ตั๋วกรุ๊ป

เดินทางแบบกลุ่มเกิน 9 คนได้สบายๆ กับเรา! เพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ท่านก็สามารถเดินทางกับเราได้อย่างราบรื่น

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การสำรองที่นั่ง

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะของเราเพื่อให้ดำเนินการเรื่องการสำรองที่นั่งให้คุณได้โดย :

โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะของเราได้ที่ หมายเลข 02 515 9888 ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น. และวันเสาร์เวลา 9:00 น. – 12:00 น. เราจะปิดทำการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำรองที่นั่ง

เจ้าหน้าที่จะทำการเสนอราคาที่นั่งแบบหมู่คณะให้ท่านตามจำนวนที่นั่ง วันและเวลา เดินทางที่ท่านแจ้ง ซึ่งหากท่านตกลงในราคาดังกล่าว ท่านต้องทำการชำระเงินตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

แจ้ง หมายเลขสมาชิก AirAsia BIG ให้แก่ตัวแทนท่องเที่ยวของคุณเพื่อสะสม AirAsia BIG Points ร่วมเป็น สมาชิก AirAsia BIG เพื่อแลก บัตรโดยสารฟรี

การชำระค่าโดยสาร

 1. ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต วีซ่า , มาสเตอร์การ์ด หรือ อเมริกัน เอ็กเพรส กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง โทรศัพท์ โดยแจ้งหมายเลขบัตรของท่าน ชื่อเจ้าของบัตร วันหมดอายุ และเลขท้าย 3 ตัวหลักบัตร เพื่อทำการชำระเงินแบบ online
 2. ชำระด้วยเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อบัญชี บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
   ธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าอากาศยานกรุงเทพ
   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 225-0-57159-9
  • ชื่อบัญชี บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
   ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางเขน
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 070-1-077970

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้ทางบริษัทฯ ที่หมายเลข 02-315-9806 ภายในเวลา 17.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

 1. จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป
 2. อัตราตั๋วโดยสาร
  • อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน
  • ค่าบริการการสำรองที่นั่ง 224.70 บาทต่อท่าน (ภายในประเทศ) และ 210 บาทต่อท่าน (ระหว่างประเทศ) ทันทีที่มีการสำรองที่นั่งโดยผ่านบัตรเครดิตการ์ด
 3. ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

การชำระค่ามัดจำและค่าโดยสาร

ระยะเวลาเดินทางมากกว่า 2 เดือน วันนับจากวันจอง

 1. ชำระเงินค่ามัดจำ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาทั้งหมด (ราคาตั๋ว + ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการจอง
 2. งวดที่ 2 ทำการชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการจอง โดยจะต้องชำระทั้งสิ้น 20 เปอร์เซ็นต์ของราคา ทั้งหมด (ราคาตั๋ว + ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 3. ท่านจะต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 30วันก่อนเดินทาง

ระยะเวลาภายใน 2 เดือน นับจากวันจอง

 • ชำระเงินค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทั้งหมด (ราคาตั๋ว + ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ) ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการจอง
 • ท่านจะต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

ระยะเวลาเดินทางภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง

 • ท่านจะต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ทำการจอง

ระยะเวลาภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

 • ท่านจะต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ทำการจอง

ระยะเวลาภายใน 2 วันก่อนเดินทาง

 • ท่านจะต้องทำการชำระเงินทันทีที่ได้ทำการจองโดยบัตรเครดิตวีซ่า,มาสเตอร์ หรือ อเมริกันเอ็กซ์เพรส

หมายเหตุ: ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

ชื่อผู้โดยสาร

 • ท่านต้องยืนยันชื่อผู้โดยสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ (เปลี่ยนจาก TBA เป็นชื่อผู้โดยสาร A)
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้อีกหนึ่งครั้ง (เปลี่ยนจากชื่อผู้โดยสาร A เป็นชื่อผู้โดยสาร B) โดยชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงผ่านบัตรเครดิตทันทีที่ทำการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 1,712 บาท/ท่าน (ภายในประเทศ) และ 1,600 บาท/ท่าน (ระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสารการบินฯ ดังนี้
  • แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • เอกสารแสดงตัวตนของทั้งผู้โดยสารเก่าและใหม่ จะต้องได้รับการรับรองจากสายการบินฯ
  • ยังไม่มีการเดินทางในเที่ยวบินแรกสำหรับการเดินไปกลับ และ/หรือ ยังไม่มีการเช็คอินล่วงหน้าสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำและค่าตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • ทางสายการบินแอร์เอเชียอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 749 บาทต่อท่านต่อเที่ยวบิน (ภายในประเทศ) และ 1,100 บาทต่อท่านต่อเที่ยวบิน (ระหว่างประเทศ) พร้อมส่วนต่างของราคาทันที ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง
 • ระยะเวลาเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

การแยกหมายเลขบัตรโดยสาร

 • ท่านสามารถขอแยกหมายเลขบัตรโดยสารได้ในกรณีที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินเพิ่มเติม ได้ที่ www.airasia.com ทางแอร์เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า