Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay D7

Định nghĩa

1.1 Định nghĩa: Trong các Điều khoản & Điều kiện này, các cụm từ dưới đây có nghĩa như sau:

 • "Mã Chỉ định Hãng hàng không" nghĩa là hai ký tự hoặc ba chữ để nhận biết từng hãng hàng không.
 • "Đại lý được Ủy quyền" là đại lý bán vé cho hành khách do Hãng chuyên chở chỉ định làm đại diện cho Hãng khi bán các dịch vụ chuyên chở hành khách bằng đường hàng không đối với các dịch vụ của Hãng cung cấp và, khi được ủy quyền, đối với dịch vụ của các hãng khác.
 • “Hành lý" có nghĩa là tài sản cá nhân mà bạn mang theo liên quan đến chuyến đi của bạn. Trừ khi được quy định khác, hành lý bao gồm cả Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi;
 • "Phiếu gửi Hành lý" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp cho Hành khách để làm giấy biên nhận cho Hành lý Ký gửi và liên quan tới việc chuyên chở Hành lý Ký gửi, và bao gồm Thẻ Nhận dạng Hành lý.
 • "Thẻ Nhận dạng Hành lý" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp chỉ nhằm mục đích nhận dạng Hành lý Ký gửi.
 • "Lệnh đặt vé" nghĩa là lệnh đặt vé do bạn lập ra để mua ghế ngồi trên một chuyến bay được chúng tôi chấp nhận theo các Điều khoản & Điều kiện này.
 • "Mã tham chiếu Đặt vé" nghĩa là mã số tham chiếu do chúng tôi cấp cho bạn để xác định mỗi Lệnh Đặt vé do bạn thực hiện và được chúng tôi xác nhận.
 • “Hành lý Ký gửi" nghĩa là hành lý chúng tôi đã nhận giám sát và chúng tôi đã cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý; trong một vài trường hợp còn được gọi là “hành lý đã đăng ký".
 • “Thời hạn Check-in" nghĩa là giới hạn thời gian do Hãng chuyên chở ấn định mà trước thời hạn đó bạn phải hoàn thành thủ tục check-in và nhận được thẻ lên máy bay.
 • “Các Điều kiện Hợp đồng" nghĩa là các tuyên bố trong Hành trình hoặc được gửi kèm Hành trình, và Các Điều khoản & Điều kiện này và các thông báo có tại văn phòng và các quầy check-in trước khi lên máy bay của chúng tôi được đưa vào bằng cách tham chiếu.
 • “Thời gian Nối chuyến" nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác trong dịch vụ FLY-THRU. AirAsia X có quyền thay đổi thời gian nối chuyến giữa các chuyến bay FLY-THRU mà không cần thông báo trước do các quy định hạn chế tại sân bay mà bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.
 • "Các Công ước" nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản áp dụng sau đây:
  • Công ước về Thống nhất các Quy định về Vận chuyển Hàng không Quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (Công ước Warsaw)
  • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955
  • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và theo Nghị định thư bổ sung Montreal số 1, 2 hoặc 4 (1975)
  • Công ước Bổ sung Guadalajara (1961)
  • Công ước Montreal (1999)
  • bất kỳ nghị định thư, công ước hoặc quy định áp dụng nào hoặc bất kỳ luật nào có hiệu lực
 • “Thiệt hại" bao gồm tử vong, thương tích, sự chậm trễ, tổn thất, tổn thất một phần hoặc các thiệt hại khác với bất kỳ tính chất gì phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do Hãng chuyên chở thực hiện phát sinh theo đó.
 • “Cuống vé Điện tử" nghĩa là cuống vé máy bay điện tử hay giấy tờ có giá trị khác được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • "Vé Điện tử" nghĩa là Hành trình được phát hành do chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, Cuống vé Điện tử, và giấy tờ lên máy bay, nếu áp dụng.
 • "Cuống vé Máy bay" nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu "good for passage” (“dùng để đi”) hay trong trường hợp Vé Điện tử, là Cuống vé Điện tử và phần này ghi địa điểm cụ thể mà bạn được quyền chuyên chở đến và đi.
 • “FLY-THRU" là chuyến bay tiếp theo cung cấp dịch vụ bay trên cùng một hành trình hoặc cùng một số Đặt vé, chuyến bay này khởi hành trong khoảng thời gian nối chuyến
 • “Khách" hoặc "Hành khách" nghĩa là bất kỳ người nào, trừ các thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên máy bay khi chúng tôi chấp thuận (còn được gọi là “bạn”, “của bạn”, “chính bạn”).
 • "Hành trình" hoặc "Hành trình Bay" nghĩa là giấy tờ do chúng tôi cấp cho Hành trình trên đó có tên Hành khách, thông tin chuyến bay, mã đặt vé, các Điều kiện Hợp đồng và thông báo.
 • "Trẻ sơ sinh" nghĩa là Hành khách dưới 24 tháng tuổi vào ngày bắt đầu hành trình.
 • “Tuyến đường” nghĩa lầ chuyến bay từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến.
 • "Chỗ ngồi" nghĩa là một chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.
 • "Biểu giá" nghĩa là giá vé và phí của chúng tôi được công bố trên phương tiện điện tử hoặc trên giấy.
 • "Vé" nghĩa là Hành trình và bao gồm Vé Điện tử và Cuống vé Điện tử do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi phát hành và bao gồm các Điều kiện Hợp đồng và thông báo có trong đó.
 • "Các Điều khoản & Điều kiện" nghĩa là Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này.
 • "Hành lý Không ký gửi", nghĩa là bất kỳ hành lý nào ngoài Hành lý Ký gửi bao gồm mọi đồ được bạn mang vào khoang máy bay.
 • "Chúng tôi", "của chúng tôi", "chính chúng tôi""Hãng chuyên chở" có nghĩa là AirAsia X Berhad (734161-K).
 • "Bạn", "Của bạn", "Chính bạn" nghĩa là bất kỳ người nào có Lệnh đặt vé sẽ được chuyên chở hoặc được chuyên chở trên máy bay, trừ các thành viên của phi hành đoàn. (còn được goi là “hành khách” hoặc “khách”)
 • "Trang web" nghĩa là địa chỉ www.airasia.com do chúng tôi cung cấp để Hành khách thực hiện việc đặt vé trực tuyến và truy cập thông tin về chúng tôi.

1.2 Chú thích: Tiêu đề hay chú thích của mỗi Điều của các Điều khoản & Điều kiện này chỉ để tạo sự thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.

Khả năng áp dụng

2.1 Nội dung chung: Các Điều khoản & Điều kiện này áp dụng cho việc chuyên chở trên không hay bằng các phương tiện chuyên chở khác bao gồm chuyên chở thủy bộ Hành khách và Hành lý do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi thực hiện và áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi liên quan đến việc chuyên chở đó.

2.2 Các Điều khoản & Điều kiện được Áp dụng: Trừ khi được quy định trong các Điều khoản & Điều kiện này, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định nào khác chúng tôi có thể làm việc với các đối tượng cụ thể, các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của các Điều khoản & Điều kiện này là tiếng Anh và mặc dù các Điều khoản & Điều kiện này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng khi giải thích các Điều khoản & Điều kiện này, trừ khi phải tuân thủ bất kỳ luật địa phương hiện hành nào liên quan tới ngôn ngữ giải thích.

Vé / Hành trình

3.1 Bằng chứng Hiển nhiên của Hợp đồng: Hành trình là bằng chứng hiển nhiên của hợp đồng chuyên chở giữa hành khách và chúng tôi. Hành trình, các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi (bao gồm Biểu giá áp dụng) cùng hợp thành các điều khoản và điều kiện của hợp đồng chuyên chở giữa bạn và chúng tôi.

3.2 Khả năng chuyển nhượngKhả năng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyên chở chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định của các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi.

3.3 Hiệu lực: Hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay quy định trong đó.

3.4 Giấy tờ chừng minh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Hành trình có tên trên Hành trình hay trong Vé Điện tử. Bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh phù hợp khi check-in.

4.1 Nội dung chung: Giá vé chỉ áp dụng cho chặng chuyên chở từ sân bay ở nơi xuất phát đến sân bay ở nơi đến. Giá vé không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay và thành phố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Chúng tôi chuyên cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU, các điều khoản tương ứng điều chỉnh chuyến bay FLY-THRU trong các Điều khoản & Điều kiện này sẽ áp dụng. Nếu bạn đặt vé FLY-THRU có sự tham gia của nhiều hơn một hãng hàng không, bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện Vận chuyển của mỗi hãng hàng không tương ứng

4.2 Trẻ sơ sinh: Các loại phí đối với trẻ sơ sinh từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi (vào ngày thực hiện hành trình trong chuyến bay đi đầu tiên) được quy định trong Biểu phí. Trẻ sơ sinh có thể đi máy bay với điều kiện bé có thể ngồi trong lòng người lớn. Chỉ cho phép một (1) trẻ sơ sinh đối với một (1) người lớn. Không cho phép mang xe đẩy trẻ em lên máy bay. Số lượng trẻ em được phép chuyên chở trên mỗi chuyến bay bị hạn chế do các quy định về an toàn và vì thế, có khả năng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu mang theo trẻ sơ sinh của bạn.

4.3 Thuế chính phủ, Lệ phí và và Phụ phí Bảo hiểm: Bất kỳ khoản thuế chính phủ, lệ phí, phụ phí bảo hiểm nào về vận chuyển hàng không do Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà điều hành sân bay áp đặt đối với việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hay tiện ích nào của chúng tôi sẽ được tính thêm vào tiền vé, phí và lệ phí hành chính và do bạn chi trả trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Đối với các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, mọi loại thuế, lệ phí hoặc phụ phí như vậy sẽ được đưa vào giá đã báo. Các loại thuế chính phủ, lệ phí hoặc phụ phí bảo hiểm về vận chuyển hàng không được đặt ra như vậy có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thể được đặt ra ngay cả sau ngày xác nhận lệnh đặt vé của bạn. Bạn sẽ vẫn phải chịu các loại thuế chính phủ, lệ phí hoặc phụ phí bảo hiểm như vậy khi chúng đến hạn trước khi khởi hành. Trên các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, cần có chấp thuận của hành khách trước khi bổ sung bất kỳ loại thuế chính phủ, lệ phí hoặc phụ phí nào đến hạn sau ngày xác nhận đặt vé của bạn.

Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết số tiền thuế, lệ phí và Phụ phí Bảo hiểm.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại thuế sân bay. Thuế này chỉ được hoàn lại nếu có yêu cầu bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi và khoản tiền hoàn lại sẽ chịu phí xử lý hoàn tiền, nếu có.

4.4 Tiền tệ: Tiền vé và lệ phí phải trả bằng loại tiền tệ quy định trong giá vé đã được công bố của chúng tôi trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

4.5 Tính chính xác:: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình bay, tuyến đường bay được công bố, các sản phẩm và dịch vụ đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và có thể thay đổi bất cứ lúc nào và tùy từng giai đoạn mà không cần thông báo trước. Điều này không ảnh hưởng tới các giao dịch đã hoàn tất.

4.6 Giá vé Áp dụng: Giá vé áp dụng là giá vé do chúng tôi công bố hoặc nhân danh chúng tôi công bố, cho dù bằng phương tiện điện tử hay bằng các phương tiện khác. Giá vé có thể không bao gồm lệ phí hành chính, phí dịch vụ và các chi phí khác trừ khi có chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Đặt Chỗ ngồi

5.1 Xác nhận Đặt vé: Lệnh đặt vé được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán toàn bộ tiền vé và sau khi chúng tôi cấp cho bạn số đặt vé và/hoặc hành trình bay. Sau khi xác nhận, không thể hủy lệnh đặt vé và không thể hoàn lại tiền đã thanh toán ngoại trừ:

 • trong trường hợp các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, có thể hủy lệnh đặt vé và được hoàn lại toàn bộ tiền trong vòng 24 tiếng sau khi lập với điều kiện rằng chúng được lập ít nhất bảy ngày trước khi khởi hành.
 • nếu Hành khách khởi hành từ / đi đến / sử dụng dịch vụ FLY-THRU qua Hàn Quốc muốn được hoàn tiền Vé thì cần lập yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản thông qua tổng đài, trang web hoặc email và số tiền hoàn lại nêu trên mà Hành khách được hưởng sẽ phụ thuộc vào các tiêu chí sau đây:
  1. hoàn lại 100% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 91 ngày trước ngày khởi hành; hoặc
  2. hoàn lại 90% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 61 đến 90 ngày trước ngày khởi hành; hoặc
  3. hoàn lại 80% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng 31 đến 60 ngày trước ngày khởi hành; hoặc
  4. hoàn lại 70% số tiền đã thanh toán nếu đưa ra yêu cầu trong vòng từ ba (3) tiếng đến 30 ngày trước ngày khởi hành.

5.2 Đặt vé theo nhóm: Đặt vé theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thay đổi theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5.3 Thay đổi Chuyến bay: Khi mã đặt vé đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay tuân theo các điều khoản sau: Trong vòng bốn mươi tám (48) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Phí thay đổi chuyến bay trên bốn mưới tám (48) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong trong Biểu phí, tuân theo các điều kiện sau:

 • nếu có mức tiền vé thấp hơn, hành khách không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • nếu chuyến bay mới được đặt trước có hạng vé cao hơn hạng vé của chuyến bay đã bị huỷ, hành khách phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi huỷ hay thay đổi chuyến bay;
 • việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho bạn một Hành trình và/hoặc mã đặt vé mới; và
 • không được phép thay đổi (các) tuyến đường.

5.4 Giá vé Khuyến mãi: Điều 5.3 về các quy tắc Thay đổi Chuyến bay và Điều 5.5 về Thay đổi Tên không áp dụng cho một số giá vé khuyến mãi nhất định.

5.5 Thay đổi Tên: Khi mã đặt vé đã được cấp, bạn không được thay tên hành khách trong lệnh đặt vé đã được xác nhận bằng tên hành khách khác.

5.6 Thanh toán: FPhải thanh toán đầy đủ tiền vé khi thực hiện đặt vé. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, chúng tôi có quyền hủy lệnh đặt vé trước khi check-in và/hoặc không cho phép bạn lên máy bay.

5.7 Dữ liệu Cá nhân: Theo đây bạn hiểu và đồng ý rằng rằng dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích thực hiện đặt vé chuyến bay và gửi xác nhận lệnh đặt vé đó cho bạn, cung cấp và phát triển các dịch vụ và cơ sở vật chất phụ trợ, hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh, kế toán, lập hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra tín dụng hoặc các thẻ thanh toán khác, các mục đích an ninh, hành chính và pháp lý, phát hành thẻ tín dụng, thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống, phân tích thống kê và trợ giúp chúng tôi trong các giao dịch sau này với bạn.

Vì mục đích này, khi ký kết hợp đồng chuyên chở với chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và truyền tải dữ liệu này tới các văn phòng của chúng tôi, đại lý được ủy quyền và đối tác kinh doanh bên thứ ba, các cơ quan chính phủ, các hãng chuyên chở khác hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên

5.8 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo cung cấp bất kỳ chỗ ngồi chính xác nào trên máy bay và bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào được chỉ định hoặc còn trống trên máy bay. Bạn sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Chúng tôi có quyền chỉ định lại chỗ ngồi, ngay cả ở Khu vực Yên tĩnh, bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe hoặc an ninh. Hành khách không được phép chuyển sang chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.8.1 Lựa chọn Chỗ ngồi (ASR): Phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi còn trống, bạn có thể thanh toán phí để lựa chọn chỗ ngồi (advance seat request, ASR) trước giờ khởi hành theo lịch trình. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết mức phí đối với ASR. Khi bạn đã mua ASR ngay cả trong Khu vực Yên tĩnh, chúng tôi có quyền chỉ định hoặc chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bạn đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo chỉ định lại chỗ ngồi cụ thể nào cho bạn, cho dù đó là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa sổ, ở hàng ghế gần lối ra hay các loại chỗ ngồi khác bao gồm chỉ định lại chỗ ngồi từ Khu vực Yên tĩnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp chỗ ngồi cho bạn tương ứng với mức lệ phí bạn đã thanh toán. Hành khách không được phép chuyển sang chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.8.2 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã mua ASR thành công và lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, bị hủy, chậm trễ hoặc hợp nhất do những tình huống chúng tôi suy xét một cách hợp lý là vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do thương mại hay an toàn, chúng tôi, theo sự lựa chọn của mình, sẽ:

 • chuyên chở bạn với dịch vụ ASR giống như vậy trong chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở bạn với dịch vụ ASR có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở bạn với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo, do đó chúng tôi hoàn trả phí dịch vụ ASR cho bạn.

Các lựa chọn được đưa ra trong Điều 5.8.2 này là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn.

5.9.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên chuyến bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi bạn đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đặt hoặc thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay nào trong vòng 48 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay đến/và từ Honolulu (Hoa Kỳ) , Kansai (Nhật Bản), New Zealand, Gold Coast (Australia) và Mauritius, hoặc trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay cho mọi điểm đến khác. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc bạn đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và bạn phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà bạn đã đặt trước là chính xác tại thời điểm bạn đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

5.9.2 Suất ăn: Các lựa chọn suất ăn có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thức ăn có thể bao gồm các loại hạt quả hạch, các sản phẩm sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đặt hoặc thay đổi lựa chọn suất ăn trên chuyến bay nào trong vòng 48 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay đến/và từ Honolulu (Hoa Kỳ), Kansai (Nhật Bản), New Zealand, Gold Coast (Australia) và Mauritius, hoặc trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay cho mọi điểm đến khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi/thay đổi mức giá các suất ăn đặt trước, thay thế thành phần trong suất ăn đặt trước bằng thành phần có giá trị tương đương tùy thuộc vào khả năng sẵn có và/hoặc tính chất phù hợp với máy bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên máy bay là bằng chứng rằng bạn đã mua suất ăn đặt trước và phải được xuất trình cho các tiếp viên trên máy bay để đổi suất ăn đặt trước đó. Tất cả các mức giá và/hoặc tiết kiệm được tính từ các suất ăn đặt trước của bạn đều chính xác tại thời điểm đặt suất ăn.

5.10 Bảo hiểm Du lịch: Vì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn có giới hạn, nên chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua bảo hiểm du lịch để chi trả cho:

 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay;
 • hành lý và/hoặc các tài sản cá nhân bị mất, chậm chuyển hoặc thiệt hại;
 • chi phí y tế phát sinh bao gồm các lệ phí do nhân viên y tế quy định trong trường hợp cấp cứu tại cảng đi và cảng đến.

Check-in và các Yêu cầu Chuyên chở Khác

6.1.1 Check-In, Thời hạn và Điều kiện: Các quầy check-in của chúng tôi mở cửa ba (3) tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Các quầy này đóng cửa sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình*. Thời hạn check-in có thể thay đổi ở các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân theo các thời hạn này, chi tiết thời hạn được cung cấp vào thời điểm bạn đặt vé. Trong bất kỳ trường hợp nào, không làm giảm tính tổng quát của các Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh quyền từ chối vận chuyển, chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép bạn check-in mà không phải chịu nghĩa vụ pháp lý nào với bạn và không phải hoàn trả bất kỳ phần tiền vé nào:

 • nếu bạn tìm cách làm thủ tục check-in trong vòng sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình;
 • nếu bạn không có giấy tờ tùy thân hoặc không chứng minh được bản thân trước nhân viên của chúng tôi;
 • nếu bạn không thể cung cấp các giấy tờ hợp lệ (giấy tờ thông hành bị hư hỏng sẽ không được chấp nhận là giấy tờ hợp lệ), giấy phép, thị thực, điều kiện nhập cảnh và các giấy tờ tương tự cần thiết để đi đến một địa điểm hay quốc gia nào đó;
 • nếu bạn chưa thanh toán đầy đủ tiền vé hoặc lệ phí hay chi phí khác mà bạn phải thanh toán cho chúng tôi;
 • nếu bạn có hành vi bạo lực với nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo động tại quầy giao dịch hoặc quấy rối nhân viên của chúng tôi cho dù bằng hành động hay lời nói;
 • nếu Chính phủ hoặc các cơ quan chức trách khác cấm bạn tiến hành check-in hoặc lên máy bay;
 • nếu theo phán đoán của chúng tôi, bạn không phù hợp để đi máy bay do đang say rượu; và/hoặc
 • nếu theo phán đoán của chúng tôi, bạn không phù hợp về mặt y tế để thực hiện chuyến bay mà không cần trợ giúp y tế đặc biệt trong quá trình bay hoặc bệnh lý y tế có khả năng lây nhiễm cao của bạn gây ra hoặc có thể gây ra đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của các hành khách khác.
* Nếu bạn khởi hành từ Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2), chúng tôi khuyến nghị bạn hoàn thành thủ tục check-in ít nhất chín mươi (90) phút thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch trình, nếu không bạn có thể sẽ không kịp đến cổng lên máy bay và nhỡ chuyến bay.

6.1.2 Check-in Tự động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ check-in tự động. Dịch vụ này tuân theo các yêu cầu cụ thể và các hạn chế về thay đổi thông tin sau khi đã check-in mà hành khách có thể xem trên Trang web của chúng tôi trong phần Check-in Tự động.

6.1.2.1 Phí check-in tại quầy: Chúng tôi tính Phí check-in tại quầy và hành khách sẽ trả khoản phí này tại quầy sân bay trong trường hợp hành khách thực hiện check-in tùy chọn tại quầy check-in sân bay với tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế tại một số sân bay. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí.

6.1.3 Hết chỗ ngồi: Trừ các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, có trường hợp không còn chỗ ngồi cho bạn trên chuyến bay bạn chọn ngay cả khi lệnh đặt vé của bạn đã được xác nhận. Điều này là do thực tiễn phổ biến trong ngành hàng không về đặt vé quả tải. Nếu bạn bị từ chối lên máy bay trên một chuyến bay quốc tế theo lịch trình đặt vé quá tải mà bạn đã đặt vé hợp lệ và được xác nhận, và bạn đã có mặt để check-in trước thời hạn check-in, thì theo lựa chọn của mình, chúng tôi sẽ:

 • chuyển bạn sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của bạn; hoặc
 • nếu bạn chọn bay vào một thời điểm khác, giữ lại giá trị tiền vé của bạn trong một tài khoản tín dụng để bạn sử dụng trong tương lai với điều kiện rằng bạn phải đặt vé lại trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ.

Hành khách bị từ chối lên máy bay không tự nguyện có thể yêu cầu bồi thường theo bất kỳ Công ước nào có thể được áp dụng hoặc nếu không có luật hiện hành, chúng tôi sẽ có phương án bố trí thay thế.

6.1.4 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Trừ khi các Công ước hiện hành được áp dụng, các lựa chọn được đưa ra trong Điều 6.1.3 (a) đến (b) là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn.

6.2 Lên máy bay: Bạn phải có mặt tại cổng lên máy bay ít nhất chín mươi (90) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Cửa lên máy bay đóng vào lúc hai mươi (20) phút trước giờ bay. Nếu đến cổng lên máy bay muộn hơn, bạn sẽ không được chấp nhận cho bay.

6.3 Không đến sân bay: Bạn phải có mặt tại nơi check-in đúng giờ và đến cổng lên máy bay không muộn hơn giờ chúng tôi thông báo tại thời điểm check-in. Không check-in đúng giờ và không lên máy bay trước giờ khởi hành, tiền vé bạn đã thanh toán sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.

6.4 Tuân thủ: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu của quốc gia mà bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, các thông báo và chỉ dẫn mà chúng tôi đưa ra có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, mệnh lệnh, thông báo, yêu cầu hoặc hướng dẫn như vậy, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả đối với bạn do việc bạn không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, mệnh lệnh, thông báo, yêu cầu hoặc hướng dẫn đó.

6.5 Giấy tờ Thông hành: Bạn chịu trách nhiệm xin và phải nắm giữ và chuẩn bị sẵn sàng để xuất trình khi có yêu cầu từ nhà chức trách có liên quan tất cả các giấy tờ về xuất nhập cảnh, y tế và các giấy tờ khác do luật pháp, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu của quốc gia mà bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh yêu cầu. Giấy tờ thông hành của bạn sẽ được kiểm tra trên các cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm các cơ sở dữ liệu của INTERPOL, cho các mục đích an ninh, phòng ngừa tội phạm và thực thi pháp luật. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các trang trong giấy tờ thông hành của bạn đầy đủ để đáp ứng yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ các luật, quy tắc, mệnh lệnh, đòi hỏi hoặc yêu cầu được áp dụng.

6.6 Yêu cầu về Giấy tờ: Tất cả các Hành khách đi trên những tuyến đường quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ có giá trị trong ít nhất sáu (6) tháng và các thị thực hợp lệ còn giá trị. Những Hành khách này phải có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp. Nếu bạn mua dịch vụ FLY-THRU, bạn chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến cuối cùng.

6.7 Từ chối Nhập cảnh: Bạn chấp nhận chi trả tiền vé và/hoặc tiền phạt áp dụng bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở bạn về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do bạn không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho bạn.

6.8 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí Giữ hành lý, Chi phí Y tế v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc bạn không tuân thủ luật, quy định, mệnh lệnh, đòi hỏi hay các yêu cầu khác về du hành ở quốc gia bạn xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh hoặc không xuất trình các giấy tờ cần thiết, hoặc nhận bất kỳ loại chăm sóc y tế nào bao gồm dịch vụ hộ lý trong trường hợp cấp cứu tại cảng đi và cảng đến, khi có yêu cầu bạn sẽ phải hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà bạn chưa sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho bạn mà chúng tôi nắm giữ.

6.9 Kiểm tra An ninh: Bạn phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh hay sức khoẻ do Chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.

6.10 Các đồ mà Nhân viên An ninh Sân bay Dỡ bỏ từ Hành khách: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các đồ mà nhân viên an ninh sân bay đã dỡ bỏ từ người bạn hoặc Hành lý của bạn theo các quy định của chính phủ hoặc quốc tế, cho dù những đồ này sau đó có được nhân viên an ninh sân bay giữ lại hoặc tiêu hủy hoặc chuyển giao cho chúng tôi hay không.

Từ chối và Hạn chế Chuyên chở

7.1 Quyền từ chối chuyên chở: Trừ khi có quy định theo luật hiện hành, chúng tôi có thể từ chối chuyên chở bạn hay hành lý của bạn vì các lý do an toàn hoặc nếu, với sự suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:

 • hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 • hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật hiện hành, quy định hay mệnh lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 • hành vi, thân thế, tuổi tác hoặc tình trạng thể chất hay tinh thần của bạn hoặc điều kiện vật chất của hành lý của bạn:
  • gây ra sự sợ hãi về thương tổn đối với các hành khách khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi; hoặc
  • mà bạn có thể nguy hiểm hay rủi ro đối với chính mình hoặc người khác hoặc đối với tài sản;
 • bạn đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 • bạn không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 • bạn đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 • tiền vé áp dụng hoặc bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 • bạn đã gian lận khi thanh toán tiền vé;
 • bạn không có giấy tờ hợp lệ cho việc du hành;
 • việc đặt chỗ Ngồi của chúng tôi đã được thực hiện một cách không trung thực hoặc bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi uỷ quyền;
 • thẻ tín dụng mà bạn đã dùng thanh toán tiền vé đã được thông báo mất hay bị lấy trộm;
 • Hành trình hay lệnh đặt vé hay Vé Điện tử là giả mạo hay có được bằng cách gian lận;
 • Hành trình đã bị thay đổi bởi một người nào khác ngoài chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền lưu giữ những giấy tờ này); 
 • cá nhân làm thủ tục check-in hoặc lên máy bay không thể chứng minh mình là người có tên trên tờ Hành trình (chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại tờ hành trình đó trong trường hợp này) và/hoặc
 • vì sự an toàn cho các hành khách khác, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho lên máy bay với các hành khách mắc bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan hoặc mãn tính gây ra mối đe dọa trực tiếp theo toàn quyền suy xét của chúng tôi, hoặc bất kỳ lý do nào khác mà chúng tôi tin sẽ ảnh hưởng tới an toàn của các hành khách khác.

7.2 Trẻ em không có người đi kèm: Trẻ em dưới 12 tuổi không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có một người ít nhất 18 tuổi đi cùng. Trẻ em đó phải được xếp ngồi cạnh người lớn đi cùng. Người lớn đi cùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe của trẻ em bay cùng họ. Quy định này cũng bao gồm việc đặt chỗ ngồi để đảm bảo trẻ em và người lớn đi cùng có thể ngồi cạnh nhau.

7.3 Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế: Hành khách với yêu cầu cụ thể về hỗ trợ đặc biệt và Hành khách có tình trạng bệnh lý/ốm bệnh bao gồm những người cần dùng hoặc mang theo thuốc/ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web AirAsia hoặc tổng đài của chúng tôi 48 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình để chúng tôi thu xếp loại dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cần thiết.

7.3.1 Xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển: Chúng tôi chấp nhận xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển (bao gồm xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi, theo quy định tại Điều 8.5 dưới đây. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách thức vận chuyển xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn cần phải đăng ký trước dịch vụ tại thời điểm đặt vé hoặc qua phần Quản lý Đặt vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, thì có thể dẫn tới mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi bạn đến sân bay và bạn sẽ bị từ chối chuyên chở, trừ khi luật pháp có quy định khác.

7.3.2 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế phải có người đi kèm nếu:điều này là cần thiết cho sự an toàn theo quy định hiện hành của chính phủ;

 • điều này là cần thiết cho sự an toàn theo quy định hiện hành của chính phủ; 
 • hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay do hạn chế khả năng đi lại; 
 • hành khách không thể hiểu được hoặc hồi đáp một cách thích hợp các chỉ dẫn về an toàn do khuyết tật về tâm thần; hoặc
 • hành khách bị suy giảm cả thính lực và thị lực nghiêm trọng và hành khách không thể thiết lập phương tiện giao tiếp với phi hành đoàn đủ để truyền tải hướng dẫn về an toàn bắt buộc.

Người đi kèm phải:

 • có năng lực về tinh thần và thể chất để hỗ trợ cho hành khách trên máy bay trong việc hiểu và phản hồi phù hợp với các hướng dẫn an toàn từ phi hành đoàn và trợ giúp họ sơ tán khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp; và
 • có khả năng tự chủ.

7.3.3 Chỗ ngồi: Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ chỗ ngồi hợp lý cho các Hành khách có yêu cầu đặc biệt tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe hoặc an ninh.

7.3.4 Giấy Chứng Nhận Y tế và Bản Giới hạn Trách nhiệm: Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, hành khách có tình trạng y tế/ốm bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ* xác nhận rằng Hành khách đủ điều kiện cho chuyến đi với ngày trên giấy chứng nhận không quá mười (10) ngày trước ngày bay.

* Hành khách trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ sẽ chỉ phải xuất trình giấy chứng nhận y tế hợp lệ với ngày trên giấy chứng nhận không quá 10 ngày trước ngày bay với các tình trạng y tế/ốm bệnh sau đây:
 • Hành khách có tình trạng y tế trong đó có lý do hợp lý để nghi ngờ khả năng người đó có thể hoàn thành chuyến bay an toàn, mà không cần trợ giúp y tế đặc biệt trong quá trình bay; hoặc
 • Hành khách mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý có thể lây nhiễm cho các Hành khách khác trong khoang máy bay trên chuyến bay và gây ra mối đe dọa trực tiếp (bao gồm: thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, bệnh lao và bệnh ho gà) và giấy chứng nhận y tế phải xác nhận rằng bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh lý đó không lây nhiễm cho các Hành khách trong môi trường khoang máy bay.

Trừ khi chúng tôi có quyết định khác và trừ các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, hành khách với tình trạng y tế/ốm bệnh phải ký vào Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in để xác nhận rằng họ đủ khả năng bay.

7.3.5 Động vật Hỗ trợ: Chúng tôi không chấp nhận chuyên chở các động vật hỗ trợ.

7.4 Hành khách Mang thai: Hành khách mang thai có nhiệm vụ thông báo với chúng tôi về tiến trình thai kỳ của họ tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in. Việc chuyên chở hành khách mang thai của chúng tôi tuân theo các điều kiện sau đây:

 • Hành khách đang mang thai lên tới 27 tuần: Ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia X tại thời điểm check-in để AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai từ 28 tuần đến 34 tuần:
  • Hành khách phải nộp giấy ghứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
  • Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
  • Ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, Hành khách phải, Ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia X tại thời điểm check-in để AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai từ 35 tuần trở lên: không được phép chuyên chở trên máy bay AirAsia X.

7.5 Trẻ sơ sinh từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở trẻ sơ sinh từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ sơ sinh này trên các chuyến bay khi sự chuyên chở này bị cấm một cách rõ ràng trong văn bản của bác sĩ và khi bố mẹ của trẻ ký Bản Giới hạn Trách nhiệm.

Hành lý

8.1 Các đồ Không được Chấp nhận là Hành lý hoặc được Đặt vào trong Hành lý: Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các đồ có trong hành lý như sau:

 • Các đồ không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo chuyên chở an toàn với sự quan tâm và thao tác thông thường;
 • Các đồ có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc các Điều khoản & Điều kiện và Điều khoản Hợp đồng của chúng tôi.
 • Các đồ bị cấm chuyên chở theo luật hiện hành, quy định hoặc mệnh lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 • Các đồ mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không thích hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng;
 • Các đồ dễ vỡ hay dễ hỏng;
 • Động vật sống hay đã chết;
 • Hài cốt người hay động vật;
 • Hải sản tươi hay đông lạnh hoặc các loại thịt khác với điều kiện là những đồ này chỉ có thể được chuyên chở trên máy bay dưới dạng hành lý xách tay khi chúng tôi đồng ý rằng chúng đã được gói xếp đúng cách.  Chỉ có hộp xốp và/hoặc thùng lạnh có chứa thức ăn khô/đồ khó bị hư hỏng mới được phép check-in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra thành phần bên trong.  Nếu hành khách từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối nhận hành lý;
 • Súng và đạn dược;
 • Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy (như sơn bình phun, khí bu-tan, ga nạp bật lửa), khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng), thuốc lá điện tử.
 • Các vũ khí như các loại súng cổ, kiếm, dao và các đồ vật tương tự trong trường hợp các đồ vật này được coi là hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi với các lý do rất đặc biệt.  Các đồ này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

8.2 Các Hàng hóa có giá trị và Dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các đồ này. Nếu các hàng hóa được làm thủ tục check-in dưới dạng hành lý, hành khách phải đồng ý rằng tự họ tự chịu rủi ro cho việc chuyên chở các đồ này, trừ khi có quy định theo Công ước. Những đồ này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.

8.3 Quyền Khám xét: Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu tiến hành khám xét, soi chiếu X-quang hoặc các loại soi chiếu khác đối với thân thể hoặc Hành lý của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền khám xét Hành lý của bạn vắng mặt, nếu bạn không có mặt, để xác định bạn có đang nắm giữ hoặc Hành lý của bạn có chứa các đồ không thể chấp nhận hoặc bị cấm hay không. Nếu bạn từ chối tuân thủ các cuộc khám xét hoặc soi chiếu đó, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở bạn và/hoặc Hành lý của bạn mà không hoàn lại tiền vé cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn. Trong trường hợp việc khám xét hoặc soi chiếu đó gây thương tích cho bạn hoặc thiệt hại tới Hành lý của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hay thiệt hại đó trừ khi điều này là do lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các loại khóa bị hỏng hóc do kiểm tra hải quan hoặc an ninh tại cả sân bay đến và đi.

8.4 Hành lý Ký gửi: Khi bạn chuyển Hành lý cho chúng tôi để kiểm tra, chúng tôi sẽ giám sát hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi gói Hành lý Ký gửi. Hành lý Ký gửi phải có tên bạn hoặc các giấy tờ nhận diện cá nhân khác gắn chặt lên đó. Hành lý Ký gửi sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với bạn trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hoặc vận hành, chúng tôi sẽ chuyên chở trên một máy bay khác. Nếu Hành lý Ký gửi của bạn được chuyên chở trên một chuyến bay khác, chúng tôi sẽ chuyển đến cho bạn trong thời gian hợp lý khi chuyến bay đó đến nên, trừ khi luật áp dụng yêu cầu bạn phải có mặt để khai báo hải quan.

8.5 Hành lý Ký gửi: Phí hành lý được tính để chuyên chở Hành lý Ký gửi, và được hưởng mức phí chiết khấu nếu mua vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình hoặc tính theo mức giá niêm yết tại quầy Check-in Sân bay. Ban đầu có thể mua một kiện Hành lý Ký gửi (lên tới 20kg). Hành khách ký gửi hành lý vượt quá số cân đã mua tại thời điểm đặt vé sẽ phải thanh toán phí theo kiện (tối đa 20 kg mỗi kiện) tại quầy Check-in Sân bay.Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Phí này không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng, ngoại trừ với các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ khi (a) bạn được chuyển sang một chuyến bay khác theo Điều 9.2(a), nhưng không nhận các dịch vụ hành lý tính cước đã mua, (b) chúng tôi đã cung cấp cho bạn điểm tín dụng theo Điều 9.2(b) trong đó bao gồm tiền trả cho dịch vụ hành lý tính cước, hoặc (c) chúng tôi thực hiện hoàn tiền cho bạn theo Điều 9.2(c) hoặc (d).

Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện hành khách sử dụng các đồ này trong quá trình chuyến đi. Không áp dụng hạn mức hành lý cho trẻ em mặc dù chúng tôi chuyên chở xe đẩy miễn phí.

Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay cùng Hành trình. Hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần cân nặng Hành ký Ký gửi cho (các) hành khách khác cùng Hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở sẽ không chấp nhận bất kỳ đồ riêng rẽ nào vượt quá 32 kg và có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm chiều dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị hỗ trợ di chuyển*.

Có thể chuyên chở thiết bị thể thao trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán mức phí được quy định tại Biểu phí và tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm cần thiết cho món đồ đó. Nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý để trong khoang hành khách có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt nhạc cụ đó với giá vé tương ứng, với điều kiện nhạc cụ đó không quá 75kg. Không áp dụng miễn cước hành lý khi mua chỗ ngồi thêm như vậy

* Không kể điều nói trên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bố trí gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình riêng theo đường hàng hóa nếu thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn (bao gồm xe lăn chạy pin) không lọt vừa cửa khoang hàng trên máy bay của chúng tôi (Kích thước: 140cm (dài) x 140cm (rộng) x 100cm (cao)), hoặc không thể được vận chuyển trên máy bay của chúng tôi vì bất kỳ lý do sức khỏe lao động, an toàn và/hoặc quy định địa phương nào.

8.5.1 FLY-THRU:

 • Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý.
 • Phí hành lý quá cước và/hoặc bất kỳ phí nào khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại nơi xuất phát.

8.6 Hành lý Không ký gửi: Hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay hai (2) túi Hành lý Không ký gửi theo các Điều kiện Chuyên chở được định nghĩa trong điều này.

Hành lý Không ký gửi có thể kết hợp hai (2) trong số các kiện sau đây: Một (1) túi hành lý xách tay hoặc một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ.

Một (1) túi Hành lý Xách tay:
- có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 56cm (Cao) X 36cm (Rộng) X 23cm (Dày).
- PHẢI ĐỂ VỪA trong ngăn đựng hành lý bên trên của khoang máy bay.

Một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ:
- có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 40cm (Cao) X 30cm (Rộng) X 10cm (Dày).
- PHẢI ĐỂ VỪA chỗ trống dưới ghế trước mặt bạn.้

Tổng khối lượng cho phép của hai (2) túi hành lý không được vượt quá 7kg.

Những hành lý xách tay mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được mang lên máy bay và hành khách nên ký gửi các đồ đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 8.5, nếu không, chúng tôi bảo lưu quyền ký gửi “Hành lý” đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả lệ phí hành lý ký gửi tại cổng (vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi).

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách có thể mang chất lỏng lên máy bay trong hành lý xách tay với điều kiện chúng đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100ml
 • Tất cả các hộp chứa chất lỏng đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể đựng vừa trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được. Phải xuất trình riêng túi ni lông khi kiểm tra an ninh. Bạn có thể được yêu cầu bỏ lại các chất lỏng không đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách không được phép mang lên máy bay bất kỳ loại bột vô cơ nào như muối, cát, bột talc và/hoặc các loại bột khác có thể bị hạn chế tùy từng thời điểm.

Hiện tại, cơ quan chức trách tại Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đã hạn chế mang bất kỳ loại bột nào lên máy bay xuống dưới mức 350 ml/12 oz. Các chất này có thể bị kiểm tra an ninh bổ sung và/hoặc bị nhân viên an ninh thu giữ.

8.7 Giới hạn trọng lượng máy bay: Nếu Hãng chuyên chở tin rằng giới hạn trọng lượng máy bay sẽ bị vượt quá, Hãng sẽ, theo sự suy xét của mình và theo quy định của Điều 8.4 các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ luật địa phương hiện hành nào, quyết định các hạng mục nào sẽ được chuyên chở.

8.8 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Bạn sẽ nhận Hành lý của mình ngay khi nó có thể được thu nhận tại nơi đến. Nếu bạn không thu nhận hành lý trong thời gian hợp lý và hành lý cần được lưu giữ tại nơi làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể thu phí giữ đồ. Nếu Hành lý Ký gửi không được yêu cầu lấy lại trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm bạn có thể thu nhận được hành lý, chúng tôi có thể thanh lý chúng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý đã được chuyển cho Hành khách vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý. Nếu một người yêu cầu nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho người đó chỉ với điều kiện rằng hành khách đó đã thiết lập quyền liên quan đến hành lý một cách thỏa đáng với chúng tôi và nếu chúng tôi yêu cầu, người đó phải đưa ra đảm bảo thích hợp để bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất, thiệt hại hay chi phí mà chúng tôi có thể phải gánh chịu do việc chuyển giao hành lý cho người đó. Việc người mang Thẻ Nhận dạng Hành lý chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại thời điểm chuyển giao là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được bàn giao ở trạng thái tốt và tuân thủ theo hợp đồng chuyên chở giữa chúng ta.

8.9 Nếu Bạn lấy nhầm túi: Nếu bạn lấy nhầm túi hoặc hành lý khác từ băng chuyền hành lý, bạn có trách nhiệm phải hoàn trả ngay lập tức túi hoặc hành lý đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phòng khiếu nại hành lý hoặc người quản lý sân bay nơi bạn đã lấy hành lý. Hành khách có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyên chở phát sinh để chúng tôi chuyên chở túi này đến người sở hữu hợp pháp.

Lịch trình, Hủy chuyến

9.1 Lịch trình: Chúng tôi nỗ lực hết sức để tránh chậm trễ khi chuyên chở bạn và hành lý của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hay ở các chỗ khác có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và trong từng giai đoạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ tổn thất nào mà khách hàng phải gánh chịu do sự thay đổi này.

9.2 Hủy chuyến, Thay đổi Lịch bay: Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đặt vé, bất kỳ chuyến bay nào cũng có thể thay đổi, hủy bỏ, chuyển hướng, trì hoãn, đổi lịch, và/hoặc chậm trễ do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp hủy chuyến bay, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể:

 • chuyển bạn sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của bạn; hoặc
 • giữ lại giá trị tiền vé của bạn trong một tài khoản tín dụng để bạn sử dụng trong tương lai nếu bạn lựa chọn đi vào một thời điểm khác, với điều kiện rằng bạn phải đặt vé lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm chuyến bay cũ.
 • thực hiện hoàn tiền nếu chúng tôi không thể chuyên chở bạn từ/tới điểm đến trong vòng 48 tiếng kể từ thời gian khởi hành theo lịch trình.
 • hoàn lại giá trị đó vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn nếu bạn lựa chọn không tiếp tục chuyến đi do hủy và/hoặc thay đổi lịch chuyến bay xảy ra trong vòng ba (3) tiếng hoặc lâu hơn trước hoặc sau thời gian khởi hành theo lịch trình ban đầu. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ không hoàn tiền khi chuyến bay bị chậm trễ, hủy và/hoặc đổi lịch tại sân bay vào ngày khởi hành khi bạn có thể không được chấp nhận lên chuyến bay đó.

9.2.1 FLY-THRU: Nếu việc chậm trễ hoặc hủy/thay đổi lịch chuyến bay của chúng tôi khiến bạn bị lỡ chuyến bay FLY-THRU mà bạn đã đặt vé và có xác nhận, bạn được hưởng các quyền sau:

Nếu chuyến bay của bạn bị chậm trễ tại nơi xuất phát: Miễn phí chuyển sang chuyến bay kế tiếp sẵn có kết nối tới điểm đến cuối cùng trong Thời gian Nối chuyến của chúng tôi.

Nếu chuyến bay FLY-THRU của bạn bị chậm trễ: Miễn phí chuyển sang chuyến bay kế tiếp sẵn có trong Thời gian Nối chuyến của chúng tôi.

Nếu chuyến bay mới của bạn không phù hợp với Thời gian Nối chuyến của chúng tôi hoặc chuyến bay kế tiếp sẵn có rơi vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không cung cấp các khoản mục sau đây:

 • Chỗ nghỉ ban ngày hoặc qua đêm
 • Phương tiện vận chuyển thủy bộ
 • Bảo quản hành lý ký gửi của bạn Bạn phải nhận hành lý tại nơi quá cảnh và ký gửi lại hành lý cho chuyến bay FLY-THRU mới.

9.3 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Trừ khi các Công ước hiện hành được áp dụng, và trừ khi hành khách bay đến và từ Hoa Kỳ, các lựa chọn đã nêu trong Điều 9.1 và Điều 9.2. (a), (b) và (c) là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn.

Hành xử trên máy bay

10.1 : Nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, hành vi của bạn trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hoặc hành khách hay tài sản trên máy bay, hoặc cản trở hay gây trở ngại tới phi hành đoàn khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định về hút thuốc dưới mọi hình thức, bao gồm thuốc lá điện tử, rượu, sử dụng điện thoại di động hoặc có từ ngữ đe dọa, sỉ nhục hoặc xúc phạm phi hành đoàn hoặc hành xử gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tích cho các hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn hành vi như vậy tiếp diễn, bao gồm cầm giữ. Bạn có thể bị đưa ra khỏi máy bay và từ chối tiếp tục chuyên chở tại bất kỳ điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm trên máy bay.

10.2 Nếu do kết quả hành vi của bạn, theo suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyến hướng máy bay để cho bạn xuống máy bay, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hay liên quan đến việc chuyển hướng này.

10.3 : Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến và bộ đàm. Cho phép vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim.

10.4 : Giá vé của chúng tôi không bao gồm các suất ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, bạn có thể đặt trước suất ăn 24 tiếng trước giờ khởi hành theo lịch trình hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không cho phép mang thức ăn bên ngoài lên máy bay. Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Các đồ để được lâu như sô cô la, bánh quy và khoai tây chiên giòn được phép để trong hành lý xách tay, với điều kiện là không được ăn chúng trên máy bay.

Các đồ dễ hư hỏng là các đồ sẽ bị hỏng nếu để trong các điều kiện nhất định như thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ về các đồ dễ hư hỏng như cơm, mỳ và bánh mỳ kẹp không được phép để trong hành lý xách tay và hành khách phải bỏ chúng đi.

Trái cây được phép để trong hành lý xách tay trên máy bay với điều kiện rằng chúng được đóng gói đúng cách, niêm phong và không được ăn trên máy bay. Vui lòng lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác nói chung bị cấm mang vào khoang máy bay không được phép để trong cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Giới hạn Trách nhiệm

11.1 Thông báo về Công ước Warsaw, Montreal: Nếu hành trình của hành khách bao gồm một điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng tại quốc gia khác ngoài quốc gia khởi hành, có thể áp dụng Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal 1999, và trong hầu hết các trường hợp Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal 1999 hạn chế trách nhiệm pháp lý của hãng chuyên chở trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân và đối với các tổn thất hoặc thiệt hại với hành lý.

11.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm với Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, chậm trễ hoặc thiệt hại đối với hành lý bao gồm bất kỳ phần nhô ra nào của hành lý như bánh xe, đế, dây đai, tay cầm kéo/trượt, móc treo, túi ngoài, khóa kéo, túi đựng hoặc các đồ đính kèm khác, được hạn chế trừ khi đã khai báo trước giá trị cao hơn và thanh toán phụ phí. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo luật tương ứng.

11.3 : Khi Công ước Warsaw không được áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuân theo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Warsaw, các quy tắc sau được áp dụng

 • Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ suất nào về phía bạn có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật hiện hành.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý Ký gửi hoặc Không ký gửi trừ khi Thiệt hại đó do sơ suất của chúng tôi gây ra và Hành lý đó do chúng tôi kiểm soát hoặc giám sát.
 • Trừ trường hợp do hành động hoặc thiếu sót của chúng tôi được thực hiện với ý định gây Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng và biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt hại với Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi sẽ giới hạn tới mức quy định trong Biểu phí. Nếu cân nặng Hành lý không được ghi trong Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng khối lượng của Hành lý Ký gửi không vượt quá hạn mức hành lý miễn cước áp dụng cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý Ký gửi, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản căn cứ theo phương tiện định giá hàng hóa tính cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế ở mức giá trị cao hơn đó.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hiện hành hay quy tắc và quy định của Chính phủ hay từ việc bạn không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 • Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong Các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn đối với thiệt hại phải bồi thường có thể khắc phục được cho các tổn thất và chi phí được chứng minh phù hợp theo luật hiện hành.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của bạn gây ra. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành lý của bạn gây ra đối với người hoặc tài sản khác, kể cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng mất khả năng nào bao gồm tử vong do tình trạng thể chất của bạn hoặc chịu trách nhiệm về việc tình trạng đó trở nên trầm trọng hơn.
 • Hợp đồng chuyên chở bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này và các trường hợp loại trừ hay giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền của chúng tôi, người phục vụ, nhân viên và các đại diện cùng mức độ như được áp dụng với chúng tôi. Tổng giá trị có thể thu hồi từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 • Không nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này và Điều khoản Hợp đồng sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Warsaw hoặc bất kỳ Công ước hoặc luật áp dụng nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng

Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiện

12.1 Thông báo Khiếu nại: Việc người mang Thẻ Nhận dạng Hành lý chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại thời điểm chuyển giao là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được bàn giao ở trạng thái tốt và tuân thủ theo hợp đồng chuyên chở trừ khi bạn chứng minh khác. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới Thiệt hại với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn phát hiện ra Thiệt hại và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới Sự chậm trễ với Hành lý Ký gửi, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày bạn nắm giữ hành lý. Mọi thông báo như vậy phải được lập bằng văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định như trên.

12.2 Giới hạn Khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết vụ việc.

Sửa đổi và Khước từ

13.1 Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của Các Điều khoản và Điều kiện này.

Last update: 28 August 2018