อัตราค่าโดยสาร

แอร์เอเชียให้บริการบินด้วยค่าโดยสารหลากหลายประเภทที่มีให้ท่านเลือกตามความต้องการ ตั้งแต่บัตรโดยสารราคาประหยัดจนถึงที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด

อัตราโปรโมชั่น (ค่าโดยสารต่ำสุด) / ปกติ แพ็กสุดคุ้ม1 Premium Flex พรีเมี่ยมแฟลตเบด
สัมภาระพกพา ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
สัมภาระเช็คอิน มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
20กก.
ฟรี
20กก.
ฟรี
40กก.
เลือกที่นั่งถูกใจ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
ที่นั่งมาตรฐานเท่านั้น
ฟรี ฟรี
อาหาร5 มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี ฟรี ฟรี
ประกันภัยการเดินทาง Tune Protect2 มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี ฟรี ฟรี
ชุด Xcite Inflight Entertainment3 Not Available
ระงับบริการชั่วคราว
Not Available
ระงับบริการชั่วคราว
Not Available
ระงับบริการชั่วคราว
Not Available
ระงับบริการชั่วคราว
หูฟังป้องกันเสียงรบกวน Sony3 ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ Not Available
ระงับบริการชั่วคราว
สัมภาระด่วน ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
บริการขึ้นเครื่องแบบพิเศษ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ Complimentary
ระงับบริการชั่วคราว
Complimentary
ระงับบริการชั่วคราว
เช็คอินเคาน์เตอร์ช่องพิเศษ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
หมอนและผ้าห่ม ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี
เปลี่ยนวัน/เวลาเดินทาง มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
ฟรี 2 ครั้ง4
ฟรี
ไม่จำกัด4
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
เปลี่ยนปลายทาง ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
ยกเลิกเที่ยวบิน/คืนเงิน ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
คะแนน airasia points รับ airasia pointsสูงสุด 10 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1 รับ airasia pointsสูงสุด 10 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1 รับ airasia pointsสูงสุด 12 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1 รับ airasia pointsสูงสุด 12 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1

มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ

ฟรี ฟรี

ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ

  • แพ็กสุดคุ้ม (Value Pack) ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง (Fly-Thru) ในเส้นทางประเทศไทย อินเดีย และญี่ปุ่น
  • ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไปโดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบิน AirAsia Japan (DJ) และ Fly-Thru)
  • มีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (D7) เท่านั้น (ยกเว้นเที่ยวบินขาเข้า/ขาออกจากบาหลี ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ และเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างไทเปและโอซาก้า/โอกินาว่า)
  • บัตรโดยสารโปรโมชั่นและแพ็กสุดคุ้ม: สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง
    ผู้โดยสารพรีเมี่ยมเฟล็กซ์หรือพรีเมี่ยมแฟลตเบด: สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอาจมีค่าธรรมเนียมส่วนต่าง
    รูปแบบบริการและค่าโดยสารสำหรับเส้นทางภายในประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คลิก
  • ไม่มีบริการอาหารสำหรับบัตรโดยสารปกติ แพ็กสุดคุ้ม (เฉพาะเที่ยวบินตรง) Premium Flex และพรีเมี่ยมแฟลตเบดสำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) แอร์เอเชียอินเดีย (I5) และแอร์เอเชียเจแปน (DJ) ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริการที่ถูกระงับ