Terma dan Syarat Promosi

Airasia Super Drop Weekend 5x BIG Points Giveaway Campaign

Campaign Period: 30th October 2021, 00:00 (GMT +8) - 31st October 2021, 23:59 (GMT +8)
 1. Airasia Super Drop Weekend 5x BIG Points Giveaway Campaign” (“Kempen”) ini dianjurkan oleh AirAsia Com Travel Sdn. Bhd (“airasia.com”) dan BIGLIFE Sdn. Bhd. (“BIG”) (dirujuk bersama sebagai “Penganjur”).
 2. Dengan menyertai Kempen ini, semua peserta (“Peserta”) akan dianggap telah membaca, memahami, dan mempersetujui untuk terikat dengan Terma & Syarat bagi Kempen seperti yang dinyatakan di sini dan sebarang terma & syarat tambahan yang ditetapkan oleh Penganjur (seperti yang mungkin terpakai) termasuklah keputusan Penganjur dalam segala perkara yang berkaitan.
 3. Maklumat tentang bagaimana untuk menyertai Kempen membentuk sebahagian daripada syarat-syarat penyertaan. Pendaftaran dan/atau penyertaan dalam Kempen ini dianggap sebagai persetujuan kepada terma dan syarat penyertaan. Persetujuan Terma dan Syarat adalah satu syarat penyertaan.
 4. Kempen ini berjalan dari 30 Oktober 2021, 00:00 (GMT +8) hingga 31 Oktober 2021, 23:59 (GMT +8), kedua-dua tarikh dikira, atau pada lengkapnya penggunaan jumlah 3,100,000 BIG Poin Bonus (seperti yang diterangkan lebih lanjut pada Klausa 6(d) di bawah) yang diperuntukkan kepada kesemua Rantau Terlibat (seperti yang ditakrifkan di bawah Klausa 5) menurut Kempen ini, mana-mana yang lebih awal (“Tempoh Kempen”). Penganjur berhak untuk menukar atau memanjangkan tempoh Kempen pada bila-bila masa yang mereka anggap sesuai tanpa sebarang makluman terlebih dahulu atau liabiliti kepada Peserta.
 5. Kempen ini berjalan secara serentak di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina (“Rantau Terlibat”).
 6. Untuk layak dan turut serta dalam Kempen ini, Peserta perlu memenuhi keperluan-keperluan berikut (“Keperluan Kempen”):
  1. Haruslah merupakan seorang Ahli BIG sedia ada (telah melanggan dan mendaftar keahlian di bawah program kesetiaan dan ganjaran yang dikendalikan oleh BIG di bawah nama “Program Ganjaran BIG”) dan memiliki nombor pendaftaran unik yang dikenali sebagai “ID Ahli BIG” yang dikeluarkan oleh BIG sewaktu penyertaan Kempen;
  2. Haruslah berpusat di mana-mana Rantau Terlibat (berdasarkan geo-lokasi Protokol Internet yang dikesan);
  3. Membuat pembelian sebarang produk melalui https://airasia.com (“Laman Web Khusus”) atau aplikasi mobil AirAsia (“Aplikasi Khusus” dan dirujuk bersama sebagai “Platform Khusus”), bagi kategori berikut:- penerbangan airasia, SNAP, Hotel, Food, Grocer, Beauty, Ride, Ikhlas, Health, dan/atau TravelMall sewaktu Tempoh Kempen dan mengemaskini ID Ahli BIG mereka pada profil Platform Khusus untuk layak mengumpul lima kali ganda (5x) jumlah BIG Poin yang biasa dikeluarkan (“BIG Poin Bonus”).
  4. Jumlah nombor BIG Poin yang ada bagi setiap Rantau Terlibat menurut Kempen ini adalah seperti berikut:
   Rantau Terlibat Jumlah Nombor BIG Poin yang dihadkan sepanjang Tempoh Kempen Jumlah Nombor BIG Poin yang dihadkan setiap hari sewaktu Tempoh Kempen
   Malaysia 1,000,000 500,000
   Thailand
   Indonesia
   Philippines 100,000 50,000
  5. Untuk mengelakkan keraguan, tiada BIG Poin Bonus akan dianugerahkan bagi sebarang pembelian atau transaksi yang dibatalkan, tidak sah, tidak lengkap, atau dikembalikan.
 7. BIG Poin Bonus yang dikumpul mengikut Kempen ini akan dimasukkan ke dalam akaun Ahli BIG Peserta dalam tiga puluh (30) hari dari waktu tamat Tempoh Kempen.
 8. Penganjur mempunyai hak mutlak, pada bila-bila masa, untuk mengesahkan kesahihan transaksi yang berjaya dan kelayakan Peserta. Tanpa sebarang had, Peserta bersetuju untuk menyediakan maklumat yang perlu kepada Penganjur apabila diminta. Keputusan Penganjur yang berkaitan dengan segala aspek Kempen termasuklah namun tidak terhad kepada BIG Poin Bonus dan Peserta adalah mutlak, terikat dan muktamad di bawah sebarang situasi dan sebarang suratmenyurat atau rayuan tidak akan dilayan.
 9. Hanya Peserta yang memenuhi Terma dan Syarat Kempen akan layak untuk menerima BIG Poin Bonus. Peserta yang gagal memenuhi Terma dan Syarat Kempen akan hilang kelayakan daripada Kempen secara automatik tanpa sebarang makluman.
 10. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk mengganti dan/atau menukarkan BIG Poin Bonus dari masa ke semasa tanpa sebarang makluman terlebih dahulu kepada Peserta.
 11. Penganjur mempunyai hak lanjut untuk menggunakan sebarang data peribadi Peserta mengikut Polisi Peribadi masing-masing bagi sebarang tujuan berkaitan Kempen ini dan Peserta dianggap telah memberi kebenaran terhadap penggunaan tersebut tanpa sebarang pembayaran wang.
 12. Penganjur berhak di bawah budi bicara mereka untuk menarik kelayakan sebarang Peserta dan/atau membatalkan BIG Poin Bonus daripada sebarang Peserta jika Penganjur mempercayai yang Peserta telah melakukan amalan dan/atau aktiviti-aktiviti penipuan atau aktiviti-aktiviti lain yang merbahaya terhadap Kempen ini atau terhadap Penganjur.
 13. Peserta mungkin akan dihubungi, pada bila-bila masa yang dianggap sesuai oleh Penganjur, melalui e-mel atau sebarang bentuk komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh Penganjur.
 14. . Penganjur mempunyai hak mutlak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen dengan atau tanpa makluman terlebih dahulu dan/atau memberikan sebarang sebab. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Penganjur tidak akan melayakkan Peserta kepada sebarang tebusan atau pampasan daripada Penganjur buat sebarang dan/atau segala kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung daripada tindakan pembatalan, penamatan atau penggantungan.
 15. Penganjur tidak menerima sebarang tanggungjawab bagi transaksi lewat, hilang, tidak lengkap, tidak dihantar dengan betul, dilambatkan, rosak, atau silap arah sama ada disebabkan oleh ralat, peninggalan, suntingan, usikan, pembuangan, pencurian, kemusnahan atau sebaliknya.
 16. Penganjur, anak-anak syarikat, pihak bersekutu dan syarikat-syarikat berkaitan tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian (termasuklah, tetapi tidak terhad, kerugian tidak langsung, istimewa, berbangkit atau kerugian keuntungan), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan peribadi atau kematian yang dialami atau ditanggung (sama ada atau tidak disebabkan oleh kealpaan sesiapa) yang berhubung dengan Kempen ini (di mana liabiliti adalah terhad kepada jumlah minimum yang dibenarkan undang-undang).
 17. Terma dan Syarat yang terkandung di sini akan terpakai mengatasi sebarang terma, syarat, peruntukan atau perwakilan tidak konsisten yang terkandung di dalam sebarang bahan promosi atau pengiklanan lain bagi Kempen.
 18. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk mempelbagaikan, membuang atau menambah kepada sebarang Terma dan Syarat ini (keseluruhan atau sebahagian) dari masa ke semasa tanpa sebarang makluman kepada Peserta.
 19. Keputusan Penganjur berkaitan segala aspek Kempen termasuklah tetapi tidak terhad kepada BIG Poin Bonus dan Peserta akan dianggap sebagai mutlak dan muktamad di bawah sebarang situasi dan sebarang rayuan atau aduan daripada sebarang Peserta tidak akan dilayan.
 20. Penggunaan BIG Poin Bonus adalah tertakluk kepada terma dan syarat Keahlian BIG yang boleh dijumpai di www.airasiabig.com
 21. Segala perbelanjaan berkaitan Kempen ini seperti pengangkutan dan penginapan (jika terpakai) adalah ditanggung sepenuhnya oleh Peserta.
 22. Terma dan Syarat ini mungkin akan diterjemah kepada bahasa-bahasa lain. Jika ada sebarang ketidakselarasan antara Bahasa Inggeris dan versi yang diterjemah, yang terdahulu adalah terpakai.
 23. Terma dan syarat airasia.com juga akan terpakai.
 24. Terma dan Syarat ini adalah ditadbir oleh undang-undang Malaysia.


Promosi Diskaun RM10 Visa Super Sale (Disember 2020) airasia.com

Pengenalan

 1. Promosi DISKAUN RM10 VISA SUPER SALE (DISEMBER 2020) airasia.com ini (selepas ini dikenali sebagai “Promosi”) dianjurkan bersama oleh AirAsia Com Travel Sdn Bhd (“Penganjur”) dan Visa Sdn Bhd (“Visa”) yang hanya tersedia di airasia.com dan aplikasi mudah alih iOS dan Android (secara kolektifnya dirujuk sebagai “Laman Web”) yang dikendalikan dan diuruskan oleh Penganjur.
 2. Tertakluk pada terma dan syarat ini, Promosi akan melayakkan anda untuk menikmati diskaun RM10 untuk satu transaksi menggunakan kad kredit VISA yang dikeluarkan di Malaysia (Kad “VISA”) untuk produk atau perkhidmatan di bawah Penerbangan, SNAP, dan Hotel sahaja (“Produk”).
 3. Anda mengakui bahawa Penganjur hanya merupakan pengedar Produk di Laman Web, dan Produk mestilah dipenuhi dan dibekalkan oleh berkaitan saudagar yang berkenaan.
 4. Promosi ini dikawal oleh terma dan syarat yang ditetapkan di bawah ini (“Terma dan Syarat Khusus”) dan akan menjadi dokumen yang mengikat secara sah antara anda dan Penganjur. Dengan melengkapkan tempahan di bawah Promosi, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan untuk diikat oleh Terma dan Syarat Khusus ini, Terma Pengangkutan serta Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi Laman Web, serta terma dan syarat Visa yang lain.
 5. Tempoh sah

 6. Promosi akan diadakan untuk tempoh tujuh (7) hari bermula dari 10:00 pagi 14 Disember 2020 hingga11:59 malam 20 Disember 2020 (“Tempoh Promosi”).
 7. Promosi untuk Penerbangan dan SNAP hanya tersedia untuk tempahan dengan kod penerbangan AK bagi perjalanan domestik dalam Malaysia dan untuk tempoh penerbangan 21 Disember 2020 hingga 30 Jun 2021.
 8. Tempoh Promosi adalah berdasarkan zon waktu Malaysia (GMT+8).
 9. Terma dan Syarat Khusus

 10. Promosi ini hanya sah untuk tempahan Produk yang dibuat oleh ahli AirAsia (“Ahli”) di Laman Web menggunakan Kad VISA.
 11. Anda layak untuk menyertai promosi ini sebanyak satu kali sahaja bagi setiap Kad Visa yang berjaya didaftarkan sebagai kaedah pembayaran untuk transaksi di Laman Web semasa Tempoh Promosi.
 12. Diskaun akan dipaparkan secara automatik di halaman semak keluar setelah butiran kad kredit VISA yang sah dimasukkan.
 13. Sepanjang Tempoh Promosi, setiap Produk adalah tertakluk pada jumlah penebusan maksimum, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Hanya Penerbangan yang mempunyai penebusan maksimum harian akan disegar semula setiap jam 12:00 tengah malam, dan mana-mana penebusan yang masih berbaki akan dibawa ke hari berikutnya. Bagi mengelakkan keraguan, Promosi ini adalah berasaskan konsep 'siapa cepat, dia dapat'.
 14. Tempahan mestilah dibuat dalam mata wang RM dengan perbelanjaan minimum sebanyak RM100 untuk Penerbangan dengan atau tanpa produk sampingan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada tempat duduk, hidangan dan bagasi), SNAP dan Hotel. Promosi tidak terpakai untuk tempahan yang dibuat di bawah Tempahan Saya di Laman Web.
 15. Promosi tidak akan terpakai sekiranya jumlah akhir yang dikenakan ke atas kad adalah kurang daripada perbelanjaan minimum. Jumlah bayaran akhir yang akan anda terima, adalah merupakan jumlah sebenar yang dikenakan, ditolak dengan penggunaan Mata Ganjaran BIG atau kredit di dalam akaun.
 16. Lain-lain

 17. Selain daripada Terma dan Syarat Khusus ini, anda juga mengakui dan menerima bahawa, anda akan selanjutnya tertakluk pada terma dan syarat Produk yang boleh didapati di Laman Web serta terma dan syarat saudagar yang berkenaan (jika ada) yang boleh didapati di laman web mereka.
 18. Terma dan Syarat Khusus ini akan mengatasi mana-mana terma, syarat, peruntukan atau gambaran yang tidak konsisten yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi lain, yang berkaitan dengan Promosi ini. Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan antara terma dalam Terma dan Syarat Khusus ini dan peruntukan atau bahan lain, Terma dan Syarat Khusus ini hendaklah diguna pakai.
 19. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan untuk mematuhi atau atas apa-apa kelewatan dalam melaksanakan kewajipannya, sekiranya ia adalah disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kawalannya yang munasabah. Keadaan tersebut adalah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan cuaca, kebakaran, banjir, taufan, mogok, pertikaian perusahaan, perang, permusuhan, pergolakan politik, rusuhan, kekacauan awam, epidemik dan pandemik seperti yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kemalangan yang tidak dapat dielakkan, undang-undang alternatif, atau apa-apa keadaan lain yang di luar kawalan Penganjur.
 20. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah, memadam atau membuat penambahan pada mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini dan/atau membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis awal, serta terma dan syarat yang telah disemak semula tersebut akan disiarkan di Laman Web dengan serta-merta. Bagi mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Penganjur Promosi ini tidak melayakkan anda untuk membuat sebarang tuntutan terhadap atau menerima pampasan daripada Penganjur untuk apa-apa dan semua kerugian atau kerosakan yang timbul, sama ada Penganjur telah diberitahu atau tidak mengenai kemungkinan kerugian atau kerosakan tersebut.
 21. Anda hendaklah bertanggungjawab ke atas semua cukai, kadar, bayaran kerajaan atau apa-apa bayaran lain yang mungkin dikenakan kepada anda di bawah undang-undang yang terpakai, jika ada, yang berkaitan dengan Promosi ini, produk dan semua perkhidmatan.
 22. Anda bersetuju untuk membebaskan, mempertahankan, dan menanggung rugi Penganjur dengan sepenuhnya daripada dan atas semua kerugian (termasuk kehilangan peluang dan kerugian turutan yang timbul dengannya), kerosakan, perbelanjaan dan semua tindakan, prosiding, tuntutan, permintaan, kos pihak ketiga (termasuk tanpa prejudis kepada keluasan peruntukan ini, kos perundangan satu sama lain, kecederaan diri, kematian, kerugian atau kemusnahan harta benda, hak publisiti atau privasi, fitnah), keputusan dan kerosakan yang mungkin timbul akibat daripada tempahan Produk oleh anda di bawah Promosi ini.
 23. Sekiranya berlaku sebarang ketidaktekalan, konflik, kesamaran atau percanggahan mengenai Terma dan Syarat Khusus versi Bahasa Inggeris ini dengan mana-mana versi bahasa lain, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai pada setiap masa. Anda juga dianggap telah memberi persetujuan bagi pengumpulan maklumat peribadi yang ditadbir oleh Dasar Privasi kami yang tersedia di Laman Web.
 24. Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang Malaysia dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan promosi ini akan didengar dan akhirnya diselesaikan di mahkamah di Malaysia.Promosi AirAsia

Terma Umum

 • Ahli BIG perlu melog masuk untuk menikmati diskaun ahli.
 • Tempat duduk kami adalah terhad dan mungkin tidak boleh didapati untuk semua penerbangan, semua destinasi termasuk semasa cuti umum, cuti sekolah dan hujung minggu.
 • Promosi bagi tempahan yang dibuat melalui airasia.com dan Aplikasi Mudah Alih AirAsia adalah terhad kepada tambang asas biasa sahaja dan tidak termasuk Premium Flex atau Pek Nilai.
 • Tambang termasuk semua yang tertera di laman web kami adalah untuk perjalanan sehala, termasuk tambang asas dan semua cukai, bayaran serta caj yang dikenakan oleh badan kawal selia yang berkaitan.
 • Semua cukai, bayaran atau caj yang dikenakan oleh badan kawal selia mestilah dibayar semasa pembelian dibuat kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • Bayaran dalam mata wang asing adalah tertakluk pada kadar pertukaran mata wang semasa pada hari pembayaran.
 • Tertakluk pada terma dan syarat pengangkutan AirAsia.
 • Rujuk di sini untuk semua bayaran dan caj yang dikenakan bagi tempahan penerbangan AK dan D7
Refer here for all fees and charges applicable to the booking of AK and D7 flights.

Bayaran Pemprosesan

 • Bermula 22 September 2019, jam 0001 (GMT+ 8), bayaran pemprosesan tidak akan dikenakan untuk tempahan baharu yang dibuat melalui airasia.com dan aplikasi mudah alih AirAsia untuk penerbangan ke dan dari Malaysia. Ini tidak termasuk penerbangan FlyThru antarabangsa yang transit di Malaysia.

Kempen Tempat Duduk Percuma

 • Ahli BIG perlu melog masuk untuk menikmati diskaun ahli.
 • Tempat duduk percuma adalah tidak termasuk cukai lapangan terbang dan bayaran lain yang berkaitan.
 • Tempat duduk percuma atau tambang dengan harga diskaun adalah terhad dan mungkin tidak boleh didapati untuk semua penerbangan, semua destinasi termasuk semasa cuti umum, cuti sekolah dan hujung minggu.

Kod Promo

 • Kod promo hanya sah dan boleh digunakan semasa tempoh kempen yang ditetapkan sahaja.
 • Semua tempahan perlu dibuat oleh pengguna melalui airasia.com atau Aplikasi Mudah Alih AirAsia.
 • Kod promo akan terhad kepada tempoh penempahan dan tempoh penerbangan, selain terma dan syarat khusus yang disertakan bersama setiap kod promo.
 • Kod promo adalah terhad dan mungkin tidak boleh didapati untuk semua penerbangan, semua destinasi termasuk semasa cuti umum, cuti sekolah dan hujung minggu.Kiwi.com

 • Penerbangan yang ditempah melalui www.kiwi.com mungkin dikendalikan oleh syarikat penerbangan pihak ketiga dan tertakluk pada terma dan syarat www.kiwi.com.
 • Kecuali jika dinyatakan, tambang termasuk semua yang tertera pada iklan kami adalah untuk kelas ekonomi, perjalanan sehala, termasuk tambang asas dan semua cukai, bayaran serta caj yang dikenakan oleh badan kawal selia yang berkaitan.
 • Tempat duduk promosi adalah terhad dan mungkin tidak boleh didapati untuk semua penerbangan, semua destinasi termasuk semasa cuti umum, cuti sekolah dan hujung minggu.
 • Sila rujuk terma dan syarat kiwi.com's di sini.Pakej (Penerbangan + Hotel) SNAP

 • Harga yang tertera pada bahan-bahan promosi adalah untuk seorang dan secara perkongsian (dua orang sebilik) serta termasuk tambang termasuk semua bagi penerbangan pergi balik dan penginapan 3 hari 2 malam yang mungkin berbeza mengikut tarikh dan ketersediaan. Sekatan tambahan seperti tempoh penginapan minimum, tarikh bukan promosi, ketersediaan bilik dan bayaran pendahuluan mungkin dikenakan.
 • Semua cukai hendaklah dibayar semasa pembelian dibuat kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Bayaran tambahan akan dikenakan untuk bagasi berdaftar.
 • Semua harga yang tertera adalah tidak dijamin sehingga bayaran penuh dibuat. Harga keseluruhan pembelian, termasuk sebarang bayaran yang dikenakan, dipaparkan di halaman sebelum pengesahan tempahan.
 • Sila rujuk terma dan syarat airasiago.com di sini.Permohonan Dalam talian Evisa

Evisa
Tetamu AirAsia boleh memohon ETA/e-visa ke Australia, India, Sri Lanka, Kemboja, Myanmar dan Vietnam di apply.oevisa.com dengan diskaun istimewa untuk bayaran perkhidmatan

ETA Australia: Diskaun sebanyak AUD5 untuk Bayaran Perkhidmatan Biasa, daripada harga biasa AUD 25 ke AUD 20.

E-visa India, Sri Lanka, Cambodia, Myanmar, Sri Lanka: Diskaun sebanyak USD5 untuk Bayaran Perkhidmatan Biasa, daripada harga biasa USD 25 ke USD 20.

Tempat dari aset AirAsia di mana anda boleh memohon untuk e-visa:

 • Halaman Pasport & Visa;
 • Sepanduk di laman AirAsia;
 • Halaman Jadual perjalanan Ringkas;
 • E-mel Jadual perjalanan Web;
 • E-mel Peringatan Penerbangan.

Siapakah yang layak untuk permohonan dalam talian ETA atau e-visa?

Tetamu AirAsia boleh menyemak kewarganegaraan yang layak melalui widget di halaman Pasport & Visa di Passport & Visas page atau anda boleh log masuk ke www.apply.oevisa.com

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang bantuan mengenai permohonan e-visa?

Khidmat Pelanggan dan Sokongan 24 jam e-Visa. Tersedia dalam Bahasa Inggeris dan bahasa tempatan yang berkenaan (Bahasa Malaysia, Bahasa Jepun, Bahasa Korea, dan Bahasa Cina Tradisional - HK)

 • Email: info@oevisa.com
 • Live Chat at apply.oevisa.com
 • Mesej Whatsapp sahaja +61 44 729 7710 (Bahasa Inggeris Sahaja)
 • WeChat ID OeVisa (Bahasa Inggeris Sahaja)
 • Facebook messenger ID OeVisa (Bahasa Inggeris Sahaja)

Soalan lazim ditanya di FAQs dan terma dan syarat.
Health Tourism Package with MHTC and AirAsia

Malaysia Healthcare Tourism Council

Malaysia is one of the countries in Southeast Asia best known for healthcare. Through the partnership between AirAsia and Malaysia Healthcare Tourism Council (MHTC), you can enjoy seamless health tourism to Penang, Malaysia. Get discounts for health checkup packages in Penang's top participating hospitals, including arranged appointments with doctors and pickup from airport, as well as discounts for hotel stay and restaurant. MHTC will assist you in your appointments and with your stay.

Trust your healthcare with AirAsia & MHTC!

Campaign period: 3 September - 31 December 2018
How To Get the Promo: To get Health Tourism Package to Penang with MHTC and promo code discount on AirAsia flight please contact:
Phone : +62 812 8971 0029
E-mail : callcentre.IDN@mhtc­.org.my

Term and Conditions:

 • This promo entitles passenger to a health tourism package from MHTC and AirAsia
 • To be entitled for this promo, you have to contact MHTC via call to +6281289710029 or e-mail to callcentre.IDN@mhtc.org.my
 • MHTC will provide:
  • Promo code for AirAsia flight from Indonesia (Medan, Jakarta, Surabaya) to Penang, Malaysia for purchase in AirAsia's website and mobile app
  • Discount on health check up package in selected hospital
  • Arranged appointment with doctors in selected hospital
  • Arranged pick up from airport to selected hospital
  • Discount on hotel stay and restaurant from selected hospital
 • Promo code is only valid for AirAsia flight to Penang from Indonesia (Medan, Jakarta, Surabaya) with travel period from 3 September until 31 December and can be used in www.airasia.com or AirAsia mobile app.
 • This promo is non transferrable to cash and alternative.
 • AirAsia shall not be liable for any loss (including loss of opportunity and consequential loss arising therewith) and/or any damage suffered by the guest in connection with the use of this promo.
 • AirAsia reserves the right to substitute or replace the promo, cancel, terminate or suspend the promotion with or without any prior notice and reason.
 • These Terms and Conditions are governed by and interpreted in accordance with the laws of IndonesiaJavamifi

Javamifi

Internet connection is one of the essential thing to have during traveling. Now, AirAsia partnered up with Javamifi! One of the data service provider for travelers outbound and inbound, to give you more wholesome experience in traveling.

How to Book

 • Booking through http://airasia.javamifi.com/
 • Select the dates of the device rent through website and payment can be done through Bank Transfer / Credit Card / Cash on Delivery (COD).
 • Device can be delivered to your address or can be picked up at the pick up points.
 • Device can be returned at the return points or can be picked up by Javamifi Agent at customer’s address.
 • Security deposit will be refunded once the device returned.

Device Delivery* Service by:

 • JavaMifi Delivery Agent at Jakarta, Surabaya, Denpasar and Medan
 • Airport Agent on Soekarno-Hatta -Terminal 2, Ngurah Rai- Bali, Juanda-Surabaya
 • Gojek- Jadetabek(Same day before15:00/Go Send instant before 16:00)
 • Grab Jadetabek (Grab instant before 16:00)
 • Si Cepat (Close time 16:00)
 • JNE (Close time 16:00)
 • REX (Close time 16:00)

* Free delivery for all reguler delivery service except Go-send Instant, Grab Instant and other express delivery. Order accepted before closing time will be ship on the same day. Delivery time will depend on delivery service choosen.

Device Pick up Point

 • JavaMifi Booth@VFS Global, One Vasco Kuningan City, 1st Florr, Jakarta Selatan
 • JavaMifi Jakarta Head Office, Epicentrum Walk 6th Floor, Setiabudi Jakarta Selatan
 • JavaMifi Operational Office, Jl Kejaksaan No.8 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur
 • JavaMifi Surabaya Representative, Jl. Kutisari Utara III No.70, Jemur Andayani, Surabaya
 • JavaMifi Bali Representative, Jl. Buana Mertha II No.12 Denpasar Barat, Denpasar
 • JavaMifi Batam Representative, Komp.Ruko Mitra Raya, Blok A No.8 , Batam
 • Alfamart & Indomaret Jabodetabek (leadtimeH+2)
 • Pop box Seluruh Indonesia (leadtimeH+2)
 • JavaMifi Airport Agent on Soekarno-Hatta- Terminal 2, Ngurah Rai-Bali, Juanda-Surabaya

Device Return Point:

 • JavaMifi Booth, Office and Representative Office
 • Alfamart (Jabodetabek)
 • Indomaret (Jabodetabek)
 • PopBox in Indonesia
 • Airport Agent on Soekarno-Hatta-Terminal 2, Ngurah Rai - Bali, Djuanda- Surabaya