หนังสือเดินทางและวีซ่า

หากท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ท่านต้องมีหนังสือเดินทางจึงจะขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ และเข้าประเทศอื่นได้ โดยทั่วไปแล้วหนังสือเดินทางของท่านจะมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง.

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เตรียม หนังสือเดินทาง วีซ่า และคุณสมบัติทางร่างกาย ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไปข้อกำหนดในการเข้าประเทศของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนออกเดินทางสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ จะเนรเทศ และ/หรือ ปฏิเสธการเข้าเมือง.

หากคุณกำลังจะเดินทางในเส้นทางสหรัฐอเมริกา กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเดินทาง.