Pernyataan Privasi AirAsia

[Kemas kini terakhir pada Mac 2023]

Halaman ini menetapkan pernyataan privasi (“Pernyataan Privasi”) untuk penggunaan laman web www.airasia.com web, aplikasi mudah alih airasia.com dan mana-mana halaman yang ada dalam domain airasia.com (secara kolektifnya dikenali sebagai “Laman Web”). Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh AirAsia Com Travel Sdn Bhd dan/atau subsidiarinya.

Pengenalan

AirAsia Com Travel Sdn Bhd mengambil berat tentang hak privasi anda. Oleh kerana itu, AirAsia bersama dengan Kumpulan Syarikat AirAsia (ditakrifkan di bawah ini) berjanji untuk bertanggungjawab apabila mengumpulkan maklumat peribadi anda dan melindungi privasi anda dengan segala cara yang mungkin. Walaupun Pernyataan Privasi ini bukan suatu kontrak dan tidak memberikan sebarang hak undang-undang, namun ia bertindak sebagai satu pernyataan komitmen kami untuk melindungi maklumat peribadi yang sulit.

AirAsia Com Travel Sdn Bhd dan subsidiarinya (“AirAsia”, “kami”, “kita”, “kami punya”) adalah entiti Malaysia, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Kumpulan AirAsia Bhd (“AAGB”). AirAsia Com Travel Sdn Bhd adalah subsidiari milik penuh AirAsia Digital Sdn Bhd (“AAD”). AAGB, AAD dan anggota gabungannya secara kolektifnya akan dikenali sebagai Kumpulan Syarikat AirAsia. Bagi mengelakkan keraguan, anggota gabungan hendaklah bermaksud entiti, pada masa sekarang dan masa depan, yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih pengantara, mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan AirAsia. Istilah “kawalan” (termasuk terma “dikawal oleh” dan “di bawah kawalan bersama dengan”) bermaksud pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan pengurusan dan dasar AirAsia, sama ada melalui pemilikan sekuriti undi, melalui kontrak atau sebaliknya

Kami berhak untuk meminda, mengubah suai, menambah, memadam dan membuat pembetulan pada Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan akan memaklumkan pengguna mengenainya dengan mengemas kini pernyataan di Laman Web dan dengan menyertakan label "BARU DIKEMAS KINI" bersama dengan pautan "PERNYATAAN PRIVASI" di Laman Web untuk tempoh 30 hari. Selepas tempoh 30 hari, versi Pernyataan Privasi yang terkini akan mengatasi semua versi Pernyataan Privasi sebelumnya, secara automatik, tanpa sebarang tindakan selanjutnya oleh kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Maklumat Peribadi anda yang dikumpul atau diproses oleh kami (termasuk semua maklumat yang sudah pun berada dalam pemilikan kami), akan diproses mengikut terma Pernyataan Privasi versi yang terkini yang terdapat di Laman Web.

Pernyataan Privasi ini menerangkan mengenai maklumat yang dikumpulkan oleh kami, cara penggunaannya, bila ia boleh dikongsikan dengan pihak lain dan cara kami memelihara kerahsiaan dan keselamatannya.

Pernyataan Privasi ini terpakai kepada semua pengguna Laman Web ini dan mereka yang telah memberikan maklumat peribadi mereka kepada mana-mana penyedia produk dan perkhidmatan pihak ketiga.

Pengumpulan Maklumat

Kami mengumpul dan mengekalkan maklumat yang anda masukkan ke dalam Laman Web atau yang diberikan kepada kami dengan cara yang lain (secara kolektif, “Maklumat Peribadi”). Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat yang tertentu, tetapi anda mungkin tidak dapat menikmati semua ciri Laman Web kami dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami. Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda boleh membantu kami memperibadikan dan terus meningkatkan pengalaman dalam talian anda. Berikut adalah jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan:

 • Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi contohnya, Nama, foto, ciri-ciri wajah, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, nombor pasport/kad pengenalan, tarikh tamat tempoh pasport, negara yang mengeluarkan pasport dan negara tempat tinggal.
 • Maklumat perhubungan, contohnya alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;
 • Maklumat pembayaran contohnya maklumat kad kredit atau debit, termasuklah nama pemegang kad, nombor kad, bank pengeluar kad, negara pengeluar dan tarikh tamat tempoh kad; butiran akaun perbankan;
 • Maklumat transaksi, contohnya, maklumat yang berkaitan dengan pembelian produk atau perkhidmatan yang dibuat oleh anda di Laman Web;
 • Maklumat kesihatan atau rekod perubatan; dan
 • Maklumat teknikal, contohnya, alamat IP dan ID peranti
 • Bahan audio, contohnya, sampel suara apabila menggunakan Carian Suara.

Apabila anda berinteraksi dengan aplikasi yang dicipta oleh kami, kami mungkin akan mengumpulkan maklumat berkaitan lokasi dan peranti mudah alih anda. Maklumat tersebut boleh diguna untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang berasaskan lokasi seperti hasil carian dan kandungan pemasaran. Anda boleh menyatakan keengganan untuk berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan kami atau menyahdayakan perkhidmatan lokasi pada peranti mudah alih anda pada bila-bila masa.

Penggunaan Maklumat yang Dikumpulkan

Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi bagi tujuan yang berikut:

 • AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia yang mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi ini dengan kebenaran kami dan yang perlu mengetahui atau mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi ini untuk: melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh anda (termasuk membuat, mentadbir dan mengurus tempahan atau mengendalikan pembayaran, "daftar masuk tunggal" dan khidmat pelanggan); menganalisis cara anda menggunakan Laman Web ini dan laman web lain milik AirAsia atau Kumpulan Syarikat AirAsia, menambah baik dan menyediakan tawaran, produk dan perkhidmatan serta pemasaran yang baharu dan diperibadikan, untuk tujuan penyelidikan, analitik, untuk membangunkan dan menambah baik mana-mana produk atau perkhidmatan sedia ada dan akan datang yang ditawarkan oleh kami, untuk meneroka inisiatif berpotensi selanjutnya, untuk mengoptimumkan penyelidikan, meningkatkan kebolehan ramalan kami, dan untuk tujuan perniagaan AirAsia atau Kumpulan Syarikat AirAsia yang lain; mengesan, mencegah dan menyiasat transaksi dan/atau aktiviti penipuan, aktiviti haram lain dan pelanggaran data; siasatan dalaman (audit/pematuhan); atau sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Tujuan Pentadbiran, contohnya, pemprosesan, pengesahan, memenuhi serta melengkapkan transaksi dan permintaan anda untuk produk serta perkhidmatan kami.
 • Pembekal Pihak Ketiga bagi produk dan perkhidmatan seperti tempat penginapan dan/atau penyedia produk dan perkhidmatan yang memenuhi transaksi anda. Penyedia ini mungkin menghubungi anda, sekiranya perlu, untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai anda bagi memudahkan dan memenuhi transaksi anda.
 • Penyedia Perkhidmatan kami yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan data kepada kami (contohnya, pengehosan web), atau mereka yang memproses maklumat peribadi bagi tujuan seperti pemprosesan kad kredit dan bayaran, analisis perniagaan, perkhidmatan pelanggan, pemasaran, atau pengedaran kaji selidik, untuk memudahkan penyampaian perkhidmatan dan pengiklanan dalam talian yang disesuaikan mengikut minat anda, dan/atau pencegahan penipuan. Penyedia perkhidmatan kami hanya akan memproses maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka. Mereka tidak dibenarkan untuk mengongsikan atau menggunakan maklumat untuk apa-apa tujuan yang lain.
 • Rakan Niaga yang mana kami mungkin turut menawarkan produk atau perkhidmatan bersama-sama dengan mereka, atau rakan niaga yang mana produk atau perkhidmatan mereka mungkin ditawarkan di Laman Web kami. Sekiranya anda memilih untuk mengakses perkhidmatan pilihan ini, kami akan, dari semasa ke semasa, berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan niaga tersebut.
 • Apabila Diperlukan atau Dibenarkan oleh Undang-undang - seperti untuk melindungi diri kami daripada liabiliti, untuk bertindak balas terhadap sapina, proses kehakiman, permintaan yang sah, waran atau yang setaraf oleh pegawai penguatkuasa atau pihak berkuasa, untuk menyiasat penipuan atau kesalahan lain atau sebaliknya yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang diguna pakai, melindungi kepentingan kami atau pengguna, yang sah, yang berkaitan dengan mana-mana jualan, penyerahan, atau pemindahan semua atau sebahagian daripada perniagaan atau syarikat kami. Kami juga boleh, selaras dengan undang-undang yang terpakai, mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk menguatkuasakan atau menggunakan terma dan syarat yang terpakai untuk perkhidmatan kami atau untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia, pengguna kami dan mereka yang lain.
 • Penyusunan Semula Perniagaan - seperti bahagian mana-mana jualan, penyerahan atau pemindahan perniagaan, atau peralihan perkhidmatan kepada penyedia lain. Kami akan meminta persetujuan daripada anda jika diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

Kami memberikan perlindungan yang sesuai untuk perkongsian tersebut seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai bagi melarang pihak ketiga daripada menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri, dan untuk menjaga keselamatan serta kerahsiaan Maklumat Peribadi anda. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau sepertimana yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda.

Sekiranya anda telah memilih untuk melanggan Keahlian AirAsia, penggunaan maklumat peribadi anda akan tertakluk pada Terma dan Syarat Keahlian AirAsia.

Dalam senario pengambilan pekerja, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan secara sukarela untuk membuat perbandingan dengan spesifikasi / kriteria pekerjaan yang sedang kami carikan / berhasrat untuk mengambil kerja.

Perkongsian Maklumat yang Dikumpulkan

Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan:

 • Kumpulan Syarikat AirAsia;
 • pengendali rangkaian pembayaran dan penyedia pengesahan kad kredit (termasuk VISA, MasterCard, China Union Pay, jika berkenaan), agensi kerajaan, badan kawal selia, jika dan apabila diperlukan;
 • Pihak berkuasa dan agensi kerajaan seperti lapangan terbang, kastam, imigresen, kakitangan keselamatan;
 • analisis data, agensi pemasaran, penyedia produk dan perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau penyedia perkhidmatan, pihak yang mempunyai urusan perniagaan atau kontrak dengan AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia, dan pihak ketiga lain yang dapat menunjukkan bahawa anda telah secara jelas bersetuju dengan pendedahan Maklumat Peribadi anda oleh kami kepada pihak ketiga tersebut (secara kolektifnya dikenali sebagai “Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa”) .

Maklumat Peribadi anda juga boleh dikongsikan atau dipindahkan kepada mana-mana pemegang serah hak, penerima pindahan atau pemeroleh kami yang sebenar dan yang berpotensi (termasuk Kumpulan Syarikat AirAsia dan anggota gabungan serta subsidiari kami), atau berkaitan dengan mana-mana penstrukturan semula atau perlaksanaan korporat termasuk penstrukturan semula kami untuk memindahkan perniagaan, aset dan/atau liabiliti.

Selain itu, anda bersetuju dan mengakui bahawa hak yang telah anda berikan kepada AirAsia untuk menggunakan, mengumpul, mendedahkan serta memproses Maklumat Peribadi anda (seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini dan sebarang perjanjian lain antara kami dan anda), boleh dipindahkan atau diserahkan kepada mana-mana penerima serah hak, penerima pindahan atau pemeroleh yang sebenar dan yang berpotensi daripada AirAsia dan/atau salah satu ahli Kumpulan Syarikat AirAsia atau lebih untuk tujuan pensekuritian, yang berkaitan dengan sebarang bentuk modal atau pengumpulan dana yang dijalankan oleh AirAsia atau Kumpulan Syarikat AirAsia. Pemindahan atau penyerahan hak tersebut tidak akan menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan mana-mana hak anda yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda. Pada setiap masa, kami akan memastikan bahawa anda akan terus mempunyai keupayaan untuk menggunakan semua hak yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda (seperti yang diperuntukkan di bawah undang-undang perlindungan data yang terpakai). Dalam keadaan penamatan keselamatan, data yang menjadi sebahagian daripada keselamatan mungkin akan dipindahkan kepada penerima pindahan/pemegang serah hak/pemeroleh dan diproses oleh mereka untuk tujuan mereka sendiri, tetapi hak berkanun anda terhadap Maklumat Peribadi anda akan tetap terpelihara.

Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda, kami sentiasa meningkatkan dan mengembangkan produk serta perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan anda yang sentiasa meningkat. Bagi merealisasikan sasaran perniagaan ini, kami akan dari semasa ke semasa berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan Kumpulan Syarikat AirAsia dan Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa untuk menyediakan promosi, tawaran, produk atau perkhidmatan yang mungkin atau mungkin bukan milik kami. Walau bagaimanapun, untuk memastikan bahawa anda tidak akan menerima komunikasi yang tidak diingini, hanya maklumat yang berkaitan dengan promosi, tawaran, produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan transaksi yang telah anda lengkapkan dengan kami, akan dikongsikan.

Dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pernyataan Privasi ini yang mana kami mengongsikan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan yang digunakan oleh pihak tersebut berkenaan dengan pemprosesan data anda adalah sekurang-kurangnya seketat langkah-langkah yang diguna pakai oleh kami, atau lebih baik lagi. Ini tidak terpakai jika kami perlu memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga tertentu atas kehendak undang-undang.

Sekiranya kami melakukan peralihan perniagaan, seperti penjualan sebahagian atau semua aset kami, penggabungan atau pengambilalihan, penstrukturan semula atau ketakmampuan bayar, Maklumat Peribadi anda dan/atau hak di dalamnya yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda, mungkin akan menjadi sebahagian daripada peralihan ini dan dipindahkan.

Kami mungkin berkongsi maklumat tanpa nama anda dan/atau maklumat teragregat tentang semua pengguna kami dengan Kumpulan Syarikat AirAsia dan/atau pihak ketiga.

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan pengendalian dan pengurusan Maklumat Peribadi yang didedahkan kepada, atau dikongsi dengan Kumpulan Syarikat AirAsia dan/atau pihak ketiga di bawah ini, anda boleh menghubungi kami dengan cara yang dinyatakan di bahagian “Hubungi Kami” di bawah.

Kuki

Kuki ialah fail kecil yang mengandungi maklumat yang dimuat turun ke peranti anda apabila anda melayari Laman web kami. Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti maklumat pilihan anda, menjejaki tempahan dan pembelian anda serta memudahkan pentadbiran laman web. Jika anda terus melayari Laman Web kami tanpa menukar tetapan pelayar web atau peranti anda yang mengawal kuki, anda bersetuju untuk menerima kuki apabila anda menggunakan perkhidmatan di Laman Web kami.

Kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik, tetapi jika anda mahu, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menghalangnya daripada menerima kuki. Bahagian “bantuan” bar alat di kebanyak pelayar web akan memberitahu anda bagaimana menyahdayakan kuki.

Adalah penting untuk anda mengelakkan akses tanpa izin kepada kata laluan dan komputer anda. Anda perlu sentiasa melog keluar daripada akaun keahlian AirAsia anda selepas menggunakan komputer kongsi. Klik sini untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk melog keluar.

Terdapat 4 jenis kuki yang dibenarkan di Laman web kami:

 • Kefungsian: Kuki ini akan membolehkan anda menggunakan Laman Web kami. Kuki ini penting untuk membolehkan anda melayari Laman Web kami dan menggunakan ciri tertentu. Menyahdayakannya mungkin menghalang anda daripada menggunakan sesetengah bahagian Laman Web. Tanpa kuki ini, ciri-ciri seperti log masuk, tempahan dan aktiviti pembayaran tidak dapat disediakan. Kuki ini juga membantu memastikan Laman Web kami selamat dan terjamin.
 • Pilihan: Kuki ini menyimpan maklumat seperti negara pilihan anda, pilihan bahasa serta keutamaan laman web. Tanpa kuki ini, Laman Web kami mungkin tidak dapat mengingati pilihan tertentu yang telah anda buat sebelumnya atau memperibadikan pengalaman pelayaran anda dengan memberikan anda maklumat yang relevan.
 • Analitik: Kuki ini mengumpulkan maklumat mengenai cara anda menggunakan Laman Web kami seperti halaman yang anda lawati secara berkala. Kuki ini digunakan untuk memberikan anda pengalaman berkualiti tinggi dengan melakukan perkara seperti menjejaki muat halaman, masa tindak balas laman, dan mesej ralat.
 • Kandungan/Pengiklanan: Kuki ini mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Laman Web kami oleh anda supaya kami dapat meningkatkan pengalaman anda dan memberikan anda kandungan dan iklan yang lebih relevan. Ia mengingati yang anda telah melawati Laman Web kami dan membantu kami memahami penggunaan Laman Web kami. Sesetengah kuki ini adalah daripada pihak ketiga yang mengumpulkan maklumat mengenai pengguna Laman Web kami untuk menyediakan pengiklanan (di perkhidmatan kami dan di tempat lain) berdasarkan aktiviti dalam talian pengguna (yang dipanggil "pengiklanan berasaskan minat") di Laman Web kami dan di tempat lain dalam talian. Pihak ketiga yang terlibat dalam pengiklanan berasaskan minat mengumpul maklumat pelayaran Internet (contohnya, laman web yang dilawati, masa lawatan) merentasi laman web yang berlainan dan dari semasa ke semasa, dan mereka boleh menggunakan maklumat yang mereka kumpulkan di Laman Web kami untuk menyediakan iklan (daripada kami dan syarikat-syarikat lain) untuk anda di Internet.

Penyimpanan Data

Ibu pejabat AirAsia terletak di Malaysia. Walau bagaimanapun, kami boleh memindah dan menyimpan Maklumat Peribadi anda pada pelayan kami yang terletak di luar negara. Pemindahan sedemikian adalah menurut keperluan kontrak kami dengan anda dan/atau kontrak kami dengan pihak ketiga yang berkenaan.

Kami akan memastikan penyimpanan yang mematuhi langkah-langkah keselamatan minimum yang ditetapkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia, peraturan dan piawaiannya, dalam cara berikut:

 • mendaftarkan mereka yang memiliki akses ke simpanan;
 • mengawal dan mengehadkan akses mengikut keperluan;
 • menyimpan rekod akses dan pemindahan Maklumat Peribadi dengan baik;
 • memastikan semua pekerja AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia melindungi kerahsiaan;
 • menjalankan program kesedaran untuk mendidik pekerja mengenai tanggungjawab untuk melindungi Maklumat Peribadi;
 • mewujudkan prosedur keselamatan fizikal;
 • mengikat pihak ketiga yang terlibat dalam pemprosesan Maklumat Peribadi; dan
 • tidak menggunakan peranti boleh alih dan perkhidmatan pengkomputeran awan untuk memindahkan atau menyimpan Maklumat Peribadi tanpa bersetujuan bertulis daripada pengurusan atasan AirAsia.

Akses kepada dan Pembetulan Maklumat Peribadi Anda

Kami akan dapat memberikan anda atau membuat apa-apa pembetulan pada Maklumat Peribadi anda yang disimpan setelah menerima permintaan anda melalui e-borangkami.

Uruskan Komunikasi Pemasaran anda

Anda boleh memilih dan mengurus kandungan pemasaran pilihan anda daripada kami dengan mengikuti proses yang ditetapkan di bawah:

airasia.com Superapp
Akaun > Tetapan > Keutamaan Pemberitahuan

Laman web airasia.com
Akaun > Akaun Saya > Keutamaan Pemberitahuan

Kanak-kanak* Di Bawah Umur Majoriti

Kami tidak dapat membezakan usia pelawat Laman Web kami. Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga kepada seseorang di bawah umur majoriti di tempat di mana anda tinggal, yang telah memberikan kami Maklumat Peribadi mereka tanpa pengetahuan dan persetujuan anda, anda boleh meminta supaya kami mengeluarkan maklumat tersebut dengan menghubungi kami.

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkaitan dengan pengendalian dan pengurusan Maklumat Peribadi anda oleh kami atau Pernyataan Privasi ini, sila hubungi Pegawai Pematuhan kami di[email protected].

Terma Penggunaan

Dengan merujuk kepada terma dan syarat berkaitan penggunaan Laman Web kami, sila rujuk Terma Penggunaankami untuk maklumat lanjut.