Terma penggunaan

Polisi Penggunaan Diterima / Penafian Laman Web

Halaman ini menetapkan terma dan syarat (“Terma Penggunaan”) untuk menggunakan laman web www.airasia.com dan aplikasi mudah alih airasia.com (secara kolektifnya dikenali sebagai “Laman Web”). Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh AirAsia Com Travel Sdn Bhd dan/atau subsidiarinya.
Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Anda mestilah segera berhenti dan menahan diri daripada menggunakan laman web ini sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma penggunaan ini.

Pengenalan

AirAsia Com Travel Sdn Bhd dan subsidiarinya (“AirAsia”, “kami”, “kita”, “kami punya”) adalah entiti Malaysia, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Kumpulan AirAsia Bhd (“AAGB”). AirAsia Com Travel Sdn Bhd adalah subsidiari milik penuh AirAsia Digital Sdn Bhd (“AAD”). AAGB, AAD dan anggota gabungannya secara kolektifnya akan dikenali sebagai Syarikat Kumpulan AirAsia. Bagi mengelakkan keraguan, anggota gabungan hendaklah bermaksud entiti, pada masa sekarang dan masa depan, yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih pengantara, mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan AirAsia. Istilah “kawalan” (termasuk terma “dikawal oleh” dan “di bawah kawalan bersama dengan”) bermaksud pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan pengurusan dan dasar AirAsia, sama ada melalui pemilikan sekuriti undi, melalui kontrak atau sebaliknya

Laman Web ini diuruskan dan dikendalikan di luar Malaysia dengan pelayan yang terletak di Malaysia. Walaupun laman web ini boleh diakses dari mana-mana sahaja di dunia, ketersediaan fungsi, produk, dan perkhidmatan yang dibincangkan, dinyatakan, dibekalkan, dan disediakan melalui atau di laman web ini mungkin berbeza-beza mengikut negara atau rantau. Sekiranya anda memilih untuk melayari laman web ini dari negara atau rantau di luar Malaysia, anda berbuat demikian atas kehendak anda sendiri dan akan menggunakan Laman Web kami hanya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan anda.

Melalui Laman Web, kami menyediakan pelbagai produk untuk dijual dan perkhidmatan yang berkaitan dengan perjalanan, gaya hidup, barang keperluan harian, penjagaan kesihatan serta perkhidmatan kewangan (secara kolektifnya dikenal sebagai “Produk dan Perkhidmatan”). Sekiranya anda ingin membeli Produk dan Perkhidmatan ini, anda mungkin akan diarahkan ke Laman Luar yang lain (ditakrifkan di bawah) yang mungkin mengandungi terma penggunaannya sendiri. Sekiranya anda ingin meneruskan dengan pembelian Produk dan Perkhidmatan, anda juga bersetuju untuk terikat dengan terma penggunaan khusus yang terpakai bagi Produk dan Perkhidmatan tertentu.

Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma Penggunaan ini dan terma penggunaan khusus, yang kedua itu hendaklah diguna pakai. Kami berhak untuk meminda, mengubah suai, menambah, memadam dan membuat pembetulan pada Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa dan akan menasihati anda untuk menyemak semula Terma Penggunaan ini dan mana-mana terma penggunaan khusus secara berkala bagi memastikan anda tahu mengenai perubahan tersebut. Walau apa pun, kami akan memaklumkan pengguna mengenai sebarang pengubahsuaian dengan mengemas kini terma-terma di laman web kami di www.airasia.com (“Laman web”) dan dengan memasukkan label “BARU DIKEMAS KINI” selama 30 hari. Selepas tempoh 30 hari, versi Terma Penggunaan yang terkini akan mengatasi semua versi Terma Penggunaan sebelumnya, secara automatik, tanpa sebarang tindakan selanjutnya oleh kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan terikat dengan Terma Penggunaan yang terkini yang terdapat di Laman Web.

Hak Harta Intelek

Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua hak cipta, hak pangkalan data, tanda dagangan dan semua hak harta intelek atau hak milik yang lain yang berkaitan dengan Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan, dalam bentuk apa pun, dan susun atur, akan kekal dimiliki oleh kami atau pemiliknya masing-masing.

Kandungan Laman Web kami adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja, yang bukan bersifat komersial. Grafik dan gambar di Laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan semula atau digunakan dengan cara apa pun tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Pengubahsuaian mana-mana bahan atau penggunaan bahan untuk apa-apa tujuan lain akan menjadi pelanggaran hak cipta dan hak harta intelek kami yang lain serta hak cipta dan hak harta intelek pemilik masing-masing.

Laman Web ini serta Produk dan Perkhidmatan, teknologi dan proses yang terkandung mungkin menjadi subjek hak harta intelek lain yang dimiliki oleh Syarikat Kumpulan AirAsia atau oleh pihak ketiga. Tiada lesen diberikan berkaitan dengan hak harta intelek tersebut selain daripada yang ditetapkan dalam Terma Penggunaan ini. Penggunaan Laman Web ini oleh anda mestilah tidak melanggar hak harta intelek mana-mana pihak dalam apa jua cara.

Kandungan

Walaupun setiap usaha dilakukan untuk mengemas kini maklumat yang terdapat di Laman Web ini, baik AirAsia, Syarikat Kumpulan AirAsia mahupun mana-mana pihak ketiga atau pemilik/penyedia data atau kandungan membuat apa-apa gambaran atau waranti, sama ada tersurat, tersirat dalam undang-undang atau baki, mengenai urutan, ketepatan, kelengkapan atau kebolehpercayaan maklumat, pendapat, mana-mana maklumat harga saham, maklumat penyelidikan, data dan/atau kandungan yang terdapat di Laman Web (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa maklumat yang mungkin diberikan oleh mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan ) (“Maklumat”) dan tidak akan terikat, dalam apa jua cara, dengan mana-mana maklumat yang terkandung dalam Laman Web.

Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk menukar atau menghentikan, tanpa notis, mana-mana aspek atau ciri Laman Web ini. Tiada maklumat yang boleh diertikan sebagai nasihat dan maklumat yang terkandung dalam Laman Web adalah ditawarkan bagi tujuan maklumat sahaja dan tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Anda bergantung pada maklumat yang terdapat di Laman Web ini mengikut budi bicara anda sendiri. Sekiranya anda menemui kesalahan atau peninggalan di laman web ini, anda boleh memaklumkan kami dengan menghubungi kami dengan cara yang dijelaskan di bahagian Hubungi Kami di bawah.

Penggunaan Laman Web

Dengan menggunakan Laman Web ini;

 • Anda menjamin bahawa anda telah mencapai umur majoriti dan mempunyai kemampuan untuk memasuki kontrak yang mengikat secara sah di wilayah tempat anda tinggal dan bahawa anda hanya akan menggunakan Laman Web ini untuk membuat pembelian yang sah;
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui Laman Web memenuhi keperluan khusus anda;
 • Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua perkara yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini oleh anda;
 • Anda tidak akan menggunakan Laman Web ini dalam apa jua cara yang melanggar undang-undang dan peraturan yang diguna pakai;
 • Anda tidak akan mengganggu atau cuba mengganggu operasi atau fungsi Laman Web dan tidak mendapatkan atau cuba mendapatkan akses tanpa izin, dengan cara apa pun, ke sistem kami;
 • Anda bersetuju bahawa kami berhak untuk menghantar e-mel pentadbiran dan promosi kepada anda. Kami juga boleh menghantar maklumat mengenai aktiviti dan pembelian akaun anda, serta kemas kini berkaitan Laman Web, Produk dan Perkhidmatan, produk dan/atau perkhidmatan baharu serta tawaran promosi lain kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima e-mel promosi kami atau untuk berhenti melanggan maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan mengklik pautan berhenti melanggan di bahagian bawah mana-mana surat-menyurat e-mel tersebut; dan
 • Anda mengakui bahawa Produk dan Perkhidmatan yang tersedia di Laman Web mungkin disediakan oleh pihak ketiga dan anda menerima bahawa pihak ketiga ini akan mempunyai terma dan syarat mereka sendiri yang berkaitan dengan pembekalan Produk dan Perkhidmatan, di mana anda selanjutnya akan tertakluk padanya dan anda hendaklah mematuhi terma dan syarat tambahan tersebut.

Sekatan dan Larangan Penggunaan Laman Web ini

Dengan menggunakan Laman Web ini, termasuk penyiaran kandungan dan komen di saluran komuniti dan saluran sembang Laman Web, atau forum komunikasi awam lain yang dihoskan di Laman Web ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik, menyiarkan atau menghantar atau menyediakan apa-apa kandungan (termasuk pautan teks, komunikasi, perisian, gambar, suara, data atau maklumat lain) yang tidak selaras dengan penggunaan yang dibenarkan yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Palsu, tidak tepat, mengelirukan, menyalahi undang-undang, merbahaya, mengancam, mengesat, berbelit-belit, mengganggu, fitnah, fitnah bertulis, invasif bagi satu keperibadian orang lagi, kasar, duniawi, berorientasikan seks / tidak senonoh / jelas, lucah, perkauman atau etnik kesat atau selainnya yang tidak menyenangkan.
 • Melanggar mana-mana undang-undang, hak-hak pihak ketiga, atau melanggar apa-apa paten, tanda perdagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak-hak proprietari lain bagi mana-mana pihak.
 • Cuba menggunakan Laman Web dengan perangkak, robot, perlombongan data, alat pengekstrakan atau mana-mana fungsi lain;
 • Mengandungi perisian virus, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots atau mana-mana kod komputer atau leretan lain yang direka untuk mengganggu, merosakkan atau mengehadkan fungsi-fungsi setiap perisian atau perkakasan.
 • Menyediakan maklumat bukan umum mengenai AirAsia, Syarikat Kumpulan AirAsia atau mana-mana syarikat atau orang lain tanpa kebenaran yang sewajarnya untuk berbuat demikian. Ini termasuklah memberikan nama, alamat dan nombor sambungan pekerja AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia dan mana-mana pengguna Laman Web;
 • Dengan sengaja mengganggu operasi mana-mana Laman Web dan/atau Produk dan Perkhidmatan yang terdapat di dalam Laman Web ini tanpa batasan, pembanjiran mel atau ‘kiriman’, pembanjiran berita, teknik pembanjiran yang lain, percubaan yang sengaja dilakukan untuk membebani sistem dan menyiarkan serangan;
 • Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk pekerja AirAsia dan Kumpulan Syarikat AirAsia atau memalsukan mana-mana pengepala paket TCP-IP, pengepala e-mel atau mana-mana bahagian pengepala mesej. Larangan ini tidak termasuk penggunaan aliases atau remailer tanpa nama. Menyerang atau menghina orang lain.
 • Memaut ke Laman Web ini tanpa mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada AirAsia; dan
 • Penggunaan mana-mana tangkapan skrin automatik atau teknologi pengikis skrin untuk mendapatkan maklumat daripada laman web ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AirAsia adalah merupakan pelanggaran hak harta intelek AirAsia.

Laman Web Pihak Luar dan Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga (“Laman Web Luar”). Laman Web Luar ini disediakan untuk mengarahkan anda ke laman web lain untuk membolehkan pembelian Produk dan Perkhidmatan, atau untuk rujukan dan kemudahan anda sahaja. AirAsia tidak mengendalikan, mengawal atau menyokong mana-mana aspek Laman Luar tersebut atau kandungannya. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Laman Web Luar ini dan oleh itu, dinasihatkan untuk memeriksa terma dan syarat Laman Web Luar tersebut dengan teliti.

Sekuriti

Apabila anda menempah penerbangan atau mengakses maklumat Log Masuk Ahli anda, pelayan bersekuriti akan digunakan. Lapisan Pelayan Selamat (SSL) akan menukar maklumat yang dihantar melalui Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian kepada bentuk kod sulit. Walaupun AirAsia akan berusaha untuk memastikan keselamatan maklumat, AirAsia tidak menjamin kekuatan atau keberkesanan penyulitan (encryption) maklumat tersebut dan AirAsia tidak bertanggungjawab serta tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kejadian yang timbul akibat pengaksesan tanpa izin maklumat yang diberikan itu.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Laman Web ini dan Terma Penggunaan ini, sila hubungi Pegawai Pematuhan kami di[email protected].

Pernyataan Privasi

Privasi anda adalah penting bagi kami. Untuk maklumat lebih terperinci tentang cara kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda, sila rujuk Pernyataan Privasikami. Dengan menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi kami sebagaimana yang boleh dipinda dari semasa ke semasa.

Terma dan Syarat Khusus untuk Produk dan Perkhidmatan

Untuk maklumat lanjut mengenai Produk dan Perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual di Laman Web, anda boleh membaca terma dan syarat khusus yang terpakai bagi produk atau perkhidmatan yang berkaitan di sini.

Liabiliti dan Tanggung Rugi

Kandungan di Laman Web ini disediakan atas dasar “seperti adanya” dan “seperti tersedia”. Oleh itu, anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web ini serta Produk dan Perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual di Laman Web ini disediakan atas risiko anda sepenuhnya. AirAsia, pegawai, pengarah, pekerja, rakan kongsi dan pembekal kami menafikan:

 • semua waranti atau gambaran dalam apa jua bentuk mengenai Laman Web ini, operasinya atau ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, kebergunaan, ketidaklanggaran hak harta intelek, atau kualiti apa-apa maklumat, kandungan atau bahan yang disertakan di sini;
 • Segala waranti atau apa-apa bentuk perwakilan mengenai Laman Web ini dan/atau Khidmat atau Aplikasi Lain untuk Tempahan Dalam Talian, operasinya atau ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, kebergunaan, pematuhan hak harta intelek, atau kualiti mana-mana maklumat, kandungan atau bahan yang terkandung di dalam ini;
 • semua liabiliti terhadap anda atau sesiapa yang lain untuk apa-apa kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berturutan atau punitif (termasuk tanpa batasan, kehilangan pendapatan, kehilangan nama baik, kehilangan reputasi dan kehilangan, atau kerosakan pada, data), yang ditanggung atau dialami berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman Web ini sama ada berdasarkan kontrak, tort atau sebaliknya walaupun kami telah dimaklumkan tentang kemungkinan tersebut; dan
 • semua liabiliti kepada anda atau sesiapa sahaja sekiranya berlaku gangguan atau kerosakan pada sistem komputer anda yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini atau laman web luar. Anda mestilah mengambil langkah berjaga-jaga anda sendiri untuk memastikan bahawa apa sahaja yang anda pilih untuk digunakan dari Laman Web ini adalah bebas daripada virus atau apa-apa yang lain, yang boleh mengganggu atau merosakkan operasi sistem komputer anda
 • Sekiranya terdapat apa-apa permintaan, kerugian, liabiliti, cadangan, atau perbelanjaan pihak ketiga (termasuk yuran guaman) yang dituntut daripada AirAsia, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini dan/atau Produk dan Perkhidmatan oleh anda, anda bersetuju untuk, mempertahankan, menanggung rugi dan membebaskan kami, pengarah kami, pekerja, ejen, rakan kongsi, anggota gabungan dan orang berlesen yang lain pada setiap masa.

Undang-undang yang Mentadbir dan Tempat

Laman Web ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini oleh anda, anda seterusnya bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Lain-lain

Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Terma Penggunaan ini, terma dan syarat khusus atau Pernyataan Privasi.

AirAsia tidak menjamin bahawa ia akan mengambil tindakan terhadap semua pelanggaran peruntukan Terma Penggunaan ini. Kegagalan untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran oleh anda atau orang lain tidak bermaksud penepian hak kami untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau yang serupa. Terma Penggunaan ini menetapkan keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara anda dan AirAsia yang berkaitan dengan perkaranya.

AirAsia boleh menamatkan penggunaan Laman Web ini oleh anda atau mana-mana Produk dan Perkhidmatan pada bila-bila masa atas apa-apa sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis. Terma Penggunaan ini dan terma dan syarat khusus, jika berkenaan, akan terus mentadbir semua penggunaan Laman Web ini serta Produk dan Perkhidmatan yang lain meskipun terdapat sebarang penamatan, penggantungan, atau pembatalan.

Terma Umum

Keseluruhan Perjanjian - Terma dan Syarat, Terma Penggunaan dan Dasar Privasi membentuk rekod tunggal perjanjian antara anda dan Syarikat berkaitan dengan penggunaan Laman Web oleh anda. Anda mahupun Syarikat tidak akan terikat dengan sebarang gambaran, waranti atau janji yang jelas, tidak bertulis atau tersirat atau yang seumpamanya yang tidak direkodkan di sini. Kecuali dinyatakan secara khusus bahawa terma dan syarat Laman Web ini mengatasi dan menggantikan semua komitmen, perjanjian atau gambaran sebelumnya, sama ada secara bertulis atau lisan, antara anda dan Syarikat yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda.

Penepian - Tiada perlanjutan atau pemanjangan masa yang mana sama ada anda atau Syarikat berikan kepada yang lain akan membentuk penepian atau, sama ada secara estopel atau sebaliknya, mengehadkan mana-mana hak pemberi geran yang sedia ada atau yang akan datang dari segi ini, kecuali atau sehingga pemberi geran telah menandatangani dokumen bertulis yang secara jelas mengetepikan atau mengehadkan hak tersebut.

Penyerahan - Syarikat berhak untuk menyerahkan, memberi dan mewakilkan semua atau mana-mana hak dan kewajipannya dari segi mana-mana terma dan syarat, polisi dan notis yang berkaitan kepada mana-mana pihak ketiga.

Kebolehasingan - Tajuk adalah untuk rujukan sahaja dan tidak mengehadkan skop atau takat seksyen tersebut. Semua peruntukan mana-mana terma dan syarat, polisi dan notis yang berkaitan, tanpa mengambil kira cara ia dikumpulkan bersama atau dihubungkan secara gramatik, boleh diasingkan daripada satu sama lain. Sebarang peruntukan mana-mana terma dan syarat, polisi dan notis yang berkaitan, yang atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam mana-mana bidang kuasa, sama ada disebabkan oleh ketidaksahan, keharaman, pelanggaran undang-undang atau atas apa jua alasan, akan, hanya dalam bidang kuasa tersebut dan hanya setakat ia tidak dapat dilaksanakan, diperlakukan sebagai 'pro non scripto' dan peruntukan mana-mana terma dan syarat, polisi dan notis berkaitan yang selebihnya akan tetap berkuatkuasa sepenuhnya.

Last updated on 14th September 2021