ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินสำหรับเที่ยวบิน XJ

นิยาม

1.1 รหัสกำหนดสายการบิน
หมายถึง อักษร 2-3 ตัว ซึ่งแสดงแทนชื่อเต็มของสายการบินนั้นๆ

 • “ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง”หมายถึง ตัวแทนขายตั๋วโดยสาร หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสายการบิน เพื่อเป็นตัวแทนของสายการบินในการขายบัตรโดยสาร เครื่องบินหรือการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับสายการบินนั้นหรือสายการบินอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายความถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ทะเบียนสัมภาระ”หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินแต่เพียงผู้เดียว เพื่อระบุว่าสัมภาระได้รับการตรวจลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • “การสำรองตั๋ว” หมายถึง การสำรองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางโดยที่ทางสายการบินได้จัดเที่ยวบินภายใต้ เงื่อนไขและข้อตกลง ที่ได้เห็นชอบยอมรับร่วมกัน
 • “หมายเลขอ้างอิงการสั่งจองตั๋ว” หมายถึง หมายเลขอ้างอิงที่ทางสายการบินให้ไว้แก่ท่าน เพื่อเป็นการระบุการสั่งจองตั๋วโดยสารของท่าน และได้รับการยืนยันจากเราแล้ว
 • “สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสายการบิน และสายการบินออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • "การสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)" หมายถึง ช่วงเวลาจำกัดที่ระบุไว้โดยสารการบิน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องทำการเข้าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินแล้ว
 • "เงื่อนไขของสัญญา" หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อบังคับการบินและระบุไว้ในตั๋วโดยสาร ซึ่งรวมไปถึงข้ออ้างอิงเงื่อนไขและข้อตกลง และการบอกกล่าวต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
 • "เวลาต่อเครื่อง" หมายถึงช่วงเวลาที่เดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน FLY-THRU ใหม่ ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบิน FLY-THRU โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ
 • "อนุสัญญา" หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามข้อต่างๆต่อไปนี้:
  • อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศซึ่งลงนามไว้ ณ กรุงวอร์ซอว์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2472 (อนุสัญญากรุงวอร์ซอว์)
  • อนุสัญญากรุงวอร์ซอว์แก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2498
  • อนุสัญญากรุงวอร์ซอว์ ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องที่กรุงเฮก และมีพิธีสารมอนทรีออลที่ 1, 2 หรือ 4 เพิ่มเติมเมื่อปี 2518
  • อนุสัญญาเสริม ณ นครกวาดาลาฮารา ประเทศสหรัฐเม็กซิโกเมื่อปี 2504
  • อนุสัญญา ณ กรุงมอนทรีออล เมื่อปี 2542
  • พิธีสาร, อนุสัญญา, หรือข้อบังคับอื่นใด และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับได้
 • "ความเสียหาย" ให้หมายรวมถึง ความตาย การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร ความล่าช้า การสูญหาย การสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการโดยเรา
 • "คูปองอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบิน
 • "ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์"หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน, คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • "คูปองเที่ยวบิน"หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฎคำว่า "ใช้ผ่านได้" หรือในกรณีของตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • "FLY-THRU" หมายถึงเที่ยวบินต่อเนื่องที่จัดให้บริการเพื่อเดินทางต่อในรอบการเดินทางเดียวกันหรือ PNR เส้นทางเดียวที่เป็นไปตามกรอบเวลาการต่อเครื่องของเรา
 • “ลูกค้า”, ”ผู้โดยสาร”, “ท่าน”, “ของท่าน” และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงบุคคลใดๆ นอกจากสมาชิกลูกเรือที่เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบิน หรือกำลังเดินทางไปพร้อมกับเครื่องบิน ซึ่งได้รับการยินยอมจากสายการบิน
 • "ลูกค้า" หรือ "ผู้โดยสาร" หมายถึง บุคคลใดก็ตาม นอกจากสมาชิกลูกเรือที่เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบิน หรือกำลังจะเดินทางไปพร้อมกับเครื่องบิน ซึ่งได้รับการยินยอมจากสายการบิน (ซึ่งยังหมายถึงคุณ ของคุณ และตัวคุณ)
 • “รายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่ทางสายการบินออกให้ผู้โดยสาร ซึ่งรวมไปถึงรายชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน หมายเลขอ้างอิงการสั่งจองตั๋วโดยสาร เงื่อนไขข้อบังคับในการบิน และประกาศต่างๆ
 • "ทารก" หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทาง
 • "เส้นทางการบิน" หมายถึง เที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 • "ที่นั่ง" หมายถึง ที่นั่งบนเครื่องบินของสายการบิน
 • "ค่าธรรมเนียม" หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารของสายการบินที่ตีพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษ
 • "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • "สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ" หมายถึง สัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 • “เรา” “ของเรา” “โดยเรา” และ “ผู้ให้บริการขนส่ง” หมายถึง ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • “เรา”, “ของเรา”, “โดยเรา” และ “สายการบินฯ”หมายถึง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
 • "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ www.airasia.com ที่สายการบินได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ และเข้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรา

1.2 คำบรรยาย
หัวข้อหรือคำบรรยายในแต่ละหัวข้อของเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้ใช้เพื่อตีความข้อความ

การบังคับใช้

2.1 เรื่องทั่วไป
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศ หรือโดยการเดินทางอย่างอื่นรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดินที่กระทำโดยเรา หรือในนามของเรา และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราได้ระบุไว้ให้ปฎิบัติตามนั้นไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้

2.3 ภาษา
ภาษาหลักของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษ และถึงแม้ว่าจะมีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นภาษาอื่น ให้ถือภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ตั๋วโดยสารและแผนการเดินทาง

3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญา (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบินฯ

3.2 ความสามารถในการโอนสิทธิ
สัญญาสำหรับการบินระหว่างผู้โดยสารและทางสายการบินจะสามารถโอนโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข หรือเงื่อนไขของสัญญา

3.3 การมีผลใช้ได้
แผนการเดินทางในที่นี้จะมีผลใช้ได้กับรายชื่อผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฎในเที่ยวบินนั้น ๆ เท่านั้น

3.4 การเป็นการเฉพาะตัว
ทางสายการบินจะให้บริการกับผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฎในแผนการเดินทาง หรือ ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

อัตราค่าโดยสาร

4.1 เบื้องต้น
ค่าตั๋วโดยสารจะครอบคลุมเฉพาะบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง โดยไม่รวมบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินและระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารในตัวเมือง เว้นแต่สายการบินฯ จะแจ้งไว้เป็นการเฉพาะ สายการบินฯ ให้บริการรับส่งแบบจุดต่อจุดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินแบบ Fly-Thru และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินต่อเนื่อง และขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินต่อเนื่องระหว่างประเทศและเที่ยวบินต่อเนื่องภายในประเทศ

4.1.1 ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งแบบ FLY-THRU ผู้โดยสารต้องเดินทางตามลำดับเส้นทางที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการเดินทางจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทางโดยเข้าเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ ณ สนามบินที่สายการบินฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่ง FLY-THRU ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินแบบ FLY-THRU นี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เที่ยวบินแบบ FLY-THRU ที่สำรองไว้ให้บริการโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งราย ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของแต่ละสายการบินอย่างเคร่งครัด

4.2 ทารก
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับทารกที่มีอายุตั้งแต่เก้า (9) วันแต่ยังไม่เกินสอง (2) ปี หรือยี่สิบสี่เดือน (24 เดือน) (นับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาแรก) ธรรมเนียมและค่าบริการ ซึ่งทารกนั้นอาจนั่งโดยสารไปบนตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่ง (1) คน ต่อเด็กหนึ่ง (1) คนเท่านั้น และห้ามไม่ให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย

4.3 ภาษีและค่าประกันภัย
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านใช้บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ นั้น หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ซึ่งท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนเดินทาง ทั้งนี้ โปรดกรุณาตรวจสอบอัตราภาษี และค่าประกันภัยได้จาก ตารางอัตราค่าธรรมเนียม

เราจะชำระเงินค่าภาษีสนามบินคืนเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าภาษีสนามบินได้โดยส่งเอกสารการขอเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินฯ กำหนด

4.4 สกุลเงิน
อัตราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายสามารถชำระเป็นเงินสกุลที่ทางสายการบินได้ระบุไว้ เว้นจากว่าทางสายการบินได้ตกลงเป็นอย่างอื่น

4.5 ความถูกต้อง
อัตราค่าโดยสาร ตารางการบินและเส้นทางที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ขณะที่ได้ประกาศ และทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสาร และตารางเที่ยวบินไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.6 การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินหรือในนามของสายการบินไม่ว่าจะในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด อนึ่ง อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การสำรองที่นั่ง

5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง
การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนและ หลังจากที่สายการบินฯ ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว เมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

5.2 การสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาติดต่อทางสายการบินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
เมื่อมีการออกหมายเลขการสั่งจองตั๋วแล้ว สายการบินอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: สายการบินอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายในก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อยสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสายการบินไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนึ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลง นี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามที่ ปรากฎอยู่ใน ตารางอัตราค่าธรรมเนียม ภายใต้หัวข้อบนเว็บไซต์ของสายการบิน และ “ข้อมูลเที่ยวบิน” ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น;
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น;
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะออกหมายเลขการสำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

5.4 อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น
ข้อกำหนดการเปลี่ยนเที่ยวบินตามที่ปรากฎในหัวข้อที่ 5.3 ไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารตามโปรโมชั่นต่างๆ ได้

5.5 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วสายการบินฯสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

5.6 การชำระเงิน
ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หากผู้โดยสารไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง เพื่อการจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงินและตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการและด้านกฎหมาย เพื่อการออกบัตรเครดิต เพื่อการทดสอบระบบ เพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินฯ สามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า

5.8 ที่นั่ง
ทางสายการบินฯ ไม่รับประกันในเรื่องการจัดสรรที่นั่งในตำแหน่งเฉพาะใดๆบนเครื่องบินและ ผู้โดยสารตกลงยอมรับที่นั่งใดๆ ก็ตามที่ทางสายการบินฯ จัดสรรไว้ให้หรือ ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่าง ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับการจัดสรรที่นั่งเมื่อทำการเช็คอิน ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารได้ตลอดเวลาแม้ว่าผู้โดยสารจะได้ขึ้นหรือได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อความจำเป็นในด้านการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย ด้านการปกครอง กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงเหตุผลด้านสุขภาพหรือสวัสดิภาพ

5.8.1 บริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR)
เฉพาะกรณีที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่เท่านั้น ผู้โดยสารสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งล่วงหน้าได้โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ก่อนเวลากำหนดการเดินทาง กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ได้จาก ตารางค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือกฎข้อบังคับด้านการบิน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ตลอดเวลา แม้ว่าหลังจากที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม ซึ่งสายการบินฯ ไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินฯ จะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่มีมูลค่าสูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

5.8.2 ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) แล้วและตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ล่าช้า หรือมีการยุบเที่ยวบินรวมกัน เนื่องจากสายการบินฯ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะเลือกดำเนินการดังนี้:

 • ดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่นั่งเดิมให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ หรือ
 • ดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับการสำรองที่นั่งเดิมให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ หรือ
 • ดำเนินการกำหนดที่นั่งโดยสุ่มให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ และสายการบินจะคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ท่านชำระแล้วให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดข้อกำหนดที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 5.8.2 เป็นสำคัญ โดยสงวนสิทธิ์และถือเป็นที่สิ้นสุด และสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการสำรองที่นั่งล่วงหน้าดังกล่าวอีกแต่อย่างใด

5.9.1 ผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน
การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมที่โฆษณาไว้บนเครื่องบินนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าหรือไม่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินนั้นแลกคืนเป็นเงินไม่ได้และโอนให้กันไม่ได้หลังจากซื้อแล้ว เราไม่อนุญาตให้ท่านจองหรือทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขราคาหรือทดแทนองค์ประกอบใดก็ตามของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรขึ้นเครื่องคือหลักฐานยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินล่วงหน้าของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและ/หรือส่วนลดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้านั้นมีความถูกต้องแม่นยำ ณ เวลาที่จอง

5.9.2 อาหาร
รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม และ/หรือแป้ง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง สายการบินฯ ไม่รับการสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้แล้ว เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาหรือทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอาหารอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดถือบัตรขึ้นเครื่องเป็นเอกสารพิสูจน์ในการรับอาหารที่ได้สั่งจองไว้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินเพื่อรับอาหารที่ได้สั่งไว้ อนึ่ง ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งจองอาหารล่วงหน้าจะมีผลในขณะที่ดำเนินการสั่งจองเท่านั้น

5.10 ประกันภัยการเดินทาง
เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำผู้โดยสารให้ซื้อประกันภัยการเดินทางซึ่งมีความคุ้มครองดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและยา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศสำหรับผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทาง
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอื่น

การเช็คอิน (ลงทะเบียนการเดินทาง) และสิ่งจำเป็นอื่นๆในการเดินทาง

6.1.1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข
เคาน์เตอร์เช็คอินของเราจะเปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางสาม (3) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและก่อนเวลาออกเดินทางสอง (2) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้งนี้ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และก่อนเวลาออกเดินทางสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ* กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท่าอากาศยานและแต่ละ เที่ยวบิน ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางได้โดยไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว:

 • ผู้โดยสารต้องเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อยหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ*;
 • หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 • หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) รวมทั้งตราอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ) รวมถึงเอกสารการอนุญาตที่คล้ายคลึงกันที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าสถานที่หรือประเทศ ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
 • หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบิน
 • หากท่านประทุษร้ายพนักงานของสายการบินฯ หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ หรือดูหมิ่น เหยียดหยามหรือคุกคามพนักงานของสายการบินฯ ไม่ว่าโดยจะเป็นการกระทำทางกายหรือทางวาจา
 • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
 • หากสายการบินฯ เห็นควรว่าท่านไม่มีความพร้อมต่อการเดินทางอันเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางกายภาพหรือในทางการแพทย์ และ/หรือ
 • หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
* หากคุณมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (klia2) กรุณาเผื่อเวลาเช็คอินให้เรียบร้อยอย่างน้อยเก้าสิบ (90) นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไปไม่ทันเวลาขึ้นเครื่องและพลาดเที่ยวบิน

6.1.2 การเช็คอินด้วยตนเอง
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารดำเนินการเช็คอินด้วยตนเองได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหลังการเช็คอินโดยเคร่งครัด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ภายใต้หัวข้อเช็คอินด้วยตนเอง

6.1.3 ความจำกัดของที่นั่ง
แม้ว่าผู้โดยสารจะได้สำรองที่นั่งกับสายการบินฯ แล้ว อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินดังกล่าวได้ เนื่องจากการปฎิบัติธุรกิจโดยทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมสายการบินฯที่มีการสำรองตั๋วโดยสารมากกว่าที่กำหนดไว้ และเป็นเหตุให้ไม่มีที่นั่งว่างขึ้น ในกรณีนี้สายการบินฯ จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ

 • สายการบินอาจขยายระยะเวลาการใช้บัตรโดยสารของผู้โดยสารออกไป หรือ
 • หากผู้โดยสารเลือกเดินทางในเวลาอื่น โดยคงค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้แล้วเพื่อเดินทางในอนาคต ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่อีกครั้งภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เลือกเดินทางในเวลาอื่น

6.1.4 การแก้ไขปัญหา
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.1.3 นั้นเป็นการชดเชยที่ทางเราตกลงให้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่านอีก

6.2 การขึ้นเครื่อง
การขึ้นเครื่อง: ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยเก้าสิบ (90) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดยี่สิบ (20) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาดังกล่าว สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางได้

6.2.2 ที่นั่ง Hot Seat
ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งประเภท Hot Seat จากบริการเสริมเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ของเราจะได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารทั่วไป ในกรณีที่มีการประกาศให้ผู้โดยสารทั่วไปขึ้นเครื่องแล้ว ผู้โดยสาร ที่ซื้อที่นั่งประเภท Hot Seat ก็ยังสามารถเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอขึ้นเครื่องกับผู้โดยสารทั่วไปได้

6.3 การไม่ปรากฏตัว
ท่านจะต้องดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัว ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องภายในกำหนดเวลาที่สายการบินฯ แจ้งให้ทราบเมื่อทำการเช็คอิน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเช็คอินหรือขึ้นเครื่องได้ตามเวลาที่กำหนด ท่านสามารถดำเนินการขอคืนเงินได้โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1

6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ผู้โดยสารเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง หรือประเทศที่เดินทางผ่าน และตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางสายการบิน ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบิน ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นที่จะติดต่อจัดหาเอกสารสำคัญหรือปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอื่นๆ หรือผลที่เกิดกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสาร หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฏหมาย กฏข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำเรียกร้อง ข้อกำหนดและคำอธิบายดังกล่าวได้

6.5 เอกสารการเดินทาง
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียม เอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร ประกอบการเดินทางของท่านมีจำนวนหน้าคงเหลือเพียงพอตามข้อกำหนดของเมืองปลาย ทาง ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

6.6 คำแนะนำด้านเอกสาร

เส้นทางระหว่างประเทศ
ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ หากคุณจัดซื้อแพคเกจ FLY-THRU ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

6.7 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากสายการบินฯ จำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับไปยังเมืองต้นทางหรือที่อื่นตามคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอันเนื่องมาจากผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นเพียงการเดินทางผ่านเมืองหรือจุดหมายปลายทาง ในกรณีนี้ท่านสามารถดำเนินการขอคืนค่าโดยสารที่ชำระไปได้โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1

6.8 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว และอื่นๆ
หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินเมื่อถูกทวงถาม ตามจำนวนที่สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินอาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมาใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว

6.9 การตรวจสอบความปลอดภัย
ผู้โดยสารต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสุขภาพ จากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือทางสายการบิน

6.10 สิ่งของผู้โดยสารที่ถูกย้ายออกโดยผู้รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งของหรือกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานปฏิบัติตามกฏหมายของรัฐบาล ไม่ว่าสิ่งของนั้นจะถูกรักษาไว้หรือถูกทำลายโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือส่งต่อจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาให้แก่ทางบริษัท

การปฏิเสธการบิน และ การจำกัดของการบิน

7.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือใน ดุลยพินิจของสายการบิน สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

 • การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ;
 • การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายข้อบังคับ หรือเป็นคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ;
 • พฤติกรรม สถานะภาพ อายุ ปัญหาสภาวะทางจิตใจหรือร่างกาย หรือสภาพสัมภาระของผู้โดยสารซึ่ง ก) ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ข) เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือ ถูกคัดค้านจากผู้โดยสารอื่นหรือลูกเรือ ค) เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือผู้โดยสารอื่น หรือต่อทรัพย์สิน หรือ;

 • ท่านได้ประพฤติผิดจากการโดยสารเครื่องบินที่ผ่านมา และอาจกระทำซ้ำอีก หรือ;
 • ท่านไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้ หรือ;
 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ;
 • ไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าบริการต่างๆ หรือค่าภาษี หรือ;
 • การชำระค่าโดยสารของท่านเข้าข่ายการทุจริต หรือ;
 • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ;
 • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการทุจริต หรือฉ้อโกง หรือซื้อบัตรโดยสารผ่านผู้อื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตจากสายการบิน หรือ;
 • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือ;
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอม หรือโดยการฉ้อฉล หรือ;
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว และ/หรือ
 • มีการแจ้งจากกองตรวจคนเข้าเมือง ศุลการกร และ/หรือ หน่วยงานรัฐได้แจ้งเราเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ (ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร) หรือสายการบินฯ ได้ถูกห้ามไม่ให้ยอมรับท่านสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินของเราได้อันเนื่องจากข้อสงสัย พิรุธ และ/หรือเจตนาที่จะก่ออาชญากรรม
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ (สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว) และ/หรือ
 • สำหรับการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินแบบ FLY-THRU รายละเอียดสำหรับการเดินทางอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 4.1.1

7.2 เด็กเดินทางลำพัง
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางโดยลำพัง ยกเว้นมีผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ร่วมเดินทางไปด้วย

7.3 ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย
ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ / ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ รวมถึงผู้โดยสารที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยา / เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ขอให้ผู้โดยสารติดต่อเราผ่าน ไลฟ์แชททางเว็บไซต์ของเราหรือ ศูนย์ไลฟ์แชท อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางที่กำหนด เพื่อให้เราสามารถจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

7.3.1 รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่
สายการบินฯ อนุญาตให้นำรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (รวมไปถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลวิธีการขนส่งรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ไว้บนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนแล้ว

ผู้โดยสารที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้ทางสายการบินฯ ทราบในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หรือแจ้งผ่านทางเมนูจัดการบุ๊คกิ้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หากผู้โดยสารไม่ดำเนินการแจ้งล่วงหน้า อาจส่งผลให้สายการบินฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวได้ และผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการโดยสาร

7.3.2 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทาง
สายการบินอาจร้องขอให้ท่านต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า

 • เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อความปลอดภัย หรือ
 • ผู้โดยสารไม่สามารถให้การช่วยเหลือตัวเองในการอพยพออกจากเครื่องบินได้ หรือ
 • ผู้โดยสารเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจคำสั่ง/คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
 • ผู้โดยสารที่มีปัญหาในการรับฟังและมองเห็น และผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารของพักงานต้องรับบนเครื่องสำหรับการแจ้งคำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผู้ร่วมเดินทางต้อง

 • มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารบนเครื่องตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ได้รับการแนะนำจากพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินและในกรณีฉุกเฉิน
 • สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3 ที่นั่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

7.3.4 ใบรับรองแพทย์และเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ
ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง* โดยลงวันที่ไม่เกินสิบ (10) วันก่อนวันที่ออกเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ เว้นแต่สายการบินฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

*ผู้โดยสารในเที่ยวบินไป/จากสหรัฐฯ จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง*โดยลงวันที่ไม่เกิน 10 วันก่อนวันที่เดินทาง พร้อมระบุปัญหาด้านการแพทย์/ภาวะเจ็บป่วยต่อไปนี้
 • แม้มีปัญหาทางการแพทย์ดังที่ได้กล่าวมา แต่ผู้โดยสารมีความสามารถโดยปราศจากข้อสงสัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบินอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์พิเศษระหว่างการบิน หรือ
 • ผู้โดยสารที่เป็นโรคติดต่อหรืออาการที่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้โดยสารอื่นบนเครื่อง และที่มีความเสี่ยงโดยตรง (ซึ่งรวมถึงโรคอีสุกอีใส โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน วัณโรค และโรคไอกรน) และใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันว่าโรคติดต่อหรืออาการนั้นจะไม่แพร่ไปยังผู้โดยสารอื่นภายในเครื่อง

เว้นแต่สายการบินจะระบุเป็นแบบอื่น ผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านการแพทย์/ภาวะเจ็บป่วยต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้

7.3.5 สัตว์เลี้ยงสำหรับช่วยเหลือ
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงสำหรับช่วยเหลือร่วมเดินทางไปด้วย

7.4 สตรีมีครรภ์
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

 • อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)
  ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)
  1. ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
  2. ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
  3. ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

7.5 ทารกอายุไม่ถึง 9 วัน
สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุไม่ถึง 9 วัน ร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่เมื่อได้รับการแสดงหนังสืออนุมัติการเดินทางจากแพทย์และเมื่อบิดามารดาของทารกได้ลงนามในข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

สัมภาระ

8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ
สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยการดูแลรักษาตามปกติ;
 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย; ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน;
 • วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น;
 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้;
 • สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต;
 • ชิ้นส่วนมนุษย์ หรือ ชิ้นส่วนของสัตว์;
 • อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการบินหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้;
 • อาวุธปืนและดินปืน;
 • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ [เช่น ละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด] ก๊าซทำความเย็น (เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวที่ติดไฟได้ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว) บุหรี่ไฟฟ้า
 • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และ วัตถุ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบิน ของสายการ บิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร

8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย
ผู้โดยสารไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และผู้โดยสารต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8.3 สิทธิในการตรวจค้น
เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพ สายการบินฯ อาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอกซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อตรวจค้นตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน และเราสงวนสิทธิ์ในการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่กับสัมภาระ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านครอบครองหรือสัมภาระของท่านได้บรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและ/หรือสัมภาระของท่านที่จะโดยสารไปในการเดินทางได้โดยสายการบินฯ ไม่ต้องคืนเงินใดๆ และไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการตรวจค้นหรือสแกนที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านและ/หรือทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสายการบินฯ แต่อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของกุญแจที่ล็อคสัมภาระอันเนื่องมาจากการตรวจสอบด้านศุลกากรหรือการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งที่ท่าอากาศยานขาเข้าและขาออก

8.4 การดูแลและการขนส่งสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
เมื่อผู้โดยสารนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของทางสายการบิน และสายการบินจะออกป้ายสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้วจะมีชื่อของเจ้าของหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้วจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่จะเดินทาง เว้นแต่สายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระของผู้โดยสารถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป ทางสายการบินจะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ผู้โดยสารมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

8.5 ข้อกำหนดค่าธรรมเนียมและน้ำหนักของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
สายการบินฯ จะเรียกเก็บค่าบริการลงทะเบียนสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งท่านผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หรือก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ท่านสามารถสำรองน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วลงทะเบียนล่วงหน้าได้ขั้นต่ำ 15 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 20 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านผู้โดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนต่างตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ ท่าอากาศยาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน* และโครงเหล็กช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการเดินทาง

*น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ขนส่งรถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยคือ 85 กิโลกรัม ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่า ธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

ผู้โดยสารอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การฝากสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วลงใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่บนหมายเลขการสำรองที่นั่งเดียวกันได้ ผู้โดยสารที่มีชื่อสำรองที่นั่งในเอกสารยืนยันการเดินทางเดียวกัน เมื่อไม่ได้เดินทางแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่ออยู่ในเอกสารการยืนยันการเดินทางเดียวกันได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้วัตถุใดๆ แต่ละชิ้นเกิน 32 กิโลกรัมและ/หรือ ขนาดจะต้องไม่เกิน สูง 81 ซ.ม. กว้าง 119 ซ.ม.และลึก 119 ซ.ม. ทั้งนี้การจำกัดน้ำหนักนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่*

อุปกรณ์กีฬาอาจถือขึ้นเครื่องได้ทั้งนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดตารางค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้และ ท่านจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าช่องเก็บของภายในห้องโดยสาร และมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำเข้าห้องคนโดยสารได้ หากมีการซื้อและชำระเงินค่าที่นั่งสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ให้มีน้ำหนักสัมภาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่นั่งพิเศษในกรณีดังกล่าว

*สายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายของท่าน (รวมไปถึงรถเข็นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) มีขนาดใหญ่เกินกว่าประตูห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ขนาด: ยาว 140 ซม. x กว้าง 140 ซม. x สูง 100 ซม.) หรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เนื่องจากเหตุผลด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวแยกไปกับเครื่องบินลำอื่น

8.5.1 FLY-THRU

 • บริษัทจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เที่ยวบินที่คุณโดยสารและสัมภาระของคุณเกิดความล่าช้า
 • คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าเกิน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆของทั้งสองเที่ยวบิน ณ จุดเริ่มต้นการเดินทาง

8.6 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสาร (ยกเว้นทารก) นำสัมภาระพกพา/สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัวขึ้นเครื่องได้สอง (2) ชิ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ระบุไว้

โดยสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนอาจประกอบไปด้วยสัมภาระสอง (2) ชิ้น ได้แก่
กระเป๋าสัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ

สัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ชิ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้
- ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา)
- ต้องสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารได้

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ
- ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (กว้าง) x 10 ซม. (หนา)
- ต้องสามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้

น้ำหนักรวมสัมภาระสอง (2) ชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก

สัมภาระพกพาใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร และผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนสัมภาระดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ ประจำท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่ 8.5 โดยเคร่งครัด หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คอินสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระเช็คอินและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราการโหลดสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม)

ผูู้โดยสารอาจนำของเหลวขึ้นเครื่องได้โดยใส่ไว้ในสัมภาระพกพาของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และของเหลวดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • ของเหลวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล
 • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถใส่รวมกันในถุงพลาสติกซิปล็อคใสที่เปิดปิดได้
  ท่านจะต้องแยกถุงซิปล็อคใสออกจากสัมภาระพกพาในขณะที่ผ่านพิธีการตรวจสอบความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีสิทธิ์ยึดบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้

ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำผงแป้งที่มีส่วนประกอบสารประกอบอนินทรีย์ เช่น เกลือ ทราย แป้งฝุ่น และ/หรือ ผงแป้งรูปแบบอื่นขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้จำกัดปริมาณการนำผงแป้งที่มีส่วนประกอบสารอนินทรีย์ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล./ 12 ออนซ์ เนื้อหาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

8.7 น้ำหนักจำกัดของเครื่องบิน
หากสายการบินเห็นว่าน้ำหนักของเครื่องบินหนักเกินกว่าเกณฑ์สายการบินสามารถใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามข้อ 8.4 ได้

8.8 การรับและการส่งมอบสัมภาระคืน: ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน
หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ ทางสายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น และหากสายการบินร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบิน อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว
การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน

8.9 หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด
หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด ณ จุดรับสัมภาระนั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการท่าอากาศยานแห่งนั้น. ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าขนส่งเมื่อทางสายการบินฯทำการส่งสัมภาระคืนเจ้าของ

กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน
ทางสายการบินจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความล่าช้า ในการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระ โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฎในตารางการบิน กำหนดการ หรือ ที่แสดงในที่อื่นๆ นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ สายการบินจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสายการบิน และลูกจ้างและตัวแทนของสายการบินได้ดำเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นหรือเป็นการพ้นวิสัยที่สายการบินและลูกจ้างและตัวแทนของสายการบินจะดำเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น

การขอคืนเงิน

10.1 การอนุมัติสำหรับการคืนเงิน
การคืนเงินสำหรับตั๋วโดยสารในอัตราบางส่วนหรือเต็มอัตรานั้นจะต้องมีการดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อที่ 10 และตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

10.2 การคืนเงินที่ได้รับอนุมัติโดยสายการบินฯ จะมีการชำระเงินคืนตามอัตราค่าโดยสารเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงภาษีที่ได้ชำระสำหรับค่าตั๋วโดยสาร แล้วหักด้วยค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกเที่ยวบิน แล้วแต่กรณี

10.3 ท่านสามารถยื่นคำร้องสำหรับการขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้กับสายการบินฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี

10.4 *การคืนเงินโดยสมัครใจ
หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะขอคืนเงินค่าโดยสารด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ จำนวนเงินคืนจะเป็นไป ดังนี้

 • คืนเงินจำนวน 100% จากจำนวนที่ชำระเงินหากดำเนินการขอคืนเงินไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทาง
 • คืนเงินจำนวน 90% จากจำนวนที่ชำระเงินหากดำเนินการขอคืนเงินไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทาง
 • คืนเงินจำนวน 80% จากจำนวนที่ชำระเงินหากดำเนินการขอคืนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทาง
 • คืนเงินจำนวน 70% จากจำนวนที่ชำระเงินหากดำเนินการขอคืนเงินระหว่างสาม (3) ชั่วโมงถึงหนึ่ง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทาง
*คำร้องขอคืนเงินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล และจะสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางจาก/สู่/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น

10.5 การคืนเงินโดยไม่สมัครใจ
หากเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารถูกยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทาง หรือเกิดความล่าช้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางถึงเมืองปลายทางอันเนื่องจากผลของการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว การพลาดเวลาต่อเครื่องอันเกิดขึ้นมาจากสายการบินฯ เที่ยวบินล่าช้า หรือการระงับเที่ยวบินดังกล่าวอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือด้านพาณิชย์ สายการบินฯ จะพิจารณาการชดเชยดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการนำท่านเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆ ของไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ที่เดินทางในเวลาใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • คืนเงินค่าโดยสารเป็นเครดิตการเดินทางสำหรับการสำรองที่นั่งและการสั่งซื้อบริการเสริมในอนาคต โดยท่านต้องนำไปแลกซื้อภายในเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ได้รับเครดิต
 • คืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนของตั๋วโดยสารที่ไม่ได้มีการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องในการบินตามที่กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งเกิดขึ้นก่อนและหลังกำหนดเวลาการเดินทางสาม (3) ชั่วโมงหรือมากกว่าจากกำหนดเวลาการเดินทางเดิม

10.6 สายการบินฯ ปฏิเสธการคืนเงินสำหรับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการโดยสารโดยสายการบินฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 7.1

10.7 รูปแบบการคืนเงิน
ในกรณีที่สายการบินฯ ทำการคืนเงิน สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินในรูปแบบเดียวกันกับการรับชำระเงินที่ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ชำระเงินสำหรับการสำรองที่นั่งดังกล่าว สายการบินฯ อาจร้องขอหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนและการชำระเงิน สายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินในสกุลเงินที่ค่าโดยสารได้มีการจ่ายสำหรับตั๋วโดยสารนั้น ๆ

10.8 การคืนเงินนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศซึ่งผู้โดยสารได้ดำเนินการซื้อตั๋วโดยสารและ/หรือตามข้อกำหนดของประเทศที่ผู้โดยสารได้รับการคืนเงิน

ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

11.1 หากสายการบินฯ เห็นว่าพฤติกรรมบนเครื่องบินของท่านอาจเป็นภัยต่อเครื่องบิน หรือต่อผู้โดยสารอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบิน รวมถึงผู้โดยสารที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ดื่มแอลกอฮอลล์ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือใช้คำพูดข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบินหรือผู้โดยสารอื่น หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ความเสียหายหรือทำให้ผู้โดยสารอื่นหรือ พนักงานของสายการบินฯ บนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ และนำท่านลงจากเครื่องบินและอาจฟ้องร้องดำเนินคดีท่านจากการกระทำความผิดบนเครื่องบินโดยสาร

11.2 หากความประพฤติของผู้โดยสารทำให้ทางสายการบินตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน ในกรณีนี้ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดก็ตามที่ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางดังกล่าว

11.3 โดยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ทางสายการบินอาจห้ามหรือจำกัดไม่ให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆบนเครื่องบิน ซึ่งไม่แค่เพียงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องอัดเสียง เครื่องวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นซีดี เครื่องเล่นเกมส์หรือเครื่องรับส่งวิทยุ รวมไปถึงเครื่องของเล่นบังคับวิทยึและวอร์คกี้ทอร์คกี้ เว้นแต่อุปกรณ์ช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

11.4 อัตราค่าโดยสารของเรายังไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบิน คุณสามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางหรือสามารถซื้อบนเครื่องได้ และเนื่องด้วยความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำอาหารจากภายนอกทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนเที่ยวบิน

ห้ามมิให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

อาหารแห้ง เช่น ช็อกโกแลต ขนมปังกรอบ ของกรุบกรอบ สามารถนำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาติให้นำออกมารับประทาน

อาหารสด คือ อาหารที่สามารถเน่าเสียได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมบางประการ เช่น เมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลง หรือเมื่ออากาศชื้น เช่น อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ข้าวสวย ก๋วยเตี๋ยว แซนด์วิช และอื่นๆ ไม่สามารถนำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้

ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสมและจะต้องไม่นำออกมารับประทานบนเครื่อง เราขอเรียนให้ทราบว่า ทุเรียน ขนุนและผลไม้ที่มีกลิ่นแรงต่างๆ จัดเป็นสิ่งของต้องห้ามในระดับสากลที่ห้ามนำเข้าไปในห้องโดยสาร และไม่สามารถนำใส่ในสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องหรือนำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้

การจำกัดความรับผิด

12.1 อนุสัญญาวอร์ซอและมอนทรีออล
หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่งหรือ หยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออลอาจถูกนำมาบังคับใช้และจะถูกนำมาบังคับใช้เป็นกรณีไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอนุสัญญาวอร์ซอและอนุสัญญามอนทรีออลจะมีข้อจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องรับทราบและ/หรือ ทำความคุ้นเคยกับ อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออล

12.2 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ
ความรับผิดชอบในการสูญหาย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากไม่ได้ระบุมูลค่าที่สูงกว่าไว้และชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มล่วงหน้า อนึ่ง ความรับผิดชอบของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศและความรับผิดชอบของการเดินทางไปต่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.3 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ถูกบังคับใช้
หากการเดินทางของผู้โดยสารไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฎต่อไปนี้สามารถนำมาบังคับใช้ได้

 • ความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ทางสายการบินมีอยู่จะลดลงเมื่อความประมาทของผู้โดยสารก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสายการบินฯ และสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของสายการบิน
 • เว้นแต่กรณีที่สายการบินฯ เจตนากระทำการหรืองดเว้นกระทำการและก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินฯ กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อโดยอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินฯ จะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และสัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบตามตารางค่าธรรมเนียมที่กำหนด หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุไว้บนป้ายติดสัมภาระ สายการบินฯ จะสันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้นไม่เกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตตามโควต้าน้ำหนักสัมภาระสำหรับประเภทของการโดยสารนั้น ในกรณีของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้นมีการระบุมูลค่าที่เกินมาของสัมภาระเป็นลายลักษณ์อักษรตามมูลค่าที่ได้มีการประเมินมูลค่าส่วนเกินแล้วให้จำกัดความรับตามมูลค่าที่ได้มีการระบุของส่วนที่เกินมาเท่านั้น
 • ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฏ
 • ยกเว้นเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบิน ทางสายการบินจะรับผิดชอบต่อผู้โดยสารสำหรับความเสียหายอันอาจะชดเชยคืนมาได้ เพื่อความเสียหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฏหมาย
 • ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากสัมภาระของผู้โดยสาร ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัมภาระของผู้โดยสารต่อผู้โดยสารท่านอื่นๆ หรือทรัพย์สิน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของทางสายการบินด้วย
  อย่างไรก็ดี สายการบินจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สัมภาระลงทะเบียนถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายเกิดขึ้นในอากาศยาน หรือในช่วงเวลาที่สัมภาระลงทะเบียนอยู่ในหน้าที่ดูแลรักษาของสายการบิน เว้นแต่ความเสียหาย ที่เป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่องคุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพแห่งสัมภาระลงทะเบียนนั้นเอง
 • ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายของสิ่งของที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน ซึ่งรวมไปถึงสิ่งของแตกหักง่ายหรือสิ่งของมีค่า เช่น เงิน เครื่องเพชรพลอย เงิน ทองคำ เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เอกสารสำคัญ หลักทรัพย์หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดินหรือเอกสารทำนองเดียวกัน
 • ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บปวดใดๆหรือความพิการ ซึ่งรวมไปถึงความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของผู้โดยสารหรือสภาพดังกล่าวที่แย่ลง
 • ทั้งนี้ สายการบินต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้โดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยมีเงื่อนไขว่า อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความตายหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นในอากาศยาน หรือระหว่างการดำเนินการให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงจากอากาศยานสัญญาการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการบินนี้ และการจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าว มีผลใช้ได้กับตัวแทนผู้มีอำนาจ ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลให้มีผลเป็นอย่างเดียวกับสายการบิน จำนวนเงินทั้งหมดสามารถเรียกคืนได้จากทางสายการบิน จากตัวแทนผู้มีอำนาจ ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิดชอบ
 • หากสายการบินฯ ไม่ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้อย่างชัดแจ้งถึงการสละสิทธิ์หรือจำกัดความรับผิดชอบแล้วย่อมไม่ถือว่าสายการบินฯ สละสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์ที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้ตามแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นเส้นทางเข้าหรือออกประเทศไทย ให้พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้กับสายการบิน

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและดำเนินการ

13.1 ข้อจำกัดในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย
การยินยอมรับมอบสัมภาระโดยผู้ที่มีชื่อระบุตรงกับป้ายสัมภาระที่ติดอยู่โดยไม่มีการทักท้วงใดๆ ให้ถือว่าสัมภาระได้ถูกส่งมอบคืนในสภาพเรียบร้อยดี ภายใต้สัญญาการขนส่ง เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่น หากท่านประสงค์ที่จะเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ท่านต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าเจ็ด (7) วันปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีประสงค์ที่จะเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ท่านต้องแจ้งให้สายการบินฯ ทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันปฏิทิน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งคืนไปถึงท่าน ซึ่งการเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

13.2 เวลาจำกัดในการเรียกร้อง
สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากผู้โดยสารมิได้ดำเนินการกับทางสายการบินภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับตั้งแต่วันที่เครื่องบินไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ หรือนับตั้งแต่วันที่เครื่องบินลงจอด วิธีการคำนวณช่วงเวลาที่จำกัดจะเป็นไปตามกฏหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการสละสิทธิ์

14.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบินมีอำนาจในการปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆของข้อกำหนดเงื่อนไขฉบับนี้

Last update: 20 January 2020