ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินสำหรับเที่ยวบิน AK

คำนิยาม

1.1 ความหมาย: ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินดังกล่าว คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้:

 • "airasia Superapp" หมายถึง แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของแอร์เอเชียที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มมือถือต่างๆ
 • “รหัสระบุสายการบิน” หมายถึง ตัวอักขระหรือตัวอักษร 2 - 3 ตัวที่ระบุถึงผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ
 • "ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต" หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินฯ ให้เป็นตัวแทนของสายการบินฯ ในการจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางทางอากาศของสายการบินฯ รวมถึงสายการบินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต
 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 • “น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง จำนวนสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้ลงทะเบียนที่ผู้โดยสารสามารถพกพาได้ในการให้บริการเดินทางของเรา
 • “ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใช้รับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสัมภาระที่ลงทะเบียน และรวมไปถึงป้ายระบุตัวสัมภาระ
 • “ป้ายระบุตัวสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่าสัมภาระนั้นเป็นสัมภาระที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว
 • “บัตรผ่านขึ้นเครื่อง” หมายถึง เอกสารที่ออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เช็คอินเที่ยวบินแล้ว
 • "การสำรองที่นั่ง" หมายถึง การสำรองที่นั่งของท่านโดยการซื้อบัตรโดยสารที่ได้รับการยอมรับโดยเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • "หมายเลขการสำรองที่นั่ง" หมายถึง หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้รับจากเราเพื่อระบุการสำรองที่นั่งแต่ละครั้งที่ท่านได้ดำเนินการซึ่งได้รับการยืนยันจากเรา
 • “สายการบินฯ” หมายถึง ผู้ให้บริการเดินทางทางอากาศที่ออกบัตรโดยสารและผู้ให้บริการการเดินทางทางอากาศทั้งหมดที่ดำเนินการให้บริการผู้โดยสารและ/หรือขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร หรือดำเนินการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการเดินทางทางอากาศดังกล่าว
 • “สัมภาระที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินฯ และสายการบินฯ ได้มีการออกป้ายระบุตัวสัมภาระแล้ว
 • "เวลาเช็คอิน" หมายถึงระยะเวลาที่กำหนดโดยสายการบินฯ ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้นและได้รับบอร์ดดิ้งพาสของท่าน
 • “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลต่างๆ ที่เอกสารการเดินทางได้อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และประกาศของสายการบิน ณ สำนักงานของเรา และเคาน์เตอร์เช็คอิน และเว็บไซต์ของเรา และ airasia Superapp
 • “เวลาต่อเครื่อง” หมายถึง เวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยวสำหรับเที่ยวบินประเภท FLY-THRU ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินหก (6) ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบิน FLY-THRU นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ
 • “ความเสียหาย” ให้หมายรวมถึง ความตาย การบาดเจ็บ ความล่าช้า การสูญหาย การสูญหายบางส่วน หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง หรือการบริการอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโดยสายการบินฯ
 • "การบินภายในประเทศ" หมายความว่า การเดินทางโดยที่สถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทางตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันและไม่มีสถานที่จอดแวะพักนอกประเทศ
 • “คูปองอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอื่นที่มีมูลค่าเป็นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบินฯ
 • “บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน, คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • "ค่าโดยสาร" "ค่าธรรมเนียม" และ "ค่าบริการ" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของเราที่เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือบนกระดาษ และการชำระเงินสำหรับการเดินทางของผู้โดยสารซึ่งอาจเป็น “ค่าโดยสารปกติ” ที่นำเสนอตามปกติหรือ “ค่าโดยสารโปรโมชั่น” ซึ่งโดยทั่วไปจะมีราคาต่ำกว่าและมักจะจำกัดเวลา การใช้งาน และพื้นที่ว่าง
 • “คูปองเที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฏคำว่า “ใช้บัตรผ่านได้” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • "FLY-THRU" หมายถึง เที่ยวบินถัดไปที่ให้บริการเดินทางต่อเนื่องภายในแผนการเดินทางเดียวกันหรือในหมายเลข PNR เดียวซึ่งตรงกับเวลาต่อเครื่องของเรา
 • “ผู้โดยสาร” หมายถึงบุคคลทั่วไป ยกเว้นพนักงานบนเครื่องที่เดินทางด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของเรา (รวมถึง ” ท่าน”, “ของท่าน” และ “ตัวท่านเอง”)
 • "เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน หมายเลขการสำรองที่นั่ง เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ
 • "ทารก" หมายถึงผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เริ่มเดินทาง
 • “เส้นทางการบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 • “ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • "บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้
 • “สัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน” หมายถึงสัมภาระอื่นๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 • "เรา" "ของเรา" "ตัวเราเอง" "พวกเรา" และ "สายการบินฯ" หมายถึงผู้ที่ได้รับการระบุตามรหัสสายการบินที่ปรากฏในบัตรโดยสารหรือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง
 • "ท่าน”, “ของท่าน” และ “ตัวท่านเอง” หมายถึงผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งที่เดินทางบนเครื่องบินยกเว้นสมาชิกลูกเรือ
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.airasia.com ที่ให้บริการโดยเราและบริษัทในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์ในการให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเราได้

1.2 หัวข้อ: หัวข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อเป็นไปเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเท่านั้นและไม่อาจนำไปใช้เพื่อการตีความข้อความ

การบังคับใช้

2.1 ทั่วไป: ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับทุกเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินฯ และในทุกกรณีที่เราต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่าน

2.2 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเดินทาง: เว้นแต่จะห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้และคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย ความสะดวกของผู้โดยสาร เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และการดำเนินการ สายการบินฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตารางเที่ยวบิน เส้นทาง สินค้าและบริการที่สั่งซื้อล่วงหน้าได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.3 ภาษา: ภาษาของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่ใช้ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินทุกฉบับได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกและเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีเกิดความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

2.4 กฎหมายที่มีอำนาจเหนือกว่า: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินนี้มีผลบังคับเหนือกว่าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายบังคับใช้

เอกสารรายละเอียดการเดินทาง/เที่ยวบิน

3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา: เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน เราจะให้บริการการเดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อในการสำรองที่นั่ง หรือในเอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบิน หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยสายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของสายการบินฯ เอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินจะยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของสายการบินฯ ตลอดเวลา เงื่อนไขของสัญญาที่อยู่ในเอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินเป็นการสรุปข้อกำหนดบางประการในที่นี้

3.2 การมีผลใช้ได้และการไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้: เอกสารรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น เอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลที่สามได้

3.3 การเดินทางเฉพาะบุคคล: สายการบินฯ จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางเท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับการเดินทางภายในประเทศไทย) และหนังสือเดินทาง (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

อัตราค่าโดยสาร

4.1 ทั่วไป: ค่าโดยสารครอบคลุมเฉพาะบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางเท่านั้น โดยไม่รวมบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบิน ระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารในเมือง เว้นแต่สายการบินฯ จะแจ้งไว้เป็นการเฉพาะ สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสารสำหรับการพลาดขึ้นเที่ยวบินเชื่อมต่ออื่นๆ นอกเหนือจากเที่ยวบิน FLY-THRU ของสายการบินฯ เว้นแต่ในกรณีที่การพลาดขึ้นเที่ยวบินต่อเนื่องดังกล่าวเกิดจากการกระทำหรือการละเลยของผู้โดยสาร

4.1.1 ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งแบบ FLY-THRU ผู้โดยสารต้องเดินทางตามลำดับเส้นทางที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเดินทางจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางโดยเข้าเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ ณ สนามบินที่สายการบินฯ กำหนด

4.2 ภาษีของรัฐ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติม: ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติมของที่กำหนดโดยรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานสนามบินในการใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงานดังกล่าว จะถูกเพิ่มเติมในค่าโดยสารของเราตามที่เผยแพร่ไว้
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเราจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับใช้ การชำระเงินทั้งหมดรวมทั้งค่าโดยสารจะต้องชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและอาจมีการกำหนดขึ้นหลงจากที่การสำรองที่นั่งของท่านได้รับการยืนยันแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และดำเนินการชำระก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
กรุณาตรวจสอบอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าประกันภัยได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียม

4.3 การชำระเงิน : ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อมีการสำรองที่นั่ง หากยังไม่มีการชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

4.4 ภาษีสนามบินและภาษี GST: ผู้โดยสารสามารถขอคืนภาษีสนามบินและภาษีสินค้าและบริการ (GST) ที่ชำระร่วมกับภาษีสนามบินเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้โดยส่งเอกสารคำร้องขอเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินฯ กำหนด

4.5 สกุลเงิน: ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินฯ จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.6 ความถูกต้อง อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ตลอดจนตารางการบินและเส้นทางการบินที่ระบุไว้ ให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ขณะที่ได้ประกาศ และสายการบินขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบินได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.7: อัตราค่าโดยสารของสายการบินฯ ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบิน ท่านสามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางหรือสามารถซื้อบนเครื่องได้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาทุกรูปแบบ เราไม่อนุญาตให้ท่านนำอาหารจากภายนอกทุกชนิดมารับประทานบนเครื่อง

การสำรองที่นั่ง

5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง: การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากมีการชำระค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการเพิ่มเติม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว และหลังจากที่เราได้ออกหมายเลขการสำรองที่นั่งหรือเอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินแล้ว เมื่อมีการยืนยันแล้ว การสำรองที่นั่งดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนเงินได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้:

5.1.1 เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี): การสำรองที่นั่งอาจได้รับการยกเลิกพร้อมกับการคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางโดยที่การสำรองที่นั่งดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดออกเดินทาง

5.1.2 เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี): การขอคืนเงินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน e-Form ของสายการบินฯ การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้:

 • คืนเงิน 100% ของจำนวนเงินที่ชำระแล้ว หากมีการดำเนินการขอคืนเงินมากกว่า 91 วันก่อนกำหนดออกเดินทาง
 • คืนเงิน 90% ของจำนวนเงินที่ชำระแล้ว หากมีการดำเนินการขอคืนเงินระหว่าง 61 - 91 วันก่อนกำหนดออกเดินทาง
 • คืนเงิน 80% ของจำนวนเงินที่ชำระแล้ว หากมีการดำเนินการขอคืนเงินระหว่าง 31 - 60 วันก่อนกำหนดออกเดินทาง
 • คืนเงิน 70% ของจำนวนเงินที่ชำระแล้ว หากมีการดำเนินการขอคืนเงินระหว่าง 30 วันถึง 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทาง

5.1.3 เที่ยวบินไป/กลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ (ถ้ามี): หากการสำรองที่นั่งมีเงื่อนไขที่สามารถขอคืนเงินได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินภายในเวลา 7 วันทำการโดยมีการหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากการสำรองที่นั่งไม่มีเงื่อนไขที่สามารถขอคืนเงินได้ จะไม่สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้เป็นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

5.2 การสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ: เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งหมู่คณะของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: เมื่อมีการออกหมายเลขสำรองที่นั่งแล้ว สายการบินฯ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

5.3.1 ที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชียอินเดีย: ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ภายใน 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางโดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่มีราคาต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนส่วนต่างค่าโดยสารนั้น
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินฯ จะออกหมายเลขการสำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารรายละเอียดการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้

5.3.2 เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี): ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางโดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่มีราคาต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนส่วนต่างค่าโดยสารนั้น
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินฯ จะออกหมายเลขการสำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารรายละเอียดการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้

5.3.3 เที่ยวบินอื่นๆ ทั้งหมด: ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางเกินกว่า 48 ชั่วโมงโดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่มีราคาต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนส่วนต่างค่าโดยสารนั้น
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินฯ จะออกหมายเลขการสำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารรายละเอียดการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้

5.4 อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินตามที่ปรากฎในหัวข้อที่ 5.3 และ 5.5 ข้อกำหนดการเปลี่ยนชื่อไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารตามโปรโมชั่นต่างๆ ได้

5.5 การเปลี่ยนชื่อ: เมื่อมีการออกหมายเลขสำรองที่นั่ง ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนผู้โดยสารหรือผู้โดยสารที่มีชื่อในรายการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วกับผู้โดยสารท่านอื่นหรือชื่อของผู้โดยสารท่านอื่น

5.6 การแก้ไขชื่อ: เมื่อมีการออกหมายเลขการสำรองที่นั่ง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดยการเพิ่มหรือลบตัวอักษรได้ในจำนวนที่จำกัด อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขชื่อสำหรับการเพิ่มหรือลบตัวอักษรของชื่อ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับอัตราค่าโดยสารทั้งหมดได้ที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียม โปรดทราบว่าการแก้ไขชื่อต้องเป็นไปตามการตรวจสอบเอกสารประกอบ

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้โดยสารจะต้องรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ได้ส่งให้เรารวมถึงกลุ่มบริษัทของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การดำเนินการสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางและส่งข้อมูลการยืนยันการสำรองที่นั่งดังกล่าวให้กับผู้โดยสาร
 • การให้บริการและพัฒนาบริการเสริมและการอำนวยความสะดวก
 • การอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองและการดำเนินการขั้นตอนการเข้าประเทศ
 • การตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตหรือบัตรชําระเงินอื่นๆ
 • วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ด้านการบริหาร และด้านกฎหมาย

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเข้าสู่เงื่อนไขของสัญญากับเรา ผู้โดยสารอนุญาตให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยวสาร และส่งต่อไปยังสํานักงานของเรา สํานักงานของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท และตัวแทน ผู้ดำเนินการธุรกิจร่วมบุคคลที่สาม หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการการบินอื่นๆ และผู้ให้บริการต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองปลายทาง หรือเมืองต้นทาง หรือจุดที่ดำเนินการต่อเครื่อง กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลสำหรับข้อกำหนดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร

5.7 ที่นั่ง: ทางสายการบินฯ ไม่รับประกันในเรื่องการจัดสรรที่นั่งในตำแหน่งบนเที่ยวบินและผู้โดยสารตกลงที่จะยอมรับในที่นั่งตามที่ทางสายการบินฯ จัดสรรไว้ให้หรือ ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่าง ผู้โดยสารจะได้รับการจัดสรรที่นั่งเมื่อดำเนินการเช็คอิน ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หรือสุขภาพ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่ได้ทุกเมื่อรวมถึงหลังจากที่ขึ้นเครื่องบินแล้ว ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายที่นั่งที่มีมูลค่าสูงกว่าเมื่ออยู่บนเครื่องบินโดยไม่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ/หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์อายุ

5.8.1 บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ASR): ผู้โดยสารสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งล่วงหน้าได้โดยการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ASR) และขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ก่อนกำหนดการเดินทาง กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ASR) ได้จาก ตารางค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ASR) ตามที่ปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียม และสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ตลอดเวลา แม้ว่าหลังจากที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ กฏข้อบังคับด้านการบิน โดยสายการบินฯ จะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินฯ จะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายที่นั่งที่มีมูลค่าสูงกว่าเมื่ออยู่บนเครื่องบินโดยไม่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

5.8.2 เที่ยวบินที่มีความผิดปกติ: บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า: หากเวลาใดก็ตามหลังจากที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งสำเร็จตามที่ระบุในข้อ 5.8.1 และเที่ยวบินที่สำรองที่นั่งเกิดความล่าช้า ยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม สายการบินฯ เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • จัดสรรที่นั่งเดียวกันให้กับผู้โดยสารในเที่ยวบินถัดไป
 • จัดสรรที่นั่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้กับผู้โดยสารในเที่ยวบินถัดไป
 • จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในตำแหน่งที่นั่งที่สายการบินฯ จัดสรรให้โดยการสุ่ม โดยท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่ได้ชำระไปแล้วคืน

ตัวเลือกที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.2 นี้เป็นเพียงทางเลือกสำหรับการดูแลเยียวยาเป็นพิเศษเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

บริการเสริม

6.1 ผลิตภัณฑ์บนเที่ยวบิน:: การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่โฆษณาไว้บนเที่ยวบินนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ เมื่อมีการซ์้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ บนเที่ยวบินแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินและโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ท่านไม่สามารถสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางน้อยกว่า 24 ชั่วโมง สายการบินฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาหรือทดแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยสิ่งอื่น บัตรผ่านขึ้นเครื่องถือเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเที่ยวบินล่วงหน้าของท่าน และต้องนำมาแสดงให้พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเที่ยวบินที่ได้สั่งจองไว้ อนึ่ง ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งจองผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเที่ยวบินจะมีผล ณ เวลาที่ดำเนินการสั่งซื้อเท่านั้น

6.2 อาหาร: รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้มีการสั่งจองหรือการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินขาไปและขากลับจากสหรัฐอเมริกาและโอซาก้า และน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินอื่นๆ ทั้งหมด สายการบินฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาสำหรับรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ ทดแทนด้วยรายการอาหารอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ โดยเป็นไปตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบิน ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดถือบัตรขึ้นเครื่องเป็นเอกสารพิสูจน์ในการรับอาหารที่ได้สั่งจองไว้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินเพื่อรับอาหารที่ได้สั่งไว้ อนึ่ง ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งจองอาหารล่วงหน้าจะมีผล ณ เวลาที่ดำเนินการสั่งซื้อเท่านั้น อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม และ/หรือกลูเตน แอร์เอเชียไม่ได้มีการระงับอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของถั่วในการจำหน่ายบนเที่ยวบินรวมไปถึงอาหารของผู้โดยสารท่านอื่นที่พกพกขึ้นบนเที่ยวบิน

6.2.1 เที่ยวบินที่เกิดความผิดปกติ: อาหารบนเที่ยวบินที่สั่งจองล่วงหน้า: หากเวลาใดก็ตามหลังจากที่ผู้โดยสารได้สั่งจองอาหารตามข้อ 6.2 และเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งเกิดความล่าช้า ยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอันเนื่องมาจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม สายการบิฯฯ ไม่สามารถรับประกันความพร้อมในการให้บริการอาหารที่ได้สั่งจองล่วงหน้าไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการให้บริการ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอาหารอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือ ความเหมาะสมของเครื่องบิน

6.3 ประกันภัยการเดินทาง: เพื่อประโยชน์สูงสุด สายการบินฯ แนะนำให้เพิ่มแผนประกันการเดินทางเพื่อการให้ความคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและการยกเลิกเที่ยวบิน
 • การสูญหาย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อสัมภาระและ/หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยแพทย์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานทั้งขาออกและขาเข้า

6.4: บริการเสริมของเรา เช่น บริการสัมภาระด่วน (Xpress Baggage), การอัพเกรดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Extra Cabin Carry-on) ฯลฯ จะได้รับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามตารางค่าธรรมเนียม (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสำหรับอัตราค่าโดยสารทั้งหมดได้ที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียม)

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง

7.1.1 การเช็คอินในสนามบินที่ตั้งอยู่ในมาเลเซีย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เฉพาะผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นเท่านั้น (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอรเช็คอิน ขณะที่ผู้โดยสารอื่นทั้งต้องดำเนินการเช็คอินแบบไร้สัมผัสผ่าน airasia Superapp รายการผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นมีดังนี้:

 • ผู้โดยสารที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • การสำรองที่นั่งภายใต้การอนุญาตของกองทัพและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย
 • ผู้โดยสารในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
 • ผู้โดยสารที่เช็คอินด้วยตัวเองแต่ต้องพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสอีกครั้งเนื่องจากกฎและข้อบังคับของสนามบิน
 • ผู้โดยสารที่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวที่ถือบัตรผู้พิการ (OKU)
 • ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 • ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางลำพัง (อายุ 12 - 16 ปี)
 • ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางและเที่ยวบินยกเลิก
 • ผู้โดยสารที่ดําเนินการอัปเกรดที่นั่งและ/หรือการซื้อบริการเสริมที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารนาทีสุดท้ายหลังเวลาตัดยอดเช็คอิน
 • ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการขัดข้องในระบบของ airasia Superapp เว็บไซต์ หรือ ตู้คีออส
 • ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการกำหนดที่นั่งในระหว่างดำเนินการเช็คอินด้วยตัวเอง
 • ผู้โดยสารที่สายการบินฯ กำหนดให้ต้องมาตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่เคานเตอร์ และ
 • ผู้โดยสาร Corporate Full Flex และ Premium Flex

บริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์จะให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่ยกเว้นเท่านั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินได้ แม้แต่บริการชำระเงิน

7.1.2 กำหนดเวลาเช็คอิน

7.1.2.1 เคาน์เตอร์เช็คอิน (ถ้ามี): เคาน์เตอร์เช็คอินของเราเปิดให้บริการตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศ: 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้: 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล: 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด

เคาน์เตอร์เช็คอินของเราปิดให้บริการตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศ: 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้และระยะไกล: 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
 • สนามบิน KLIA2: 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางที่กําหนดสําหรับทุกเที่ยวบิน

7.1.2.2 การเช็คอินผ่าน airasia Superapp : บริการเช็คอินผ่าน airasia Superapp เปิดให้บริการ 14 วันล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทาง บริการเช็คอินผ่าน airasia Superapp ปิดให้บริการ 60 นาทีล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น และ 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะไกล

เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระยะสั้น: รหัส AK, FD, QZ, Z2 และ I5

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล: รหัส D7 และ XJ

กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท่าอากาศยานและแต่ละเที่ยวบิน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการดำเนินการเช็คอินให้ทันเวลาตามที่กำหนด หากไม่สามารถเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดได้ ท่านจะได้รับการปฏิเสธการเช็คอินและไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งได้.

7.1.3 การเช็คอินด้วยตัวเอง: เราให้บริการเช็คอินด้วยตัวเองผ่าน airasia Superapp ของเรา การอำนวยความสะดวกดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะและข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเช็คอินที่มีให้บริการบนเว็บไซต์และ airasia Superapp ของเรา บริการเช็คอินผ่าน airasia Superapp ปิดให้บริการ 60 นาทีล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น และ 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะไกล

7.1.4 ที่นั่งที่ไม่พร้อมให้บริการ: เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม อาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้โดยสารอาจไม่มีที่นั่งบนเที่ยวบิน แม้ว่าเที่ยวบินนั้นจะได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม เช่น การเปิดจองเที่ยวบินเกินจำนวนที่นั่ง (Flight Overbooking) ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามทางเลือกของเราและ/หรือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่สมัครใจ: นำผู้โดยสารไปในเที่ยวบินถัดไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือยขยายระยะเวลาในการสำรองที่นั่ง บัญชีเครดิต:
 • เก็บมูลค่าของการสำรองที่นั่งไว้เป็นวงเงินในบัญชีเครดิตสำหรับการสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในอนาคตโดยที่ผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งใหม่ภายในสาม (3) เดือนนับจากนั้น
 • การคืนเงิน: คืนเงินตามมูลค่าเดิมที่ชำระไว้สำหรับการสำรองที่นั่ง

7.2.1 การขึ้นเครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเวลาออกเดินทาง 20 นาที หากท่านมาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด สายการบินฯ จะปฏิเสธการขึ้นเครื่องของท่านและการสำรองที่นั่งดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

7.2.2 การขึ้นเครื่องตามโซนที่นั่ง: การขึ้นเครื่องจะเป็นไปตามลำดับของโซนที่นั่ง สิทธิการขึ้นเครื่องลำดับแรกจะเป็นของผู้ที่ถือบัตรผ่านขึ้นเครื่องซึ่งระบุที่นั่งบริเวณโซนที่ 1

7.3 การปฏิบัติตาม ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ ตลอดจนประกาศและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบินฯ ทั้งนี้ สายการบินไม่รับผิดชอบต่อท่านในการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดัง กล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

7.4 เอกสารการเดินทาง: ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียม เอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร ประกอบการเดินทางของท่านมีจำนวนหน้าคงเหลือเพียงพอตามข้อกำหนดของเมืองปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องในสนามบินบางแห่งอาจต้องใช้วีซ่า เนื่องจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องรับสัมภาระและเช็คอินใหม่สำหรับเที่ยวบินถัดไป เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบว่ามีวีซ่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถต่อเครื่องได้

7.5 คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสาร

เส้นทางการบินภายในประเทศ: ผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศต้องนำเอกสารฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มาแสดง

 1. บัตรประชาชนมาเลเซีย* (MyKad / MyKid / MyTentera / MyPR / MyKAS) และเอกสารชั่วคราวอื่นๆ ที่ออกโดย National Registration Department of Malaysia ที่เป็นฉบับจริง
 2. บัตร Original Malaysian Agency Enforcement Card ฉบับจริง (PDRM / SPRM / ATM)
 3. สูติบัตรฉบับจริง (ออกโดย National Registration Department)
 4. บัตรที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียฉบับจริง (Diplomatic / Non Diplomatic / Consular / International Organisation)
 5. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 6. บัตรนักศึกษา (ชาวต่างประเทศ) ที่ออกโดยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซียฉบับจริง โดยแสดงพร้อมกับหนังสือเดินทางฉบับจริง
 7. บัตรประจำตัวรัฐสภาของมาเลเซียฉบับจริง
 8. หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับจริง (สามารถใช้ได้ภายใน 24 ชม.)
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในเส้นทางสู่ ซาบาห์ และ ซาราวัก สามารถใช้ได้เฉพาะเอกสารตั้งแต่ข้อ (i) - (vii) เท่านั้น

ผู้โดยสารเด็กชาวมาเลเซียที่เดินทางสู่ซาบาห์หรือซาราวัก: เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้โดยต้องแสดงสูติบัตรหรือบัตรประชาชนหรือใบรับรองการรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง (ใบรับรองการรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กรมทะเบียนแห่งชาติแห่งประเทศมาเลเซียกำหนด) เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องดำเนินการทำสูติบัตรหรือบัตรประชาชน

นอกจากนี้ ผู้โดยสารต้องแสดงสูติบัตร หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน** ของผู้โดยสารเด็กฉบับจริงก่อนดำเนินการขึ้นเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารเด็กชาวมาเลเซียที่เดินทางสู่ ซาบาห์ และ ซาราวัก (เอกสารเดินทางตามที่ระบุไว้ข้างต้น)

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารทุกท่านต้องมีหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานยืนยันการสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง/เที่ยวบินไป-กลับ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการเข้าเมืองของเมืองปลายทาง

7.6 การปฏิเสธการเข้าเมือง: ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตาม ในกรณีที่สายการบินฯ จำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศปลายทางหรือเป็นประเทศที่เดินทางผ่านก็ตาม

7.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ : หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือ วางมัดจำเงินค่าปรับใดๆ หรือค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางต่างๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่านไปหรือ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็นหรือ ต้องมีการจัดการ ทางการแพทย์ใดๆ รวมถึงการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานปลายทางและต้นทาง ท่านจะต้องชำระเงินชดเชยตามจำนวนที่สายการบินได้ชำระหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือต้องชำระ สายการบินสงวนสิทธิ์ในการหักเงินเพื่อชดเชยการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากมูลค่าของเที่ยวบินที่ท่านยังไม่ได้ทำการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระให้กับทางเรา

7.8 การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสุขภาพ: ผู้โดยสารจะต้องยอมรับการตรวจสอบความปลอดภัยโดยรัฐบาลและ/หรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือโดยสายการบินฯ หากผู้โดยสารปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการตรวจสอบความปลอดภัยดังกล่าว สายการบินฯ จะปฏิเสธการให้บริการการบินแก่ผู้โดยสารและสัมภาระโดยไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารและไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะต้องส่งผลการตรวจสุขภาพที่อาจกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่สนามบิน

การปฏิเสธและข้อจำกัดการบิน

8.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน สายการบินฯ อาจปฏิเสธการบริการการบินผู้โดยสารหรือสัมภาระที่เช็คอิน/ไม่ได้เช็คอินด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือหากเราใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเราพิจารณาว่า:

 • การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ
 • การกระทำดังกล่่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ
 • ความประพฤติ สถานะ อายุ สภาพจิตใจหรือร่างกายของผู้โดยสารและหรือสภาพของสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง/ไม่ได้โหลดใต้ท้องเครื่องมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  1. มีลักษณะก่อให้เกิดเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือเจ้าหน้าที่
  2. ผู้โดยสารหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง/ไม่ได้โหลดใต้ท้องเครื่องอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อผู้โดยสาร บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินใดๆ
 • the Passenger committed misconduct on a previous flight and there is a reasonable likelihood that such conduct may be repeated;
 • the Passenger has not observed, or is likely to fail to observe, our instructions;
 • the Passenger refused to submit to a security check;
 • the applicable fare or any charges or taxes payable have not been paid;
 • the payment of the fare by the Passenger is fraudulent;
 • the Passenger does not have the proper documents for travel (travel documents that are damaged will not be accepted as proper documents);
 • ผู้โดยสารได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
 • ผู้โดยสารไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา
 • ผู้โดยสารปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัย
 • ผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีที่ต้องชำระ
 • การชำระค่าโดยสารของผู้โดยสารมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง
 • ผู้โดยสารไม่สามารแสดงเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วนได้ (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
 • การสำรองที่นั่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นการซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสายการบินฯ
 • บัตรเครดิตที่ใช้ได้รับการรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอมแปลงหรือโดยการฉ้อฉล
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางของผู้โดยสารได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย (ซึ่งในกรณีนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว)
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเอกสารรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินนั้นๆ (ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว)
 • ผู้โดยสารใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่พนักงานของสายการบินฯ หรือกระทำการรบกวนที่เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ หรือได้ทำร้ายพนักงานของสายการบินฯ ทั้งทางร่างกายหรือทางวาจา หรือโดยการตัดสินของสายการบินฯ ว่าผู้โดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะเดินทางเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารอื่นๆ
 • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

8.2 ทารก

8.2.1 ทารกที่มีอายุไม่เกิน 8 วัน สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุไม่เกิน 8 วันร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสาร อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ อาจใช้ดุลยพินิจให้ทารกดังกล่าวเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารได้หากมีใบรับรองการเดินทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบิดามารดาของทารกได้ลงนามในคำแถลงข้อจำกัดความรับผิดของสายการบินแล้ว กรุณาตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมสำหรับค่าธรรมเนียมทารก
ทั้งนี้ ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระถึงแม้ว่า สายการบินจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

8.2.2 ทารกที่มีอายุตั้งแต่ 9 วันแต่ยังไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 เดือน (ณ วันที่ออกเดินทางเที่ยวบินขาแรก): ทารกดังกล่าวสามารถนั่งโดยสารไปบนตักของผู้ใหญ่ได้ โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่ง 1 คนต่อทารก 1 คนเท่านั้น และห้ามไม่ให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินฯ สามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน กรุณาตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมสำหรับค่าธรรมเนียมทารก

8.3 เด็กที่เดินทางตามลำพัง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่สามารถเดินทางเองได้ ยกเว้นเดินทางมากับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป
สายการบินฯ อนุญาตให้เด็กที่มีอายุ 12-16 ปี เดินทางโดยลำพังได้ในกรณีที่มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบแล้วก่อนการเช็คอินเท่านั้น

8.4 สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 1. มีอายุตั้งครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ยกเว้นเที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) ณ เวลาที่เช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมในการไม่เรียกร้องใดๆ จากสายการบินฯ
 2. อายุครรภ์อยู่ระหว่าง 28 สัปดาห์ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):
  • ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทางโดยแพทย์
  • ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
  • ผู้โดยสารต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ยกเว้นเที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) ณ เวลาที่เช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมในการไม่เรียกร้องใดๆ จากสายการบินฯ
 3. อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางในทุกเที่ยวบินของสายการบินฯ

8.5 ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตครึ่งล่างและอัมพาตครึ่งบน

8.5.1 : ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะใช้ดุลยพินิจและคำนึงถึงความต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตครึ่งล่างและอัมพาตครึ่งบน อย่างไรก็ตามสายการบินฯ สามารถให้บริการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตครึ่งซึกได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อเที่ยวบิน อย่างไรก็ตามในบางกรณีทางสายการบินฯ อาจร้องขอให้ผู้โดยสารดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย กรุณาตรวจสอบหัวข้อที่ 8.5.6 (การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย)

8.5.2 อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่: สายการบินฯ อนุญาตให้นำรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (รวมไปถึง รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5.5 ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบินฯ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการขนส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ หากไม่แจ้งให้ทราบ สายการบินฯ อาจปฏิเสธการขนส่งอุปกรณ์/อุปกรณ์ช่วยเกลือการเคลื่อนที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ตามลิงก์: https://support.airasia.com/s/article/How-will-my-wheelchair-mobility-device-be-transported?language=thกรุณาตรวจสอบข้อกำหนดในหัวข้อ 9.5.2

8.5.3 ยารักษา: ผู้โดยสารที่มีอาการ / ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ รวมถึงผู้โดยสารที่อาจต้องการได้รับการดูแลหรือนำยา / เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ขอให้ผู้โดยสารติดต่อสายการบินฯ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเพื่อเตรียมการสำหรับความช่วยเหลือพิเศษที่ได้รับการร้องขอ

8.5.4 อาการป่วยทางการแพทย์และภาวะเจ็บป่วย : ผู้โดยสารที่มีอาการป่วยทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 10 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง และจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อทำการเช็คอิน เว้นแต่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่สายการบินฯ เห็นสมควร

8.5.4.1 เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี): ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางสหรัฐอเมริกาและมีอาการทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 10 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง:

 • ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ที่มีข้อสงสัยอันควรว่าสามารถเดินทางในเที่ยวบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารที่เป็นโรคติดต่อหรือติดเชื้อที่สามารถติดต่อกับผู้อื่นในห้องโดยสารบนเที่ยวบินโดยมีอาการบ่งชัดที่ชัดเจน (รวมถึง โรคอีสุกอีใส โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน วัณโรค และโรคไอกรน) ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์ต้องมีการยืนยันว่าโรคติดต่อหรืออาการติดเชื้อดังกล่าวจะไม่สามารถติดต่อกับผู้อื่นที่อยู่ภายในห้องผู้โดยสารได้

8.5.5 เก้าอี้รถเข็น : ผู้โดยสารที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้ทางสายการบินฯ ทราบในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หรือแจ้งผ่านทางเมนูจัดการบุ๊คกิ้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หากผู้โดยสารไม่ดำเนินการแจ้งล่วงหน้า อาจส่งผลให้สายการบินฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวได้ และผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการโดยสาร เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษต้องทำการเช็คอินที่สนามบิน

8.5.6 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทาง: เราอาจกำหนดให้ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว/อาการป่วยทางการแพทย์ที่เดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทางได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
 • ผู้โดยสารไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการอพยพออกจากเครื่องบินได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว
 • ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าใจหรือตอบสนองคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

8.5.7 ที่นั่ง: เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หรือสุขภาพ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่ได้ทุกเมื่อรวมถึงหลังจากที่ขึ้นเครื่องบินแล้ว

8.5.8 สัตว์ช่วยเหลือ: สายการบินฯ ไม่ยอมรับสัตว์ช่วยเหลือในทุกเที่ยวบินของสายการบินฯ ยกเว้นเที่ยวบินภายในประเทศของแอร์เอเชีย อินเดีย การยอมรับการนำสัตว์ช่วยเหลือขึ้นบนห้องโดยสารเป็นไปตามการยอมรับตามเงื่อนไข ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบินฯ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการนำสัตว์ช่วยเหลือขึ้นบนห้องโดยสาร

8.6 มาตรการความปลอดภัยของผู้โดยสารและหน้ากากอนามัย: สายการบินฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนโยบายการเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและพนักงานของสายการบินฯ ผู้โดยสารทุกท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการสวมหน้ากากที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศต้นทางและปลายทาง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวจะได้รับการปฏิเสธให้เข้าถึงบริเวณขึ้นเครื่องและ/หรือถูกนำออกจากเที่ยวบิน และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

สัมภาระ

9.1 รายการสิ่งของที่ไม่รับฝากเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกพา: สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้อยู่ในสัมภาระของท่าน:

 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
 • ววัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ และข้อกำหนดของหน่วยงานการบินพลเรือนท้องถิ่น
 • ววัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • ววัตถุที่ประกอบไปด้วยสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย ฯลฯ
 • ววัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก รูปทรง ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น หมายเหตุ: ไม่อนุญาตสำหรับทุเรียน ขนุน และผลไม้อื่นๆ ที่มีกลิ่นฉุน
 • วอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถอุ่นร้อนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เปลวไฟ
 • ววัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
 • วสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • วพืชที่มีชีวิต
 • วชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
 • อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้ว ด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ สายการบินฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
 • อาวุธปืนและกระสุน เว้นแต่ในบางเส้นทางของเราและกรณีของสถานการณ์พิเศษ
 • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ (เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด) ก๊าซทำความเย็น เช่น (ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวที่ติดไฟได้ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน(เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว) บุหรี่ไฟฟ้า
 • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย: ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และผู้โดยสารต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเอง หากผู้โดยสารนำทรัพย์สินดังกล่าวดำเนินการรับฝากเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องเงิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้อง อุปกรณ์บันทึกวิดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

9.3 ความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพ สายการบินฯ อาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอกซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อตรวจค้นตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน และสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่กับสัมภาระ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านครอบครองหรือสัมภาระของท่านได้บรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและสัมภาระของท่านที่จะโดยสารไปในการเดินทางได้โดยสายการบินฯ ไม่ต้องคืนเงินใดๆ และไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการตรวจค้นหรือสแกนที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทของสายการบินฯ แต่อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของกุญแจที่ล็อคสัมภาระอันเนื่องมาจากการตรวจสอบด้านศุลกากรหรือการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งที่ท่าอากาศยานขาเข้าและขาออก

9.4 การจัดส่งสัมภาระใต้ท้องเครื่อง: เมื่อท่านส่งมอบสัมภาระเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินฯ ซึ่งสายการบินฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับติดกับสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วแต่ละชิ้น สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะต้องมีชื่อของท่านหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุถึงตัวท่านได้ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินฯ เห็นว่าควรที่จะขนส่งสัมภาระที่ได้รับการตัวสอบแล้วของท่านไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่านได้ถูกรับฝากในเที่ยวบินถัดไป สายการบินฯ จะดำเนินการนัดหมายท่านเพื่อให้ท่านได้รับสัมภาระของท่าน เนื่องจากท่านอาจต้องปรากฎตัวเพื่อดำเนินการพิธีศุลากรตามที่กฎหมายกำหนด

9.5 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน: สายการบินฯ จะเรียกเก็บค่าบริการลงทะเบียนสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งท่านผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หรือก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ผู้โดยสารที่เดินทางบนที่นั่ง Premium Flatbed บนเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์จะได้รับน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี 40 กก. ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ 15 กก. และ 20 กก. ตามลำดับอัตราน้ำหนักที่มีให้บริการ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินขาไป/ขากลับจากสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 2 ชิ้น ชิ้นละ 20 กก. ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราส่วนลดหากซื้อระหว่างการสำรองที่นั่งหรือซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป และ/หรือมีน้ำหนักเกินกว่า 20 กก. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบินในวันที่ออกเดินทาง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

ผู้โดยสารที่รับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนต่างตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบินในวันที่ออกเดินทาง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้โดยสารได้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเที่ยวบินอื่นตามข้อ 10.2 (ก) แต่ไม่ได้รับการให้บริการรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักส่วนเกินที่ได้ซื้อไว้ (ข) สายการบินฯ เสนอวงเงินในบัญชีเครดิตตามข้อ 10.2 (ข) ซึ่งรวมถึงราคาที่ชำระสำหรับบริการรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักส่วนเกิน หรือ (ค) สายการบินฯ ได้เสนอเงินคืนให้กับผู้โดยสารตามข้อ 10.2 (ค)

9.5.2 รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว และโครงเหล็กช่วยเดิน: ไม่มีค่าใช้จ่ายหากผู้โดยสารใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างการเดินทาง และได้แจ้งให้สายการบินฯ ทราบตามกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยคือ 85 กิโลกรัม

ผู้โดยสารควรจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ล่วงหน้าสำหรับการขนส่งแยกกัน หากอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (รวมถึงรถเข็นวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่) ไม่สามารถใส่ผ่านช่องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบินได้ (ขนาด: 140 ซม. (ยาว) x 140 ซม. (กว้าง) x 100 ซม. (ความสูง)) หรือไม่สามารถบรรทุกบนเครื่องบินของสายการบินฯ ได้เนื่องจากเหตุผลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ

9.5.3 น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ไม่ได้ใช้: สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้สิทธิ์การฝากสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่ไม่ได้ใช้ของผู้โดยสารท่านอื่น เว้นแต่ผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏร่วมกันในเอกสารยืนยันการเดินทาง ผู้โดยสารที่มีชื่อสำรองที่นั่งในเอกสารยืนยันการเดินทางเดียวกันและไม่ได้เดินทางแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ไม่ได้ใช้ให้กับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่ออยู่ในเอกสารการยืนยันการเดินทางเดียวกันได้ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย สายการบินฯ ไม่รับฝากวัตถุที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมและ/หรือ มีขนาดเกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) ทั้งนี้การจำกัดน้ำหนักนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่

9.5.4 อุปกรณ์กีฬา: สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดตารางค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้และ ท่านจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้โดยสารซื้อประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าช่องเก็บของภายในห้องโดยสาร และมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม สามารถพกพาขึ้นห้องโดยสารได้ หากมีการซื้อและชำระเงินค่าที่นั่งสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ที่นั่งพิเศษดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับน้ำหนักสัมภาระ

9.5.5 เที่ยวบินต่อเครื่อง (FLY-THRU): ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของทั้งสองเที่ยวบิน ณ จุดเริ่มต้นการเดินทาง

9.6 Unchecked Baggage: Passengers (except infants) are allowed two (2) pieces of unchecked baggage to be carried on board. The unchecked baggage may be a combination of any two (2) of the following: cabin bag or a laptop bag or a handbag or a small bag. The two pieces of unchecked baggage must not weigh more than 7kg in total. The cabin baggage shall not exceed the dimensions of 56cm X 36cm X 23cm and 30cm x 40cm x 10cm respectively.
ทั้งนี้ สัมภาระพกพาต้องมีขนาดที่สามารถวางไว้ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้า หรือสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้

สัมภาระพกพาทางสายการบินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนัก หรือมีขนาดเกิน หรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน และผู้โดยสารจะต้องนำสัมภาระดังกล่าวมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่ 9.5 หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนสัมภาระดังกล่าวให้รับฝากเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนัก ณ ประตูทางออกเพื่อขึ้นเครื่อง (กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบินฯ)

9.6.1 เตียงปรับได้สำหรับเด็กบนเที่ยวบิน: อุปกรณ์การเดินทางต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงสำหรับเด็กอาจจะมีการนำมาใช้บนเครื่องบินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เตียงปรับได้บนเที่ยวบินต้องนำมาใช้เฉพาะที่นั่งติดหน้าต่างเท่านั้น
 • ต้องพอดีกับระยะห่างระหว่างที่นั่ง (28 นิ้วและ 29 นิ้ว เทียบเท่ากับ 71.12 ซม. และ 73.66 ซม. ตามลําดับ) หากมีขนาดเกินระยะห่างระหว่างที่นั่ง สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ใช้งานและต้องสามารเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะหรือบริเวณใต้ที่นั่งด้านหน้าได้
 • ข้อกำหนดในการใช้งาน:
  1. เตียงปรับได้บนเที่ยวบินต้องมีขนาดเหมาะสมกับที่นั่ง (ระยะห่างระหว่างที่นั่งและความกว้าง) และต้องมีความปลอดภัย
  2. ไม่อนุญาตให้เด็ก/ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปีใช้เตียงบนเที่ยวบิน
  3. ทั้งนี้ ในการใช้งานเด็กจะต้องนั่งหันหน้าไปข้างหน้าและรัดเข็มขัดสอดไว้ใต้แขนได้
  4. ห้ามใช้กับที่นั่งแถวประตูทางออกฉุกเฉิน
  5. ต้องไม่ขวางการเอนหลังของที่นั่งด้านหน้า
  6. ต้องเป็นไปตามจำนวน น้ำหนัก และขนาดที่กำหนดในนโยบายสัมพาระพกพาของสายการบินฯ
  7. ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัยในช่องเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า ระหว่างที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัว กำลังนำเครื่องขึ้น ขณะลงจอด หรือเมื่อได้รับการแจ้งจากลูกเรือบนเครื่องบิน
  8. ไม่อนุญาตให้ใช้เปลญวน / ที่นอนเป่าลม

9.6.2 ของเหลว สเปรย์ และเจล: ผูู้โดยสารอาจนำของเหลวขึ้นเครื่องได้โดยใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระพกพาของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และของเหลวดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 2. บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของเหลวทั้งหมดที่มีปริมาณไม่เกิน 100 มล. แต่ละชิ้นต้องสามารถใส่ในถุงพลาสติกใสและมีซิปล็อกปริมาณ 1 ลิตร

ผู้โดยสารต้องแสดงถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ทิ้งบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

9.6.3 รายการสิ่งของที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินสามารถยึดจากผู้โดยสารได้: สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งของที่รายการสิ่งของที่ยึดจากท่านหรือสัมภาระของท่านโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศหรือของรัฐบาล ไม่ว่าสิ่งของดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาหรือทำลายโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินดังกล่าวในภายหลัง หรือถูกส่งต่อให้กับเราโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินดังกล่าว

9.7 ข้อจำกัดน้ำหนักเครื่องบิน: หากน้ำหนักเกินข้อจำกัดของเครื่องบิน สายการบินฯ จะตัดสินตามดุลยพินิจของเราและเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 9 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

9.8 การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ : ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายในหนึ่ง 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบินฯ แล้วเท่านั้น และสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลงยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินฯ อันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบินฯ

9.9 กรณีที่รับกระเป๋าสัมภาระผิด: หากท่านหยิบกระเป๋าผิดใบหรือหยิบสัมภาระผิดใบไปจากสายพานลำเลียงสัมภาระ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงคนเดียวในเรื่องค่าใช้จ่ายและเรื่องการนำส่งกระเป๋าหรือสัมภาระดังกล่าวคืนทันทีให้เจ้าหน้าที่แผนกติดตามสัมภาระสูญหาย หรือผู้จัดการท่าอากาศยานที่คุณได้หยิบกระเป๋าหรือสัมภาระนั้นมา โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำส่งกระเป๋าหรือสัมภาระดังกล่าวคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงทั้งหมด

กำหนดการเดินทางและการยกเลิกเที่ยวบิน

10.1 กำหนดการเดินทาง: สายการบินฯ จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสัมภาระของท่าน โดยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการยึดกำหนดการเดินทางซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินฯ ได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฎในตารางการบิน กำหนดการ หรือในที่อื่นๆ นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของเที่ยวบินที่มีการยกเลิกหรือเกิดความล่าช้าตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปตามกำหนดเดินทางของเที่ยวบิน สายการบินฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานะเที่ยวบินดังกล่าวโดยทันทีหลังจากได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.2 การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง: ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ภายหลังจากการสำรองที่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป อันเนื่องมาจากสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินหรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีของสถานการณ์ดังกล่าว เราจะใช้ดุลยพินิจของเราในการเสนอทางช่วยเหลือใดต่อไปนี้หรือตัวเลือกอื่นที่เราอาจมีการเผยแพร่ ณ ขณะนั้น หรือสายการบินฯ อาจเสนอทางช่วยเหลือให้ตามกฎหมายที่บังคับใช้:

 1. ให้ผู้โดยสารเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดหากยังคงมีที่นั่งว่างอยู่ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นนี้ หรือหากจำเป็นสายการบินฯ จะขยายระยะเวลาของการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารออกไป
 2. สายการบินฯ จะเก็บมูลค่าโดยสารไว้ในบัญชีเครดิตเป็นวงเงินคงเหลือที่ท่านสามารถนำมาใช้สำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไปได้ โดยท่านต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินฯ กับท่าน ระยะเวลาการใช้วงเงินในบัญชีเครดิตจะเริ่มต้นในวันที่วงเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีเครดิตที่ท่านถืออยู่ หรือบัญชีที่ท่านถือร่วมกับสายการบินฯ
 3. หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุอันเนื่องมาจากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินเกิดการล่าช้า และ/หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางก่อนหรือหลังเวลาออกเดินทางเดิมตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ท่านสามารถขอรับค่าโดยสารคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางในวันเดินทาง

10.2.1 การเดินทางต่อเครื่อง (FLY-THRU): ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือมีการยกเลิก/เปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบินของสายการบินฯ โดยทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการเที่ยวบินต่อเครื่อง (FLY-THRU) ที่ยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วได้ ท่านมีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หากเที่ยวบินของท่านเกิดความล่าชา ณ จุดที่ต้นทาง ท่านสามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปที่ต่อเครื่องไปยังปลายทางสุดท้ายภายในกำหนดเวลาการต่อเที่ยวบินของสายการบินฯ

หากเที่ยวบินถัดไปเกิดความล่าช้า ท่านสามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปภายในกำหนดเวลาการต่อเที่ยวบินของสายการบินฯ

หากเที่ยวบินใหม่ของท่านไม่ตรงกับกรอบเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่อง หรือเที่ยวบินถัดไปอยู่ในวันถัดไป สายการบินฯ ของสงวนสิทธิ์การให้บริการดังต่อไปนี้:

 • ที่พักระหว่างวันหรือข้ามคืน
 • บริการรถรับส่งสนามบิน
 • บริการจัดเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่าน ผู้โดยสารต้องมารับสัมภาระของตน ณ จุดเปลี่ยนเที่ยวบินและเช็คอินใหม่อีกครั้งสำหรับเที่ยวบินถัดไป

10.3 ข้อจำกัดความรับผิด: ทางเลือกการช่วยเหลือที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 ถือเป็นความช่วยเหลือพิเศษเฉพาะสำหรับท่านและสายการบินฯ จะไม่มีการรับผิดชอบเพิ่มเติมกับท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับและผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาไปและขากลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

การขอคืนเงิน

หากสายการบินฯ จำเป็นต้องคืนเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ผู้โดยสารสามารถขอคืนภาษีสนามบิน และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสินค้าและบริการที่ชำระร่วมกับภาษีสนามบินเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้โดยส่งเอกสารคำร้องขอเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันตามกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินฯ กำหนด

11.1 ทั่วไป: ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้บัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรโดยสารของท่านได้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 หรือข้อ 11.4 สายการบินฯ จะคืนเงินในสกุลเงินที่ชำระในตอนแรกสำหรับบัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ตามข้อดังกล่าวและกฎระเบียบของสายการบินฯ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้บัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรโดยสารของท่านได้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 หรือข้อ 11.4 ซึ่งรวมถึงการคืนเงินโดยสมัครใจของผู้โดยสาร สายการบินฯ จะไม่คืนเงินค่าโดยสารและค่าบริการต่างๆ ที่ได้รับจากผู้โดยสารบัตรโดยสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 11.5

11.2 บุคคลที่มีสิทธิ์ขอคืนเงิน: หากสายการบินฯ ดำเนินการคืนเงินตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และกฎระเบียบภายในของสายการบินฯ สายการบินฯจะดำเนินการคืนเงินให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • บุคคลที่มีชื่อหรือบันทึกไว้บนบัตรโดยสารว่าเป็นผู้โดยสารที่ชำระเงิน
 • บุคคลที่ซื้อบัตรโดยสารที่แสดงหลักฐานที่สายการบินฯ อนุมัติว่ามีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินดังกล่าว

11.3 การคืนเงินโดยไม่สมัครใจ: การคืนเงินโดยไม่สมัครใจ" หมายถึง การคืนเงินใดๆ ที่ดำเนินการเมื่อผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธไม่ให้เดินทางตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินฯยกเลิกเที่ยวบิน หรือไม่สามารถดําเนินการการบินได้ตามกำหนดเวลาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ หรือไม่สามารถลองจอดที่จุดปลายทางของผู้โดยสารได้ด้วยเหตุผลใดตามที่ระบุในข้อ 10.2 หรือไม่สามารถจัดหาที่นั่งในเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.8.1 หรือได้รับการปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือนำรายชื่อผู้โดยสารออกตามที่ระบุในข้อ 8.1 (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ฑ) และ (ฒ) โดยจะดำเนินการคืนเงินเป็นไปตามมูลค่าดังต่อไปนี้:

 • หากไม่มีการเดินทางเกิดขึ้น จำนวนการคืนเงินจะเทียบเท่ากับค่าโดยสารที่ชำระ
 • หากมีการเดินทางเกิดขึ้น จำนวนการคืนเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าดังต่อไปนี้:
  1. จำนวนเงินเทียบเท่ากับค่าโดยสารที่หักด้วยอัตราส่วนลดเดียวกัน (ถ้ามี) ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณค่าโดยสาร และค่าบริการต่างๆ สำหรับการเดินทางที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดที่มีการยกเลิกการเดินทาง (หรือจุดที่การเดินทางได้กลับมาให้บริการอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีการยกเลิก) สู่จุดหมายปลายที่ระบุหรือบันทึกไว้บนบัตรโดยสาร
  2. ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชําระและค่าโดยสารสําหรับการเดินทางที่เสร็จสิ้น

11.4 การคืนเงินเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ฯลฯ: ในกรณีที่สายการบินฯ ยกเลิกเที่ยวบิน ไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามกำหนดเวลาโดยเกินเวลาอันสมควรตามสถานกาณณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่สามารถลงจอดที่จุดหมายปลายทางของผู้โดยสารสำหรับกรณีตามที่กำหนดในข้อ 10.2 สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินตามที่ระบุในข้อ 10.2 (ค) และจำนวนเงินที่คืนจะมีมูลค่าดังต่อไปนี้:

 • หากไม่มีการเดินทางเกิดขึ้น จำนวนการคืนเงินจะเทียบเท่ากับค่าโดยสารที่ชำระ
 • หากมีการเดินทางเกิดขึ้น จำนวนการคืนเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าดังต่อไปนี้:
  1. จำนวนเงินเทียบเท่ากับค่าโดยสารที่หักด้วยอัตราส่วนลดเดียวกัน (ถ้ามี) ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณค่าโดยสาร และค่าบริการต่างๆ สำหรับการเดินทางที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากจุดที่มีการยกเลิกการเดินทาง (หรือจุดที่การเดินทางได้กลับมาให้บริการอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีการยกเลิก) สู่จุดหมายปลายที่ระบุหรือบันทึกไว้บนบัตรโดยสาร
  2. ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชําระและค่าโดยสารสําหรับการเดินทางที่เสร็จสิ้น

11.5 การคืนเงินด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการคืนเงินโดยไม่สมัครใจและเหตุสุดวิสัย ฯลฯ: เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับ ฯลฯ จะกำหนดไว้เป็นอื่น สายการบินฯ จะคืนเงินภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานให้บริการในสนามบินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 เฉพาะเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 11.3 หรือ 11.4 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยรัฐบาลสามารถขอคืนเงินได้ หากมีการยื่นคำร้องภายใน 6 เดือนนับจากวันเดินทางเท่า และการคืนเงินอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการคืนเงิน

11.6 สิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงิน: โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้อที่ 11 สายการบินฯ อาจดำเนินการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารในกรณีดังต่อไปนี้:

ในกรณีที่คำร้องขอคืนเงินตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 11.3 หรือ 11.4 ผู้โดยสารต้องยื่นคำร้องดังกล่าวหลังจากวันที่ออกเดินทางตามที่ระบุในบัตรโดยสารไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้โดยสารไม่ได้ออกเดินทางในเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่แจ้งให้สายการบินฯ ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดข้อที่ 11.5 จะมีผลบังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้:

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารของผู้โดยสารที่แสดงให้กับสายการบินฯ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาของผู้โดยสารท่านนั้นที่จะเดินทางออกจากประเทศ ซึ่งผู้โดยสารดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เพียงพอว่าผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศต่อ หรือเดินทางออกจากประเทศโดยสายการบินหรือบริการการเดินทางอื่นๆ

การให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธ หรือผู้โดยสารถูกถอดออกจากรายชื่อผู้โดยสารตามที่ระบุในข้อที่ 8.1 (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) และ (ฐ) อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารชำระค่าโดยสาร ค่าบริการ หรือภาษีบางส่วน และการให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสารได้รับการปฏิเสธ หรือผู้โดยสารถูกถอดออกจากรายชื่อผู้โดยสารตามที่ระบุในข้อ 8.1 (ช) สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้โดยสารตามจำนวนเงินที่ได้รับจากผู้โดยสารท่านนั้น

11.7 รูปแบบการคืนเงิน: ในกรณีที่สายการบินฯ ทำการคืนเงิน สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินในรูปแบบเดียวกันกับการรับชำระเงินที่ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ชำระเงินสำหรับการสำรองที่นั่งดังกล่าว สายการบินฯ อาจร้องขอหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนและการชำระเงิน สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินในสกุลเงินที่ค่าโดยสารได้มีการจ่ายสำหรับตั๋วโดยสารนั้นๆ การคืนเงินนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศซึ่งผู้โดยสารได้ดำเนินการซื้อตั๋วโดยสารและ/หรือตามข้อกำหนดของประเทศที่ผู้โดยสารได้รับการคืนเงิน

11.8 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องเงินคืนในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร/เอกสารการเดินทาง/การสำรองที่นั่งที่ดำเนินการผ่านผ่านตัวแทนท่องเที่ยว หรือบุคคลที่สาม ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการขอคืนเงินกับตัวแทน/บุคคลดังกล่าวสำหรับการคืนเงิน

ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

12.1 หากสายการบินฯ เห็นว่าพฤติกรรมบนเครื่องบินของท่านอาจเป็นภัยต่อเครื่องบิน หรือต่อผู้โดยสารอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบิน รวมถึงผู้โดยสารที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ดื่มแอลกอฮอลล์ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือใช้คำพูดข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบินหรือผู้โดยสารอื่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ความเสียหายหรือทำให้ผู้โดยสารอื่นหรือ พนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ และนำท่านลงจากเครื่องบินและอาจฟ้องร้องดำเนินคดีท่านจากการกระทำความผิดบนเครื่องบินโดยสาร

12.2 เมื่อสายการบินฯ ได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเป็น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน เนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

12.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสารได้ เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

12.4 อัตราค่าโดยสารของสายการบินฯ ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบิน ท่านสามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางหรือสามารถซื้อบนเครื่องได้ ค่าโดยสารสำหรับ Premium Flex และที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดรวมอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในเวลาที่สำรองที่นั่ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาทุกรูปแบบ เราไม่อนุญาตให้ท่านนำอาหารจากภายนอกทุกชนิดมารับประทานบนเครื่อง

12.5 ห้ามมิให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินโดยสาร

การจำกัดความรับผิด

13.1 อนุสัญญาวอร์ซอและมอนทรีออล: หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่งหรือ หยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออล 1999 อาจถูกนำมาบังคับใช้ และอนุสัญญาวอร์ซอและอนุสัญญามอนทรีออล 1999 จะมีผลบังคับใช้และในกรณีส่วนใหญ๋จะมีการจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการเดินทางสำหรับการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บและการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ

13.2 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: การรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความล่าช้า หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งรวมถึงส่วนต่างๆ ของกระเป๋าสัมภาระ เช่น ล้อ ขาตั้ง สายรัด มือจับแบบยืดได้/ดึงออกได้ ตะขอ บานพับที่หลวม ซิป ช่องใส่ของหรือสิ่งของที่ติดมากับกระเป๋าสัมภาระ ยกเว้นว่ามีการประเมินมูลค่าที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าและมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้ว อนึ่ง ความรับผิดชอบของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศและความรับผิดชอบของการเดินทางไปต่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13.3 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอหรือมอนทรีออลไม่มีผลบังคับใช้: หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอหรือมอนทรีออลให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว:

 1. ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินมีอยู่จะลดลงหากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ตามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ
 2. สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของสายการบินฯ และสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของสายการบินฯ
 3. เว้นแต่กรณีที่สายการบินฯ เจตนากระทำการหรืองดเว้นกระทำการและก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินฯ กระทำการด้วยความประมาทโดยอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินฯ จะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียนตาม ตารางค่าธรรมเนียมที่กำหนด หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุไว้บนป้ายติดสัมภาระ สายการบินฯ จะสันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้นไม่เกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตตามโควต้าน้ำหนักสัมภาระสำหรับประเภทของการโดยสารนั้น ในกรณีของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้นมีการระบุมูลค่าที่เกินมาของสัมภาระเป็นลายลักษณ์อักษรตามมูลค่าที่ได้มีการประเมินมูลค่าส่วนเกินแล้วให้จำกัดความรับตามมูลค่าที่ได้มีการระบุของส่วนที่เกินมาเท่านั้น
 4. สายการบินฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
 5. นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินฯ จะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายที่อาจชดเชยคืนมาได้สำหรับกรณีการสูญหายที่พิสูจน์ได้เท่านั้นและค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในกฎหมายที่บังคับใช้
 6. สายการบินฯ ไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของผู้โดยสาร ผู้โดยสารต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินฯ ด้วย
 7. สายการบินไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน และสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งยังรวมไปถึงสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เครื่องเพชร โลหะมีค่า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารสัญญา หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่น เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 8. สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย พิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพร่างกายดังกล่าวที่แย่ลง
 9. เงื่อนไขการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ และการจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลถึงตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบินฯ ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบินฯ นอกจากนี้จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินและจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการ บิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิด (หากมี)
 10. ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือเงื่อนไขการบริการการเดินทางจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินฯ ภายใต้อนุสัญญากรุงวอร์ซอว์หรืออนุสัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ เว้นแต่สายการบินฯ ได้ระบุไว้เป็นอื่น

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

14.1 ข้อจำกัดในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย: การยอมรับสัมภาระโดยผู้ที่มีชื่อระบุตรงกับป้ายสัมภาระที่ติดอยู่โดยไม่มีการทักท้วงใดๆ ให้ถือว่าสัมภาระได้ถูกส่งมอบคืนในสภาพเรียบร้อยดีตามสัญญาการให้บริการการบิน เว้นแต่ได้รับการพิสูจน์ได้ว่าเป็นอื่น หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าของการจัดส่งสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ท่านต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบภายใน 21 วันนับจากวันที่สัมภาระถูกส่งคืนไปถึงท่าน ซึ่งการเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

14.2 ข้อจำกัดในการดำเนินการ: สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึงตามกำหนดการเดินทาง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

การปรับเปลี่ยนและการสละสิทธิ์และการเป็นโมฆะบางส่วน

15.1ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบินฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

15.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการบริการการเดินทาง หากข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือส่วนอื่นของเงื่อนไขของสัญญาได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขของสัญญา

Customer Service

16.1For an instant response 24hours a day and urgent assistance, please Chat with AVA. For Passengers in Mainland China who cannot reach AVA successfully, you can call +862066618855.

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2566