ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินสำหรับเที่ยวบิน Z2

ความหมาย

ความหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

 • สัมภาระ หมายถึง เอกสารที่ทางสายการบินออกให้ผู้โดยสารว่าสัมภาระได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งรวมไปถึงการที่สายการบินออกป้ายระบุสัมภาระให้
 • ทะเบียนสัมภาระ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินแต่เพียงผู้เดียว เพื่อระบุว่าสัมภาระได้รับการตรวจลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • การสำรองตั๋ว หมายถึง การสำรองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางโดยที่ทางสายการบินได้จัดเที่ยวบินภายใต้ เงื่อนไขและข้อตกลง ที่ได้เห็นชอบยอมรับร่วมกัน
 • หมายเลขอ้างอิงการสั่งจองตั๋ว หมายถึง หมายเลขอ้างอิงที่ทางสายการบินให้ไว้แก่ท่าน เพื่อเป็นการระบุการสั่งจองตั๋วโดยสารของท่าน และได้รับการยืนยันจากเราแล้ว
 • สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว หมายถึง สัมภาระที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสายการบิน และสายการบินออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • "เงื่อนไขของสัญญา" หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อบังคับการบินและระบุไว้ในตั๋วโดยสาร ซึ่งรวมไปถึงข้ออ้างอิงเงื่อนไขและข้อตกลง และการบอกกล่าวต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
 • "เวลาต่อเครื่อง" หมายถึงช่วงเวลาที่เดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน FLY-THRU ใหม่ AirAsia ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบิน FLY-THRU โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ
 • "ความเสียหาย" ให้หมายรวมถึง ความตาย การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร ความล่าช้า การสูญหาย การสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการโดยเรา
 • "คูปองอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบิน
 • "ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์"หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน, คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • "คูปองเที่ยวบิน" หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฎคำว่า "ใช้ผ่านได้" หรือในกรณีของบัตโดยสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • "FLY-THRU" หมายถึงเที่ยวบินต่อเนื่องที่จัดให้บริการเพื่อเดินทางต่อในรอบการเดินทางเดียวกันหรือ PNR เส้นทางเดียวที่เป็นไปตามกรอบเวลาการต่อเครื่องของเรา
 • ”ผู้โดยสาร”, “ท่าน”, “ของท่าน” และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงบุคคลใดๆ นอกจากสมาชิกลูกเรือที่เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบิน หรือกำลังเดินทางไปพร้อมกับเครื่องบิน ซึ่งได้รับการยินยอมจากสายการบิน
 • "ลูกค้า" หรือ "ผู้โดยสาร" หมายถึง บุคคลใดก็ตาม นอกจากสมาชิกลูกเรือที่เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบิน หรือกำลังจะเดินทางไปพร้อมกับเครื่องบิน ซึ่งได้รับการยินยอมจากสายการบิน (ซึ่งยังหมายถึงคุณ ของคุณ และตัวคุณ)
 • "รายละเอียดการเดินทาง" หมายถึง เอกสารที่ทางสายการบินออกให้ผู้โดยสาร ซึ่งรวมไปถึงรายชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน หมายเลขสั่งจองตั๋วโดยสาร เงื่อนไขข้อบังคับในการบิน และประกาศต่างๆ
 • "เส้นทางการบิน" หมายถึง เที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 • "ที่นั่ง" หมายถึง ที่นั่งบนเครื่องบินของสายการบิน
 • "ค่าธรรมเนียม" หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารของสายการบินที่ตีพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษ
 • "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • "สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ" หมายถึง สัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 • “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบินฯ” หมายถึง ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย
 • “เรา”, “ของเรา”, “โดยเรา” และ “สายการบินฯ” หมายถึง บริษัท แอร์เอเชีย
 • "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ www.airasia.com ที่สายการบินได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ และเข้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรา

1.2 คำบรรยาย
หัวข้อหรือคำบรรยายในเงื่อนไขและข้อบังคับแต่ละข้อ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่อาจนำไปใช้เพื่อการตีความข้อความ

การบังคับใช้

2.1 บททั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศ หรือโดยการเดินทางอย่างอื่นรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้น ดินที่กระทำโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราได้ระบุไว้ให้ปฎิบัติตามนั้นไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้

2.3 ภาษา
ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ หากแม้จะถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

บัตรโดยสาร/เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญา (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบินฯ

3.2 การโอนสิทธิ์
การโอนสิทธิในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

3.3 การมีผลใช้ได้
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น

3.4 การเดินทางเฉพาะบุคคล
สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับการเดินทางภายในประเทศไทย) และหนังสือเดินทาง (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

อัตราค่าโดยสาร

4.1 เบื้องต้น
ค่าตั๋วโดยสารจะครอบคลุมเฉพาะบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง โดยไม่รวมบริการรับส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินและระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารในตัวเมือง เว้นแต่สายการบินฯ จะแจ้งไว้เป็นการเฉพาะ สายการบินฯ ให้บริการรับส่งแบบจุดต่อจุดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินแบบ Fly-Thru และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินต่อเนื่อง และขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางต่อเนื่อง

4.2 ทารก
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับทารกที่มีอายุตั้งแต่เก้า (9) วันแต่ยังไม่เกินสอง (2) ปี (24 เดือน) (นับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาแรก) ได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ซึ่งทารกนั้นอาจนั่งโดยสารไปบนตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่ง (1) คน ต่อเด็กหนึ่ง (1) คนเท่านั้น และห้ามไม่ให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินฯ สามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน

4.3 ภาษีและค่าประกันภัย
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้บริการ หรือได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นท่านต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ซึ่งท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน การเดินทาง ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบอัตราภาษีและค่าประกันภัยได้จาก ตารางอัตราค่าธรรมเนียม.

เราจะชำระเงินค่าภาษีสนามบินคืนเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าภาษีสนามบินได้โดยส่งเอกสารการขอเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินฯ กำหนด

4.4 อัตราแลกเปลี่ยน
ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.5 ความถูกต้อง
อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ตารางการบิน เส้นทางการบินที่ระบุไว้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสั่งจองล่วงหน้าให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ขณะที่ได้ประกาศ และสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารและตารางการบินได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.6 การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินหรือในนามของสายการบินไม่ว่าจะในรูปของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด อนึ่ง อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การสำรองที่นั่ง

5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง
การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากเกิดการชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนและหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

5.2 การยืนยันการสำรองที่นั่ง
การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนและ หลังจากที่สายการบินฯ ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว เมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
เมื่อมีการออกหมายเลขการสั่งจองตั๋วแล้ว สายการบินอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายในเวลาก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อยสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ แต่เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่เวลาก่อนการเดินทางมากกว่าสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามอัตราที่ปรากฎอยู่ใน ตารางอัตราค่าธรรมเนียม และการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น;
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น;
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะออกหมายเลขการสำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือเอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

5.4 อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น
ข้อกำหนดการเปลี่ยนเที่ยวบินตามที่ปรากฎในหัวข้อที่ 5.3 ไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารตามโปรโมชั่นต่างๆ ได้

5.5 การชำระเงิน
ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หากผู้โดยสารไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

5.6 ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง เพื่อการจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงินและตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการและด้านกฎหมาย เพื่อการออกบัตรเครดิต เพื่อการทดสอบระบบ เพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินฯ สามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า.

เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยข้อบังคับการบินการเดินทางกับสายการบิน ท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของสายการบิน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล
ทางสายการบินฯ ไม่รับประกันในเรื่องการจัดสรรที่นั่งในตำแหน่งเฉพาะใดๆบนเครื่องบินและ ผู้โดยสารตกลงยอมรับที่นั่งใดๆ ก็ตามที่ทางสายการบินฯ จัดสรรไว้ให้หรือ ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่าง ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับการจัดสรรที่นั่งเมื่อทำการเช็คอิน ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารได้ตลอดเวลาแม้ว่าผู้โดยสารจะได้ขึ้นหรือได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อความจำเป็นในด้านการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย ด้านการปกครอง กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงเหตุผลด้านสุขภาพหรือสวัสดิภาพ

5.7.1 บริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR)
เฉพาะกรณีที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่เท่านั้น ผู้โดยสารสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งล่วงหน้าได้โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ก่อนเวลากำหนดการเดินทาง กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ได้จาก ตารางค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย หรือกฎข้อบังคับด้านการบิน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ตลอดเวลา แม้ว่าหลังจากที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม ซึ่งสายการบินฯ ไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินฯ จะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่มีมูลค่าสูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

5.7.2 ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) แล้วและตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ล่าช้า หรือมีการยุบเที่ยวบินรวมกัน เนื่องจากสายการบินฯ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะเลือกดำเนินการดังนี้:

 • ดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่นั่งเดิมให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ หรือ
 • ดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับการสำรองที่นั่งเดิมให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ หรือ
 • ดำเนินการกำหนดที่นั่งโดยสุ่มให้แก่ท่านในเที่ยวบินถัดไปที่สามารถให้บริการได้ และสายการบินจะคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ท่านชำระแล้วให้แก่ท่าน
ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดข้อกำหนดที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 5.7.2 เป็นสำคัญ โดยสงวนสิทธิ์และถือเป็นที่สิ้นสุด และสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการสำรองที่นั่งล่วงหน้าดังกล่าวอีกแต่อย่างใด

5.8.1 ผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน
การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมที่โฆษณาไว้บนเครื่องบินนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามีสินค้าหรือไม่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินนั้นแลกคืนเป็นเงินไม่ได้และโอนให้กันไม่ได้หลังจากซื้อแล้ว เราไม่อนุญาตให้ท่านจองหรือทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขราคาหรือทดแทนองค์ประกอบใดก็ตามของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรขึ้นเครื่องคือหลักฐานยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินล่วงหน้าของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและ/หรือส่วนลดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบินที่ท่านจองไว้ล่วงหน้านั้นมีความถูกต้องแม่นยำ ณ เวลาที่จอง

5.8.2 อาหาร
รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม และ/หรือแป้ง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง สายการบินฯ ไม่รับการสั่งจองหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้แล้ว เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาหรือทดแทนรายการอาหารที่ได้สั่งจองไว้ด้วยรายการอาหารอื่นที่มีมูลค่าทัดเทียมกันตามความพร้อมในการให้บริการและ/หรือความเหมาะสมของเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สายการบินฯ จะยึดถือบอร์ดดิ้งพาสเป็นเอกสารพิสูจน์ในการรับอาหารที่ได้สั่งจองไว้ โดยผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินเพื่อรับอาหารที่ได้สั่งไว้ อนึ่ง ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งจองอาหารล่วงหน้าจะมีผลในขณะที่ดำเนินการสั่งจองเท่านั้น

5.9 ประกันภัยการเดินทาง
นื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำผู้โดยสารให้ซื้อประกันภัยการเดินทางซึ่งมีความคุ้มครองดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและยา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศสำหรับผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทาง
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 • ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอื่น

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง

6.1.1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข
เคาน์เตอร์เช็คอินของเราจะเปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางสาม (3) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและก่อนเวลาออกเดินทางสอง (2) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้งนี้ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และก่อนเวลาออกเดินทางสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ* กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท่าอากาศยานและแต่ละ เที่ยวบิน ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางได้โดยไม่มีการคืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว:

 • ผู้โดยสารต้องเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อยหกสิบ (60) นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ*;
 • หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 • หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) รวมทั้งตราอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ) รวมถึงเอกสารการอนุญาตที่คล้ายคลึงกันที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าสถานที่หรือประเทศ ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
 • หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบิน
 • หากท่านประทุษร้ายพนักงานของสายการบินฯ หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินฯ หรือดูหมิ่น เหยียดหยามหรือคุกคามพนักงานของสายการบินฯ ไม่ว่าโดยจะเป็นการกระทำทางกายหรือทางวาจา
 • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
 • หากสายการบินฯ เห็นควรว่าท่านไม่มีความพร้อมต่อการเดินทางอันเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางกายภาพหรือในทางการแพทย์ และ/หรือ
 • หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น

6.1.2 การเช็คอินด้วยตนเอง
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารดำเนินการเช็คอินด้วยตนเองได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหลังการเช็คอินโดยเคร่งครัด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสายการบินฯ ภายใต้หัวข้อเช็คอินด้วยตนเอง

6.1.3 ความจำกัดของที่นั่ง
แม้ว่าผู้โดยสารจะได้สำรองที่นั่งกับสายการบินฯ แล้ว อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินดังกล่าวได้ เนื่องจากการปฎิบัติธุรกิจโดยทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมสายการบินฯที่มีการสำรองตั๋วโดยสารมากกว่าที่กำหนดไว้ และเป็นเหตุให้ไม่มีที่นั่งว่างขึ้น ในกรณีนี้สายการบินฯ จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ

 1. สายการบินอาจขยายระยะเวลาการใช้บัตรโดยสารของผู้โดยสารออกไป หรือ
 2. หากผู้โดยสารเลือกเดินทางในเวลาอื่น โดยคงค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้แล้วเพื่อเดินทางในอนาคต  ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่อีกครั้งภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เลือกเดินทางในเวลาอื่น

6.1.4 การแก้ไขปัญหา
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.1.3 นั้นเป็นการชดเชยที่ทางเราตกลงให้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่านอีก

6.2.1 การขึ้นเครื่อง
ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดยี่สิบ (20) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาดังกล่าว สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางได้

6.2.2 ที่นั่ง Hot Seat: ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งประเภท Hot Seat จากบริการเสริมเลือกที่นั่งถูกใจ (ASR) ของเราจะได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารทั่วไป ในกรณีที่มีการประกาศให้ผู้โดยสารทั่วไปขึ้นเครื่องแล้ว ผู้โดยสาร ที่ซื้อที่นั่งประเภท Hot Seat ก็ยังสามารถเข้าแถวต่อคิวเพื่อรอขึ้นเครื่องกับผู้โดยสารทั่วไปได้.

6.3 การไม่ปรากฏตัว
ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดเช็คอินตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาที่สายการบินระบุไว้ ณ ขณะที่ท่านเช็คอิน หากไม่มาเช็คอินตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบิน ตลอดจนประกาศและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบิน ทั้งนี้ สายการบินไม่รับผิดชอบต่อท่านในการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดัง กล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

6.5 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียม เอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร ประกอบการเดินทางของท่านมีจำนวนหน้าคงเหลือเพียงพอตามข้อกำหนดของเมืองปลาย ทาง ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

6.6 คำแนะนำด้านเอกสาร

เส้นทางบินภายในประเทศ
ผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศต้องนำเอกสารฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มาแสดง

 1. บัตรประชาชนมาเลเซีย (MyKad / MyKid / MyTentera / MyPR / MyKAS) และเอกสารชั่วคราวอื่นๆ ที่ออกโดย National Registration Department of Malaysia ฉบับจริง
 2. บัตร Original Malaysian Agency Enforcement Card ฉบับจริง (PDRM / SPRM / ATM)
 3. สูติบัตรฉบับจริง (ออกโดย National Registration Department)
 4. บัตรที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียฉบับจริง (Diplomatic / Non Diplomatic / Consular / International Organisation)
 5. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 6. บัตรนักศึกษา (ชาวต่างประเทศ) ที่ออกโดยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซียฉบับจริง โดยแสดงพร้อมกับหนังสือเดินทางฉบับจริง
 7. บัตรประจำตัวรัฐสภาของมาเลเซียฉบับจริง
 8. บัตรประจำตัว UNHCR ฉบับจริง
 9. หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับจริง (สามารถใช้ได้ภายใน 24 ชม.)
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในเส้นทางสู่ ซาบาห์ และ ซาราวัก สามารถใช้ได้เฉพาะเอกสารตั้งแต่ข้อ (i) - (vii) เท่านั้น

เด็กชาวมาเลเซียที่เดินทางสู่รัฐซาบาห์หรือซาราวัค
เส้นทางบินภายในประเทศ: เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม (ที่ถูกต้องตามกรมทะเบียนแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย) เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ ผู้โดยสารต้องแสดงสูติบัตร หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนของผู้โดยสารเด็กฉบับจริงก่อนดำเนินการขึ้นเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารเด็กชาวมาเลเซียที่เดินทางสู่ ซาบาห์ และ ซาราวัก (เอกสารเดินทางตามที่ระบุไว้ข้างต้น)

เส้นทางระหว่างประเทศ
ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ หากคุณจัดซื้อแพคเกจ FLY-THRU ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง

* บัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้ประกอบการเดินทางได้ภายในประเทศที่ออกบัตรให้เท่านั้น
** บัตร Mykid สำหรับชาวมาเลเซีย บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทย บัตร Kartu Keluarga สำหรับชาวอินโดนีเซีย สามารถใช้แสดงยืนยันตนได้เช่นเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน
*** หนังสือเดินทางฉบับจริงสามารถใช้ทดแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้

6.7 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ
ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินฯ จำต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศปลายทางหรือเป็นประเทศที่เดินทางผ่านก็ตาม ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

6.8 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ
หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินเมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมาใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

6.9 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐบาลรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน

สิทธิในการปฏิเสธการบิน

7.1 สิทธิในการปฏิเสธสัมภาระ
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือใน ดุลยพินิจของสายการบิน สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

 • การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ;
 • การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายข้อบังคับ หรือเป็นคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ;
 • พฤติกรรม สถานะภาพ อายุ ปัญหาสภาวะทางจิตใจหรือร่างกาย หรือสภาพสัมภาระของผู้โดยสารซึ่ง
  1. ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  2. เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือ ถูกคัดค้านจากผู้โดยสารอื่นหรือลูกเรือ
  3. เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือผู้โดยสารอื่น หรือต่อทรัพย์สิน หรือ;
 • ท่านได้ประพฤติผิดจากการโดยสารเครื่องบินที่ผ่านมา และอาจกระทำซ้ำอีก หรือ;
 • ท่านไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้ หรือ;
 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ;
 • ไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าบริการต่างๆ หรือค่าภาษี หรือ;
 • การชำระค่าโดยสารของท่านเข้าข่ายการทุจริต หรือ;
 • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ;
 • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการทุจริต หรือฉ้อโกง หรือซื้อบัตรโดยสารผ่านผู้อื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตจากสายการบิน หรือ;
 • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกโขมย หรือ;
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอม หรือโดยการฉ้อฉล หรือ;
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว และ/หรือ
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ (สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว) และ/หรือ

7.2 เด็กที่เดินทางตามลำพัง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ยกเว้นจะเดินทางมากับผู้ที่มีอายุอย่างต่ำ 18 ปีหรือ

7.3 โดยสารที่ทุพพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย
ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย สายการบินฟิลิปปินส์แอร์เอเชียจะสามารถขนส่งผู้โดยสารที่ทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพ* หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยได้สูงสุดไม่เกินเที่ยวบินละ 4 ท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่มี ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตทั้งแขนและขา ทางสายการบินฟิลิปปินส์แอร์เอเชียจะสามารถขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวได้ไม่เกินเที่ยวบินละ 2 ท่าน อย่างไรก็ตามในบางกรณีทางสายการบินฯ อาจร้องขอให้ผู้โดยสารดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย โปรดดูหัวข้อที่ 7.3.1 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย

* "reduced mobility" refers to paraplegic or quadriplegic passengers.

สายการบินฯ อนุญาตให้นำรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (รวมไปถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลวิธีการขนส่งรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่่ไว้บนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนแล้ว.

ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกินสิบ (10) วันก่อนวันที่ออกเดินทาง และจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ เว้นแต่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่สายการบินฯ เห็นสมควร.

ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ / ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ รวมถึงผู้โดยสารที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยา / เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ขอให้ผู้โดยสารติดต่อเราผ่าน ไลฟ์แชททางเว็บไซต์ของเราหรือ ศูนย์ไลฟ์แชท อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางที่กำหนด เพื่อให้เราสามารถจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า ผู้โดยสารที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้ทางสายการบินฯ ทราบในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หรือแจ้งผ่านทางเมนูจัดการบุ๊คกิ้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หากผู้โดยสารไม่ดำเนินการแจ้งล่วงหน้า อาจส่งผลให้สายการบินฯ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการดังกล่าวได้ และผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการโดยสาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษต้องทำการเช็คอินที่สนามบิน.

7.3.1 การเดินทางโดยมีผู้ร่วมเดินทาง
สายการบินอาจร้องขอให้ท่านต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า:

(ก)
ป็นเรื่องที่จำเป็นต่อความปลอดภัย หรือ
(ข)
ปผู้โดยสารไม่สามารถให้การช่วยเหลือตัวเองในการอพยพออกจากเครื่องบินได้ หรือ
(ค)
ผู้โดยสารเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจคำสั่ง/คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

7.3.2 ที่นั่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย สายการบินฯ จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

7.4 สตรีมีครรภ์
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 • อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของแอร์เอเชีย เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบินแอร์เอเชีย
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์):
  1. ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
  2. ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
  3. โดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของแอร์เอเชีย เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อแอร์เอเชีย
 • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินแอร์เอเชีย ปฏิเสธการให้บริการ

7.5 ทารกอายุ 8 วันและ/หรือต่ำกว่า
สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทารกที่มีอายุ 8 วันและ/หรือน้อยกว่า ร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสาร อย่างไรก็ตามสายการบินอาจใช้ดุลยพินิจให้ทารกดังกล่าวเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารได้หากมีใบรับรองการเดินทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบิดามารดาของทารกได้ลงนามในคำแถลงข้อจำกัดความรับผิดของสายการบินแล้ว

สัมภาระ

8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ
สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

(ก)
วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
(ข)
วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
(ค)
ววัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
(ง)
วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
(จ)
วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
(ฉ)
สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
(ซ)
อาหาร ทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้วด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
(ฌ)
อาวุธปืนและดินปืน้
(ญ)
ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน(เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว) บุหรี่ไฟฟ้า
(ฎ)
วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย
ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8.3 ความถูกต้องและเหมาะสม
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านและ/หรือสัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านและ/หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสายการบิน

8.4 การดูแลและการขนส่งสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนด้วยตัวเองเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

8.5 ข้อกำหนดค่าธรรมเนียมและน้ำหนักของสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
สายการบินฯ จะเรียกเก็บค่าบริการลงทะเบียนสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งท่านผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองที่นั่ง หรือก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือชำระเต็มอัตราหากแจ้งความจำนงเมื่อทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ท่านสามารถสำรองน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วลงทะเบียนล่วงหน้าได้ขั้นต่ำ 15 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 20 กก. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านผู้โดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนต่างตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกินมา ณ ท่าอากาศยาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน* และโครงเหล็กช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการเดินทาง

* น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ขนส่งรถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยคือ 85 กิโลกรัม

ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่า ธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

ผู้โดยสารอาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การฝากสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วลงใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่บนหมายเลขการสำรองที่นั่งเดียวกันได้ ผู้โดยสารที่มีชื่อสำรองที่นั่งในเอกสารยืนยันการเดินทางเดียวกัน เมื่อไม่ได้เดินทางแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่ออยู่ในเอกสารการยืนยันการเดินทางเดียวกันได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้วัตถุใดๆ แต่ละชิ้นเกิน 32 กิโลกรัมและ/หรือ ขนาดจะต้องไม่เกิน สูง 81 ซ.ม. กว้าง 119 ซ.ม.และลึก 119 ซ.ม. ทั้งนี้การจำกัดน้ำหนักนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่*.

อุปกรณ์กีฬาอาจถือขึ้นเครื่องได้ทั้งนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดตารางค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้และ ท่านจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าช่องเก็บของภายในห้องโดยสาร และมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำเข้าห้องคนโดยสารได้ หากมีการซื้อและชำระเงินค่าที่นั่งสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ให้มีน้ำหนักสัมภาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่นั่งพิเศษในกรณีดังกล่าว

*สายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ในกรณีที่อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายของท่าน (รวมไปถึงรถเข็นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) มีขนาดใหญ่เกินกว่าประตูห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ขนาด: ยาว 140 ซม. x กว้าง 140 ซม. x สูง 100 ซม.) หรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เนื่องจากเหตุผลด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวแยกไปกับเครื่องบินลำอื่น

8.5.1 FLY-THRU:

 • We will take all reasonable measures necessary to avoid delay in carrying you and your baggage.
 • Excess baggage and/or any other relevant fees payable must be paid for both sectors at the point of origin.

8.6 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน
สายการบินฯ อนุญาตให้ผู้โดยสาร (ยกเว้นทารก) นำสัมภาระพกพา/สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนติดตัวขึ้นเครื่องได้สอง (2) ชิ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ระบุไว้

โดยสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนอาจประกอบไปด้วยสัมภาระสอง (2) ชิ้น ได้แก่: กระเป๋าสัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ

สัมภาระพกพาหนึ่ง (1) ชิ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้:
ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา)
ต้องสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารได้

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบ หรือ กระเป๋าใบเล็กหนึ่ง (1) ใบ
ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (กว้าง) x 10 ซม. (หนา)
ต้องสามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้

น้ำหนักรวมสัมภาระสอง (2) ชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

สัมภาระพกพาใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร และผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนสัมภาระดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ ประจำท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่ 8.5 โดยเคร่งครัด หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คอินสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระเช็คอินและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราการโหลดสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม) ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศอาจพกพาของเหลวขึ้นเครื่องได้โดยบรรจุไว้ในสัมภาร ะพกพาของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ของเหลวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถใส่รวมกันในถุงพลาสติกซิปล็อคใสที่เปิดปิดได้ ท่านจะต้องแยกถุงซิปล็อคใสออกจากสัมภาระพกพาในขณะที่ผ่านพิธีการตรวจสอบความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีสิทธิ์ยึดบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้

8.7 การรับและการส่งมอบสัมภาระคืน
ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ ทางสายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจแล้วเท่านั้น และหากสายการบินร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบิน อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว.

การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน

กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1 กำหนดการ
ทางสายการบินจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระ โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฎในตารางการบิน กำหนดการ หรือ ที่แสดงในที่อื่นๆนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9.2 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน
ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ภายหลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป หากมีเหตุอันเนื่องมาจากสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีที่สายการบินฯ จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินฯ จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • ให้ผู้โดยสารเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดหากยังคงมีที่นั่งว่างอยู่ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ หรือหากจำเป็นสายการบินฯ จะขยายระยะเวลาของการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารออกไป หรือ
 • ให้ผู้โดยสารเก็บยอดค่าโดยสารไว้ในบัญชีเครดิตเป็นวงเงินคงเหลือที่ท่านสามารถนำมาใช้สำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไปได้ โดยท่านต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายในระยะเวลา เก้าสิบ (90) วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
 • หากคุณประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุอันเนื่องมาจากสายการบินฯ ยกเลิกเที่ยวบิน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ก่อนหรือหลังเวลาออกเดินทางเดิมตั้งแต่ สาม (3) ชั่วโมง ขึ้นไป คุณสามารถขอรับค่าโดยสารคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ทั้งนี้สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางในวันเดินทาง

9.2.1 FLY-THRU
นกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือมีการยกเลิก/เปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน โดยทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการเที่ยวบิน FLY-THRU ที่ยืนยันการจองแล้วได้ คุณมีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้ หากเที่ยวบินต้นทางล่าช้า

คุณสามารถเตรียมขึ้นเที่ยวบินถัดไปได้โดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้เที่ยวบินถัดไปที่บินสู่จุดหมายปลายทางของคุณที่ให้บริการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กำหนดเวลาในการต่อเครื่อง

หากเที่ยวบินถัดไปของคุณล่าช้า
คุณสามารถขึ้นเที่ยวบินถัดไปที่ให้บริการได้ฟรี หากเที่ยวบินดังกล่าวมีระยะเวลาในการต่อเครื่องถูกต้อง

หากเที่ยวบินใหม่ของคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ หรือหากการเปลี่ยนเที่ยวบินอยู่ในวันถัดไป ทางสายการบินฯของสงวนสิทธิ์การให้บริการดังต่อไปนี้:

 • ที่พักระหว่างวันหรือข้ามคืน
 • บริการรถรับส่งสนามบิน
 • เก็บรักษาสัมภาระของคุณ ผู้โดยสารต้องมารับสัมภาระของตน ณ จุดเปลี่ยนเที่ยวบินและเช็คอินใหม่อีกครั้งสำหรับเที่ยวบินใหม่ถัดไป

9.3 ข้อจำกัดความรับผิดกรณียกเลิก, เปลี่ยนแปลงตารางบิน
เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามข้อ 9.2 (ก) หรือ (ข) เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

10.1 หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติบนเครื่องบินของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบินหรือผู้โดยสาร หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวก เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันและยุติพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางและนำท่านลงจากเครื่องบิน และท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากพฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย

10.2 เมื่อสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

10.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสารได้ เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

10.4 แอร์เอเชียเป็นสายการบินปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องไม่ว่าบริเวณใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง อาหารแห้ง:

ผู้โดยสารสามารถนำอาหารแห้งเช่น ช็อกโกแลต ขนมปังกรอบ ของกรอบ ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่อง

อาหารสด: คืออาหารที่สามารถเน่าเสียได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมบางประการ เช่น เมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลง หรือเมื่ออากาศชื้น เช่นอาหารบางอย่าง เช่นข้าวสวย ก๋วยเตี๋ยว แซนวิช และอื่นๆ จะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่อง

ผลไม้: ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่อง โปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุน

และผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบนเครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่อง

การจำกัดความรับผิด

11.1 อนุสัญญาวอร์ซอและมอนทรีออล
หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่งหรือ หยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออลอาจถูกนำมาบังคับใช้และจะถูกนำมาบังคับใช้เป็นกรณีไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอนุสัญญาวอร์ซอและอนุสัญญามอนทรีออลจะมีข้อจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องรับทราบและ/หรือ ทำความคุ้นเคยกับ อนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออล

11.2 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ
ความรับผิดในความสูญหาย, ล่าช้า, ความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากมิได้แจ้งมูลค่าที่สูงกว่าให้ทราบและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อนึ่งความรับผิดของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศจะแตกต่างกันไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.3 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ถูกบังคับใช้
หากการเดินทางของผู้โดยสารไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฏต่อไปนี้สามารถนำมาบังคับใช้ได้:

 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและ ไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ทะเบียน สัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลง ทะเบียนแล้ว และเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 • “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่าสัมภาระนั้น เป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • “สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้วแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบิน และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 • “เงื่อนไข ของสัญญา” หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลต่างๆที่เอกสารการเดินทางได้อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และประกาศของสายการบิน ณ สำนักงานขายบัตรโดยสารและเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • “เวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยวสำหรับเที่ยวบินประเภท FLY-THRU ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินหก (6) ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดของสนามบินและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการอื่น ๆ
 • “ความ เสียหาย” ให้รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของร่างกายของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น อันเกิดขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 • “คูปอง อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบิน
 • “บัตร โดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน, คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • “คูปอง เที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฏคำว่า “ใช้ผ่านได้” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • “FLY-THRU” หมายถึงบริการต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่จัดซื้อภายใต้กำหนดการเดินทางเส้นทางเดียวกันซึ่งเที่ยวบินที่เดินทางถึงจุดหมายและเที่ยวบินที่เดินทางต่ออยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับการต่อเครื่อง
 • คำว่า “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใดก็ตาม ยกเว้นพนักงานบนเครื่อง ที่ถูกขนส่งหรือจะถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของแอร์เอเชีย
 • “เอกสาร ยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน , เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ
 • “เส้นทางการบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 • “ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสายการบินที่ประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกระดาษ
 • “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบินฯ” หมายถึง ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย
 • “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบินฯ” หมายถึง บริษัท แอร์เอเชีย เบอฮาด (AirAsia Berhad (284669-W))
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.airasia.com ที่สายการบินได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

12.1 หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลง ทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า เจ็ด (7) วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วันตามปฏิทิน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

12.2 สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสละสิทธิ์

13.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบิน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

Last update: 29 August 2017