Terma penggunaan AirAsia

Polisi Penggunaan Diterima / Penafian Laman Web

Pengenalan

Terima kasih kerana melayari laman web AirAsia - www.airasia.com. Laman Web ini adalah dimiliki dan dioperasi oleh AirAsia.

Penggunaan Laman Web ini dan/atau *Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian oleh anda adalah tertakluk kepada persetujuan anda untuk terikat dan mematuhi Dasar Guna Boleh Terima ("Dasar"). Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar ini, anda hendaklah segera meninggalkan Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian.

*Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian merangkumi AirAsia for Chrome dan Aplikasi AirAsia Mobile).

Jika anda ingin menggunakan mana-mana Servis yang berikut anda bersetuju dengan kawalan tambahan oleh Terma-terma Penggunaan Spesifik yang digunakan untuk Servis berikut.

Blog Korporat

Dalam keadaan di mana terdapat konflik antara Polisi dan Terma-terma Penggunaan Spesifik, Terma-terma Penggunaan Spesifik harus diamalkan. Kami memelihara hak untuk meminda, mengubahsuai, menambah, memadam dan membuat pembetulan pada Polisi ini dan mana-mana Terma-terma Penggunaan Spesifik pada bila-bila masa; berkuatkuasa semasa dipaparkan. Anda bersetuju untuk mengulas Polisi ini dan Terma-terma Penggunaan Spesifik secara berkala untuk memaklum pengubahsuaian-pengubahsuaian seumpamanya.

Kandungan

Dengan menggunakan Laman Web ini, dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian, atau mana-mana Khidmat tertentu termasuk penyiaran kandungan dan komentar di Blog Korporat atau forum komunikasi awam lain yang dikelolakan dalam Laman Web ini, anda bersetuju tidak akan memuat naik, menyiarkan atau dengan cara lain menghantar atau mendedahkan mana-mana kandungan (termasuk pautan teks, komunikasi, perisian, imej, bunyi, data atau maklumat lain) yang tidak selaras dengan penggunaan dibenarkan yang dinyatakan dalam Dasar ini atau Terma Penggunaan Spesifik yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Palsu, tidak tepat, mengelirukan, menyalahi undang-undang, merbahaya, mengancam, mengesat, berbelit-belit, mengganggu, fitnah, fitnah bertulis, invasif bagi satu keperibadian orang lagi, kasar, duniawi, berorientasikan seks / tidak senonoh / jelas, lucah, perkauman atau etnik kesat atau selainnya yang tidak menyenangkan.
 • Melanggar mana-mana undang-undang, hak-hak pihak ketiga, atau melanggar apa-apa paten, tanda perdagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak-hak proprietari lain bagi mana-mana pihak.
 • Membentuk pengiklanan atau promosi, mel remeh, spamming, surat berangkai atau apa-apa permintaan lain yang tak sah. Sambungan kepada laman web komersial tidak akan dianggap sebagai permintaan tak sah melainkan sambungan atau kandungan laman web kelihatan bakal sebagai satu cara permintaan seperti yangditentukan oleh AirAsia atas budi bicara mutlaknya.
 • Mengandungi perisian virus, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots atau mana-mana kod komputer atau leretan lain yang direka untuk mengganggu, merosakkan atau mengehadkan fungsi-fungsi setiap perisian atau perkakasan.
 • Menyediakan mana-mana maklumat sulit mengenai AirAsia atau mana-mana syarikat atau individu lain tanpa kebenaran untuk berbuat demikian. Ini termasuk menyediakan nama, alamat dan sambungan nombor kakitangan AirAsia dan sesiapa pengguna atau peserta servis.
 • Campur tangan dengan sengaja dalam operasi mana-mana Khidmat yang terdapat dalam Web Laman ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian tanpa terhad kepada pengeboman mel atau siaran, pengeboman berita, teknik-teknik pembanjiran lain, cubaan-cubaan sengaja untuk memenuhkan sebuah sistem secara berlebihan serta serangan siaran.
 • Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk kakitangan AirAsia atau memaju setiap paket TCP-IP pengepala, pengepala emel atau mana-mana bahagian satu pesanan pengepala. Larangan ini tidak termasuk penggunaan aliases atau remailer tanpa nama.
 • Menyerang atau menghina orang lain.
 • Mencadangkan atau menggalakkan aktiviti haram.

Emel, Faks Dan Bentuk-bentuk Komunikasi Elektronik Lain

Apabila anda meminta untuk jadual perjalanan atau dokumen berkaitan dengan penerbangan untuk dihantar kepada anda melalui emel, faks atau bentuk-bentuk komunikasi elektronik lain (termasuk mesej-mesej mobile), kegagalan untuk menerimanya tidak bermakna kegagalan tempahan. Suatu tempahan dianggap berjaya dan lengkap selepas pembayaran dibuat dan disahkan. Sekiranya terdapat apa-apa pertikaian, penempahan dalam pangkalan data AirAsia adalah rekod utama untuk pengangkutan, dan akan diguna pakai.

AirAsia tidak bertanggungjawab atas penghantaran sebarang komunikasi elektronik. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai tempahan anda, sila hubungi Pasukan Khidmat Pelanggan di sini dan fungsi Bertukar atau ejen pelancongan anda.

Sekuriti

Apabila anda menempah penerbangan atau mengakses maklumat Log Masuk Ahli anda, pelayan bersekuriti akan digunakan. Lapisan Pelayan Selamat (SSL) akan menukar maklumat yang dihantar melalui Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian kepada bentuk kod sulit. Walaupun AirAsia akan berusaha untuk memastikan keselamatan maklumat, AirAsia tidak menjamin kekuatan atau keberkesanan penyulitan (encryption) maklumat tersebut dan AirAsia tidak bertanggungjawab serta tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kejadian yang timbul akibat pengaksesan tanpa izin maklumat yang diberikan itu.

Penafian

Kandungan dalam Laman Web ini dan Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian dibekalkan dalam bentuk "seperti asal" dan "apabila tersedia". Dengan itu, anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian serta khidmat yang disediakan adalah atas risiko sendiri. AirAsia, pegawai, pengarah, kakitangan, rakan kongsi dan pembekalnya menolak tuntutan:

 • Segala waranti atau apa-apa bentuk perwakilan mengenai Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian, operasinya atau ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, kebergunaan, pematuhan hak harta intelek, atau kualiti mana-mana maklumat, kandungan atau bahan yang terkandung di dalam ini;
 • Atas kebenaran perundangan yang berkenaan, segala keadaan dan waranti yang dinyatakan dan tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat merchantabiliti atau kesesuaian untuk tujuan atau tidak pelanggaran tertentu;
 • Segala liabiliti terhadap anda atau orang lain untuk apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, khas, lanjutan atau punitif (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, rasa muhibah, reputasi dan kehilangan atau kerosakan data) yang terjadi atau dialami berhubung dengan penggunaan atau ketidakbolehgunaan Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian sama ada berdasarkan kontrak, tort atau dengan cara lain walaupun jika kami telah diberitahu kemungkinan tersebut;
 • Segala liabiliti terhadap anda atau orang lain jika berlaku gangguan atau kerosakan kepada sistem komputer anda akibat penggunaan Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian atau laman web luaran. Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga sendiri bagi menjamin apa sahaja yang dipilih untuk digunakan dari Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian adalah bebas daripada virus atau benda lain yang mungkin mengganggu atau merosakkan operasi sistem komputer anda.

Pernyataan Privasi

Kami berprihatin terhadap keperibadian anda. Sila rujuk kepada Pernyataan Privasi untuk maklumat lanjut mengenai cara kami mengutip dan memproses maklumat peribadi anda.

Terma dan Syarat Pengangkutan Kami

Tempahan dan pengangkutan tetamu dan bagasi adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat Pengangkutan dan Peraturan Tambang.

Undang-undang memerintah dan Tempat

Laman Web ini dan Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian dibina dan dikawal oleh AirAsia di Malaysia, dan dengan ini anda bersetuju bahawa Dasar ini dan Terma Penggunaan Spesifik, jika berkenaan, akan ditentukan oleh undang-undang Malaysia mengikut situasi dan anda juga bersetuju untuk menghormati bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.

Pelbagai

Jika mana-mana peruntukan dalam Polisi ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan diputuskan dan peruntukan-peruntukan lain akan dikuatkuasakan. Anda tidak boleh menentu atau memindah mana-mana hak atau obligasi anda di bawah Polisi, Terma Penggunaan Spesifik atau Polisi Keperibadian ini. Tajuk adalah untuk rujukan sahaja dan tidak mengehadkan skop atau huraian seksyen tersebut. Kegagalan AirAsia untuk mengambil tindakan terhadap anda atas memungkiri perjanjian ini tidak mengetepikan hak AirAsia untuk mengambil tindakan atas kemungkiran berikutnya atau serupa.

AirAsia tidak menjamin akan mengambil tindakan terhadap semua kemungkiran peruntukan Polisi ini. Polisi ini dan Terma Penggunaan Specifik berkenaan ini membentuk persefahaman dan perjanjian keseluruhan antara anda dan AirAsia berhubung perkara subjeknya.

AirAsia boleh menamatkan akses anda untuk menggunakan Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian, atau mana-mana Khidmat pada bila-bila masa untuk apa jua sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis. Dasar ini dan Terma Penggunaan Spesifik, jika berkenaan, akan terus mengawal semua penggunaan Laman Web ini dan Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian serta Khidmat tertentu walaupun terdapat sebarang penamatan, penangguhan, atau pembatalan.

Lesen

Anda membenarkan AirAsia dan wakilnya lesen yang berterusan, muktamad, global, tidak eksklusif, boleh dibuat sub-lesen, dan royalti bebas untuk menggunakan semua atau mana-mana bahagian idea, ungkapan idea, reka cipta, atau bahan-bahan lain yang anda mengemukakan, termasuk tanpa had kepada, maklum balas, komen, dokumen, cadangan dan / atau anjuran (secara keseluruhannya, 'sumbangan') untuk Blog tanpa apa-apa sekatan, notis dan pampasan untuk anda atau mana-mana pihak ketiga.

Lesen tersebut akan meliputi, tanpa terhad, hak muktamad untuk merekod semula, mengubahsuai sebarang trek suara atau imej-imej visual yang dibekalkan anda, membuat semula, menyediakan kerja terbitan, bergabung dengan kerja lain, mengubah, menerjemah, mengedar, muat turun, dihubungkan kepada atau daripada, menghantar, mengiklan, memasar, membuat, telah membuat, mempamer, menjalankan, dan / atau melesenkan sumbangan atau sebarang bahagian atau bahagian-bahagian dari itu, dan semua hak di dalamnya, atas nama AirAsia, atau wakilnya dalam keabadian seluruh dunia dalam apa-apa dan semua media sekarang atau bakal dikenali.

Anda bersetuju bahawa sumbangan yang anda kemukakan adalah:

 • asli dan tepat dan
 • penyerahannya oleh anda dan penggunaan mereka adalah dibenarkan oleh Terma Penggunaan Spesifik ini dan tidak melanggar apa-apa hak pihak ketiga atau mana-mana tempat, negeri, negara atau undang-undang asing, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa hak publisiti, hak keperibadian, hak dan tanggungjawab terhadap fitnah, atau hak proprietari yang lain.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa hubungan anda dengan AirAsia bukanlah yang sulit, amanah, atau hubungan istimewa lain. Kami memelihara hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menggunakan nama, kesamaan, biografi dan maklumat anda lain yang berhubung dengan sumbangan yang anda kemuka. Dalam keadaan di mana Polisi Keperibadian AirAsia tidak konsisten dengan peruntukan-peruntukan perenggan ini; Terma Penggunaan Spesifik ini akan menggantikan Polisi Keperibadian.

Dengan menghantar sumbangan, anda mengakui dan bersetuju bahawa AirAsia dan wakilnya boleh mencipta, atau memperolehi melalui penghujahan untuk Blog atau idea, ungkapan idea, reka cipta, atau bahan-bahan lain, termasuk tanpa terhad, maklum balas, komen, dokumen, cadangan, dan / atau cadangan yang mungkin sama atau seiras dengan sumbangan yang anda kemukakan melalui Blog atau saluran-saluran dan cara lain. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan yang anda boleh, telah mendapat, mungkin mendapat, dan / atau mungkin mendapat pada masa depan, ekoran atau berkaitan kepada hakikat atau hujah idea tersebut, ungkapan idea, reka cipta, atau bahan-bahan lain, termasuk tanpa terhad, maklum balas, komen, dokumen, cadangan, dan / atau cadangan diterima, dikaji semula dan / atau diguna oleh AirAsia dan wakilnya yang mungkin menyerupai sumbangan anda.

Pelepasan Umum

Anda dengan ini melepas dan bersetuju untuk tidak berniat kepada AirAsia, subsidiari-subsidiari, entiti-entiti gabungan, kakitangan, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, wakil-wakil, ejen-ejen, usaha peniaga sama, pemilik lesen dan petugas dan setiap penama mereka masing-masing ("Entiti-entiti AirAsia") dan pengguna Blog ini atas sebarang tuntutan, ganti rugi, kos-kos, kerugian dan perbelanjaan, termasuk yuran wakil-wakil yang munasabah, yang wujud ekoran :

 • kandungan, termasuk Sumbangan yang anda mengemukakan, mengepos, menghantar atau menyedia melalui Blog
 • penggunaan anda  terhadap Blog ini dan kandungan di dalamnya termasuk sebarang sumbangan yang dibuat oleh mana-mana pihak; atau
 • pencabulan anda terhadap Terma Penggunaan Spesifik dan Polisi tersebut.

Penafian kandungan pihak ketiga

Kebanyakan kandungan yang dipos di dalam Blog adalah disediakan oleh pihak ketiga seperti anda. Kandungan pihak ketiga sedemikian adalah tanggungjawab tunggal orang yang menghasilkan kandungan tersebut. AirAsia tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab atas kandungan pihak ketiga tersebut.

Anda dengan nyata memahami dan bersetuju bahawa anda menanggung semua risiko selaku dengan pengggunaan atau pergantungan kepada kandungan tersebut, dan anda bertanggungjawab atas keseluruhan aktiviti anda di Blog dan keselamatan sistem komputer anda.

Amalan-amalan Umum Berkenaan Penggunaan & Penyimpanan

Anda mengakui bahawa AirAsia boleh menubuhkan amalan umum dan had-had mengenai penggunaan Blog, termasuk tanpa terhad kepada bilangan hari maksimum di mana kandungan dimuat dan dibendung di Blog, ruang cakera maksimum yang akan diperuntukkan dalam pelayan-pelayan AirAsia bagi pihak anda, dan bilangan kali maksimum (dan tempoh maksimum ) anda boleh akses Blog dalam tempoh masa tertentu.

Anda bersetuju bahawa AirAsia tidak bertanggungjawab atau berliabiliti atas pemotongan atau kegagalan menyimpan apa-apa mesej dan komunikasi lain atau kandungan lain yang diselenggara atau dihantar oleh Blog. Anda mengakui bahawa AirAsia memelihara hak untuk log keluar akaun-akaun yang tidak aktif.

Akses Dan Gangguan

Blog mengandungi pengecualian robot tandukan. Kebanyakan maklumat Blog adalah dikemaskini secara langsung dan adalah proprietari atau berlesen kepada AirAsia oleh pengguna-pengguna kami atau pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan apa-apa robot, spider, scraper atau cara berautomasi lain untuk memasuki Blog untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis dari kami.

Tambahan pula anda bersetuju bahawa tidak akan, dengan atau melalui penggunaan anda dalam Blog untuk:

 • Mengambil sebarang tindakan yang berkenaan atau boleh mengenakan (atas budi bicara kami) muatan yang tidak seimbang atas infrastruktur kami yang tidak munasabah
 • Mengganggu atau cuba mengganggu Blog atau aktiviti yang dijalankan dalam Blog.
 • Mengelakkan pengecualian robot tandukan atau langkah-langkah lain yang digunakkan oleh kami untuk mencegah atau menyekat akses Blog
 • Memindah akaun ahli AirAsia (termasuk maklum balas di blog) dan nama pengguna kepada pihak lain tanpa persetujuan kami
 • Mengguna atau mengutip maklumat pengguna, termasuk alamat emel, tanpa persetujuan mereka
 • Menempa tandukan atau memanipulasi pengenalan demi menyamar keaslian apa-apa kandungan yang dihantar melalui Blog
 • Menyediakan bantuan bahan atau sumber (atau menyembunyi atau menyamar sifat, lokasi, punca, atau pemilikan bantuan bahan atau sumber) kepada mana-mana organisasi

Penguatkuasaan & Penyalahgunaan Laman

AirAsia juga boleh mengeluarkan maklumat mengenai penggunaan anda dalam Blog (termasuk kandungan yang diposkan, maklumat pendaftaran dan rangkaian rekod) apabila AirAsia percaya pengeluaran tersebut adalah sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasa atau mematuhi Terma Penggunaan ini, untuk melindungi hak-hak atau milikan AirAsia, atau untuk melindungi pengguna AirAsia daripada penggunaan palsu, kesat atau menyalahi undang-undang Blog, atau jika AirAsia percaya atas budi bicara sendiri bahawa suatu kecemasan yang melibatkan kematian segera atau kecederaan fizikal serius kepada mana-mana individu dikehendaki penzahiran komunikasi atau penzahiran menjustifikasikan rekod-rekod.

Sila laporkan masalah-masalah berkenaan kandungan atau kandungan kesat dalam Blog, dan sebarang pencabulan Terma Penggunaan Spesifik ini kepada moderator.

Pembatalan

Anda memahami dan bersetuju bahawa pembatalan pendaftaran adalah hak dan remedi tunggal anda berkenaan sebarang pertikaian dengan AirAsia ekoran atau berkaitan dengan Blog. Anda boleh membatalkan pendaftaran ahli AirAsia anda dengan menghubungi AirAsia di sini.

Pengguna Blog berdaftar tidak boleh membenarkan bekas pengguna yang pendaftarannya atau keupayaannya untuk menggunakan Blog telah ditamatkan, digantung, atau dibatalkan untuk menggunakan Blog.

Jika pendaftaran anda dan / atau keupayaan menggunakan Blog telah ditamatkan atau digantung, anda tidak boleh mendaftar untuk menyertai Blog lagi tanpa kebenaran bertulis dari kami.