โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด

คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด

  • นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
  • นายนัตดา บุรณศิริ 
  • นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร
  • นายกามารุดิน บิน เมรานัน
  • นายลิม เคียน ออน
  • นายพิตตินันท์ อินทรศักดิ์ 
  • นางภัทรา บุศราวงศ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด