ข้อกำหนดและเงื่อนไข

..

[ฉบับเดือนกันยายน 2565]

บทนำ

 1. แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการสำหรับการซื้อเที่ยวบิน ห้องพักโรงแรม และบริการเสริมของโรงแรมภายใต้รายการจองหมายเลขเดียวกัน (ต่อจากนี้เรียกว่า "SNAP") ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") จะมีผลบังคับใช้การจองแพ็กเกจ SNAP ผ่านเว็บไซต์ airasia.com และแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ airasia superapp (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "แพลตฟอร์ม") ที่เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยเรา
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและ AirAsia Com Travel Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า “AirAsia" "เรา" หรือ "ของเรา”)
 3. SNAP จัดจำหน่ายโดยเราในความร่วมมือกับสายการบินและผู้จัดหาโรงแรมต่างๆ ห้องพักโรงและบริการเสริมของโรงแรม (ต่อจากนี้เรียกว่า "แพ็กเกจโรงแรม") ได้รับการนำเสนอ จำหน่าย และจัดหาให้โดยโรงแรม หรือพันธมิตรของผู้จำหน่าย หรือพันธมิตรผู้ให้บริการ (ต่อจากนี้เรียกว่า "พันธมิตรโรงแรม") สำหรับเที่ยวบินจะให้บริการโดยสายการบินภายใต้แบรนด์แอร์เอเชีย (ต่อจากนี้เรียกว่า "เที่ยวบินแอร์เอเชีย") หรือสายการบินอื่นๆ (ต่อจากนี้เรียกว่า "สายการบินอื่นๆ")
 4. การจองแพ็กเกจ SNAP จนเสร็จสมบูรณ์ ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ข้อกำหนดการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุด ซึ่งจะมีผลผูกพันกับท่าน ณ เวลาที่เกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนแพลตฟอร์มจะระบุเดือนและปีเพื่อระบุฉบับของข้อกำหนด
 5. ท่านยอมรับและรับทราบว่าเราเป็นเพียงผู้จำหน่ายสำหรับแพ็กเกจโรงแรมและเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น และเราจึงสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการงดเว้น หรือการละเลยในส่วนการดำเนินงานของเที่ยวบินแอร์เอเชีย สายการบินอื่น และ/หรือพันธมิตรโรงแรม นอกจากนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการบิน ข้อกำหนดค่าโดยสาร และเงื่อนไขของเที่ยวบินแอร์เอเชีย สายการบินอื่นๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรโรงแรมที่ได้รวมไว้นการอ้างอิง ณ ที่นี้

ขั้นตอนการจองและการซื้อ

 1. แพ็กเกจ SNAP ที่เปิดให้บริการจับจองกับบุคคลทั่วไปและการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มนั้นจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้น การจัดการ การดำเนินกระบวนการ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยเราซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย เราเป็นจุดแรกของการสนับสนุนลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองแพ็กเกจ SNAP ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราผ่านทาง ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา
 2. เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยัน ท่านจะได้รับ "กำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน" และ "อีเมลยืนยันการจองโรงแรม" จากเรา ท่านตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลการซื้อบัตรโดยสารที่ระบุในอีเมลและแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีข้อมูลผิดพลาด
 3. ท่านยอมรับและรับทราบว่าเที่ยวบินบางเส้นทางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการขอวีซ่า ซึ่งท่านต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวท่านเอง กรุณาตรวจสอบข้อกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินขาออก เที่ยวบินขาเข้า เที่ยวบินต่อเครื่องสำหรับการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางและเช็คอินเข้าพักโรงแรมได้ ซึ่งเกิดจากข้อกำหนดการขอวีซ่า และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคืนเงินในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางหรือเช็คอินเข้าพักได้เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว
 4. แพ็กเกจโรงแรมที่นำเสนอผ่าน SNAP เป็นไปตามความพร้อมในการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงินของ SNAP

 1. การจองแพ็กเกจโรงแรมภายใต้การจองผ่าน SNAP ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้และไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกการจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่นๆ รวมถึงการ "ไม่แสดงตัว" ด้วยความประสงค์ของท่านเอง แพ็กเกจโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ผ่าน SNAP จะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าพัก ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ และจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระสำหรับแพ็กเกจโรงแรมจะถูกริบไว้ นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับการยกเลิกการจอง SNAP โดยความสมัครใจของท่าน
 2. ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินแอร์เอเชีย ท่านจะได้รับเงินคืนผ่านวงเงินเครดิตสำหรับรายการจองเที่ยวบินแอร์เอเชียและแพ็กเกจโรงแรม ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆ ท่านจะได้รับเงินคืนผ่านวิธีการที่ท่านได้ชำระเงินสำหรับแพ็กเกจโรงแรม ขณะที่การคืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่ได้จองไว้กับสายการบินอื่นๆ จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของสายการบินนั้นๆ
 3. การร้องขอเพื่อจองแพ็กเกจโรงแรมอีกครั้งที่โรงแรมเดิมหรือโรงแรมอื่นในวันเดียวกันหรือวันอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา โปรดทราบว่าท่านอาจได้รับข้อเสนอในการคืนเงินหรือวงเงินบัญชีเครดิตตามดุลยพินิจของเราสำหรับเที่ยวบินต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเป็นวันอื่นโดยเที่ยวบินแอร์เอเชีย หรือสายการบินอื่นๆ
 4. ท่านยอมรับและเข้าใจว่าแอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย (ตามที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้) ที่ส่งผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยแอร์เอเชีย สายการบินอื่นๆ และ/หรือการยกเลิกของแพ็กเกจโรงแรมโดยพันธมิตรโรงแรม ผู้โดยสารตกลง ยอมรับและรับทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย การร้องเรียน หรือการชดเชยในกรณีของการยกเลิกเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยแอร์เอเชีย หรือสายการบินอื่นๆ หรือโดยผู้โดยสาร

การได้รับ airasia points

 1. การจอง SNAP จะทำให้ท่านมีสิทธิ์ได้รับ airasia points ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชีย (มีการติดตามและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสะสมคะแนนที่ดำเนินการโดย BIGLIFE Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า "BL") ภายใต้ชื่อ "airasia Rewards Program") และมีหมายเลขการลงทะเบียนที่เรียกว่า "หมายเลขสมาชิกแอร์เอเชีย" ที่ออกโดยแอร์เอเชีย ณ เวลาที่ทำการจอง
  2. ต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชีแอร์เอเชียในแพลตฟอร์มแล้วดำเนินการจอง SNAP จึงจะมีสิทธิ์ในการรับ airasia points การใช้คะแนน airaisia points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของ BIGLIFE ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของ BL(https://www.airasia.com/rewards/en/gb)กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BL เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว
 2. ท่านจะได้รับ airasia points สำหรับการจอง SNAP เมื่อท่านชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต วงเงินบัญชีเครดิต หรือ airasia Pocket อัตราในการรับคะแนน airasia point จะเท่ากับ 1 airasia point สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM2 โดยไม่เกี่ยวข้องกับรายการสะสมคะแนนสมาชิกของเรา
 3. airasia points จะไม่ถูกมอบให้กับดำเนินการซื้อร่วมกับการใช้รหัสโปรโมชั่นหรือบัตรกำนัล
 4. BL สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจอง SNAP แต่ละรายการและ/หรือตัวตนของผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชียได้ทุกเมื่อ
 5. คะแนน airasia points จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียภายในเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม (หรือช่วงเวลาอื่นตามดุลยพินิจของ BL)
 6. BL สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือทดแทนการมอบคะแนน airasia points ตามช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกแอร์เอเชียทราบล่วงหน้า และ/หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการมอบคะแนน airasia points ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. BL สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ ปฏิเสธ หรือยกเลิกการทำมอบ airasia points ให้กับท่าน และ/หรือไม่มอบ หรือถอน หรือริบสิทธิ์การมอบคะแนน airasia points จากท่าน กรณีที่ BL เชื่อหรือมีเหตุผลที่สงสัยว่าท่าน (เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับสมาชิกแอร์เอเชียคนอื่นๆ) มีส่วนกับการปฏิบัติและ/หรือกิจกรรมฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการจอง SNAP เพื่อรับ airasia points หรือมีส่วนกับกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมฉ้อฉล) ที่คุกคามต่อแพ็กเกจ SNAP หรือ BL
 8. สงวนสิทธิ์ในไม่พิจารณาการร้องขอคะแนน airasia points ย้อนหลัง การร้องขอโดยท่านเพื่อตรวจสอบบัญชีสมาชิกแอร์เอเชีย หรือสิทธิ์ในการรับคะแนน airasia points หลังจากดำเนินการซื้อจนเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้ยืนยันบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียจะไม่ได้รับการพิจารณา
 9. การแลกคะแนนโดย airasia points สำหรับแพ็กเกจ SNAP จะสามารถใช้ได้กับการจอง SNAP ที่เป็นเที่ยวบินแอร์เอเชียเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะไม่สามารถแลกคะแนน airasia points สำหรับการจอง SNAP ที่เป็นเที่ยวบินสายการบินอื่นๆ

อื่นๆ

 1. เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ลิงก์https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/privacy-statement.htmlการจองและซื้อแพ็กเกจ SNAP ถือว่าท่านยอมรับในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 2. หาก SNAP ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการได้อย่างราบรื่นเนื่องจากการกระทำของท่าน รวมไปถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อฉล หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อการบริหาร ความปลอดภัย ความเป็นธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมตามบริการของ SNAP เราสงวนสิทธิ์ในกการยกเลิกและระงับรายการจอง SNAP ของท่านตามดุลยพินิจของเรา
 3. เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราในการยกเลิกและระงับรายการจอง SNAP ของท่านหากเรามีหลักฐานหรือเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าท่าน (เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับสมาชิกแอร์เอเชียคนอื่นๆ) ปฏิบัติ/ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการทุจริตสำหรับการจองและการซื้อแพ็กเกจ SNAP หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอัตรายต่อบริการ SNAP หรือต่อเรา นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการปิดกั้นบัญชีแอร์เอเชียของท่านจากการดำเนินธุรกรรมในอนาคตบนแพลตฟอร์ม
 4. ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการดำเนินธุรกรรมหรือการแลกคะแนน airasia points ทั้งหมดสำหรับบริการ SNAP โดยที่ได้รับอนุญาต รับรู้ หรือยอมรับจากท่านหรือไม่ และท่านไม่สามารถร้องเรียนเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการแอบอ้างการใช้งานบัญชีของท่าน
 5. หากมีการดำเนินธุรกรรมหรือการแลกคะแนน airasia points โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการจอง SNAP ท่านตกลงและยอมรับว่าเราสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้กับท่าน ในกรณีที่แพ็กเกจโรงแรมดังกล่าวมีนโยบายไม่ดำเนินการคืนเงินซึ่งกำหนดโดยพันธมิตรโรงแรม
 6. ข้อมูลของผู้เข้าพักสำหรับการจองแพ็กเกจโรงแรมผ่านบริการ SNAP จะเป็นไปตามข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบิน ผู้โดยสารไม่สามารถจองแพ็กเกจโรงแรมให้กับบุคคลที่สามได้ เมื่อมีการจองเสร็จสิ้นแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้โดยสารได้อีก
 7. เราสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก ยกเลิก หรือระงับรายการจอง SNAP โดยแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าและ/หรือระบุเหตุผล ผู้โดยสารไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือขอค่าชดเชยใดๆ กับเราไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือการได้รับความเสียหายใดๆ หรือเรียกร้องค่าชดใช้กับเราอันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันสืบเนื่องมาจากการบอกเลิก ยกเลิก หรือระงับบริการ
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้จักอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือการรับรองใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาสำหรับแพ็กเกจ SNAP
 9. เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ อัปเดต หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจ SNAP ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ซักถาม และ/หรือตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. แอร์เอเชีย บริษัทสาขา และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียพิเศษ การสูญเสียที่เป็นผลตามมา หรือการสูญเสียรายได้) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสะเพร่า) อันเกี่ยวเนื่องกับแพ็กเกจ SNAP
 11. เราไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดหาบริการสำหรับแพ็กเกจโรงแรม SNAP ไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้แนะนำหรือรับรองโรงแรมต่างๆ หรือแพ็กเกจโรงแรมที่แสดงรายการ นำเสนอ หรือจำหน่ายผ่าน SNAP หรือคุณภาพ ระดับการบริการ หรือการให้คะแนนของโรงแรมต่างๆ เราปฏิเสธความรับผิดชอบในการนำเสนอ รับประกัน หรือรับรองในส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความสามารถในการจำหน่าย สถานะ หรือความพร้อมของแพ็กเกจโรงแรมที่แสดงรายการหรือที่นำเสนอโดยพันธมิตรโรงแรมภายใต้ SNAP
 12. เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าพักในระหว่างที่เข้าพักภายในพื้นที่โรงแรม
 13. ท่านยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ความเสียหายให้กับเราและพนักงาน ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และตัวแทนของเราจากการร้องเรียน สาเหตุของการกระทำ ความต้องการ การเยียวยา การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รวมไปถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและทางบัญชีโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องจากผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลของเราโดยท่าน
 14. นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวแล้ว ท่านรับทราบและยอมรับว่าระหว่างการเช็คอิน ท่านจะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรโรงแรมที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของพันธมิตรโรงแรม
 15. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรโรงแรม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้จักอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือการรับรองใดๆ ในส่วนที่ไม่สอดคล้องดังกล่าว
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
 17. ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศมาเลเซียและอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งประเทศมาเลเซีย

คำนิยาม

เหตุสุดวิสัย จะหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของแอร์เอเชีย เที่ยวบินแอร์เอเชีย สายการบินอื่นๆ และ/หรือพันธมิตรโรงแรม (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "คู่สัญญา") และไม่รวมถึงความผิดหรือความประมาทของคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงปรากฎการณ์ธรรมชาติ การกระทำสงคราม การปฏิวัติ การจราจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง การปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ของรัฐ การกักกัน การกระทำของรัฐในอำนาจอธิปไตย การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน การบอยคอต การขาดแคลนแรงงานและ/หรือวัตถุดิบ การเชื่อมต่อ สายหรืออุปกรณ์การสื่อสารล้มเหลง อัคคภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และการเกิดโรคระบาดและการแพร่ระบาดตามที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือรัฐฐานของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง