หนังสือเดินทางและวีซ่า

Passport

หนังสือเดินทาง

หากท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ท่านต้องมีหนังสือเดินทางจึงจะขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ และเข้าประเทศอื่นได้ โดยทั่วไปแล้วหนังสือเดินทางของท่านจะมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง.

วีซ่า

ทุกประเทศมีระเบียบเป็นของตัวเองเกี่ยวกับการเข้าเมืองของพลเมืองประเทศอื่น บางประเทศกำหนดว่าหนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ จึงจะออกวีซ่าให้ ส่วนบางประเทศจะออกวีซ่าให้เมื่อท่านมาถึง อย่างไรก็ตาม ก่อนท่านจะบิน ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวีซ่าหรือระเบียบการเข้าเมืองของประเทศปลายทางของท่าน.

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารด้านสุขภาพของประเทศปลายทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทาง

หากคุณกำลังจะเดินทางในเส้นทางสหรัฐอเมริกา กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเดินทาง