แผนประกันภัยการเดินทาง Tune Protect Travel Insurance by AirAsia

แผนประกันภัยการเดินทางแผนพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร สายการบินแอร์เอเชียหรือแอร์เอเชียเอ็กซ์

 Tune Protect Travel Insurance by AirAsia คือแผนประกันภัยการเดินทางแผนพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร สายการบินแอร์เอเชียหรือแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ผลประโยชน์และความคุ้มครองรวมถึงการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบอกเลิกการเดินทาง และความคุ้มครองพิเศษอื่นๆอื่นอีกมากมาย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์และค่าชดเชย (บาท)
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียเอ็กซ์
แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการเดินทาง 3,000,000 1,250,000 3,000,000 1,500,000
ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง
(ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนด การได้)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+ ภาษี+น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+ ภาษี+น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+ ภาษี+น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+
ภาษี+น้ำมัน)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
(ชดเชยค่าโดยสารขากลับ หากผู้เอาประกันภัยจาเป็นต้องเดินทางกลับถิ่นฐาน อันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทาให้ไม่สามารถเดินทางตามกาหนดการได้)
- สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+
ภาษี+น้ำมัน)
- สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+
ภาษี+น้ำมัน)
การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)
(จ่าย ไม่เกิน 1ครั้ง สำหรับการล่าช้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมงของสายการบิน)
2,000 2,000 2,000 2,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่สายการบินออกเดินทางล่าช้า)
สูงสุด 10,000
(1,000 / 6 ชม.)
สูงสุด 10,000
(1,000 / 6 ชม.)
สูงสุด 10,500
(1,500 / 6 ชม.)

สูงสุด 10,500
(1,500 / 6 ชม.)

การพลาดการต่อเที่ยวบิน
(ชดเชย 3,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงกรณีผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบิน ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์เที่ยวบินก่อนหน้า และ ไม่มีเที่ยวบินอื่นของสายการบินพาณิชย์ใดๆ ที่สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
(จ่าย 2,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า)
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000 สูงสุด 8,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)
สูงสุด 15,000
ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุด 15,000
ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุด 15,000
ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุด 50,000
ความรับผิดชอบไม่เกิน 5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
(ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศ)
- 200,000 - 500,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ
(ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ)
- 1,000,000 - 3,000,000
การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ (สำหรับ Fly-Thru เท่านั้น)
(จ่าย 1,500 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะล่าช้า)
สูงสุด 10,500 สูงสุด 10,500 สูงสุด 10,500 สูงสุด 10,500
การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
(สำหรับ Fly-Thru เท่านั้น)
- - - 10,000
การสูญหายของเงินส่วนตัว
(สำหรับ Fly-Thru เท่านั้น)
- - - 10,000
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก - - - 1,000,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
Call Center : +662-203-9798
รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

 

เบี้ยประกัน (บาท)

แอร์เอเชีย แอร์เอเชียเอ็กซ์
แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ
1-7 วัน 8-30 วัน
ภายในประเทศ 99.00 299.00 - - -
ต่างประเทศ 135.00 324.00 225.00 345.00 655.00
Fly-Thru 225.00 375.00 234.00 365.00 705.00


ซื้อประกันภัยการเดินทาง!

***แผนประกันภัย Tune Protect นี้ รับประกันโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)***
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-203-9798 www.tuneprotectthailand.com
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันภัย enquiry.th@tuneprotect.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม airasia_claim@tuneprotect.com

ดำเนินการจัดให้มีการประกันภัย โดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559.
โทร : 02-302-2825