ผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารทุกท่านพิเศษเท่าเทียมกัน แต่เรามอบบริการพิเศษสุดแด่ผู้โดยสารที่พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง (UM)

สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางโดยลำพัง ยกเว้นแต่มีผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางลำพัง (YPTA)

สายการบินฯ อนุญาตให้เด็กที่มีอายุ 12-16 ปี เดินทางโดยลำพังได้ในกรณีที่มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบแล้วก่อนการเช็คอินเท่านั้น

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร๋เช็คอิน โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ (รวม): ยกเว้นเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ ผู้โดยสารต้องลงชื่อรับรองในคำแถลงจำกัดความรับผิด (Limited Liability Statement) ของเอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดขณะเช็คอิน เพื่อปกป้องเอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  • ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 34 สัปดาห์ (รวม) ยกเว้นเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
    • แสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
    • แสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันอายุครรภ์และใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ออกเดินทางขาไปที่กำหนดหรือวันที่ออกเดินทางขากลับที่กำหนด ทั้งนี้ สุดแล้วแต่กรณี
    • ลงชื่อรับรองในคำแถลงจำกัดความรับผิด (Limited Liability Statement) ของเอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดขณะเช็คอิน เพื่อปกป้องเอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  • อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางกับเอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์โดโดยเด็ดขาด

ผู้โดยสารทุพพลภาพ (บริการเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยสำหรับการเคลื่อนที่)

ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษและผู้โดยสารที่มีโรคประจำตัว/เจ็บป่วย ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการให้ยา หรือพกพายา/เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อเราทาง  ไลฟ์เว็บแชท หรือ คอลเซ็นเตอร์ 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อจัดเตรียมความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการล่วงหน้า


เราอนุญาตให้นำเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหว (รวมถึงเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหวที่ใช้แบตเตอรี่) ขึ้นเครื่องได้ และเราจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขนย้ายเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนไหวของคุณไว้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของแอร์เอเชีย


ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น ต้องสำรองบริการล่วงหน้าเมื่อสำรองตั๋วหรือผ่านทาง จัดการบุ๊คกิ้ง ก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากไม่แจ้งเรา ท่านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษหรือเก้าอี้รถเข็นเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และท่านจะถูกปฏิเสธการเดินทาง ยกเว้นหากกฎหมายกำหนด