียที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นเชื่อถือได้ ถูกต้อง และรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมขั้นสูง เราจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นจากสื่อ (แม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว หรือ "ไม่ได้รับการบันทึก" หรือเพียงเพื่อชี้แจงบางประเด็น)

เราจะปล่อยให้ผู้คนที่เหมาะสม เช่น การสื่อสารองค์กร, CEO กลุ่ม, CEO ประเทศ หรือ CFO เป็นผู้รับมือ  ส่งคำถามทั้งหมดไปให้พวกเขา ในส่วนของพวกเขา พวกเขามีหน้าที่พิเศษในการตอบคำถามภายในแนวทางที่จัดตั้งไว้ และตอบรับข้อกำหนดและการปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1.6.6 การเปิดเผยข้อมูล

การรายงานของแอร์เอเชียจะอยู่ในเอกสารทั้งหมด ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ และจะอยู่ในฉบับเต็ม เที่ยงตรง ถูกต้อง ตามเวลา และทำความเข้าใจได้ง่าย

หากเราเกี่ยวข้องในขั้นตอนการเปิดเผยของแอร์เอเชีย เราจะต้องทำความคุ้นเคย และปฏิบัติตามการควบคุมการเปิดเผย ขั้นตอน และการควบคุมภายในของแอร์เอเชียที่มีต่อการรายงานการเงิน จนถึงขอบเขตความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของเรา เพื่อที่รายงานและเอกสารสาธารณะที่ส่งให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของแอร์เอเชีย และการสื่อสารสาธารณะจะปฏิบัติตามเอกสารทั้งหมดตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้

เรายังต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และ/หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับและเผยแพร่ข้อมูล (หรือก่อนที่ข้อมูลจะหมดความอ่อนไหว)

1.7 การปฏิบัติการและควบคุมที่ดี

1.7.1 กระบวนการและระบบการบัญชี

การบัญชีของแอร์เอเชียจะรับประกันว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายระดับชาติที่บังคับใช้และหลักปฏิบัติการบัญชีที่ดี บัญชีรายปีและบัญชีระหว่างกาลจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP)

1.7.2 การควบคุมภายใน

เรามีการควบคุมภายในที่ดีเพื่อรับประกันว่าเราจะบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา การควบคุมเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความเสี่ยงได้หลายระดับ สมบัติ ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ ต้องได้รับการป้องกันและใช้อย่างก่อให้เกิดผล เรามีภาระหน้าที่ในการรับประกันว่าข้อมูลทางการเงินนั้นถูกต้องและตรงตามเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทาง

1.8 หน้าที่และแถลงการณ์

1.8.1 การรายงาน

นอกเหนือจากการถาม (หัวหน้าของเรา แผนกกฎหมาย หรือแผนกบุคคล) เมื่อเราไม่แน่ใจ เรายังมีหน้าที่ต้องรายงานไปยังบุคคลเหล่านั้น ไปยังแผนกตรวจสอบภายใน หรือการทุจริตระดับภูมิภาค และทีมสอบสวน หรือสามารถเขียนอีเมล์ไปยัง whistleblower@airasia.com เกี่ยวกับทุกอย่างที่เราเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ การไม่รายงานเมื่อเราควรที่จะรายงาน ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ รายงานของเราจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีผลสะท้อนในเชิงลบกลับมายังเราหากรายงานของเราเชื่อถือได้

1.8.2 แถลงการณ์การละเมิด

จรรยาบรรณนี้ได้ตั้งมาตรฐานขั้นต่ำที่เป็นที่ยอมรับ แต่เห็นได้ชัดว่า ยังไม่สามารถครอบคลุมกรณีหรือตัวอย่างได้ทั้งหมด เราต้องใช้การตัดสินใจที่ดีของเราอยู่ตลอดเวลา จะมีบทลงโทษหากเราฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้

จรรยาบรรณนี้เติมเต็มข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนของเรา จรรยาบรรณนี้ หรือส่วนของจรรยาบรรณนี้ อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแอร์เอเชีย หรือเพื่อระบุเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง