Văn phòng Kinh doanh

+ Bangladesh

+ Bru-nây

+ Trung Quốc

+ Ấn Độ

+ In-đô-nê xi-a

+ Ma Cao

+ Ma-lay-xi-a

+ Nepal

+ Phi-líp-pin

+ Ả-rập Xê-út

+ Xing-ga-po

+ Sri Lanka

+ Việt Nam

+ Thái Lan