สัมภาระพกพา

1 cabin baggage

กระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ

ท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นบนห้องโดยสารได้เพียง 1 ใบเท่านั้นโดย ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. เมื่อรวมกับด้ามจับ ล้อ และกระเป๋าด้านข้างแล้ว ทั้งนี้ กระเป๋าสัมภาระต้องสามารถนำขึ้นเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้


และกระเป๋าขนาดเล็กอีก 1 ใบ

นอกจากนี้ ท่านสามารถพกพากระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋าถือ เป้สะพายหลัง หรือกระเป๋าขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 40 ซม. X 30 ซม. X 10 ซม. ขึ้นห้องโดยสารได้อีก 1 ใบ โดยกระเป๋าดังกล่าวต้องมีขนาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้

1 laptop bag

น้ำหนักรวมของสัมภาระสอง (2) ชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก..

หมายเหตุ:

สิ่งของหลายชิ้นที่นำมารัด ห่อ หรือมัดเข้าด้วยกันจะไม่นับว่าเป็นสัมภาระพกพา 1 ชิ้น

หากมีสัมภาระพกพาเกินกำหนด

หากสัมภาระพกพามีน้ำหนัก ขนาด หรือจำนวนที่มากเกินกว่าที่กำหนด ท่านจะต้องเช็คอินสัมภาระดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ประจำสนามบิน โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่องในอัตราการซื้อน้ำหนักสัมภาระที่สนามบิน
กรณีที่พบว่าผู้โดยสารมีสัมภาระพกพาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง สายการบินฯ จำเป็นต้องดำเนินการเช็คอินสัมภาระนั้นๆ เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง โดยจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่นี่ คลิก

ทราบหรือไม่
ท่านสามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานเพื่อทำการประเมินว่าสัมภาระพกพาของท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสายการบินหรือไม่

ง่ายๆ เพียงแค่สั่งจองน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้เพื่อการประหยัดที่มากยิ่งขึ้น

จองเลย

สัมพาระพกพาสำหรับทารกและเด็ก

ทารกที่มีอายุไม่ถึง 2 ปีจะไม่ได้รับสิทธิ์สัมภาระพกพา เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์สัมภาระพกพาเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกหรือเด็ก ท่านไม่สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นมาไว้บนห้องโดยสารได้แต่สามารถนำไปเช็คอินเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เก้าอี้นั่งสำหรับเด็กทุกประเภทถือว่าเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องซึ่งต้องทำการเช็คอินและชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการบินระหว่างประเทศสำหรับการพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล (เรียกว่า "วัตถุกลุ่ม LAG") ดังนี้:

  • วัตถุกลุ่ม LAG เช่น เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันต้องเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล.
  • ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านพกพาถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดที่บรรจุวัตถุกลุ่ม LAG ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม.

อนุญาตให้ผู้โดยสารนำยารักษาโรคและอาหารพิเศษที่จำเป็นต้องนำติดตัวรวมไปถึงอาหารสำหรับทารกขึ้นบนห้องโดยสารได้ในปริมาณที่เหมาะสมทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องทำการแสดงสิ่งของดังกล่าวและเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม
วัตถุกลุ่ม LAG ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

สินค้าปลอดภาษีที่ซื้อ ณ สนามบินจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพา แต่จะถือว่าเป็นสินค้าปลอดภาษีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศปลายทางได้ ทั้งนี้ สินค้าปลอดภาษีต้องได้รับการบรรจุอยู่ในถุง Security Tamper-Evident Bag ในสภาพที่ปิดสนิทและต้องมีหลักฐานการซื้อแนบไว้จนกว่าจะถึงเมืองปลายทาง

สินค้าอื่นๆ รวมไปถึงของกำนัลจากร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระพกพา

หมายเหตุ:
ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพกพาสินค้าปลอดภาษีอาจแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละท่าอากาศยาน กรุณาสอบถามข้อมูลจากพนักงานประจำร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ เมืองต้นทาง

การพกพาวัตถุอันตราย

วัตถุบางประเภทไม่สามารถพกพาขึ้นบนห้องโดยสารได้ กรุณาตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านถูกต้องตามข้อกำหนดการพกพาวัตถุอันตราย คลิก .

ข้อกำหนดสำหรับสัมภาระพกพาเป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางของสายการบินฯ และข้อกำหนดของแต่ละประเทศ