ผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารทุกท่านพิเศษเท่าเทียมกัน แต่เรามอบบริการพิเศษสุดแด่ผู้โดยสารที่พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง (UM)

สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางโดยลำพัง ยกเว้นแต่มีผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางลำพัง (YPTA)

สายการบินฯ อนุญาตให้เด็กที่มีอายุ 12-16 ปี เดินทางโดยลำพังได้ในกรณีที่มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบแล้วก่อนการเช็คอินเท่านั้น

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร๋เช็คอิน โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ (รวม): ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อแอร์เอเชีย/ต่อแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (ยกเว้นเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ)
  • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):
    • ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
    • ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
    • ลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อแอร์เอเชีย/ต่อแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (ยกเว้นเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ)
  • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ผู้โดยสารทุพพลภาพ (บริการเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยสำหรับการเคลื่อนที่)

ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษและผู้โดยสารที่มีโรคประจำตัว/เจ็บป่วย ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการให้ยา หรือพกพายา/เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อเราทาง  ไลฟ์เว็บแชท หรือ คอลเซ็นเตอร์ 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อจัดเตรียมความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการล่วงหน้า


เราอนุญาตให้นำเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหว (รวมถึงเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหวที่ใช้แบตเตอรี่) ขึ้นเครื่องได้ และเราจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขนย้ายเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหวของคุณไว้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของแอร์เอเชีย


ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น ต้องสำรองบริการล่วงหน้าเมื่อสำรองตั๋วหรือผ่านทาง จัดการบุ๊คกิ้ง ก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากไม่แจ้งเรา ท่านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษหรือเก้าอี้รถเข็นเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และท่านจะถูกปฏิเสธการเดินทาง ยกเว้นหากกฎหมายกำหนด