Terma Dan Syarat Umum Penerbangan

Pengenalan

 1. Terma dan syarat (“Terma dan Syarat”) ini akan mentadbir pembelian penerbangan (“Penerbangan”) di airasia.com/flights/search yang boleh didapati di laman web airasia.com dan aplikasi mudah alih (secara kolektifnya dikenali sebagai “Platform”) yang dimiliki dan dikendalikan oleh kami.
 2. Terma dan Syarat ini adalah dokumen yang mengikat secara sah antara anda dan AirAsia Com Travel Bhd (“AirAsia, kami, kami punya”).
 3. Platform menyediakan proses tempahan yang lancar, yang membolehkan anda membeli Penerbangan daripada pelbagai syarikat penerbangan (“Syarikat Penerbangan”) untuk hentian atau perjalanan berbilang bandar dalam satu jadual perjalanan yang mana, pada kebiasaannya, penumpang akan diberikan dua atau lebih tempahan berasingan oleh Syarikat Penerbangan masing-masing. Platform ini hanya merupakan platform tempahan dan pengedar Penerbangan, yang dikendalikan oleh Syarikat Penerbangan masing-masing.
 4. Selanjutnya, anda mengakui dan menerima bahawa anda akan tertakluk pada Terma Pengangkutan Syarikat Penerbangan dan apa-apa peraturan serta syarat tambang yang berkaitan dengan Penerbangan yang dibeli oleh anda.
 5. Dengan mengklik butang “Beli”, anda dianggap telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi Platform, yang boleh diubah suai dan disemak semula dari semasa ke semasa. Kami menyarankan anda untuk menyemak Terma dan Syarat ini secara berkala agar anda maklum mengenai perubahan tersebut. Sekiranya terdapat perubahan, kami akan memaklumkan pengguna mengenai apa-apa perubahan dengan memberitahu anda apabila anda mengunjungi Platform dan/atau dengan menyertakan label "BARU DIKEMAS KINI" selama 30 hari. Setelah 30 hari, Terma dan Syarat versi yang terkini tersebut akan mengatasi semua versi Terma dan Syarat yang terdahulu dengan serta-merta, tanpa sebarang tindakan selanjutnya oleh kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan terikat dengan terma-terma yang terkandung dalam Terma dan Syarat versi terkini yang terdapat di Platform.

Proses Tempahan dan Pembelian

 1. Penerbangan tersedia bagi pembelian untuk orang awam dan semua transaksi di Platform dilengkapkan, dikendalikan, diproses dan dikumpulkan oleh kami di Malaysia.
 2. Setelah anda melengkapkan pembelian anda, pengesahan tempahan akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan oleh anda semasa anda membuat tempahan.
 3. Pembelian produk dan perkhidmatan sampingan akan tertakluk pada terma pengangkutan setiap Syarikat Penerbangan.
 4. Sila rujuk Syarikat Penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat penting berkaitan dengan penerbangan di laman web rasmi Syarikat Penerbangan tersebut yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
  • waktu daftar masuk dan menaiki pesawat;
  • pilihan tempat duduk;
  • peruntukan bagasi dan sekatan; serta
  • kemungkinan untuk membuat tempahan tiket bagi bayi/kanak-kanak secara dalam talian

  Untuk mengelakkan keraguan, maklumat penerbangan untuk Penerbangan yang dikendalikan oleh AirAsia Bhd (Malaysia), Thai AirAsia Co. Ltd, PT Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia Inc., AirAsia X Berhad (Malaysia), Thai AirAsia X Co.,Ltd, AirAsia Japan Co., Ltd., AirAsia (India) Limited, boleh didapati di dalam Platform.

 5. Anda bersetuju dan mengakui bahawa Penerbangan tertentu di Platform mungkin tertakluk pada keperluan Visa yang terpakai, yang hendaklah disemak oleh anda sendiri. Sila semak undang-undang tempatan yang berkaitan dengan keperluan Visa yang diguna pakai di negara perlepasan, destinasi dan transit anda. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara terhadap apa-apa isu, termasuk, tetapi tidak terhad kepada ketidakupayaan anda untuk membuat perjalanan, yang timbul akibat keperluan Visa dan juga tidak bertanggungjawab untuk membuat pembayaran balik disebabkan ketidakupayaan anda untuk membuat perjalanan yang diakibatkan oleh alasan tersebut.

Polisi Pembatalan dan Bayaran balik

 1. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan mana-mana tempahan penerbangan, termasuk ‘ketidakhadiran’ atas kehendak anda sendiri, polisi pembatalan dan bayaran balik bagi setiap Penerbangan adalah tertakluk pada peraturan dan syarat tambang yang diguna pakai oleh Syarikat Penerbangan tersebut dan/atau mana-mana undang-undang domestik berkaitan yang mentadbirnya. Untuk maklumat lanjut mengenai peraturan dan syarat tambang yang diguna pakai oleh setiap Syarikat Penerbangan atau undang-undang domestik yang mentadbirnya, sila hubungi perkhidmatan pelanggankami.
 2. Walau apa pun di atas, anda bersetuju dan menerima bahawa jika anda membatalkan mana-mana tempahan penerbangan atas kehendak anda sendiri, bayaran pembatalan sebanyak EUR10 akan dikenakan. Bayaran pembatalan akan ditolak oleh kami daripada jumlah bayaran asal selepas anda membatalkan tempahan anda. Oleh itu, bayaran balik yang akan anda terima adalah jumlah yang dibayar untuk tiket penerbangan ditolak dengan bayaran pembatalan yang berkenaan. Untuk mengelakkan keraguan, anda seterusnya membebaskan dan melepaskan kami daripada sebarang liabiliti atas pendedahan tukaran mata wang asing akibat menukar mata wang yang berkenaan yang diterima apabila anda membuat pembayaran dalam Euro (EUR) untuk bayaran pembatalan.
 3. Dalam keadaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan anda, Penerbangan yang dibeli untuk tarikh tertentu dibatalkan, anda boleh memilih untuk menukar tempahan anda ke tarikh yang lain, tertakluk pada keupayaan Syarikat Penerbangan untuk memenuhi permintaan anda untuk membuat perubahan tersebut, dengan menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami di sini. Untuk mengelakkan keraguan, sekiranya anda memilih untuk tidak menukar tempahan Penerbangan anda ke tarikh yang lain, anda bersetuju dan menerima bahawa polisi bayaran balik adalah mengikut peraturan dan syarat tambang yang diguna pakai oleh Syarikat Penerbangan tersebut dan/atau mana-mana undang-undang domestik berkaitan yang mentadbirnya.
 4. Untuk melindungi yang di atas, anda bersetuju, menerima dan mengakui bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, tuntutan atau pampasan selanjutnya sekiranya berlaku pembatalan penerbangan atau perubahan penerbangan oleh Syarikat Penerbangan atau oleh anda.

Lain-lain

 1. Kami berhak untuk menggunakan mana-mana data peribadi yang dikumpulkan selaras dengan pernyataan privasi kami yang boleh dirujuk dengan mengklik pautan: https://www.airasia.com/aa/about-us/en/gb/privacy-statement.html. Dengan menggunakan Platform, anda dianggap telah bersetuju dengan penggunaan sedemikan tanpa sebarang bayaran dalam bentuk wang tunai.
 2. Anda boleh dihubungi berkaitan dengan apa-apa perkara di bawah Platform, pada bila-bila masa yang dianggap sesuai oleh kami, melalui e-mel atau mana-mana kaedah komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh kami.
 3. Butiran tetamu untuk Syarikat Penerbangan melalui Platform hendaklah sama seperti butiran penumpang penerbangan. Anda tidak dibenarkan untuk menempah Syarikat Penerbangan untuk mana-mana pihak ketiga yang lain. Setelah tempahan dibuat, anda tidak lagi dibenarkan untuk membuat sebarang perubahan kepada butiran tetamu.
 4. Kami memiliki hak mutlak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Penerbangan dengan atau tanpa apa-apa notis awal dan/atau memberikan apa-apa alasan. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh kami tidak melayakkan anda untuk membuat sebarang tuntutan terhadap atau menerima pampasan daripada kami untuk apa-apa dan/atau semua kerugian atau kerosakan yang berlaku atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh pembatalan, penamatan atau penggantungan tersebut.
 5. Terma dan syarat yang terkandung di sini akan mengatasi mana-mana terma, syarat, peruntukan atau gambaran yang tidak konsisten yang terkandung dalam mana-mana bahan pengiklanan untuk Platform. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan sebarang terjemahannya, terma dan syarat versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai dan mengatasi yang lain.
 6. Kami mempunyai hak mutlak untuk mengubah, memadam, mengemas kini atau menambah mana-mana terma dan syarat ini (secara keseluruhan atau sebahagian) dari semasa ke semasa tanpa apa-apa notis awal. Keputusan kami berkaitan dengan semua aspek Platform dan/atau Penerbangan adalah muktamad, mengikat dan konklusif di bawah semua keadaan dan sebarang surat-menyurat, aduan atau rayuan tidak akan dilayan.
 7. Kami, subsidiari kami, anggota gabungan, dan syarikat bersekutu kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung, khas atau turutan atau kehilangan keuntungan), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan diri atau kematian yang dialami atau ditanggung (sama ada yang timbul daripada mana-mana kecuaian orang atau tidak) yang berkaitan dengan tempahan Penerbangan di Platform.
 8. Kami tidak bertanggungjawab untuk menyediakan Penerbangan sebenar. Platform bukan merupakan dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau endorsemen daripada kami untuk mana-mana Syarikat Penerbangan yang disenaraikan, ditawarkan atau dijual melalui Platform atau kualiti, tahap perkhidmatan atau penilaian yang diberikan kepada mereka. Kami dengan ini jelas menafikan apa-apa gambaran, waranti atau aku janji yang berkaitan dengan kualiti, kesesuaian, kebolehdagangan, kelayakan, status atau kecukupan mana-mana Penerbangan yang disenaraikan atau ditawarkan oleh Syarikat Penerbangan di bawah Platform.
 9. Anda menerima dan mengakui bahawa kami hanya merupakan pengedar bagi Penerbangan tersebut dan oleh itu, tidak mempunyai liabiliti sekiranya berlaku sebarang kerugian atau kerosakan akibat apa-apa perbuatan atau peninggalan atau kecuaian di pihak Syarikat Penerbangan semasa tempoh perkhidmatannya.
 10. Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa tuntutan, kerosakan, kecederaan diri atau kematian, yang mungkin ditanggung atau dialami oleh penumpang semasa penerbangan mereka.
 11. Anda bersetuju untuk mempertahankan dan menanggung rugi kami dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja dan ejen kami daripada dan terhadap sebarang tuntutan, kuasa tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, kerosakan, denda, penalti atau kos atau perbelanjaan lain dalam jenis atau bentuk apa pun yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman dan perakaunan yang munasabah, yang dikemukakan oleh pihak ketiga akibat daripada pelanggaran Terma ini oleh anda, pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda atau penggunaan Maklumat kami oleh anda.
 12. Selain terma dan syarat yang terkandung di sini, anda juga mengakui dan menerima bahawa setelah mendaftar masuk, anda mungkin seterusnya tertakluk pada terma pengangkutan Syarikat Penerbangan masing-masing yang boleh didapati di dalam laman web Syarikat Penerbangan tersebut.
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan antara terma dan syarat ini serta terma dan syarat Syarikat Penerbangan, terma dan syarat ini hendaklah diguna pakai tetapi hanya setakat ketidakkonsistenan tersebut.
 14. Terma dan Syarat ini pada asalnya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Setakat mana sebarang versi terjemahan Terma dan Syarat ini bercanggah dengan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai dan mempunyai kesan sepenuhnya.

Versi Mei 2021