HELLO 2016


: 4 มกราคม 2559 - 10 มกราคม 2559
: 1 พฤษภาคม 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ:

- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

IMPORTANT: A Processing Fee of up to AU$10 per flight may apply. This fee may not apply when you pay with PayPal.

Fares are quoted per passenger in AUD and include taxes. For bookings made and originating in Australia in AUD, a separate Processing Fee of up to AU$ 10 will be charged per flight per person for payments made with credit and debit cards. Processing Fees may also apply for other bookings. The fee will be displayed on the final payment page. The fee does not apply to one way or return bookings departing from Australia where payment is made using PayPal.

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ ชาร์จการ์ด และ ไดเร็คเดบิต • รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าธรรมเนียมคาร์บอนออฟเซ็ต (สำหรับเที่ยวบินจาก/สู่ยุโรป) และค่าภาษีสนามบิน (ยกเว้นท่าอากาศยานบางแห่งที่ต้องชำระด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน) • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน • เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น • เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว • ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น • ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ • สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว • ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) • สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ • ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่าเปลี่ยน แปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง • เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น