ข้อกำหนดและเงื่อนไข แอร์เอเชีย ไรด์

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้โดยสารแอร์เอเชีย ไรด์

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) มีผลบังคับผูกพันสำหรับการจองการเดินทางผ่านทางแอร์เอเชีย ซุปเปอร์ แอพ (AirAsia MOVE) (“จองการเดินทาง, การจองการเดินทาง”) (“บริการแอปพลิเคชัน”) และการปฏิบัติหน้าที่โดยคนขับรถ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ปลายทางที่กำหนดไว้ (“บริการขนส่ง”) และจะเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่าน และ บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“แอร์เอเชีย ไรด์, เรา, ของเรา, พวกเรา”)

โดยการจองการเดินทาง และการใช้บริการแอปพลิเคชัน จะถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงโดยชัดแจ้งในการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน และ/หรือ แก้ไขในเวลาใด ๆ ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังตกลงและยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงแล้วจะมีผลผูกพันแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับก่อนหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นลงในแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือ เว็ปไซต์ airasia.com โดยที่เราไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมอีก และท่านจะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น และ/หรือ เว็ปไซต์ airasia.com

นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ท่านจะผูกพันตาม ข้อกำหนดการใช้งาน และ คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ของแอร์เอเชียซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเป็นครั้งคราว

ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชีย ซุปเปอร์ แอพ เป็นแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นที่ท่านใช้เพื่อจองการเดินทาง (“แอปพลิเคชั่น”) กับคนขับรถที่สามารถรับงานได้ นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าบริการขนส่งนั้นได้ให้บริการและดำเนินการโดยคนขับรถซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระ และไม่ใช่ลูกจ้างของแอร์เอเชีย ไรด์ (“คนขับรถ”)

จองการเดินทาง

 1. ในการจองการเดินทาง ท่านต้องมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และท่านต้องมีอายุอย่างต่ำสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามที่และเมื่อได้รับการร้องขอ ท่านจะต้องแสดงเอกสารที่แสดงตัวบุคคลของท่านแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบตัวบุคคล
 2. ในการจองการเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของแอร์เอเชีย และเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกของแอร์เอเชีย ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอร์เอเชียได้ ที่นี่
 3. ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการในแอปพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ และบรรลุผลซึ่งการให้บริการขนส่ง และต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแอปพลิเคชั่นเป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 4. ตามที่และเมื่อมีการร้องขอ ท่านจะแจ้งจำนวนผู้โดยสารตามความเป็นจริงเมื่อท่านจองการเดินทาง โดยท่านยังรับทราบและตกลงว่าหากจำนวนผู้โดยสารไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้อง คนขับรถมีสิทธิยกเลิกการจองของท่าน และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายการยกเลิกตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้
 5. ท่านมีสิทธิในการให้ความยินยอมและอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านให้ความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้แอปพลิเคชั่นสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
 6. ท่านจะเลือกตำแหน่งในการรับ และ/หรือ ส่งที่ถูกต้องก่อนยืนยันการจองการเดินทาง
 7. ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในการ รับ และ/หรือ ส่ง กรุณาทำให้แน่ใจว่าตำแหน่งในการรับ และ/หรือ ส่งนั้นถูกต้องก่อนการจองการเดินทาง ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในการรับ และ/หรือ ส่งของท่าน กรุณายกเลิกการจองการเดินทางที่มีอยู่ และจองการเดินทางใหม่ด้วยตำแหน่งที่ถูกต้อง
 8. ขอแนะนำให้ท่านยืนยันการจองการเดินทางเฉพาะเมื่อเวลาที่ท่านพร้อมเดินทางแล้ว ในกรณีที่คนขับรถต้องรอเป็นเวลานานเป็นระยะเวลาเกินกว่าห้า (5) นาที คนขับรถมีสิทธิในการยกเลิกการจองการเดินทางได้
 9. ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองการเดินทางได้ หากท่านสังเกตว่ารายละเอียดของยานพาหนะ หรือคนขับรถไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฏบนแอร์เอเชีย ซุปเปอร์ แอพ ทั้งนี้ หากมีการชำระเงินใด ๆ ในกรณีดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน หากท่านสามารถแสดงหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องนั้นได้

การชำระเงิน

 1. ท่านมีหน้าที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการจัดหาให้ซึ่งบริการขนส่ง ซึ่งรวมถึงค่าผ่านทางด่วน ค่าภาษีใด ๆ และค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถึงกำหนดชำระ
 2. ท่านอาจเลือกวิธีการชำระเงินในเวลาที่จองการเดินทางซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเงินสด บัตร (ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง) บิ๊กพอยต์ (ฺBig Points) (ซึ่งอาจจะใช้ได้ในอนาคตตอันใกล้) กระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกซ์ หรือวิธีการชำระเงินอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่จัดให้มีอยู่บนแอปพลิเคชั่นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินใด ๆ ที่ได้เลือกไว้แล้วนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้
 3. แม้ว่าจะได้มีการเลือกชำระเงินโดยวิธีการใช้เงินสด หรือกระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกซ์ เราขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนวิธีการชำระเงินอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งวิธีในแอปพลิเคชั่น ก่อนการจองการเดินทาง ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินอัตโนมัติจะอยู่ในรูปแบบของบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”)
 4. ท่านจะลงทะเบียนบัตรของท่านที่สามารถใช้งานได้ ตามคำแนะนำทีละขั้นตอนตามที่ระบุในแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บัตรเป็นของบุคคลอื่น ท่านจะให้คำรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวในการใช้บัตรเพื่อชำระเงินสำหรับบริการขนส่งแล้ว ท่านตกลงว่าเรา และ/หรือบุคคลอื่นที่กำหนด อาจตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของรายละเอียดของบัตรเมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัตรในแอปพลิเคชันครั้งแรก และเมื่อท่านจองการเดินทาง
 5. หากท่านเลือกบิ๊กพอยต์ (ฺBig Points) เป็นวิธีการชำระเงิน ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องผูกพันตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BigLife Sdn Bhd ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่
 6. หากช่องทางการให้เงินพิเศษ/ทิป (Tip) สามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชั่น ท่านอาจกำหนดตั้งค่าจำนวน “เงินพิเศษ/ทิป” ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อท่านจองการเดินทาง กรณีนี้เงินพิเศษ/ทิปจะถูกรวมเข้าไปในจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดภายหลังจากที่ได้มีการให้บริการขนส่งแล้วโดยอัตโนมัติและมอบให้แก่คนขับรถ
 7. โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจสร้างรหัสโปรโมชั่นซึ่งสามารถใช้งานได้สำหรับการจองบริการขนส่งโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่แอร์เอเชีย ไรด์กำหนดขึ้นสำหรับแต่รหัสโปรโมชั่น
 8. ผู้โดยสารไม่ควรโอนจำนวนเงินเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่คนขับรถนอกจากจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ รายการบันทึกของแอร์เอเชีย ไรด์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินที่เกินกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น

นโยบายการยกเลิก

 1. ท่านอาจยกเลิกการจองการเดินทางในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนที่จะได้มีการมอบหมายคนขับรถให้แก่ท่าน
 2. หากท่านตัดสินใจยกเลิกการจองการเดินทาง หรือไม่แสดงตัว ณ สถานที่ที่กำหนดซึ่งคนขับจะต้องไปรับท่าน ท่านตกลงว่าท่านอาจถูกคิดค่าธรรมเนียม (“ค่าธรรมเนียมการยกเลิก”) ซึ่งจะปรากฏในการจองการเดินทางของท่านในครั้งถัดไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกนี้
 3. ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าท่านถูกคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง ท่านอาจติดต่อเพื่อรับการช่วยเหลือผ่านทางห้องสนทนาของแอร์เอเชีย ไรด์ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอร์เอเชีย ไรด์ขอสงวนสิทธิในดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดสำหรับการคืนเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน.

การคืนเงิน

 1. หากท่านประสงค์จะขอเงินคืน ท่านอาจดำเนินการเช่นว่าได้ตามนโยบายการคืนเงินของแอร์เอเชีย ไรด์
 2. การคืนเงินสำหรับการชำระเงินในทุกรูปแบบ
  • การส่งคำขอเงินคืนจะต้องดำเนินการผ่านการช่วยเหลือทางแชตของแอร์เอเชีย ไรด์และทางทีมของเราจะติดต่อท่านเพื่อสอบสวนเพื่อทำการอนุมัติ
  • เมื่อได้รับการอนุมัติการคืนเงิน เราจะคืนเงินให้แก่ท่านผ่านทาง “กระเป๋าเงิน” แอร์เอเชีย ไรด์ซึ่งท่านจะสามารถถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ได้
  • เมื่อมีการร้องขอถอนเงินจาก “กระเป๋าเงิน” กรุณารอเป็นเวลาสาม (3) วันทำการเพื่อให้เราดำเนินกระบวนการถอนเงิน

สิทธิและหน้าที่

 1. ท่านสามารถใช้งานบริการขนส่งนี้สำหรับตัวท่านเองหรือสำหรับการใช้บริการขนส่งโดยบุคคลอื่นโดยหรือปราศจากการที่ท่านเดินทางร่วมด้วยก็ได้ หากท่านจัดหาบริการนี้สำหรับบุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่ได้เดินทางร่วมด้วย ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นมีอายุอย่างน้อยครบสิบสอง (12) ปีบริบูรณ์ในการเป็นผู้โดยสารที่เดินทางได้โดยลำพัง (“ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง”) นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตัว และ/หรือ ความประพฤติของบุคคลดังกล่าวระหว่างการใช้บริการขนส่งรวมถึงผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 2. ท่านต้องประพฤติตัวอย่างเหมาะสมและมีมารยาท และจะไม่เลือกปฏิบัติต่อหรือคุกคามบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ประเทศกำเนิด ศาสนา เพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ปัญหาสุขภาพ สถานภาพสมรส อายุหรือรสนิยมทางเพศ
 3. ท่านจะไม่ร้องขอให้คนขับเร่งความเร็วหรือฝ่าฝืนกฎจราจร รวมถึงการจอดรับและหรือ/ส่งในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือที่ไม่ปลอดภัย
 4. ท่านจะคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในระหว่างที่มีการให้บริการขนส่งและจะทำให้แน่ใจว่าบุคคลอื่น ๆ ที่ได้เดินทางร่วมกับท่านหรือที่มิได้เดินทางร่วมกับท่านคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน หากท่านเดินทางร่วมกับเด็กหรือทารก ท่านจะรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาในระหว่างที่มีการให้บริการขนส่ง
 5. ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) (“มาตรฐานการปฏิบัติงาน”) ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้ในยานพาหนะและการสวมใส่หน้ากากอนามัย คนขับมีสิทธิปฏิเสธการจองการเดินทางของท่านหากท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ท่านจะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อความพยายามใด ๆ ในการทำลาย ทำให้เสียหาย การขโมย หรือโจรกรรมต่อยานพาหนะของคนขับ
 7. ในกรณีที่ท่านสงสัยว่าคนขับของท่านอยู่ในสภาพมึนเมาสารต้องห้ามตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิยกเลิกบริการขนส่งและแจ้งแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในท้องที่ และ/หรือเราได้
 8. ในกรณีฉุกเฉิน ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจก่อน เมื่อทุกฝ่ายปลอดภัยและหน่วยงานที่มีอำนาจได้รับการติดต่อแล้ว ท่านอาจรายงานเหตุดังกล่าวแก่เรา เพื่อความชัดแจ้งแห่งการนี้ มีฟีเจอร์ “ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน” ในแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีฉุกเฉินได้
 9. ท่านมีสิทธิยกเลิกการจองการเดินทางในเวลาใด ๆ ก่อนเริ่มต้นบริการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 10. ท่านต้องทำให้แน่ใจว่าทั้งท่านและคนขับได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 11. ท่านจะรับผิดชอบต่อสัมภาระส่วนตัวของท่านเอง เราจะไม่ชดเชยต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการสูญหายของสัมภาระส่วนตัว
 12. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับคนขับภายหลังจากบริการขนส่งได้สำเร็จแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเชื่ออย่างแน่แท้ว่าท่านได้ทำสิ่งของสูญหาย ท่านอาจติดต่อกับคนขับและนัดหมายเพื่อรับสิ่งของ
 13. เมื่อบริการขนส่งสำเร็จแล้ว ท่านมีสิทธิในการให้คะแนนคนขับและให้คำติชม

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลผูกพันเหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อสัญญา หรือการแสดงออกใด ๆ ในสื่อการตลาดอื่นใดของแอร์เอเชีย ไรด์ที่ขัดแย้งกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับข้อสัญญาหรือสื่ออื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลผูกพันเหนือกว่า
 2. เราจะไม่รับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของเราในกรณีที่การไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของเรา กรณีเช่นว่านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพอากาศ อัคคีภัย อุทกภัย พายุเฮอร์ริเคน การหยุดงานประท้วง ข้อพิพาทแรงงาน สงคราม การสู้รบ ความไม่สงบทางการเมือง จลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง โรคระบาดและการระบาดที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก อุบัติเหตุที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ การออกกฎหมายที่มิอาจคาดหมายได้ หรือกรณีอื่นใดไม่ว่าโดยลักษณะใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 3. เราสงวนสิทธิโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนใขใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ และ/หรือ ยกเลิก เลิก หรือระงับการจองการเดินทางของท่านในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะถูกประกาศบนแอปพลิเคชันโดยทันที เพื่อความชัดแจ้งแห่งการนี้ การยกเลิก การเลิก หรือการระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือการจองการเดินทางของท่านโดยเราจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ท่านในการเรียกร้องต่อหรือได้รับชดเชยจากเราในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ และทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด ไม่ว่าเราหรือท่านได้รับการแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม
 4. ท่านตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ให้แก่เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนต่าง ๆ คนใด ๆ ของเราจากและต่อการฟ้องร้อง มูลฟ้อง การเรียกร้อง การชดใช้คืน ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายหรือการชำระเงินอื่นในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าวิชาชีพทางกฎหมายอันสมเหตุสมผล ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงคนขับ อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการละเมิดสิทธิหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ
 5. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยทางอ้อม และความเสียหายสืบเนื่อง) ความรับผิด การบาดเจ็บหรือความผิดหวังใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ท่านได้รับ) ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง การส่งเสริมการขายของบริการขนส่งนี้ เว้นแต่ความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ตามกฎหมาย (ในกรณีเช่นว่า ความรับผิดจะจำกัดอยู่เพียงจำนวนที่ต่ำที่สุดตามกฎหมายอนุญาต)
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อกำหนดการใช้งาน

หน้าเว็บไซต์นี้ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ airasia.com โมบายแอปพลิเคชั่น airasia.com และหน้าเพจใดๆ ในโดเมน airasia.com (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“เวล็อคซ์”) บริษัทจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066969

กรุณาศึกษาข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว กรุณาหยุดและระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที

บทนำ

 1. Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ (ต่อจากนี้เรียกว่า “แอร์เอเชีย” "เรา" “พวกเรา” หรือ "ของเรา") เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย (ฺBursa Malaysia) และเป็นของ แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด (ต่อจากนี้เรียกว่า "AAGB") โดยอ้อม ทั้งนี้ Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) และ AirAsia MOVE Sdn Bhd (ต่อจากนี้รวมเรียกว่า "AA Superapp") เป็นบริษัทในเครือของ AirAsia Digital Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า “AAD”) ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย AAGB และเวล็อคซ์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและถูกถือหุ้นทั้งหมดโดย AA Superapp ทั้งนี้ AAGB, AAD, AA Superapp, เวล็อคซ์ และบริษัทในเครือจะถูกเรียกรวมกันว่าบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีอันเป็นที่น่าสงสัย บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลในปัจจุบันและอนาคตที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยตรง ทางอ้อม ผ่านหน่วยงานหนึ่งองค์กร หรือมากกว่า ตามจุดประสงค์ของคำนิยามดังกล่าว "ควบคุม" (รวมไปถึง "การควบคุม" "ได้รับการควบคุมโดย" และ "ภายใต้การควบคุมโดย") หมายถึง การครอบครองโดยตรงหรือทางอ้อมของอำนาจในการควบคุมหรือก่อให้เกิดการควบคุมการบริหารและนโยบายต่างๆ ของแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการลงคะแนน หรือโดยการทำสัญญา หรือโดยการอื่นใด
 2. เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดําเนินการนอกประเทศมาเลเซียโดยมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย แม้ว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกแห่งบนโลก แต่การใช้งาน ฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีการอภิปราย การระบุถึง การจัดหาผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค หากท่านเลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ นอกประเทศมาเลเซีย ถือว่าท่านกระทำการโดยเจตนาของท่านเองและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ
 3. เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไลฟ์สไตล์ ปัจจัยในชีวิตประจำวัน บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงบริการทางการเงิน (ต่อจากนี้เรียกโดยรวมว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") ผ่านทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ระบบอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่อาจมีข้อกำหนดในการใช้งานที่เป็นของเว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านต้องการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป ถือว่ายอมรับในข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น
 4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้กับข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ ให้ยึดข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นสำคัญ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ลบ และแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขใดๆ โดยการปรับปรุงข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเรา www.airasia.com (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และโดยการระบุข้อความ "ปรับปรุงใหม่ล่าสุด" เป็นเวลา 30 วัน หลังจากผ่านระยะเวลา 30 วัน ข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับในข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

บทนำ

 1. ท่านรับทราบและยอมรับว่าลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ตราสินค้า และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบและลักษณะต่างๆ จะยังถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเจ้าของที่ถูกต้องตลอดเวลา
 2. เนื้อหาในเว็บไซต์ของมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานเป็นส่วนตัวของท่านโดยไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์เท่านั้น กราฟิกและภาพบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถดำเนินการผลิตซ้ำหรือนำมาใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การแก้ไขเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราและลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่ถูกต้อง
 3. เว็บไซต์นี้ และ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่อาจอยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ปหรือบุุคคลที่สาม ไม่มีการอนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

เนื้อหา

 1. ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้มีความปัจจุบัน ทั้ง แอร์เอเชีย บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาข้อมูลหรือเนื้อหา ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะทางกฎหมายหรือสิ่งเพิ่มเติมอื่น อันเกี่ยวกับลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคาหุ้นใดๆ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูล และ/หรือ เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดหามาโดยบุคคลที่สาม หรือ ผู้ผลิตข้อมูลหรือเนื้อหา) (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อมูล") และไม่ผูกมัดต่อข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
 2. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีข้อมูลส่วนใดที่สามารถตีความเป็นคำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่มีเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ท่านต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการติดต่อเราตามวิธีการที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา ด้านล่างนี้

การใช้งานเว็บไซต์

 1. ในการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่า:
  1. ท่านรับประกันว่าท่านมีอายุบรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติที่จะทำสัญญาผูกมัดตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาลตามที่ท่านพำนักอยู่ และท่านจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของท่าน
  3. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้
  4. ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้
  5. ท่านจะไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ และไม่เข้าถึงหรือไม่พยายามเข้าถึงระบบของเราด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามอย่างไม่ถูกต้อง
  6. ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการส่งอีเมลที่เกี่ยวกับการดำเนินการและโปรโมชั่นให้กับท่าน นอกจากนี้เราอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการซื้อผ่านบัญชีของท่าน รวมไปถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือการบริการ รวมไปถึงข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะรับอีเมลโปรโมชั่น หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลิงค์ยกเลิกการติดตามที่ด้านล่างของอีเมลดังกล่าว
  7. ท่านรับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจได้รบัการจัดหาและให้บริการโดยบุคคลที่สาม และท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นของบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

 1. การใช้งานเว็บไซต์นี้รวมไปถึงการโพสต์เนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและห้องแช็ตของเว็บไซต์ หรือฟอรั่มสื่อสารสาธาราณะอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ หรือส่งข้อมูลอื่นๆ หรือส่งเนื้อหาใดๆ (รวมไปถึงลิงก์ วิธีการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ) ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้งาน รวมไปถึงการปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  1. แสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ, ไม่ถูกต้อง, ชี้นำในทางที่ผิด, ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หลอกลวง, รุกราน, , ใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น, หยาบคาย, ดูหมิ่น, แสดงความคิดเห็นมุ่งเน้นเชิงเพศสัมพันธ์/ชี้นำในเรื่องอนาจาร/เปิดเผยโจ่งแจ้ง, ลามกอนาจาร, ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ หรือเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อกัน
  2. แสดงความคิดเห็นอันขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือ ต่อสิทธิของบุคคลภายนอก หรือละเมิดสิทธิบัตรใดๆ, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  3. พยายามใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับเว็บครอว์เลอร์ โรบ็อต การทําเหมืองข้อมูล เครื่องมือแยกข้อมูล หรือฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ
  4. ลงซอฟแวร์ที่มีไวรัส, โทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horses), วอมส์ (Worms), ไทม์ บอมส์ (time bombs), แคนเซิลบอทส์ (Cancelbots), หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือไฟล์ใดๆที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์
  5. เปิดเผยข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชีย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป หรือบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานแอร์เอเชียและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น
  6. การเจตนาแทรกแซงการดำเนินงานของเว็บไซต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งอีเมลหรือการโพสต์ก่อกวน การส่งข่าวสารก่อกวน เทคนิคการก่อกวนอื่นๆ ความพยายามโดยเจตนาเพื่อทำให้ระบบทำงานหนักเกินกำลังและโจมตีการเผยแพร่ข้อมูล
  7. การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมถึงพนักงานของแอร์เอเชียและกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย หรือการปลอมแปลงหมายเลขไอพี ส่วนหัวของอีเมล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวข้อความ ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการใช้นามแฝงหรือจดหมายจากผู้ส่งนิรนาม
  8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย
  9. การใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพหน้าจออัตโนมัติหรือเทคโนโลยีในการจับภาพหน้าจอ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอร์เอเชีย ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย

เว็บไซต์ภายนอกและบุคคลที่สาม

 1. เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ภายนอก") เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้มีไว้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อการอ้างอิงและความสะดวกของคุณเท่านั้น แอร์เอเชียไม่มีส่วนกับการดำเนินการ ควบคุม หรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียด

ความปลอดภัย

 1. โปรแกรมรักษาความปลอดภัยจะถูกเปิดใช้งานเมื่อท่านสำรองที่นั่งหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย (Secure Server Layer: SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้และหรือบริการอื่นๆ หรือ แอปพลิเคชั่นสำรองที่นั่งออนไลน์ของแอร์เอเชีย ถึงแม้ว่าแอร์เอเชียจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของท่าน แต่แอร์เอเชียไม่รับประกันในเรื่องระดับความปลอดภัยของการเข้ารหัสหรือประสิทธิภาพในการเข้ารหัส และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดต่อเรา

 1. หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาส่งอีเมลหา [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

 1. เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนบุคคลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรุณาตรวจสอบได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ในการใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาตามสภาพที่เป็นอยู่และมีอยู่ ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน แอร์เอเชีย พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร และคู่ค้าขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
  1. การรับประกันหรือรับรองทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซตนี้ การดำเนินงาน หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือคุณภาพของข้อมูล เนื้อหา หรือวัตถุที่รวมอยู่ ณ ที่นี้
  2. เท่าที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย การรับประกันใดๆ หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์, การดำเนินงานหรือความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์แบบ, ความมีประโยชน์, การไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุณภาพของเนื้อหาข้อมูลหรือส่วนประกอบใดๆในเว็บไซต์นี้
  3. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ ความเสียที่เป็นผลตามมาหรือในเชิงลงโทษ (รวมไปถึงการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม ชื่อเสียง และการสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูล) ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรื่อไม่สามารถใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้แล้วก็ตาม
  4. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือผู้อื่นกรณีที่มีการแทรกแซงหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องใช้ความระมัดระวังของท่านเองในการเลือกใช้งานจากเว็บไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับไวรัสหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจแทรกแซงหรือทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

 2. ในกรณีที่มีบุคคลที่สามร้องเรียน การสูญเสีย ความรับผิดชอบ การนำเสนอ หรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นกับแอร์เอเชีย อันเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน ท่านจะต้องยอมรับที่จะปกป้องและรับผิดชอบค่าสินไหมต่อเรา ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร บริษัทในเครือของเรา และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ที่มีผลบังคับใช้

 1. เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านยอมรับเพิ่มเติมต่อขอบเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศไทย

อื่นๆ

 1. ท่านไม่สามารถโอนหรือถ่ายโอนสิทธิ์ของท่านหรือข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน หรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
 2. แอร์เอเชียจะไม่รับประกันการดำเนินการกับการละเมิดทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากไม่ได้มีการดำเนินการเกี่่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของท่านหรือผู้อื่น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดของเราในการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการฝ่าฝืนนโยบายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านและแอร์เอเชีย อันเกี่ยวเนื่องกับสาระสำคัญของข้อตกลง
 3. แอร์เอเชียอาจยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุก็ตาม โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องกับการใช้งานทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะอย่าง แม้จะมีการยุติ ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกก็ตาม

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ข้อตกลงทั้งหมด - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนบุคคลประกอบไปด้วยบันทึกของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ทั้งท่านและบริษัทจะไม่มีการผูกมัดโดยวิธีการแสดงอย่างชัดเจน โดยปริยาย หรือโดยนัยในการรับรอง การรับประกัน การให้คำมั่นสัญญา หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในที่นี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้จะนำมาบังคับใช้แทนที่และทดแทนพันธสัญญา ความรับผิดชอบ หรือการรับรองที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างท่านและบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้
 2. การสละสิทธิ์ - การผ่อนผันหรือขยายเวลาที่ท่านหรือบริษัทปฏิบัติไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตใดๆ ของผู้ที่มอบให้ในข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บันทึกในกรณีหรือผู้ให้ได้ลงนามในเอกสารเพื่อแสดงอย่างชัดเจนว่ายอมสละสิทธิ์ หรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าว
 3. การยินยอม - บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบ กำหนด และสละสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ให้กับบุคคลที่สาม
 4. การเป็นโมฆะ - หัวข้อมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีการจำกัดขอบข่ายหรือขอบเขตของข้อดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ นั้นถือว่าเป็นข้อกำหนดที่แยกส่วนออกจากกัน แม้ว่าอาจมีบางส่วนที่อาจรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันหรือเชื่อมโยงกันในทางไวยากรณ์ก็ตาม ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ที่ไม่สามารถบังคับตามขอบเขตกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากความเป็นโมฆะ ความไม่สมบูรณ์ การผิดกฎหมาย หรือเหตุอันใดก็ตาม ตามขอบเขตกฎหมายนั้น ถือว่าไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ และให้ถือว่าไม่ได้ถูกเขียนขึ้น และให้ข้อกำหนดส่วนอื่นของที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคนขับรถแอร์เอเชีย ไรด์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคนขับรถแอร์เอเชีย ไรด์ ฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และระเบียบปฏิบัติ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) มีผลบังคับและผูกพันระหว่างบริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“แอร์เอเชีย ไรด์” หรือ “เรา”) และท่านในฐานะผู้ให้บริการขนส่งอิสระบุคคลที่สาม (“คนขับรถ หรือ ท่าน”) ซึ่งต่อไปนี้เอกสารดังกล่าวรวมกันให้ถือเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญา (“สัญญาฉบับนี้”)

แอร์เอเชีย ไรด์เป็นผู้ได้รับอนุญาตและเป็นผู้ดำเนินการแอปพลิเคชันคนขับ แอร์เอเชียร์ ไรด์ (airasia ride Driver) และแอปพลิเคชันแอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (AirAsia MOVE) (“แอปพลิเคชัน”) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (“แพลตฟอร์ม”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ (“ผู้โดยสาร”) สามารถค้นหาบริการขนส่ง ไปยังสถานที่ปลายทางที่แน่นอนซึ่งตรงกับท่าน (“บริการขนส่ง”) โดยแลกเปลี่ยนกับค่าบริการจำนวนแน่นอน (“บริการแอปพลิเคชัน”)

ทั้งนี้ การคลิกที่ปุ่มตกลงและยอมรับในแบบลงทะเบียนของคนขับรถ ท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการแอปพลิเคชันได้

 1. ระยะเวลา

  สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันนับแต่วันที่การลงทะเบียนของท่านในฐานะคนขับรถได้รับการยืนยันจากแอร์เอเชีย ไรด์ (“วันที่มีผลบังคับใช้”) และจะมีผลผูกพันต่อไปอย่างไม่จำกัดระยะเวลา เว้นแต่จะสิ้นสุดตามข้อ 9 ของสัญญาฉบับนี้ (“ระยะเวลา”)

 2. การให้สิทธิ

  นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้และเพื่อแลกกับค่าตอบแทน แอร์เอเชีย ไรด์จะให้สิทธิที่อาจเพิกถอนได้ ไม่เป็นการเฉพาะ ไม่สามารถโอนต่อได้ และเป็นการจำกัดแก่ท่านสำหรับการใช้และเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อให้ท่านให้บริการขนส่ง โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ (“การให้สิทธิ”) ทั้งนี้ ท่านจะต้องผูกพันละยึดถือตามข้อกำหนดการใช้แอปพลิเคชันของคนขับรถตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ตลอดเวลาซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขโดยแอร์เอเชีย ไรด์ เป็นครั้งคราว ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและรับทราบถึงข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดอยู่เสมอ

 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคนขับรถ
 4. 3.1
  ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงว่า


  3.1.1
  ท่านต้องครอบครองใบอนุญาตขับขี่ และ/หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะที่มีผลตามกฎหมาย (“ใบอนุญาตขับขี่”) แล้วแต่กรณี สำหรับการควบคุมยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รวมถึงใบอนุญาต การอนุญาต อำนาจหน้าที่ และความยินยอมอื่นใดทั้งปวงที่จำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อให้บริการขนส่งในอาณาเขตที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน (“อาณาเขต”) ตามที่ระบุไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนที่คุณได้รับเพื่อเข้าถึงบริการแอปพลิเคชัน ("บัญชี")
  3.1.2
  ท่านต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมยานพาหนะ และยานพาหนะที่ท่านประสงค์จะใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการขนส่ง (“ยานพาหนะ”) นั้นต้องอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบายเหมาะสมกับบริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
  3.1.3
  ท่านต้องครอบครองและรักษาไว้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่จำเป็นต้องจัดให้มีตามกฎหมายสำหรับความรับผิดต่อบุคคลที่สามและความรับผิดสาธารณะสำหรับยานพาหนะ และครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจคาดหมายได้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่ง
  3.1.4
  ท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และในลักษณะที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ข (“ระเบียบปฏิบัติ”)
  3.1.5
  ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการตรวจสอบภายในหรือจากหน่วยงานภายนอกใด ๆ ตามที่เราร้องขอ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ และ
  3.1.6
  ในเวลาใดๆ หลังจากที่ตกลงยอมรับการจองการเดินทางแล้ว ท่านจะไม่ยกเลิกการให้บริการขนส่งแก่การจองดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  3.2
  ท่านเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ดังนั้น ท่านจึงต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับบริการขนส่งโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะทั้งปวงตามสมควร ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ หรือสิ่งของอื่นใดที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และการให้บริการอย่างเหมาะสมสำหรับบริการขนส่งนั้นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่ง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและของผู้โดยสาร และท่านต้องใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นใดๆ ทั้งหมดด้วย

 5. การชำระเงิน
 6. ข้อกำหนดการชำระเงินสำหรับคนขับรถ

  4.1
  แอร์เอเชีย ไรด์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการแพลตฟอร์มจากท่าน (“ค่าคอมมิชชั่น”) โดยค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารตามที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ อัตราร้อยละของค่าคอมมิชชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของคนขับรถและยานพาหนะ และจะแสดงให้ท่านทราบในแอปพลิเคชัน
  4.2
  ค่าคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระให้กับเรานั้นจะถึงกำหนดชำระโดยทันที และไม่สามารถคืนเงินได้ นโยบายการไม่คืนเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจยกเลิกสัญญาฉบับนี้ของท่าน การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่าน การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นแก่บริการขนส่งไม่ว่าจะโดยการวางแผน โดยอุบัติเหตุ หรือโดยความจงใจ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  4.3
  ท่านรับทราบและยืนยันว่าเราอาจเก็บค่าบริการที่ถึงกำหนดชำระในนามของท่านให้แก่ท่านสำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภทที่ผู้โดยสารเลือก เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ หรือยกเลิกการดำเนินการในธุรกรรมใด ๆ ยกเลิกบัญชีของคุณ ระงับ/ริบรายได้ของคุณไว้ชั่วคราวหรือถาวร หรือดำเนินการอื่นใดตามที่แอร์เอเชีย ไรด์เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมโดยการแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งเราเชื่อโดยมีเหตุอันสมควรว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมใด ๆ หรือในกรณีที่ท่าน และ/หรือ ผู้โดยสารได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่เรียกร้องให้เรามีความรับผิดใด ๆ สำหรับการหักเงิน ความล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกในการชำระเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน
  4.4
  โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจทำข้อเสนอทางการตลาดซึ่งมีลักษณะและอัตราค่าบริการที่แตกต่างในบริการแอปพลิเคชันให้แก่ผู้โดยสารใด ๆ โดยท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอทางการตลาดเหล่านี้ ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่นได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  4.5
  เราขอสงวนสิทธิ์โดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ยกเลิกบัญชีของท่าน ยึดหรืออายัดรายได้ของท่าน หรือกระทำการอื่นใดตามที่เราเห็นว่าจำเป็นและสมควรโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ โดยในกรณีดังกล่าว เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อการยึด ทำให้ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ ต่อท่าน

  กระเป๋าเงินสดของคนขับรถ

  4.6
  แอร์เอเชีย ไรด์จะจัดการการชำระเงินให้แก่ท่านและจากท่านโดยผ่านทางระบบกระเป๋าเงิน (“กระเป๋าเงินของคนขับ”) รายได้ของท่านจะปรากฏในกระเป๋าเงินสดของคนขับรถในแอปพลิเคชัน และท่านอาจถอนเงินนั้นไปยังบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ท่านได้แจ้งไว้ได้ ทั้งนี้ แอร์เอเชีย ไรด์ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดังกล่าวจากกระเป๋าเงินสดของคนขับรถตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือตามที่ได้แจ้งไว้แก่ท่านผ่านทางแอปพลิเคชันแล้ว

  กระเป๋าเครดิตของคนขับรถ

  4.7
  นอกเหนือจากกระเป๋าเงินสดของคนขับรถของท่าน ท่านจะต้องมีไว้ซึ่งกระเป๋าเครดิตของคนขับรถกับเราด้วย โดยกระเป๋าเครดิตของคนขับรถจะมีไว้เพื่อสะสมเครดิตซึ่งประกอบด้วยการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าคอมมิชชั่นของท่านให้แก่เรา และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องและถึงกำหนดชำระและท่านต้องชำระให้แก่เรา ท่านจะต้องคงไว้ซึ่งวงเงินเครดิตขั้นต่ำ (“วงเงินขั้นต่ำ”) ในกระเป๋าเครดิตของคนขับรถตลอดเวลาเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันได้ เราจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวงเงินขั้นต่ำดังกล่าวและจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาใด ๆ โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  4.8
  ท่านอาจเติมเงิน (“เครดิต”) เข้าไปในกระเป๋าเครดิตของคนขับรถของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินขั้นต่ำ วงเงินขั้นต่ำที่ท่านสามารถคงไว้ในกระเป๋าเครดิตของคนขับรถในเวลาใด ๆ ให้เป็นไปตามที่เรากำหนดและจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาใด ๆ โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ วงเงินอาจถูกเติมเข้าไปได้ในลักษณะใด ๆ ที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว (เช่น การเติมเงินสด และการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือการโอนจากกระเป๋าเงินสดของคนขับรถของท่าน)
  4.9
  ไม่สามารถนำเครดิตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอคืนได้ และไม่สามารถขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือโอนเครดิตไปเป็นมูลค่าอื่นใดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เครดิตจะไม่ถือว่าเป็น ไม่สามารถตีค่า หรือไม่สามารถใช้เป็นตราสารมีค่าหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากเครดิตของท่าน เราอาจได้รับผลประโยชน์อื่นใดในจำนวนเงินที่เรายึดถือแทนท่าน ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะมอบสิทธิของท่านให้แก่เราสำหรับผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นจากเครดิตของท่าน
  4.10
  เครดิตในกระเป๋าเครดิตของคนขับรถจะหมดอายุเมื่อครบหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ท่านได้เติมเงินครั้งล่าสุด หากมีวงเงินใด ๆ คงเหลือหลังจากที่เครดิตหมดอายุ วงเงินนั้นจะไม่สามารถขอคืนได้ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมดอายุของเครดิต เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการเติมเงินครั้งหนึ่งก่อนที่เครดิตจะหมดอายุ เพื่อให้อายุของยอดเครดิตทั้งหมดขยายออกไปอีกหนึ่ง (1) ปี

 7. ภาษี
 8. ท่านมีหน้าที่ชำระภาษีตามกฎหมายที่ถึงกำหนดชำระในจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ท่านภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าค่าคอมมิชชั่นที่เราเรียกเก็บนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวข้องและกำหนดให้จัดเก็บตามกฎหมายไทยแล้ว

 9. การยกเลิกงาน
 10. ผู้โดยสารได้ให้ความไว้วางใจแก่ท่านในการรับส่งหรือการให้บริการขนส่ง ท่านตกลงและยอมรับว่าอัตราการยกเลิกที่สูง และ/หรือ ถี่ หรือการไม่ตอบสนองต่อการจองของผู้โดยสารจะทำให้ประสบการณ์ของผู้โดยสารแย่ลง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแอร์เอเชีย ไรด์ หากพบว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบริการขนส่งของท่าน

 11. การคืนเงินในกระเป๋าเครดิตของคนขับ
 12. 7.1
  การส่งคำขอเงินคืน และ/หรือ คำขอสำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการขนส่งที่ไม่ครบจำนวนเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “คำขอคืนเงิน”) จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางติดต่อของแอร์เอเชีย ไรด์ และทางทีมงานของแอร์เอเชีย ไรด์ จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำขอคืนเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยแอร์เอเชีย ไรด์ เสมอ โดยในกรณีที่เราตรวจพบว่าการขอคืนเงินใด ๆ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการขอคืนเงินดังกล่าว
  7.2
  เมื่อคำขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ เราจะคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยไม่ถูกต้องไปยังกระเป๋าเครดิตของคนขับของท่าน
  7.3
  การคืนเงินจะดำเนินการภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่เราได้รับคำขอคืนเงินจากท่าน

 13. รางวัลจูงใจสำหรับคนขับรถ
 14. โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านอาจได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการรางวัลจูงใจสำหรับคนขับรถแอร์เอเชีย ไรด์ โครงการรางวัลจูงใจจะถูกสื่อสารแก่ท่านผ่านทางแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะถูกสื่อสารและให้ท่านเข้าถึงได้โดยผ่านทางฟังก์ชันการส่งข้อความภายในของแอปพลิเคชัน แชท หรืออีเมล หรือช่องทางอื่นใดตามที่แอร์เอเชีย ไรด์ เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รางวัลจูงใจดังกล่าวอาจถูกหักค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง


 15. การระงับและการยกเลิก
 16. 9.1
  แอร์เอเชีย ไรด์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้สิทธิใด ๆ แก่ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
  9.1.1
  การละเมิดสัญญาฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่า การที่ท่านไม่ทำตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน อาจเป็นผลให้เราระงับการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้สิทธิแก่ท่าน
  9.1.2
  การบำรุงรักษา และ/หรือปัจจัยภายนอก ท่านตกลงว่า เราสามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้ในเวลาใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  1. แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกการปฏิบัติการ หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึง การเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
  2. แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใด ๆ และ/หรือ
  3. ยับยั้งการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึง การเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดการปกติ หรือที่ไม่ใช่ตามกำหนดการปกติ การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

  ทั้งนี้ ท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ แก่แอร์เอเชีย ไรด์ สำหรับการระงับหรือการยกเลิกใด ๆ

  9.2
  ในกรณีที่แอร์เอเชีย ไรด์ ได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้โดยสาร หรือได้พบว่าท่านละเมิดข้อสัญญาข้อ 3 ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อกำหนดการใช้งาน ของสัญญาฉบับนี้ แอร์เอเชีย ไรด์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันโดยทันที โดยทีมงานของแอร์เอเชีย ไรด์จะติดต่อท่านภายในหนึ่ง (1) วันทำการ หรือเร็วกว่านั้น ภายหลังจากที่ได้ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนภายในของแอร์เอเชีย ไรด์ ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาระงับการให้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องสามารถติดต่อได้ และจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ทุกประการภายใต้ชื่อของแอร์เอเชีย ไรด์
  แอร์เอเชีย ไรด์ อาจเสนอโอกาสให้ท่านเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นข้างต้นให้แก่เรา ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวสามารถเยียวยาได้ โดยหากท่านไม่สามารถเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ภายในเจ็ด (7) วัน (เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้) หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่แอร์เอเชีย ไรด์ ตกลงให้ขยายออกไป ให้แอร์เอเชีย ไรด์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้
  9.3
  ไม่ว่ากรณีใดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็ตาม แอร์เอเชีย ไรด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกสัญญาฉบับนี้โดยทันทีในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของคนขับรถ ข้อ 11 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 12 การรักษาความลับ ข้อ 13 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อ 20 การโอนสิทธิ
  9.4
  นอกจากสิทธิตามข้อ 9.3 แล้ว แอร์เอเชีย ไรด์ มีสิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีระยะเวลาบอกกล่าวสามสิบ (30) วัน โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลในการดังกล่าว
  9.5
  เมื่อมีการเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ท่านตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  9.5.1
  ลบและถอดถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่านโดยทันที
  9.5.2
  หยุดใช้บริการแอปพลิเคชันโดยทันที (เว้นแต่ภายในขอบเขตที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน) และ
  9.5.3
  ชำระเงินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่แก่แอร์เอเชีย ไรด์ โดยทันที (และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในสาม (3) วัน) (ซึ่งถือว่าถึงกำหนดชำระโดยทันที และจะต้องชำระเมื่อมีการเลิกหรือหมดอายุของสัญญา) และในการนี้แอร์เอเชีย ไรด์ มีสิทธิในการหักจำนวนใด ๆ จากรายได้ที่ท่านได้รับได้
 17. การเข้าถึงแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง
 18. 10.1
  ท่านจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่น ๆ สำหรับการใช้รับคำสั่งค้นหาบริการขนส่งจากผู้โดยสาร (“อุปกรณ์สื่อสาร”)
  10.2
  ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันว่าท่านได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรุ่นที่เป็นปัจจุบันในอุปกรณ์สื่อสารของท่านแล้ว
  10.3
  ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
  10.3.1
  การจัดหาและใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้ออุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว
  10.3.2
  การจัดให้มีสัญญาอินเตอร์เน็ตและแผนสำหรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสม และการเรียกเก็บค่าบริการโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของท่าน เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ SMS และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
  10.4
  ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารของท่านสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของท่านอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลในบัญชีของท่านมีความเสี่ยงที่ผู้อื่นจะพบเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องแจ้งให้แอร์เอเชีย ไรด์ ทราบโดยทันที และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่แอร์เอเชียร์ ไรด์ แจ้งให้ท่านทราบ
  10.5
  แอร์เอเชีย ไรด์ อาจใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง (Application Programming Interface หรือ API) จากบุคคลภายนอกสำหรับการให้บริการของแอร์เอเชีย ซึ่งแอร์เอเชียไม่รับประกันความเสถียรของระบบดังกล่าว ท่านตกลงว่า แอร์เอเชีย ไรด์ จะไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือ API จากบุคคลภายนอก
 19. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 20. แอร์เอเชีย ไรด์ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอร์เอเชีย ไรด์ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งปวงในและของแอปพลิเคชัน และโดยการขยายความ บริการแอปพลิเคชันและข้อเสนอแนะ แนวคิด คำร้องขอให้ปรับปรุง คำติชม คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านหรือบุคคลอื่นได้ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการแอปพลิเคชัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นการก่อให้เกิดสัญญาซื้อ และทำให้ท่านได้รับสิทธิใด ๆ ในความเป็นเจ้าของในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการแอปพลิเคชัน และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งเป็นของแอร์เอเชีย ไรด์ และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอร์เอเชีย ไรด์ ชื่อของแอร์เอเชีย ไรด์ ตราสัญลักษณ์ของแอร์เอเชีย ไรด์ บริการแอปพลิเคชัน และ/หรือแอปพลิเคชัน และตราสัญลักษณ์และชื่อของผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายทางการค้าของแอร์เอเชีย ไรด์ หรือบุคคลที่สาม และไม่มีการให้สิทธิหรือการให้อนุญาตในการใช้แก่สิ่งเหล่านั้น เพื่อความชัดแจ้งแห่งการนี้ ข้อกำหนดแอปพลิเคชั่นในที่นี้จะรวมถึงส่วนประกอบ กระบวนการและการออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งปวงด้วย

 21. การรักษาความลับ
 22. ท่านจะต้องรักษาสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชีย ไรด์ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการทางการตลาดและส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของแอร์เอเชีย ไรด์ซึ่งได้เปิดเผยแก่ท่านโดยหรือในนามของแอร์เอเชีย ไรด์ (ไม่ว่าจะโดยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าก่อน เมื่อ หรือภายหลังจากวันที่ของสัญญาฉบับนี้) หรือซึ่งท่านได้มาโดยประการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากแอร์เอเชีย ไรด์ หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของแอร์เอเชีย ไรด์ หรือที่ได้สร้างขึ้นโดยข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องทำให้แน่ใจอีกด้วยว่าท่านใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวสำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย ไรด์ก่อน

 23. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว
 24. แอร์เอเชีย ไรด์จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่แอร์เอเชีย ไรด์ บริษัทในเครือ ผู้ได้รับมอบหมายตามจริง ผู้อาจได้รับมอบหมาย ผู้รับโอน ผู้ซื้อของแอร์เอเชีย ไรด์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทในการโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือความรับผิดของแอร์เอเชีย ไรด์ และบริษัทในเครือใด ๆ ของแอร์เอเชีย ไรด์ ซึ่งจะได้ถูกจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แอร์เอเชีย ไรด์พิจารณาว่าเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ท่านจะต้องยอมรับและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว

 25. คำรับรอง คำรับประกัน และข้อตกลงกระทำการของคนขับรถ
 26. ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาฉบับนี้ ท่านรับรอง รับประกัน และตกลงว่า

  1. ท่านมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้
  2. ท่านมีอายุอย่างน้อยยี่สิบสอง (22) ปีบริบูรณ์ (หรือ หากอายุที่ท่านจะได้รับอนุญาตในการให้บริการขนส่งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตประเทศให้บริการน้อยกว่ายี่สิบสอง (22) ปี ท่านต้องมีอายุอย่างน้อยตามอายุที่กำหนดนั้น)
  3. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง
  4. ในการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่ง ท่านจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  5. ท่านเป็นมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมยานพาหนะ และยานพาหนะดังกล่าวซึ่งท่านประสงค์ที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่ง (“ยานพาหนะ”) นั้นอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน อยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้ดี และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบายเหมาะสมกับการให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
  6. ท่านต้องครอบครองใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะที่มีผลตามกฎหมาย (“ใบอนุญาตขับขี่”) และได้รับอนุญาตในการควบคุมยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รวมถึงใบอนุญาต การอนุญาต การให้อนุญาต และความยินยอมใด ๆ ที่จำเป็นในการให้การบริการขนส่งในเขตประเทศให้บริการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  7. ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถสาธารณะบนท้องถนน รวมถึงพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ลำดับรองใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยกรมขนส่งทางบก และท่านจะรับผิดโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ นั้น
  8. ท่านตระหนักว่า ท่านจะต้องใช้ฟังก์ชันการโทรศัพท์ และ/หรือการส่งข้อความภายในแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับผู้โดยสารเท่านั้น ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะสื่อสารด้วยวิธีอื่น อาจก่อให้เกิดการคิดค่าบริการโทรคมนาคมพื้นฐานซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว
  9. ท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตประเทศให้บริการหรือในประเทศอื่นใด
  10. ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ (หรือโดยในนามของท่าน) แก่แอร์เอเชีย ไรด์นั้นจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดเวลา
  11. ท่านจะใช้เฉพาะเพียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลซึ่งท่านมีสิทธิใช้เท่านั้น
  12. ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง การหลอกลวงให้เข้าใจผิด การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใด ๆ
  13. ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการตรวจสอบภายในหรือภายนอกใด ๆ ตามเราได้ร้องขอ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเหนือและอยู่ในบังคับ และ
  14. ในเวลาใด ๆ หลังจากตกลงยอมรับการจองการเดินทางแล้ว ท่านจะไม่ยกเลิกการให้บริการขนส่งแก่การจองดังกล่าวโดยปราศจากเหตุอันควร
 27. การชดใช้ความเสียหาย
 28. ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะชดใช้แก่และจะปกป้องแอร์เอเชีย ไรด์ ผู้ให้สิทธิของแอร์เอเชีย ไรด์ และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนต่าง ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว จากและต่อการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งปวง (ซึ่งรวมถึง ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายวิชาชีพทนายความ และ/หรือการดำเนินการทางกฎหมาย) ซึ่งเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งของท่าน และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติใด ๆ หรือ (ข)การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ และข้อกำหนดการใช้งาน และ (ค) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำ การกระทำที่มิชอบโดยประมาทหรือโดยเจตนาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

 29. ข้อจำกัดความรับผิดของคำรับรอง
 30. แอปพลิเคชัน เนื้อหาของแอปพลิเคชัน และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันที่ได้ส่งมอบให้แก่ท่านในลักษณะ “ตามสภาพจริง” แอร์เอเชีย ไรด์ขอไม่รับรองหรือรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม บริการแอปพลิเคชัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ แม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามอันสมควรในการทำให้แอปพลิเคชันเป็นปัจจุบัน เราไม่รับรอง รับประกัน ให้คำมั่นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าจะโดยตรง โดยทางอ้อม หรือโดยเป็นผลที่ตามมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบนแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม บริการแอปพลิเคชัน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 31. ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต
 32. แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้เพื่อการสนับสนุนและปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม และ/หรือแอปพลิเคชันอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า หรือปัญหาอื่น ๆ ตามปกติวิสัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้มีเหตุขัดข้อง ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกระยะ ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน แอร์เอเชีย ไรด์จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า ความล้มเหลวในการนำส่ง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว

 33. ข้อจำกัดความรับผิด
 34. 18.1
  ท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวต่อการเรียกร้อง คำตัดสินและความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายสิ้นเชิง และความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งของท่าน
  18.2
  เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเป็นไปตามตามขอบเขตสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่มีต่อแอร์เอเชีย ไรด์โดยท่านจะได้รับการจำกัดการรับผิดชอบตามยอดรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่แอร์เอเชีย ไรด์ต้องชำระตามจริงให้กับท่าน ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตในอาณาเขต แอร์เอเชีย ไรด์จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเกิดจากท่าน รวมไปถึงกรณีดังต่อไปนี้
  18.2.1
  ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายซึ่งเป็นการลงโทษหรือเป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ สัญญาค่าความนิยม หรือโอกาส) ที่เกิดขึ้นต่อท่าน
  18.2.2
  การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และ/หรือ แอปพลิเคชัน
  18.2.3
  การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันได้
  18.2.4
  ความเชื่อมั่นต่าง ๆ ของท่านที่มีต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่จริงของโฆษณาต่าง ๆ หรือ
  18.2.5
  การเป็นผลจากการติดต่อหรือการทำรายการระหว่างท่านและผู้โดยสาร และ/หรือ ซึ่งได้รับอ้างอิงตามบริการแอปพลิเคชัน และ/หรือ แอปพลิเคชัน แม้ว่าแอร์เอเชีย ไรด์ ได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม
  18.3
  แอร์เอเชีย ไรด์ ไม่รับประกันและรับรองการประเมินหรือการติดตามความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ หรือที่ตั้งของผู้โดยสาร และถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้แอร์เอเชีย ไรด์อย่างชัดเจนจากความรับผิดชอบ การร้องเรียน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร
  18.4
  แอร์เอเชีย ไรด์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรือเจรจาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้โดยสาร ทั้งนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์อย่างชัดเจนต่อแอร์เอเชีย ไรด์ และไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ การร้องเรียน เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแอปพลิเคชัน และ/หรือ แอปพลิเคชันของท่าน หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่แนะนำให้ท่านโดยการบริการแอปพลิเคชัน และ/หรือแอปพลิเคชัน
  18.5
  ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องแอร์เอเชีย ไรด์ จากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิดและค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่บังคับใช้ในอาณาเขต การให้บริการขนส่งของท่าน ภาษีหรืออากรใด ๆ หรือการจัดเก็บหรือการเรียกร้องหรือบทลงโทษที่กำหนดไว้สำหรับท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแอปพลิเคชันของท่าน และ/หรือ การเรียกร้องอื่นใดโดยบุคคล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐในเขตอำนาจศาลใด ๆ จากการกระทำ การละเลย หรือความประมาทเลินเล่อของท่าน
 35. ความยินยอม
 36. 19.1
  แอร์เอเชีย ไรด์ สงวนสิทธิ์โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรืออัพเดทสัญญาฉบับนี้ในเวลาใด ๆ ก็ตามที่แอร์เอเชีย ไรด์ เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวไปยังท่าน (ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งไปรษณีย์ อัพเดทบนแพลตฟอร์ม หรือส่งโดยอีเมล) ซึ่งจะมีผลในวันที่มีการลงเวอร์ชั่นที่มีการอัพเดทบนแพลตฟอร์ม ท่านตกลงว่าท่านมีหน้าที่ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับท่านในการเข้าถึง หรือการใช้งานแพลตฟอร์ม
  19.2
  การไม่ยกเลิก การเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องภายหลังการมีผลบังคับใช้ของการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรืออัพเดทใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับการผูกพันตามข้อสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
  19.3
  ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้ หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรืออัพเดทใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้แอร์เอเชียร์ทราบเพื่อยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้แพลตฟอร์มอีก
 37. การโอนสิทธิ
 38. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ตามที่ได้แก้ไขเพิ้มเติม (หากมี) ไม่สามารถถูกโอนจากท่านไปยังบุคคลภายนอกใด ๆ ได้โดยปราศจากความยินยอมจากแอร์เอเชีย ไรด์ อย่างไรก็ดี การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องของท่านนั้น ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับแอร์เอเชีย ไรด์ ในการโอนสิทธิและหน้าที่ ให้สิทธิช่วง มอบหมายให้ หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของสิทธิและหน้าที่ของแอร์เอเชีย ไรด์ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้แก่บริษัทในเครือได้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยที่แอร์เอเชียจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่เกิดเหตุการ์ณดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ การโอนสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของท่านในประการที่ขัดต่อข้อกำหนดของข้อสัญญานี้ ถือว่าเป็นโมฆะ

 39. ความสัมพันธ์
 40. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเราจะเป็นในลักษณะของผู้ประกอบการอิสระ ไม่มีส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการก่อตั้งความเป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือลักษณะใด ๆ ในการประกอบการร่วมกับเรา

 41. การแยกส่วนของสัญญา
 42. หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีผลผูกพัน และการมีผลบังคับของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทำให้เสียไปด้วย

 43. การไม่สละสิทธิ
 44. การที่แอร์เอเชีย ไรด์ไม่ดำเนินการเพื่อบังคับตามสิทธิหรือตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือข้อกำหนดเหล่านั้นแต่อย่างใด

 45. ข้อตกลงทั้งหมด
 46. สัญญาฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและนำมาใช้แทนการเจรจาหรือการพูดคุยที่ได้รับการไตร่ตรองแล้วก่อนหน้านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกเว้นข้อกำหนดโดยนัยทั้งหมดและไม่พึ่งพาคำชี้แจงการรับประกันความเข้าใจการดำเนินการ คำมั่นสัญญาหรือการรับรองบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

 47. กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท
 48. 25.1
  สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
  25.2
  คู่สัญญาตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเหนือคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยให้การระทำการหรือดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาในศาลดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละสิทธิในการคัดค้านใด ๆ ที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการหรือพิจารณาคดีในศาลดังกล่าว

 49. เหตุสุดวิสัย
 50. 26.1
  ท่านรับทราบและตกลงว่า แอร์เอเชีย ไรด์ไม่สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก และแอร์เอเชีย ไรด์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ แอร์เอเชีย ไรด์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าของการดำเนินการที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  26.2
  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ หรือแอร์เอเชีย ไรด์ไม่สามารถให้บริการที่เสนอบนแพลตฟอร์มได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่าสามสิบ (30) วันตามระยะเวลาปฏิทินโดยมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้
 51. การบอกกล่าว/การสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 52. เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา ท่านตกลง

  1. รับการสื่อสารจากแอร์เอเชีย ไรด์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ และ
  2. ยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง นโยบาย ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่แอร์เอเชีย ไรด์ ส่งถึงท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

  สำหรับการบอกกล่าวใด ๆ จะถือว่าได้รับในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจาก

  1. อีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านแจ้งไว้กับแอร์เอเชีย ไรด์ หรือ
  2. คำบอกกล่าวถูกโพสต์บนแพลตฟอร์ม

  คำบอกกล่าวทั้งหมดที่ส่งถึงแอร์เอเชีย ไรด์ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแพลตฟอร์ม แชท หรืออีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ที่แอร์เอเชีย ไรด์ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

 53. อากรแสตมป์
 54. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการชำระอาการแสตมป์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ ก

ข้อกำหนดการใช้แอปพลิเคชันของคนขับรถ

 1. ท่านจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับให้บริการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 2. ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวที่เราได้มอบให้แก่ท่านในการเข้าถึงแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบในทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยอื่น
 4. ท่านจะไม่พยายามขัดขวางหรือทำอันตรายแก่แอปพลิเคชันไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
 5. ท่านจะไม่พยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดในเนื้อหาของแอปพลิเคชันไม่ว่าในลักษณะใด ๆ หรือ คัดลอก ทำซ้ำ แสดงแก่สาธารณะ เปิดเผย หรือใช้ หรือสื่อสารด้วยประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางสาธารณะหรือทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
 6. ท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้อัตลักษณ์หรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านไม่อาจมอบหมาย หรือโอนโดยประการอื่นซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด
 7. ท่านจะมอบหลักฐานการพิสูจน์อัตลักษณ์ หรือเอกสารอื่นใด การอนุญาต ใบอนุญาต หรือการอนุมัติอื่นใดให้แก่เราตามที่ได้ร้องขอหรือตามต้องการอย่างสมเหตุสมผล
 8. ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันในการส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 9. ท่านจะไม่คัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 10. ท่านจะต้องแจ้งและส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับบริการ และรับผิดชอบในการรักษาและทำให้เป็นปัจจุบันซึ่งข้อมูลของคุณอย่างตรงเวลาเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตลอดระยะเวลา
 11. ท่านจะใช้เฉพาะเพียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลซึ่งท่านมีสิทธิใช้เท่านั้น
 12. ท่านตกลงว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่ได้ประกาศไว้
 13. ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ถูกดัดแปลงใด ๆ โดยมีเจตนาในการหลบเลี่ยงการตรวจจับ หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการฉ้อฉลแก่แอร์เอเชีย ไรด์ หรือเพื่อขัดขวางการทำงานโดยปกติของแอปพลิเคชัน
 14. ท่านจะไม่ทำการย้อนการค้นหา ติดตาม หรือพยามสืบค้นข้อมูลใด ๆ ของผู้โดยสาร หรือลูกค้าอื่นใดของแอร์เอเชีย ไรด์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของท่าน การไปยังแหล่งกำเนิดของข้อมูลนั้น หรือการแสวงหาประโยชน์จากแอปพลิเคชัน หรือบริการหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งสามารถเข้าถึงหรือนำเสนอโดยหรือผ่านทางแอปพลิเคชันในประการใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลนอกเหนือจากข้อมูลของตัวท่านเอง ตามที่ให้ไว้โดยแอปพลิเคชัน
 15. ในการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งของท่าน ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชีย ไรด์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่ท่าน และท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่ง
 16. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. ไม่อนุญาตให้ขาย โอน มอบหมาย แจกจ่าย หรือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอื่นใด หรือทำให้บุคคลที่สามเข้าถึงแอปพลิเคชัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
  2. ไม่แก้ไขดัดแปลง หรือสร้างงานที่ลอกเลียนแบบจากแอปพลิเคชัน
  3. ไม่ “ทำลอกเลียนแบบ” แอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นใด
  4. ไม่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถอดรหัส สร้างรหัส หรือพยายามเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันนี้หรือซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบนหรือผ่านแอปพลิเคชัน
  5. ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือใด ๆ หรือสคริปต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็ปสไปเดอร์ เว็ปครอว์เลอร์ เว็ปโรบ็อต เว็ปแอนท์ เว็บอินเด็กเซอร์ บอท ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ซึ่งอาจสร้างคำสั่งหลายคำสั่งต่อวินาที (ก) เพื่อสร้างปัญหาหรือขัดขวางการปฏิบัติการและ/หรือการดำเนินการของแอปพลิเคชันโดยไม่ชอบ (ข) เพื่อทำเหมืองข้อมูลหรือกิจกรรมในการขุดข้อมูลใด ๆ หรือ (ค) ในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงโครงสร้างการนำทางหรือการแสดงผลของแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
  6. ไม่โพสต์ แจกจ่าย หรือทำซ้ำในประการใด ๆ ซึ่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของผู้ทรงสิทธินั้น
  7. ไม่ลบคำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใด ๆ ที่อยู่บนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม หรือ
  8. ไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ (ก) ส่งสแปมหรือข้อความซ้ำซ้อนหรือข้อความที่มิได้ร้องขออื่นใด (ข) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีลักษณะเป็นการอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดบุคคลอื่นใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่เด็ก หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (ค) ส่งสิ่งที่บรรจุด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ เอเจนต์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย (ง) ก่อกวนหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่บรรจุในนั้น (จ) พยายามเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) เลียนแบบตัวบุคคลหรือองค์กร หรือบิดเบือนการแสดงตนของคุณกับบุคคลหรือองค์กร หรือ (ช) ร่วมในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือมีส่วนให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง
 17. ท่านตกลงและรับทราบและยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้อาจเป็นเหตุให้มีการระงับการให้สิทธิแก่ท่านในการใช้งานแอปพลิเคชัน

เอกสารแนบ ข

ระเบียบปฏิบัติของคนขับรถแอร์เอเชีย ไรด์

 1. ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อก่อให้เกิดการรบกวนหรือประพฤติในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพแก่เรา บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลที่สาม
 2. ท่านจะไม่ติดต่อผู้โดยสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง
 3. ท่านจะทำให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นมีความปลอดภัย ปลอดภัยสำหรับการขับขี่ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 4. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรทั้งหมดที่บัญญัติขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในเวลา ใด ๆ
 5. ท่านจะใช้ยานพาหนะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันเท่านั้น และไม่ควรใช้ยานพาหนะอื่น หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะอื่นในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน กรุณาติดต่อการช่วยเหลือทางแชทของแอร์เอเชีย ไรด์เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 6. ห้ามมิให้ท่านรับคนโดยสารโดยการรอโบกเรียกหากท่านมิได้ใช้รถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) ในการให้บริการขนส่ง
 7. ห้ามไม่ให้ท่านบริโภคแอลกอฮอล์ เสพยา และ/หรือ สารอื่นใดที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะก่อนหน้าหรืออยู่ระหว่างการขับขี่
 8. ท่านจะต้องรักษามารยาทที่ดีและแต่งกายอย่างเหมาะสมตามที่แอร์เอเชีย ไรด์ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องที่กำหนด
 9. ท่านจะไม่ขับขี่โดยประมาทซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และ/หรือบุคคลที่สาม
 10. ท่านจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 11. ท่านจะสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างสุภาพและไม่มีลักษณะที่หยาบคาย ห้ามใช้คำหยาบคายหรือคำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเด็ดขาด
 12. ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เป็นการมิชอบหรือเป็นการคุกคามทางเพศโดยเด็ดขาด แอร์เอเชีย ไรด์อาจเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อท่านสำหรับการกระทำความผิดซึ่งอาจมีลักษณะเป็นอาชญากรรมได้
 13. ห้ามการสื่อสารกับผู้โดยสารในลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่สมควรโดยเด็ดขาด
 14. ท่านจะต้องเคารพและปฏิบัติตามหากผู้โดยสารปฏิเสธที่จะสนทนาและเคารพการตัดสินใจนั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความลำบากใจแก่ผู้โดยสาร
 15. ท่านจะต้องคอยตรวจตรากับผู้โดยสารว่าผู้โดยสารได้ลืมสิ่งของหรือสัมภาระส่วนตัวไว้หรือไม่ สิ่งของที่ได้พบใด ๆ จะต้องแจ้ง และ/หรือ ส่งคืนให้แก่ผู้โดยสาร หรือแก่แอร์เอเชีย ไรด์
 16. ท่านจะไม่ทำการโอนงาน และงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้ยอมรับแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติและดำเนินการให้สำเร็จ
 17. ท่านจะไม่กระทำการในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เพศ และต่อผู้พิการ
 18. ท่านจะไม่เรียกเก็บเงินค่าโดยสารโดยตรงกับผู้โดยสาร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางแพลตฟอร์มของแอร์เอเชีย ไรด์
 19. ท่านต้องทำให้แน่ใจว่าท่านและผู้โดยสารได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 20. แอร์เอเชีย ไรด์จะไม่รับผิดชอบต่อบริการขนส่งใด ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการ สำหรับความประมาท ประพฤติมิชอบ และ/หรือ กระทำความผิดต่อผู้โดยสาร ผู้ใช้ถนนอื่น และ/หรือ บุคคลที่สาม
 21. ท่านจะใช้วิจารญาณในการปฏิเสธการให้บริการขนส่งแก่ผู้โดยสารที่มึนเมา หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม และแจ้งให้กับเราทราบ ตามแนวทางที่เราได้กำหนดไว้
 22. ท่านและผู้โดยสารอาจได้รับอนุญาตในการให้คะแนนอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับบริการขนส่งที่ได้ให้บริการ
 23. การให้คะแนนทุกครั้งจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบของแอร์เอเชีย ไรด์ และแอร์เอเชีย ไรด์อาจวิเคราะห์การให้คะแนนที่ได้รับพร้อมดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมถึงการระงับการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านในการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งหรือชดเชยใด ๆ ให้แก่ท่าน
 24. ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่อาจมีการประกาศเพิ่มเติมโดยแอร์เอเชียร์ ไรด์ เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตLast update: 14 July 2021


AirAsia's Privacy Statement

This page sets out the privacy statement (“Privacy Statement”) for using the www.airasia.com website, airasia.com mobile application and any subsisting page within the airasia.com domain (collectively known as “Website”). The Website is owned and operated by AirAsia MOVE Sdn Bhd and/or its subsidiaries.

Introduction

 1. AirAsia MOVE Sdn Bhd is concerned about your right to privacy. Therefore, AirAsia together with the AirAsia Group of Companies (hereunder defined) pledge to be responsible when gathering your personal information and to protect your privacy in every possible way. Although this Privacy Statement is not a contract and does not create any legal rights, it serves as an expression of our commitment to protecting private personal information.
 2. AirAsia MOVE Sdn Bhd and its subsidiaries (“AirAsia”, “we”, “us”, “our”) are Malaysian entities, indirectly owned by AirAsia Group Berhad (“AAGB”). AirAsia MOVE Sdn Bhd is a wholly owned subsidiary of AirAsia Digital Sdn Bhd (“AAD”). AAGB, AAD and its respective affiliates shall collectively be known as AirAsia Group of Companies. For avoidance of doubt, affiliates shall mean an entity, present and future, that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with AirAsia. The term “control” (including the terms “controlled by” and “under common control with”) means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of AirAsia, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise
 3. We reserve the right to amend, modify, add, delete and make corrections to this Privacy Statement at any time and will notify users of the same by updating the statement on the Website and by including a "NEWLY UPDATED" label with the "PRIVACY STATEMENT" link on the Website for a period of 30 days. After the 30-days’ period, the updated version(s) of the Privacy Statement shall supersede all previous versions of the Privacy Statement with automatic effect, without any further action by us. You acknowledge and agree that all your Personal Information collected or processed by us (including all information already in our possession), shall be processed in accordance with the terms of the most recent version of the Privacy Statement found on the Website.
 4. This Privacy Statement describes the information that we collect, how it is used, when it may be shared with others, and how we safeguard its confidentiality and security.
 5. This Privacy Statement is applicable to all users of this Website and those who have provided their personal information to any third party providers of products and services.

Information Collection

 1. We collect and maintain information that you enter on our Website or give us in any other way (collectively, “Personal Information”). You can choose not to provide certain information, but you may not be able to enjoy all the features of our Website and services provided by us. Personal Information we collect from you helps us to personalise and continually improve your online experience. Here are the types of Personal Information that we collect:
  1. Personally Identifiable information e.g. Name, photo, facial features, gender, date of birth, nationality, passport/identification card number, passport expiry date, passport issuing country and country of residence;
  2. Contact information e.g. address, email address and phone numbers;
  3. Payment information e.g. credit or debit card information, including the name of cardholder, card number, card issuing bank, card issuing country, card expiry date and banking account details;
  4. Transaction information e.g. information relating to your purchase of products or services made on the Website;
  5. Health information or medical records; and
  6. Technical information e.g. IP address and device ID
  7. Audio material e.g. Voice sample when using Voice Search

 2. When you interact with applications created by us, we may collect information about your location and mobile device. The information may be used to provide you with location-based services such as search results and marketing content. You may decline to share your Personal Information with us, or disable location services on your mobile device at any time.

Use of Information Collected

 1. We may use the Personal Information for the following purposes:
  1. AirAsia Group of Companies who have access to this Personal Information with our permission and who need to know or have access to this Personal Information in order to: perform the service requested by you (including to make, administer, and manage reservations or handle payments, "single sign-on", and customer service); analyze how you use this Website and other websites belonging to AirAsia Group of Companies, improve and provide new and personalized offers, products and services, and marketing, for purposes of research, analytics, to develop and improve any existing and future products or services offered by us, to explore further potential initiatives, to optimise research, improve our forecasting abilities, and for other business purposes of AirAsia Group of Companies; detect, prevent, and investigate fraudulent transactions and/or activities, other illegal activities, and data breaches; internal (audit/compliance) investigations; or as otherwise required or permitted by applicable law.
  2. Administrative Purpose e.g. processing, confirming, fulfilling and completing your transactions and requests for our products and services.
  3. Third Party Suppliers of products and services such as accommodation properties and/or providers of products and services who fulfil your transaction. These suppliers may contact you as necessary to obtain additional information about you to facilitate and fulfill your transaction.
  4. Our Service Providers who provide data processing services to us (for example web hosting), or who otherwise process personal information for purposes such as credit card and payment processing, business analytics, customer service, marketing, or distribution of surveys, to facilitate the delivery of online services and advertising tailored to your interests, and/or fraud prevention. Our service providers will only process information as needed to perform their functions. They are not permitted to share or use the information for any other purpose.
  5. Business Partners with whom we may jointly offer products or services, or whose products or services may be offered on our Website. If you choose to access these optional services, we will on occasion share your Personal Information with those partners.
  6. Where Required or Permitted by Law - such as to protect ourselves against liability, to respond to subpoenas, judicial processes, legitimate requests, warrants or equivalent by law enforcement officials or authorities, to investigate fraud or other wrongdoing or as otherwise required or necessary in order to comply with applicable law, protect our legitimate interests or to the purchasers in connection with any sale, assignment, or other transfer of all or a part of our business or company. We may also, in compliance with applicable law, disclose your Personal Information to enforce or apply the terms and conditions applicable to our services or to protect the rights, property, or safety of AirAsia, our users, or others.
  7. Business Reorganization - such as part of any sale, assignment or other transfer of our business, or transition of service to another provider. We will ask for your consent if required by applicable law.
 2. We provide appropriate protections for such sharing as required by applicable law to prohibit third parties from using your Personal Information for their own purposes, and to address the security and confidentiality of your Personal Information. Except as disclosed in this Privacy Policy or as required or permitted by applicable law, we will not disclose your Personal Information to third parties without your consent.
 3. If you have elected to subscribe to the AirAsia Membership, the use of your personal information will be subjected to the AirAsia Membership Terms and Conditions.
 4. In the employment scenario, we would use information that you voluntarily provide to compare against the job specification / criteria we are seeking / intending to employ.

Sharing of Information Collected

 1. We may share your Personal Information to:
  1. AirAsia Group of Companies;
  2. payment network operators and credit card verification providers, (including VISA, MasterCard, China Union Pay, where applicable), governmental agencies, regulatory authorities, if and when required;
  3. Government authorities and agencies such as airport, customs, immigration, safety and security personnel;
  4. data analytics, marketing agency, third party suppliers of products and services, business partners or service providers, parties which have business or contractual dealings with AirAsia and the AirAsia Group of Companies, and other third party who is able to demonstrate that you have explicitly consented to the disclosure of your Personal Information by us to such third party (collectively known as “Authorised Third Party”)
 2. Your Personal Information may also be shared or transferred to any of our actual and potential assignee, transferee or acquirer (including AirAsia Group of Companies and our affiliates and subsidiaries), or in connection with any corporate restructuring or exercise including our restructuring to transfer the business, assets and/or liabilities.
 3. In addition, you agree and acknowledge that the rights you have granted AirAsia to use, collect, disclose and otherwise process your Personal Information (as described in this Privacy Statement and any other agreements between us and you), may be transferred or assigned to any actual and potential assignee, transferee or acquirer of AirAsia and/or one or more members of the AirAsia Group of Companies for securitisation purposes, in connection with any capital or fund-raising exercise carried out by the AirAsia group. Such transfer or assignment of rights will not affect your ability to exercise any of your rights regarding your Personal Information. At all times, we will ensure that you shall continue to have the ability to exercise all rights over your Personal Information (as provided under applicable data protection laws). In the event of foreclosure of the security, data that forms part of the security may be transferred to the transferee / assignee / acquirer and processed by them for their own purposes, but your statutory rights to your Personal Information will continue to subsist nevertheless.
 4. As part of our effort to serve you better, we are constantly enhancing and expanding our products and services to fulfill your ever-growing needs. In order to realise this business aim, we will from time to time share your Personal Information with the AirAsia Group of Companies and the Authorised Third Party to make available promotions, offers, products or services which may or may not belong to us. However, to ensure that you will not receive unwanted communications, only information with regards to promotions, offers, products or services which are relevant to the transaction you have completed with us will be shared.
 5. In the circumstances set out in this Privacy Statement where we share your Personal Information to a third party, we will ensure that the security measures that such party has in place in relation to the processing of your data are at least as stringent as those employed by us, if not better. This does not apply where we are required to pass your information to a certain third party by operation of the law.
 6. In the event we go through a business transition, such as sale of part or all of our assets, merger or acquisition, restructuring or insolvency, your Personal Information and/or the rights therein over your Personal Information, will likely form part of this transition and be transferred.
 7. We may share your anonymous and/or aggregated information about all our users with the AirAsia Group of Companies and/or third parties.
 8. For any inquiries regarding the handling and management of Personal Information disclosed to, or shared with AirAsia Group of Companies and/or third parties hereunder, you can contact us in the manner described under the “Contact Us” section below.

Cookies

 1. Cookies are small files containing information which are downloaded to your device when you visit our Website. We use cookies to recognise your preference information, keep track of your bookings and purchases and facilitate site administration. If you continue to browse our Website without changing your web browsers or device settings that control cookies, you agree to receive cookies when you use the services on our Website.
 2. Most web browsers automatically accept cookies, but, if you prefer, you may set your browser to prevent it from accepting cookies. The “help” portion of the toolbar on most browsers will tell you how to disable cookies.
 3. It is important that you prevent unauthorised access to your password and your computer. You should always log out from your AirAsia membership account after using a shared device. Click here for more information on how to logout.
 4. There are 4 types of cookies used on our Website:
  1. Functionality: These cookies enable you to use our Website. These cookies are essential to enable you to browse our Website and use certain features. Disabling them may prevent you from using certain parts of the Website. Without these cookies, features like login, booking and paying activity cannot be provided. These cookies also help keep our Website safe and secure.
  2. Preference: These cookies store information such as your preferred country, language selection and website preferences. Without these cookies, our Website may not be able to remember certain choices you’ve previously made or personalise your browsing experience by providing you with relevant information.
  3. Analytics: These cookies collect information about how you use our Website such as which pages you visit regularly. These cookies are used to provide you high-quality experience by doing things such as tracking page load, site response times, and error messages.
  4. Content/Advertising: These cookies gather information about your use of our Website so we may improve your experience and provide you with more relevant content and advertising. They remember that you've visited our Website and help us understand usage of our Website. Some of these cookies are from third parties that collect information about users of our Website in order to provide advertising (on our services and elsewhere) based on users’ online activities (so-called "interest-based advertising") on our Website and elsewhere online. The third parties involved in interest-based advertising collect internet browsing information (e.g. websites visited, time of visit) across different websites and over time, and they may use the information they collect on our Website to provide you ads (from us and other companies) across the internet.

  Data storage

  1. The headquarters of AirAsia is located in Malaysia. However, we may transfer and store your Personal Information on our servers located overseas. Such transfers are necessary pursuant to our contract with you and/or our contract(s) with the relevant third parties.
  2. We will secure the storage in compliance with the minimum security measures prescribed under the Personal Data Protection Act 2010 of Malaysia, its regulation and standards, in the following manners:
   1. register those who have access to the storage;
   2. control and limit access based on necessity;
   3. maintain proper record of access and transfer of Personal Information;
   4. ensure all employees of AirAsia AirAsia Group of Companies’ protect confidentiality;
   5. conduct awareness programmes to educate employees on responsibility to protect Personal Information;
   6. establish physical security procedures;
   7. bind third parties involved in processing of Personal Information; and
   8. do not use removable device and cloud computing service to transfer or store Personal Information without written consent from AirAsia’s senior management.

  Your consent

  1. AirAsia, AirAsia Group of Companies, third party suppliers of products and services, business partners or service providers engaged by us will obtain your consent to collect and use your Personal Information at the time of collection, subject to certain legally prescribed circumstances where your consent is not required. Where required by law, AirAsia will adopt an ‘opt-in' policy to obtain your express written consent when collecting your Personal Information. You may be asked, for example, to click next, continue, proceed, sign a form or tick a box.
  2. Generally, in using the Website, you consent to the collection and use of your Personal Information by us in the ways described above (which may change from time to time) unless and until you inform us to the contrary. You may submit a request to withdraw your consent at any time by contacting us. By providing us Personal Information of any third party individual(s), you represent and warrant that the individual(s) has been informed of and consents to the terms of this Privacy Statement, as may be amended from time to time.
  3. However, we will provide you with an avenue to unsubscribe from receiving marketing, communications, promotional offers, newsletters or any other communications from us.

  Access to and Correction of Your Personal Information

  1. We will be able to provide you or make any correction to your stored Personal Information upon receiving a request via our e-form.

  Minors* Under Age of Majority

  1. We cannot distinguish the age of visitors to our Website. If you are a parent or guardian of someone under the age of majority in the territory you’re residing in, who has provided us his/her Personal Information without your knowledge and consent, you may request that we remove such information by contacting us.

  External and Third Party Sites

   This Website may contain links to websites maintained by third parties (“External Sites”). These External Sites are provided to redirect you to another website to enable purchase of Products and Services, or for your reference and convenience only. AirAsia does not operate, control or endorse in any respect such External Sites or their content. You assume sole responsibility for use of these External Sites and are therefore, advised to examine the terms and conditions and privacy statement of those External Sites carefully.

  Contact Us

  1. Should you have any queries, concerns or complaints in relation to our handling and management of your Personal Information or this Privacy Statement, please contact our Compliance Officer at [email protected].

  Terms of Use

  1. With reference to the terms and conditions on the use of our Website, please refer to our Terms of Use for further information.ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565


ข้อกำหนดการใช้งาน

หน้าเว็บไซต์นี้ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ airasia.com โมบายแอปพลิเคชั่น airasia.com และหน้าเพจใดๆ ในโดเมน airasia.com (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“เวล็อคซ์”) บริษัทจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066969

กรุณาศึกษาข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว กรุณาหยุดและระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที

บทนำ
 1. Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ (ต่อจากนี้เรียกว่า “แอร์เอเชีย” "เรา" “พวกเรา” หรือ "ของเรา") เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย (ฺBursa Malaysia) และเป็นของ แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด (ต่อจากนี้เรียกว่า "AAGB") โดยอ้อม ทั้งนี้ Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) และ AirAsia MOVE Sdn Bhd (ต่อจากนี้รวมเรียกว่า "AA Superapp") เป็นบริษัทในเครือของ AirAsia Digital Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า “AAD”) ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย AAGB และเวล็อคซ์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและถูกถือหุ้นทั้งหมดโดย AA Superapp ทั้งนี้ AAGB, AAD, AA Superapp, เวล็อคซ์ และบริษัทในเครือจะถูกเรียกรวมกันว่าบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีอันเป็นที่น่าสงสัย บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลในปัจจุบันและอนาคตที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยตรง ทางอ้อม ผ่านหน่วยงานหนึ่งองค์กร หรือมากกว่า ตามจุดประสงค์ของคำนิยามดังกล่าว "ควบคุม" (รวมไปถึง "การควบคุม" "ได้รับการควบคุมโดย" และ "ภายใต้การควบคุมโดย") หมายถึง การครอบครองโดยตรงหรือทางอ้อมของอำนาจในการควบคุมหรือก่อให้เกิดการควบคุมการบริหารและนโยบายต่างๆ ของแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการลงคะแนน หรือโดยการทำสัญญา หรือโดยการอื่นใด
 2. เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดําเนินการนอกประเทศมาเลเซียโดยมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย แม้ว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกแห่งบนโลก แต่การใช้งาน ฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีการอภิปราย การระบุถึง การจัดหาผ่านหรือบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค หากท่านเลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ นอกประเทศมาเลเซีย ถือว่าท่านกระทำการโดยเจตนาของท่านเองและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ
 3. เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไลฟ์สไตล์ ปัจจัยในชีวิตประจำวัน บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงบริการทางการเงิน (ต่อจากนี้เรียกโดยรวมว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") ผ่านทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ระบบอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่อาจมีข้อกำหนดในการใช้งานที่เป็นของเว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านต้องการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป ถือว่ายอมรับในข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น
 4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้กับข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ ให้ยึดข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นสำคัญ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม ลบ และแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขใดๆ โดยการปรับปรุงข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเรา www.airasia.com (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และโดยการระบุข้อความ "ปรับปรุงใหม่ล่าสุด" เป็นเวลา 30 วัน หลังจากผ่านระยะเวลา 30 วัน ข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนข้อกำหนดการใช้งานฉบับที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับในข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ท่านรับทราบและยอมรับว่าลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ตราสินค้า และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบและลักษณะต่างๆ จะยังถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเจ้าของที่ถูกต้องตลอดเวลา
 2. เนื้อหาในเว็บไซต์ของมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานเป็นส่วนตัวของท่านโดยไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์เท่านั้น กราฟิกและภาพบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถดำเนินการผลิตซ้ำหรือนำมาใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การแก้ไขเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราและลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่ถูกต้อง
 3. เว็บไซต์นี้ และ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่อาจอยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ปหรือบุุคคลที่สาม ไม่มีการอนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

เนื้อหา

 1. ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้มีความปัจจุบัน ทั้ง แอร์เอเชีย บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาข้อมูลหรือเนื้อหา ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะทางกฎหมายหรือสิ่งเพิ่มเติมอื่น อันเกี่ยวกับลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคาหุ้นใดๆ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูล และ/หรือ เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดหามาโดยบุคคลที่สาม หรือ ผู้ผลิตข้อมูลหรือเนื้อหา) (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อมูล") และไม่ผูกมัดต่อข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
 2. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีข้อมูลส่วนใดที่สามารถตีความเป็นคำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่มีเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ท่านต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการติดต่อเราตามวิธีการที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา ด้านล่างนี้

การใช้งานเว็บไซต์

 1. ในการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่า:
  1. ท่านรับประกันว่าท่านมีอายุบรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติที่จะทำสัญญาผูกมัดตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาลตามที่ท่านพำนักอยู่ และท่านจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของท่าน
  3. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้
  4. ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้
  5. ท่านจะไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ และไม่เข้าถึงหรือไม่พยายามเข้าถึงระบบของเราด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามอย่างไม่ถูกต้อง
  6. ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการส่งอีเมลที่เกี่ยวกับการดำเนินการและโปรโมชั่นให้กับท่าน นอกจากนี้เราอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการซื้อผ่านบัญชีของท่าน รวมไปถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือการบริการ รวมไปถึงข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะรับอีเมลโปรโมชั่น หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลิงค์ยกเลิกการติดตามที่ด้านล่างของอีเมลดังกล่าว
  7. ท่านรับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจได้รบัการจัดหาและให้บริการโดยบุคคลที่สา และท่านยอมรับว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นของบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

 1. การใช้งานเว็บไซต์นี้รวมไปถึงการโพสต์เนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและห้องแช็ตของเว็บไซต์ หรือฟอรั่มสื่อสารสาธาราณะอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ หรือส่งข้อมูลอื่นๆ หรือส่งเนื้อหาใดๆ (รวมไปถึงลิงก์ วิธีการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ) ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้งาน รวมไปถึงการปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  1. แสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ, ไม่ถูกต้อง, ชี้นำในทางที่ผิด, ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หลอกลวง, รุกราน, , ใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น, หยาบคาย, ดูหมิ่น, แสดงความคิดเห็นมุ่งเน้นเชิงเพศสัมพันธ์/ชี้นำในเรื่องอนาจาร/เปิดเผยโจ่งแจ้ง, ลามกอนาจาร, ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ หรือเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อกัน
  2. แสดงความคิดเห็นอันขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือ ต่อสิทธิของบุคคลภายนอก หรือละเมิดสิทธิบัตรใดๆ, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  3. พยายามใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับเว็บครอว์เลอร์ โรบ็อต การทําเหมืองข้อมูล เครื่องมือแยกข้อมูล หรือฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ
  4. ลงซอฟแวร์ที่มีไวรัส, โทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horses), วอมส์ (Worms), ไทม์ บอมส์ (time bombs), แคนเซิลบอทส์ (Cancelbots), หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือไฟล์ใดๆที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์
  5. เปิดเผยข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชีย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป หรือบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานแอร์เอเชียและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น
  6. การเจตนาแทรกแซงการดำเนินงานของเว็บไซต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งอีเมลหรือการโพสต์ก่อกวน การส่งข่าวสารก่อกวน เทคนิคการก่อกวนอื่นๆ ความพยายามโดยเจตนาเพื่อทำให้ระบบทำงานหนักเกินกำลังและโจมตีการเผยแพร่ข้อมูล
  7. การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมถึงพนักงานของแอร์เอเชียและกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย หรือการปลอมแปลงหมายเลขไอพี ส่วนหัวของอีเมล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวข้อความ ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการใช้นามแฝงหรือจดหมายจากผู้ส่งนิรนาม
  8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย
  9. การใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพหน้าจออัตโนมัติหรือเทคโนโลยีในการจับภาพหน้าจอ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอร์เอเชีย ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของแอร์เอเชีย

เว็บไซต์ภายนอกและบุคคลที่สาม

 1. เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม (ต่อจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ภายนอก") เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้มีไว้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อการอ้างอิงและความสะดวกของคุณเท่านั้น แอร์เอเชียไม่มีส่วนกับการดำเนินการ ควบคุม หรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียด

ความปลอดภัย

 1. โปรแกรมรักษาความปลอดภัยจะถูกเปิดใช้งานเมื่อท่านสำรองที่นั่งหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย (Secure Server Layer: SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้และหรือบริการอื่นๆ หรือ แอปพลิเคชั่นสำรองที่นั่งออนไลน์ของแอร์เอเชีย ถึงแม้ว่าแอร์เอเชียจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของท่าน แต่แอร์เอเชียไม่รับประกันในเรื่องระดับความปลอดภัยของการเข้ารหัสหรือประสิทธิภาพในการเข้ารหัส และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดต่อเรา

 1. หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาส่งอีเมลหา [email protected]

ตนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

 1. เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนบุคคลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรุณาตรวจสอบได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลในการใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาตามสภาพที่เป็นอยู่และมีอยู่ ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน แอร์เอเชีย พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร และคู่ค้าขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
  1. การรับประกันหรือรับรองทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซตนี้ การดำเนินงาน หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือคุณภาพของข้อมูล เนื้อหา หรือวัตถุที่รวมอยู่ ณ ที่นี้
  2. เท่าที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย การรับประกันใดๆ หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการอื่นๆหรือแอปพลิเคชันสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์, การดำเนินงานหรือความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์แบบ, ความมีประโยชน์, การไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุณภาพของเนื้อหาข้อมูลหรือส่วนประกอบใดๆในเว็บไซต์นี้
  3. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ ความเสียที่เป็นผลตามมาหรือในเชิงลงโทษ (รวมไปถึงการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม ชื่อเสียง และการสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูล) ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรื่อไม่สามารถใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้แล้วก็ตาม
  4. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีต่อท่านหรือผู้อื่นกรณีที่มีการแทรกแซงหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ภายนอก ท่านต้องใช้ความระมัดระวังของท่านเองในการเลือกใช้งานจากเว็บไซต์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับไวรัสหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจแทรกแซงหรือทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

 2. ในกรณีที่มีบุคคลที่สามร้องเรียน การสูญเสีย ความรับผิดชอบ การนำเสนอ หรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นกับแอร์เอเชีย อันเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน ท่านจะต้องยอมรับที่จะปกป้องและรับผิดชอบค่าสินไหมต่อเรา ผู้บริหาร ลูกจ้าง พันธมิตร บริษัทในเครือของเรา และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ที่มีผลบังคับใช้

 1. เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านยอมรับเพิ่มเติมต่อขอบเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศไทย

อื่นๆ

 1. ท่านไม่สามารถโอนหรือถ่ายโอนสิทธิ์ของท่านหรือข้อผูกมัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน หรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
 2. แอร์เอเชียจะไม่รับประกันการดำเนินการกับการละเมิดทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากไม่ได้มีการดำเนินการเกี่่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายของท่านหรือผู้อื่น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดของเราในการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการฝ่าฝืนนโยบายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านและแอร์เอเชีย อันเกี่ยวเนื่องกับสาระสำคัญของข้อตกลง
 3. แอร์เอเชียอาจยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุก็ตาม โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องกับการใช้งานทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะอย่าง แม้จะมีการยุติ ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกก็ตาม

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ข้อตกลงทั้งหมด - ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนบุคคลประกอบไปด้วยบันทึกของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ทั้งท่านและบริษัทจะไม่มีการผูกมัดโดยวิธีการแสดงอย่างชัดเจน โดยปริยาย หรือโดยนัยในการรับรอง การรับประกัน การให้คำมั่นสัญญา หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในที่นี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้จะนำมาบังคับใช้แทนที่และทดแทนพันธสัญญา ความรับผิดชอบ หรือการรับรองที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างท่านและบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้
 2. การสละสิทธิ์ - การผ่อนผันหรือขยายเวลาที่ท่านหรือบริษัทปฏิบัติไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตใดๆ ของผู้ที่มอบให้ในข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บันทึกในกรณีหรือผู้ให้ได้ลงนามในเอกสารเพื่อแสดงอย่างชัดเจนว่ายอมสละสิทธิ์ หรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าว
 3. การยินยอม - บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบ กำหนด และสละสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ให้กับบุคคลที่สาม
 4. การเป็นโมฆะ - หัวข้อมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีการจำกัดขอบข่ายหรือขอบเขตของข้อดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ นั้นถือว่าเป็นข้อกำหนดที่แยกส่วนออกจากกัน แม้ว่าอาจมีบางส่วนที่อาจรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันหรือเชื่อมโยงกันในทางไวยากรณ์ก็ตาม ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ที่ไม่สามารถบังคับตามขอบเขตกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากความเป็นโมฆะ ความไม่สมบูรณ์ การผิดกฎหมาย หรือเหตุอันใดก็ตาม ตามขอบเขตกฎหมายนั้น ถือว่าไม่สามารถบังคับตามกฎหมายได้ และให้ถือว่าไม่ได้ถูกเขียนขึ้น และให้ข้อกำหนดส่วนอื่นของที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศต่างๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าแอร์เอเชีย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าแอร์เอเชียฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และระเบียบปฏิบัติ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) มีผลบังคับและผูกพันระหว่างบริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“แอร์เอเชีย”หรือ “เรา”) และพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า ซึ่งต่อไปนี้เอกสารดังกล่าวรวมกันให้ถือเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญา (“สัญญาฉบับนี้”)

แอร์เอเชียเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (AirAsia MOVE) (“แอปพลิเคชัน”) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ airasia.com (“แพลตฟอร์ม”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) สามารถค้นหาบริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (“พาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า, ท่าน, ของท่าน”) สำหรับอาหาร พัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของอื่นใดไปยังผู้รับหรือสถานที่ปลายทางที่แน่นอน (“บริการขนส่ง”) ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย เช่น บริการซื้อของ และรับ-ส่งสินค้าในนามของผู้ใช้บริการโดยคิดค่าบริการจำนวนแน่นอน (“การบริการ”) ในการนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าในระยะเริ่มต้น ท่านจะต้องใช้แอปพลิเคชันของ บริษัท เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแอร์เอเชียร์ (“เทเลพอร์ต”) สำหรับให้บริการขนส่งของท่านผ่านแอร์เอเชียร์ ซูเปอร์แอพ (AirAsia MOVE) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการบอกกล่าวโดยแอร์เอเชีย ท่านยินยอมที่จะเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันของแอร์เอเชียโดยทันทีเพื่อแทนที่แอปพลิเคชันของเทเลพอร์ตดังกล่าว เพื่อให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ท่านคือผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมดโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการ และท่านต้องกระทำหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระบุคคลที่สามที่ดำเนินธุรกิจในนามของท่านเอง ไม่ใช่ภายใต้การจ้างงานของแอร์เอเชียแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การคลิกที่ปุ่มตกลงและยอมรับในแบบลงทะเบียนของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า ท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงโดยชัดแจ้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้แล้ว โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการได้


1.
ระยะเวลา
1.1
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
1.2
ระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้จะเริ่มมีผลผูกพันท่านเมื่อการลงทะเบียนและการยอมรับในสัญญาฉบับนี้ของท่านได้รับการยืนยันโดยแอร์เอเชียให้ท่านเป็นพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าของแอร์เอเชีย (“วันที่มีผลบังคับใช้”)
1.3
สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ และและจะมีผลผูกพันต่อไปอย่างไม่จำกัดระยะเวลา เว้นแต่จะสิ้นสุดตามข้อ 9 ของสัญญาฉบับนี้ (“ระยะเวลาของสัญญา”)
2.
หน้าที่ความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า

นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้และเพื่อแลกกับค่าบริการที่จะได้รับ แอร์เอเชียจะให้สิทธิที่อาจเพิกถอนได้ ไม่เป็นการเฉพาะ ไม่สามารถโอนต่อได้ และเป็นการจำกัดแก่ท่านสำหรับการใช้และเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อให้ท่านสามารถให้บริการขนส่งได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ (“การให้สิทธิ”) ทั้งนี้ ท่านจะต้องผูกพันละยึดถือตามข้อกำหนดการใช้แอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเป็นครั้งคราวโดยแอร์เอชีย ดังนั้น แอร์เอเชียขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและรับทราบถึงข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดอยู่เสมอ

3.
การให้สิทธิ

หน้าที่ที่มีต่อแอร์เอเชีย
3.1
ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ท่านรับรอง รับประกัน และ/หรือตกลงดังต่อไปนี้


3.1.1
ท่านมีอำนาจและความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และปฏิบัติหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้
3.1.2
ท่านมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้และมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ โดยท่านจะไม่เสามารถเข้าทำสัญญาฉบันนี้ได้หากท่านอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์
3.1.3
ท่านต้องได้รับและครอบครองใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงใบอนุญาต การอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมอื่นใดทั้งปวงที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการขนส่งในเขตพื้นที่ในประเทศให้บริการ (“พื้นที่ให้บริการ”) ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการขนส่งของท่าน (“บัญชีของท่าน”)
3.1.4
ท่านต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมยานพาหนะ และยานพาหนะที่ท่านประสงค์จะใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการให้บริการขนส่ง (“ยานพาหนะ”) นั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน และอยู่ในสภาพที่สะอาดและสะดวกสบายเหมาะสมกับการบริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
3.1.5
ท่านต้องครอบครองและรักษาไว้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่จำเป็นต้องจัดให้มีตามกฎหมายสำหรับความรับผิดต่อบุคคลที่สามและความรับผิดสาธารณะสำหรับยานพาหนะ และครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจคาดหมายได้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการขนส่ง ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชียไม่ได้ให้คำแนะนำหรือจัดการหากรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ มาให้ท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการขนส่งของท่าน
3.1.6
ท่านจะต้องไม่จอด (หรือทิ้งโดยไม่สนใจ หรือปล่อยทิ้ง) ยานพาหนะของท่านไว้ในบริเวณ พื้นที่ หรือโดยวิธีการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.7
ท่านตกลงจะไม่จอดยานพาหนะในบริเวณต่อไปนี้
(ก)
ในพื้นที่ส่วนบุคคล (ทรัพย์สินส่วนตัว) หรือพื้นที่หวงห้ามสาธารณะใด ๆ
(ข)
ทางเท้าและถนนสาธารณะ
(ค)
บริเวณที่กรีดขวางทางเข้า ทางออก ถนน หรือทางเท่าต่าง ๆ
3.1.8
ท่านรับทราบถึงการห้ามไม่ให้ขนส่ง ครอบครอง หรือจัดส่งสินค้าต้องห้ามต่าง ๆ รวมถึงยาเสพติด และวัตถุมึนเมาที่ผิดกฎหมาย
3.1.9
ท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่การบริการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและตามระเบียบปฏิบัชติของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ข (“ระเบียบปฏิบัติ”) และจะต้องแจ้งให้แอร์เอเชียทราบในกรณีที่มีการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดการใช้งาน
3.1.10
ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับแอร์เอเชียในการตรวจสอบภายในหรือภายนอกใด ๆ ตามที่แอร์เอเชียร้องขอ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้
3.1.11
ท่านต้องส่งมอบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่แอร์เอเชียโดยทันทีที่แอร์เอเชียร้องขอ ซึ่งรวมถึงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ยานพาหนะ ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะต้องถูกตรวจสอบประวัติปูมหลัง ประวัติอาชญากรรม และประวัติการขับขี่เป็นระยะ ๆ และท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเหล่านี้ตามที่แอร์เอเชียกำหนด
3.1.12
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การบริการขนส่ง ท่านจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.1.13
ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งทุกประการ และท่านจะต้องรับผิดขอบต่อการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวของท่านด้วยตนเอง
3.1.14
ท่านตระหนักว่า เมื่อฟังก์ชันการส่งข้อความภายในแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้ว ท่านจะต้องใช้ช่องทางดังกล่าวในการโต้ตอบกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะสื่อสารด้วยวิธีอื่น อาจก่อให้เกิดการคิดค่าบริการโทรคมนาคมพื้นฐานซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว
3.1.15
ท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในเขตประเทศให้บริการหรือในประเทศอื่นใด
3.1.16
ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ (หรือโดยในนามของท่าน) แก่แอร์เอเชียนั้นจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดเวลา
3.1.17
ท่านจะใช้เฉพาะเพียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลซึ่งท่านมีสิทธิใช้เท่านั้น
3.1.18
ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมใกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง การหลอกลวงให้เข้าใจผิด การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใด ๆ
3.1.17
ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ตกลงยอมรับการจองการเดินทางแล้ว ท่านจะไม่ยกเลิกการให้การบริการแก่การจองดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร


3.2
ท่านเป็นผู้ให้การบริการขนส่ง ดังนั้นท่านจึงต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับการบริการโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะทั้งปวงตามสมควร ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ หรือสิ่งของอื่นใดที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และการให้บริการอย่างเหมาะสมสำหรับการบริการนั้นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่การบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและของผู้ใช้บริการ และท่านต้องใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นใด ๆ ทั้งหมดด้วยร

ปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ

3.3
การให้บริการขนส่งของท่านต่อผู้ใช้บริการจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่มีแอร์เอเชียเป็นคู่สัญญาร่วมด้วย แอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับท่าน ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านให้บริการขนส่ง
3.4
แม้ว่าท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่แอร์เอเชียจะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมี ผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของแอร์เอเชีย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ท่านยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านอาจมีผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวใด ๆ ให้แก่ท่านโดยตรง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ใช้สะดวกมากขึ้น ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ดังกล่าว กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ แอร์เอเชียจะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้
3.5
ท่านมีหน้าที่และรับประกันที่จะระมัดระวังในการจัดการสำหรับการจัดส่งสินค้าและต้องใช้ความพยายาม ทักษะ ความใส่ใจ และความตั้งใจอย่างดีที่สุดเพื่อให้สินค้าได้รับการจัดส่งอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่ท่านได้รับจากผู้ใช้บริการ
3.6
ท่านยอมรับว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากที่อยู่ที่ได้รับจากผู้รับบริการไม่ถูกต้อง หรือผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ และ/หรือปฏิเสธรับสินค้า และ/หรือไม่สามารถติดต่อเพื่อรับสินค้าได้) ท่านอาจต้องทิ้งสินค้าไว้ที่บริเวณพื้นที่ตามที่ระบุไว้โดยผู้รับบริการ ในกรณีที่ท่านได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการติดต่อผู้รับสินค้าแล้ว และเป็นไปตามการยืนยันจากตัวแทนของแอร์เอเชีย

ปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลที่สาม

3.7
ท่านอาจจะมีโอกาสได้เข้าทำการตกลงกับบุคคลที่สามผ่านทางการบริการขนส่ง การตกลงดังกล่าวใด ๆ จะเป็นการดำเนินการระหว่างท่านและบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น และแอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ แอร์เอเชียไม่มีการรับรองใด ๆ ต่อผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่จัดหาไว้ให้ผ่านทางการบริการขนส่ง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แอร์เอเชีย หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม รวมถึงแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
4.
การชำระเงิน
4.1
รายรับของท่านจะแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันโดยทันที อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แอร์เอเชียมอบหมายให้ท่านดำเนินการจัดส่งในงานที่ไม่แสดงบนแอปพลิเคชัน แอร์เอเชียจะติดต่อกับท่านเป็นลายลักษณ์อักษร และรายรับของท่านสำหรับงานดังกล่าวจะไม่แสดงผลบนแอปพลิเคชัน แอร์เอเชียมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราการจัดส่งโดยเป็นไปตามดุลยพินิจโดยที่แอร์เอเชียจะเป็นผู้จัดการการชำระเงินใหักับท่านโดยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้ในแอปพลิเคชัน (“บัญชี”) ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการภายหลังการให้บริการขนส่งสำเร็จ


4.2
แอร์เอเชียจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่าน (“ค่าคอมมิชชั่น”) โดยค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามที่แอร์เอเชียกำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ อัตราร้อยละของค่าคอมมิชชั่นนี้อาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าและยานพาหนะ และจะแสดงให้ท่านทราบในแอปพลิเคชัน
4.3
ค่าคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระให้กับแอร์เอเชียนั้นจะถึงกำหนดชำระโดยทันที และไม่สามารถคืนเงินได้ นโยบายการไม่คืนเงินจะมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจยกเลิกสัญญาฉบับนี้ของท่าน การตัดสินใจของแอร์เอเชียเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่าน การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นแก่การบริการไม่ว่าจะโดยการวางแผน โดยอุบัติเหตุ หรือโดยความจงใจ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
4.4
ท่านรับทราบและยืนยันว่าแอร์เอเชียอาจเก็บค่าบริการที่ถึงกำหนดชำระในนามของท่านให้แก่ท่านสำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภทที่ผู้ใช้บริการเลือก แอร์เอเชียขอสงวนไว้ไว้ซึ่งสิทธิในการระงับการดำเนินการในธุรกรรมใด ๆ ซึ่งแอร์เอเชียเชื่อโดยมีเหตุอันสมควรว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมใด ๆ หรือในกรณีที่ท่าน และ/หรือ ผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่เรียกร้องให้แอร์เอเชียมีความรับผิดใด ๆ สำหรับการหักเงิน ความล่าช้า การระงับ หรือการยกเลิกในการชำระเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน
4.5
โดยดุลยพินิจของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียว แอร์เอเชียอาจทำข้อเสนอทางการตลาดซึ่งมีลักษณะและอัตราค่าบริการที่แตกต่างในการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการใด ๆ โดยข้อเสนอทางการตลาดเหล่านี้จะได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามโดยท่าน ทั้งนี้ แอร์เอเชียอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่นได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียว
4.6
แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิโดยเป็นดุลยพินิจของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือยกเลิกการดำเนินการใด ๆ ในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ยกเลิกบัญชีของท่าน ยึดหรืออายัดรายได้ของท่าน หรือกระทำการอื่นใดตามที่แอร์เอเชียเห็นว่าจำเป็นและสมควรโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ โดยในกรณีดังกล่าว แอร์เอเชียจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อการยึด ทำให้ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ ต่อท่าน
4.7
ในกรณีที่ท่านมีเงินจำนวนใดๆ ที่ค้างชำระอยู่กับแอร์เอเชีย และ/หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของแอร์เอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสำหรับการชำระค่าใช้จ่าย รายได้ และ/หรือค่าบริการใด ๆ ท่านตกลงว่า แอร์เอเชียมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องดังต่อไปนี้
4.7.1
เมื่อมีการร้องขอ ท่านจะต้องคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนให้กับแอร์เอเชียร์โดยไม่ชักช้า และ/หรือ
4.7.2
ท่านอนุญาตให้แอร์เอเชียร์สามารถหักกลบลบหนี้เงินที่ค้างอยู่ดังกล่าวกับจำนวนเงินที่แอร์เอเชียร์จะต้องชำระให้กับท่านในรอบเดือนถัดไป
5.
ภาษี

ท่านมีหน้าที่ชำระภาษีและเงินสมทบตามกฎหมายที่ถึงกำหนดชำระในจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ท่านภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าค่าคอมมิชชั่นนั้นได้รวมภาษีการขายและบริการ ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือภาษีอื่นในลักษณะคล้ายกันทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องและกำหนดให้จัดเก็บตามกฎหมายไทย

6.
การยกเลิก

ผู้ใช้บริการได้ให้ความไว้วางใจแก่ท่านในการรับส่งหรือการให้การบริการ ท่านตกลงว่าอัตราการยกเลิกที่สูง และ/หรือ ถี่ หรือการไม่ตอบสนองต่อการจองของผู้ใช้บริการจะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการแย่ลง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแอร์เอเชีย หากพบว่าท่านกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและแบรนด์ของแอร์เอเชีย แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับการบริการของท่าน

7.
การขอคืนเงินในบัญชีของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า
7.1
การส่งคำขอเงินคืน และ/หรือคำขอสำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการขนส่งที่ไม่ครบจำนวนเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “คำขอคืนเงิน”) จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางติดต่อของแอร์เอเชีย และทางทีมงานของแอร์เอเชียจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำขอคืนเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยแอร์เอเชียเสมอ โดยกรณีที่แอร์เอเชียตรวจพบว่าการขอคืนเงินใด ๆ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการขอคืนเงินดังกล่าว
7.2
เมื่อคำขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ แอร์เอเชียจะคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยไม่ถูกต้องไปยังบัญชีของท่าน
7.3
การคืนเงินสำหรับแต่ละคำขอคืนเงินจะดำเนินการภายในห้า (5) วันทำการนับแต่วันที่แอร์เอเชียได้รับคำขอคืนเงินจากท่าน
8.
รางวัลจูงใจสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า

โดยดุลยพินิจของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียว ท่านอาจได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการรางวัลจูงใจสำหรับพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าแอร์เอเชีย โครงการรางวัลจูงใจจะถูกสื่อสารแก่ท่านผ่านทางแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะถูกสื่อสารและให้ท่านเข้าถึงได้โดยผ่านทางฟังก์ชันการส่งข้อความภายในของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจากรางวัลจูงใจที่ท่านได้รับ

9.
การระงับและการยกเลิก
9.1
แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้สิทธิใด ๆ แก่ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
9.1.1
การละเมิดสัญญาฉบับนี้
ท่านรับทราบและตกลงว่า การที่ท่านไม่ทำตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน อาจเป็นผลให้แอร์เอเชียระงับการให้บริการแพลตฟอร์มและการให้สิทธิแก่ท่าน
9.1.2
การบำรุงรักษา และ/หรือปัจจัยภายนอก
ท่านตกลงว่า แอร์เอเชียร์สามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้ในเวลาใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
(ก)
แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกการปฏิบัติการ หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึง การเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
(ข)
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใด ๆ และ/หรือ
(ค)
ยับยั้งการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึง การเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดการปกติ หรือที่ไม่ใช่ตามกำหนดการปกติ การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

ทั้งนี้ แอร์เอเชียจะไม่ถูกเรียกร้องให้ชดเชยแก่ท่านสำหรับการระงับหรือการยกเลิกใด ๆ

9.2
ในกรณีที่แอร์เอเชียได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้ใช้บริการ หรือได้รับทราบว่าท่านละเมิดข้อสัญญาข้อ 3 ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อกำหนดการใช้งาน ของสัญญาฉบับนี้ แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันโดยทันที โดยทีมงานของแอร์เอเชียจะติดต่อท่านภายในหนึ่ง (1) วันทำการ หรือเร็วกว่านั้น ภายหลังจากที่ได้ระงับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนภายในของแอร์เอเชีย ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาระงับการให้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องสามารถติดต่อได้ และจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ทุกประการภายใต้ชื่อของแอร์เอเชียร์

แอร์เอเชียอาจเสนอโอกาสในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นข้างต้นให้แก่ท่าน ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวสามารถเยียวยาได้ โดยหากท่านไม่สามารถเยียวยาความเสียหายดังกล่าวได้ภายในเจ็ด (7) วัน (เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้) หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่แอร์เอเชียตกลงให้ขยายออกไป ให้แอร์เอเชียมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้
9.3
ไม่ว่ากรณีใดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็ตาม แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้โดยทันทีในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า ข้อ 11 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 12 การรักษาความลับ ข้อ 13 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อ 19 การโอนสิทธิ
9.4
นอกจากสิทธิตามข้อ 9.3 แล้ว แอร์เอเชียมีสิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีระยะเวลาบอกกล่าวสามสิบ (30) วัน โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลในการดังกล่าว
9.5
เมื่อมีการเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ท่านตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
9.5.1
ลบและถอดถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่านโดยทันที
9.5.2
หยุดใช้บริการแอปพลิเคชันโดยทันที (เว้นแต่ภายในขอบเขตที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน) และ
9.5.3
ชำระเงินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่แก่แอร์เอเชียโดยทันที (และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในสามวัน) (ซึ่งถือว่าถึงกำหนดชำระโดยทันที และจะต้องชำระเมื่อมีการเลิกหรือหมดอายุของสัญญา) (และในการนี้แอร์เอเชียมีสิทธิในการหักจำนวนใด ๆ จากรายได้ที่ท่านได้รับได้)
10.
การเข้าถึงแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง
10.1
ท่านจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่น ๆ สำหรับการใช้รับคำสั่งค้นหาบริการขนส่งสินค้าจากผู้ใช้บริการ (“อุปกรณ์สื่อสาร”)
10.2
ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันว่าท่านได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรุ่นที่เป็นปัจจุบันในอุปกรณ์สื่อสารของท่านแล้ว
10.3
ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
10.3.1
การจัดหาและใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้ออุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว
10.3.2
การจัดให้มีสัญญาอินเตอร์เน็ตและแผนสำหรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสม และการเรียกเก็บค่าบริการโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของท่าน เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ SMS และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารของท่านสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของท่านอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลในบัญชีของท่านมีความเสี่ยงที่ผู้อื่นจะพบเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องแจ้งให้แอร์เอเชียทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่แอร์เอเชียร์แจ้งให้ท่านทราบ

แอร์เอเชียอาจใช้ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง (Application Programming Interface หรือ API) จากบุคคลภายนอกสำหรับการให้บริการของแอร์เอเชีย ซึ่งแอร์เอเชียไม่รับประกันความเสถียรของระบบดังกล่าว ท่านตกลงว่า แอร์เอเชียจะไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือ API จากบุคคลภายนอก

11.
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แอร์เอเชียและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอร์เอเชีย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งปวงในและของแอปพลิเคชัน และโดยการขยายความ บริการและข้อเสนอแนะ แนวคิด คำร้องขอให้ปรับปรุง คำติชม คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านหรือบุคคลอื่นได้ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะไม่เป็นการก่อให้เกิดสัญญาซื้อ และทำให้ท่านได้รับสิทธิใด ๆ ในความเป็นเจ้าของในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งเป็นของแอร์เอเชีย และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอร์เอเชีย ชื่อของแอร์เอเชีย ตราสัญลักษณ์ของแอร์เอเชีย บริการ และ/หรือแอปพลิเคชัน และตราสัญลักษณ์และชื่อของผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายทางการค้าของแอร์เอเชีย หรือบุคคลที่สาม และไม่มีการให้สิทธิหรือการให้อนุญาตในการใช้แก่สิ่งเหล่านั้น เพื่อความชัดแจ้งแห่งการนี้ ข้อกำหนดแอปพลิเคชันในที่นี้จะรวมถึงส่วนประกอบ กระบวนการและการออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งปวงด้วย

12.
การรักษาความลับ

ท่านจะต้องรักษาสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอร์เอเชียไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการทางการตลาดและส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของแอร์เอเชียซึ่งได้เปิดเผยแก่ท่านโดยหรือในนามของแอร์เอเชีย (ไม่ว่าจะโดยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าก่อน เมื่อ หรือภายหลังจากวันที่ของสัญญาฉบับนี้) หรือซึ่งท่านได้มาโดยประการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากแอร์เอเชีย หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของแอร์เอเชีย หรือที่ได้สร้างขึ้นโดยข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องทำให้แน่ใจอีกด้วยว่าท่านใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวสำหรับการใช้บริการเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชียก่อน

13.
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

แอร์เอเชียจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่แอร์เอเชีย บริษัทในเครือ ผู้ได้รับมอบหมายตามจริง ผู้อาจได้รับมอบหมาย ผู้รับโอน ผู้ซื้อของแอร์เอเชียที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทในการโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือความรับผิดของแอร์เอเชีย และบริษัทในเครือใด ๆ ของแอร์เอเชีย ซึ่งจะได้ถูกจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แอร์เอเชียพิจารณาว่าเหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ ท่านจะต้องผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอร์เอเชียซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว

14.
การชดใช้ความเสียหาย

ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะชดใช้แก่และจะปกป้องแอร์เอเชีย ผู้ให้สิทธิของแอร์เอเชีย และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนต่าง ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว จากและต่อการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งปวง (ซึ่งรวมถึง ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายวิชาชีพทนายความ และ/หรือการดำเนินการทางกฎหมาย) ซึ่งเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การปฏิบัติหน้าที่บริการของท่าน และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติใด ๆ หรือ (ข) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ และข้อกำหนดการใช้ของแอปพลิเคชัน และ (ค) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำ การกระทำที่มิชอบโดยประมาทหรือโดยเจตนาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

15.
ข้อจำกัดความรับผิดของคำรับรอง (Disclaimer of Warranties)

แอปพลิเคชัน เนื้อหาของแอปพลิเคชัน และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันที่ได้ส่งมอบให้แก่ท่านในลักษณะ “ตามสภาพจริง” แอร์เอเชียขอไม่รับรองหรือรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม การบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ แม้ว่าแอร์เอเชียจะได้ใช้ความพยายามอันสมควรในการทำให้แอปพลิเคชันเป็นปัจจุบัน แอร์เอเชียไม่รับรอง รับประกัน ให้คำมั่นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน แอร์เอเชียจะไม่รับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าจะโดยตรง โดยทางอ้อม หรือโดยเป็นผลที่ตามมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบนแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม การบริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

16.
ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต

แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้เพื่อการสนับสนุนและปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม และ/หรือแอปพลิเคชันอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า หรือปัญหาอื่น ๆ ตามปกติวิสัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้มีเหตุขัดข้อง ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกระยะ ปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน แอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า ความล้มเหลวในการนำส่ง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว

17.
ข้อจำกัดความรับผิด
17.1
ท่านจะต้องรับผิดชอบโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวต่อการเรียกร้อง คำตัดสินและความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายสิ้นเชิง และความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่บริการขนส่งของท่าน
17.2
เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเป็นไปตามตามขอบเขตสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ที่มีต่อแอร์เอเชียโดยท่านจะได้รับการจำกัดการรับผิดชอบตามยอดรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่แอร์เอเชียต้องชำระตามจริงให้กับท่าน ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตในอาณาเขต แอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเกิดจากท่าน รวมไปถึงกรณีดังต่อไปนี้
17.2.1
ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นการลงโทษ เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ สัญญาค่าความนิยม หรือโอกาส) ต่อท่าน
17.2.2
การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และ/หรือแอปพลิเคชัน
17.2.3
การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันได้
17.2.4
ความเชื่อมั่นต่าง ๆ ของท่านที่มีต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่จริงของโฆษณาต่าง ๆ
17.2.5
การเป็นผลจากการติดต่อหรือการทำรายการระหว่างท่านและผู้จำหน่าย และ/หรือผู้รับสินค้าซึ่งได้รับอ้างอิงตามการบริการ และ/หรือแอปพลิเคชัน แม้ว่าแอร์เอเชีย และ/หรือ ผู้ให้อนุญาตได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหายก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม
17.3
แอร์เอเชียไม่รับประกันและรับรองการประเมินหรือการติดตามความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ หรือที่ตั้งของผู้จำหน่ายหรือผู้รับสินค้า และถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้แอร์เอเชียอย่างชัดเจนจากความรับผิดชอบ การร้องเรียน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายหรือผู้รับสินค้า
17.4
แอร์เอเชียจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรือเจรจาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้จำหน่ายหรือผู้รับสินค้า ถือว่าท่านสละสิทธิ์อย่างชัดเจนต่อแอร์เอเชียและไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ การร้องเรียน เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันของท่าน หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จำหน่ายหรือผู้รับสินค้าที่แนะนำให้ท่านโดยการบริการและ/หรือแอปพลิเคชัน
18.
ความยินยอม
18.1
แอร์เอเชียสงวนสิทธิโดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของแอร์เอเชียในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรืออัพเดทสัญญาฉบับนี้ในเวลาใด ๆ ก็ตามที่แอร์เอเชียเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวไปยังท่าน (ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งไปรษณีย์ อัพเดทบนแพลตฟอร์ม หรือส่งโดยอีเมล) ซึ่งจะมีผลในวันที่มีการลงเวอร์ชั่นที่มีการอัพเดทบนแพลตฟอร์ม ท่านตกลงว่าท่านมีหน้าที่ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับท่านในการเข้าถึง หรือการใช้งานแพลตฟอร์ม
18.2
การไม่ยกเลิก การเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องภายหลังการมีผลบังคับใช้ของการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรืออัพเดทใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับการผูกพันตามข้อสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
18.3
ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้ หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรืออัพเดทใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้แอร์เอเชียร์ทราบเพื่อยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้แพลตฟอร์มอีก
19.
การโอนสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ตามที่ได้แก้ไขเพิ้มเติม (หากมี) ไม่สามารถถูกโอนจากท่านไปยังบุคคลภายนอกใด ๆ ได้โดยปราศจากความยินยอมจากแอร์เอเชีย อย่างไรก็ดี การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องของท่านนั้น ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับแอร์เอเชียในการโอนสิทธิและหน้าที่ ให้สิทธิช่วง มอบหมายให้ หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของสิทธิและหน้าที่ของแอร์เอเชียภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้แก่บริษัทในเครือได้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยที่แอร์เอเชียจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่เกิดเหตุการ์ณดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ การโอนสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของท่านในประการที่ขัดต่อข้อกำหนดของข้อสัญญานี้ ถือว่าเป็นโมฆะ

20.
ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและแอร์เอเชียจะเป็นในลักษณะของผู้ประกอบการอิสระ ไม่มีส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการก่อตั้งความเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือลักษณะใด ๆ ในการประกอบการร่วมกับแอร์เอเชีย

21.
การแยกส่วนของสัญญา

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ความชอบด้วยกฎหมาย ความมีผลผูกพัน และการมีผลบังคับของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทำให้เสียไปด้วย

22.
การไม่สละสิทธิ

การที่แอร์เอเชียไม่ดำเนินการเพื่อบังคับตามสิทธิหรือตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือข้อกำหนดเหล่านั้นแต่อย่างใด

23.
ข้อตกลงทั้งหมด

สัญญาฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและนำมาใช้แทนการเจรจาหรือการพูดคุยที่ได้รับการไตร่ตรองแล้วก่อนหน้านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกเว้นข้อกำหนดโดยนัยทั้งหมดและไม่พึ่งพาคำชี้แจงการรับประกันความเข้าใจการดำเนินการ คำมั่นสัญญาหรือการรับรองบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

24.
กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท
24.1
สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
24.2
คู่สัญญาตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเหนือคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยให้การระทำการหรือดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาในศาลดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละสิทธิในการคัดค้านใด ๆ ที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับสถานที่หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการหรือพิจารณาคดีในศาลดังกล่าว
25.
เหตุสุดวิสัย
25.1
ท่านรับทราบและตกลงว่า แอร์เอเชียไม่สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก และแอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าของการดำเนินการที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
25.2
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ หรือแอร์เอเชียไม่สามารถให้บริการที่เสนอบนแพลตฟอร์มได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่าสามสิบ (30) วันตามระยะเวลาปฏิทินโดยมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิธิเลิกสัญญาฉบับนี้
26.
การบอกกล่าว/การสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา ท่านตกลง

(ก)
รับการสื่อสารจากแอร์เอเชียในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้กับเรา; และ
(ข)
ยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง นโยบาย ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่แอร์เอเชียส่งถึงท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับการบอกกล่าวใด ๆ จะถือว่าได้รับในยี่สิบ (24) ชั่วโมงหลังจาก

(ก)
อีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านแจ้งไว้กับแอร์เอเชีย หรือ
(ข)
คำบอกกล่าวถูกโพสต์บนแพลตฟอร์ม
27.
อากรแสตมป์

พาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระอาการแสตมป์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาฉบับนี้


เอกสารแนบ ก
ข้อกำหนดการใช้แอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้า

 1. ท่านจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับให้การบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 2. ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวที่แอร์เอเชียได้มอบให้แก่ท่านในการเข้าถึงแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้แอร์เอเชียทราบในทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยอื่น
 4. ท่านจะไม่พยายามขัดขวางหรือทำอันตรายแก่แอปพลิเคชันไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
 5. ท่านจะไม่พยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแอร์เอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดในเนื้อหาของแอปพลิเคชันไม่ว่าในลักษณะใด ๆ หรือ คัดลอก ทำซ้ำ แสดงแก่สาธารณะ เปิดเผย หรือใช้ หรือสื่อสารด้วยประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางสาธารณะหรือทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแอร์เอเชีย
 6. ท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้อัตลักษณ์หรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านไม่อาจมอบหมาย หรือโอนโดยประการอื่นซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด
 7. ท่านจะมอบหลักฐานการพิสูจน์อัตลักษณ์ หรือเอกสารอื่นใด การอนุญาต ใบอนุญาต หรือการอนุมัติอื่นใดให้แก่แอร์เอเชียซึ่งแอร์เอเชียอาจร้องขอหรือต้องการอย่างสมเหตุสมผล
 8. ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันในการส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 9. ท่านจะไม่คัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์เอเชีย
 10. ท่านจะส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับบริการ และรับผิดชอบในการรักษาและทำให้เป็นปัจจุบันซึ่งข้อมูลของท่านอย่างตรงเวลาเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงว่าแอร์เอเชียอาจยึดถือตามข้อมูลของท่านว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ท่านรับทราบว่าหากข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วนในประการใด ๆ แอร์เอเชียมีสิทธิและทางเลือกในการเลิกสัญญาฉบับนี้ในเวลาใด ๆ โดยอาจมีการแจ้งหรือไม่ก็ได้
 11. ท่านจะใช้เฉพาะเพียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลซึ่งท่านมีสิทธิใช้เท่านั้น
 12. ท่านตกลงว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอร์เอเชีย
 13. ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ถูกดัดแปลงใด ๆ โดยมีเจตนาในการหลบเลี่ยงการตรวจจับ หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการฉ้อฉลแก่แอร์เอเชีย
 14. หรือเพื่อขัดขวางการทำงานโดยปกติของแอปพลิเคชัน
 15. ท่านจะไม่ทำการย้อนการค้นหา ติดตาม หรือพยามสืบค้นข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าอื่นใดของแอร์เอเชีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของท่าน ไปยังแหล่งกำเนิดของข้อมูลนั้น หรือแสวงหาประโยชน์จากแอปพลิเคชัน หรือบริการหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งสามารถเข้าถึงหรือนำเสนอโดยหรือผ่านทางแอปพลิเคชันในประการใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลนอกเหนือจากข้อมูลของตัวท่านเอง ตามที่ให้ไว้โดยแอปพลิเคชัน
 16. ในการปฏิบัติหน้าที่การบริการของท่าน ท่านรับทราบว่าแอร์เอเชียอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่ท่าน และท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การบริการ
 17. การให้การอนุญาตและข้อจำกัด

ท่านจะไม่

ก)
ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วง ขาย โอน มอบหมาย แจกจ่าย หรือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอื่นใด หรือทำให้บุคคลที่สามเข้าถึงแอปพลิเคชันไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
ข)
แก้ไขดัดแปลง หรือสร้างงานที่ลอกเลียนแบบจากแอปพลิเคชัน
ค)
“ทำลอกเลียนเสมือน” แอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นใด
ง)
เว้นแต่ในขอบเขตที่การจำกัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ การทำการแยกส่วน แปลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือพยายามในการเปลี่ยนแปรและสร้างรหัส หรือจำแนกซอฟต์แวร์จากแอปพลิเคชันนี้หรือซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบนหรือผ่านแอปพลิเคชัน
จ)
ใช้โปรแกรมทำมือหรืออัตโนมัติ หรือสริปต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็ปสไปเดอร์ เว็ปครอว์เลอร์ เว็ปโรบ็อต เว็ปแอนท์ เว็บอินเด็กเซอร์ บอท ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ซึ่งอาจสร้างคำสั่งหลายคำสั่งต่อวินาที (ก) เพื่อสร้างภาระหรือขัดขวางการปฏิบัติการและ/หรือการดำเนินการของแอปพลิเคชันโดยไม่ชอบ (ข) เพื่อทำเหมืองข้อมูลหรือกิจกรรมในการขุดข้อมูลใด ๆ หรือ (ค) ในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการแสดงผลของแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
ฉ)
โพสต์ แจกจ่าย หรือทำซ้ำในประการใด ๆ ซึ่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของผู้ทรงสิทธินั้น
ช)
ลบคำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใด ๆ ที่อยู่บนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม หรือ
ซ)
ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ (ก) ส่งสแปมหรือข้อความซ้ำซ้อนหรือข้อความที่มิได้ร้องขออื่นใด (ข) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่ฝ่าฝืน อนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดบุคคลอื่นใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่เด็ก หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (ค) ส่งสิ่งที่บรรจุด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ เวิร์ม โทรจัน ฮอร์ส หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ เอเจนต์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย (ง) รบกวนหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่บรรจุในนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ฉ) เลียนแบบตัวบุคคลหรือองค์กร หรือบิดเบือนการแสดงตนของท่านกับบุคคลหรือองค์กร หรือ (ช) ร่วมในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของแอร์เอเชีย หรือมีส่วนให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง
 1. ท่านตกลงและรับทราบและยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้อาจเป็นเหตุให้มีการระงับการให้สิทธิ

เอกสารแนบ ข
ระเบียบปฏิบัติของพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าแอร์เอเชีย

 1. ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อก่อให้เกิดการรบกวนหรือประพฤติในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพแก่แอร์เอเชีย บริษัทในเครือของแอร์เอเชีย หรือบุคคลที่สาม
 2. ท่านจะไม่ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการบริการขนส่ง
 3. ท่านจะทำให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นมีความปลอดภัย ปลอดภัยสำหรับการขับขี่ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 4. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรทั้งหมดที่บัญญัติขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในเวลาใด ๆ
 5. ท่านจะใช้ยานพาหนะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันเท่านั้น และไม่ควรใช้ยานพาหนะอื่น หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะอื่นในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน กรุณาติดต่อแอร์เอเชียเพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 6. ห้ามไม่ให้ท่านบริโภคแอลกอฮอล์ เสพยา และ/หรือ สารอื่นใดที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะก่อนหน้าหรืออยู่ระหว่างการขับขี่เพื่อให้บริการขนส่ง
 7. ขอแนะนำให้ท่านรักษามารยาทที่ดีและแต่งกายอย่างเหมาะสมตามที่กำหนดโดยแอร์เอเชีย และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องที่
 8. ท่านจะไม่ขับขี่โดยประมาทซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ
 9. ท่านจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 10. ท่านจะสื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างสุภาพและไม่มีลักษณะที่หยาบคาย ห้ามใช้คำหยาบคายหรือคำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเด็ดขาด
 11. ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เป็นการมิชอบหรือเป็นการคุกคามทางเพศอย่างเคร่งครัด
 12. แอร์เอเชียอาจเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อท่านสำหรับการกระทำความผิดซึ่งอาจมีลักษณะเป็นอาชญากรรมได้
 13. ห้ามการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่สมควรอย่างเคร่งครัด
 14. ท่านจะต้องเคารพและปฏิบัติตามหากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะสนทนาและเคารพการตัดสินใจนั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความลำบากใจแก่ผู้ใช้บริการ
 15. ท่านจะต้องคอยตรวจตรากับผู้ใช้บริการว่าผู้ใช้บริการได้ลืมสิ่งของหรือสัมภาระส่วนตัวไว้หรือไม่ สิ่งของที่ได้พบใด ๆ จะต้องแจ้ง และ/หรือ ส่งคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือแก่แอร์เอเชีย
 16. ท่านจะไม่ทำการโอนงาน และงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้ยอมรับแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติและดำเนินการให้สำเร็จ
 17. ท่านจะไม่กระทำการในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เพศ และต่อผู้พิการ
 18. การคิดค่าบริการเกินจริงต่อผู้ใช้บริการจะถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง ค่าโดยสารได้ถูกคำนวณโดยอัตราที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยแอร์เอเชีย ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้บวกค่าบริการเพิ่มเติมอื่นใดต่อผู้ใช้บริการของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยแอร์เอเชียผ่านทางแพลตฟอร์มของแอร์เอเชีย
 19. ท่านต้องทำให้แน่ใจว่าท่านได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 20. แอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อบริการใด ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการ สำหรับความประมาท ประพฤติมิชอบ และ/หรือ กระทำความผิดต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้ถนนอื่น และ/หรือ บุคคลที่สาม
 21. ผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าอาจได้รับอนุญาตในการให้คะแนนหรือบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องมาจากบริการขนส่งที่ได้ให้บริการ
 22. การให้คะแนนทุกครั้งจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบของแอร์เอเชีย และแอร์เอเชียอาจวิเคราะห์การให้คะแนนที่ได้รับ แอร์เอเชียอาจดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมถึงการระงับการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านในการปฏิบัติหน้าที่บริการโดยไม่ต้องแจ้งหรือชดเชยใด ๆ ให้แก่ท่าน
 23. ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่อาจมีการประกาศเพิ่มเติมโดยแอร์เอเชียเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริต

1.1 พาร์ทเนอร์รับส่งอาหารและสินค้าแอร์เอเชีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ทเนอร์”) ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล กระทำการที่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือทุจริตใดๆ

 • ห้ามพาร์ทเนอร์นัดแนะกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด เช่น ลูกค้าประจำ คนใกล้ชิด ญาติสนิท ให้มีการเรียกงานให้ตนเองหรือพาร์ทเนอร์ท่านอื่น
 • ห้ามพาร์ทเนอร์รับและส่งงานโดยไม่ได้มีการบริการจริงและไม่มีเหตุอันควร หรือข้อมูลการรับงานพาร์ทเนอร์มีลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

1.2 พาร์ทเนอร์ต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

 • พาร์ทเนอร์ต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินของตน ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย
 • พาร์ทเนอร์ต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของตนได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของตนไปให้บุคคลอื่นใด
 • พาร์ทเนอร์ต้องไม่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

1.3 พาร์ทเนอร์ต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการใดๆ ต่อเครือข่ายของการบริการ

 • ห้ามพาร์ทเนอร์ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากบริการ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ใช้บริการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟฟิกที่คล้ายกันกับของบริการ คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของบริการ หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขีดขวางการปฏิบัติการบริการ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนีข้อมูล หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของบริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ห้ามพาร์ทเนอร์จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของพาร์ทเนอร์

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

นโยบายนี้ครอลคลุมถึง การโพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ในบริการ

 • ห้ามพาร์ทเนอร์ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ส่งสแปมหรือข้อความที่ก่อให้เกิดการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือความอึดอัดใจใด ๆไปยังผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไปยังผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด
 • ห้ามพาร์ทเนอร์แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในบริการ
 • ห้ามพาร์ทเนอร์ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าพาร์ทเนอร์อยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง

พฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต

 1. พาร์ทเนอร์นัดแนะเรียกงานกับผู้ใช้บริการพาร์ทเนอร์กันเอง คนสนิท และญาติ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือเพิ่มคะแนนการรับงานให้ตนเอง
 2. รับและส่งงานโดยไม่ได้มีการให้บริการจริงโดยไม่มีเหตุอันควร
 3. ข้อมูลการรับงานของพาร์ทเนอร์มีลักษณะที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมเหตุสมผล เช่น จบงานก่อนเวลาอันสมควร มีระยะเวลา ความถี่ และ/หรือระยะทางในการรับส่งไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น
 4. มีการใช้แอปพลิเคชัน ต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทุจริต
 5. พาร์ทเนอร์ล็อคอินเข้าบัญชีสมาชิกของบุคคลอื่นที่มิใช่ของตนในการรับงาน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีสมาชิกของตนเพื่อรับงานแทน
 6. พาร์ทเนอร์มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต และอาจก่อเกิดความเสียหายต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
 7. ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน ระเบียบปฏิบัติ หรือขั้นตอนการรับงานใดๆ ที่บริษัทกำหนด