Giờ làm việc của bộ phận bán vé đoàn

+ Bru-nây

Bộ phận vé đoàn Bru-nây

+673 2333045
Thứ Hai đến Chủ nhật: 8.00am to 5.00pm (GMT+8)
bwn_groupdesk@airasia.com

+ Ấn Độ

Bộ phận vé đoàn Ấn Độ

+91-80-48101460
Thứ Hai đến thứ Sáu: 09.30h sáng đếnto 6.30h chiều (GMT+0530)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
in_groupdesk@airasia.com

+ Hàn Quốc

Bộ phận vé đoàn Hàn Quốc AirAsia X

+82 2 6324 7715
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9h sáng đến 6h chiều (GMT+9)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
korea_groupdesk@airasia.com

+ Indonesia

Bộ phận vé đoàn Indonesia AirAsia

+6221 29 850 850
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9h sáng đến 6h chiều (GMT+7)
Thứ Bảy: 9h sáng đến 1h chiều (GMT+7)
Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
iaa_groupdesk@airasia.com

+ Malaysia

Bộ phận vé đoàn AirAsia X (Dịch vụ nối chuyến AirAsia X / AirAsia X)

+603 78411818
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
aax_groupdesk@airasia.com

Bộ phận vé đoàn Malaysia AirAsia (các chuyến bay AirAsia)

+603 8660 4399
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9h sáng đến 6h chiều (GMT+8)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
maa_groupdesk@airasia.com

+ Mi-an-ma

+95-9-457745827/ 457745828, +95-1-658165
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 5.30h chiều (GMT+0630)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
taa_rgngrp@airasia.com

+ Nhật Bản

Bộ phận vé đoàn Nhật Bản AirAsia X

+815068648183
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8h sáng đến 5h chiều (GMT+9)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
japan_groupdesk@airasia.com

+ Philippines

PAA Group Desk

+632 672-7828
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 6.00h chiều (GMT+8)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
paa_groupdesk@airasia.com

+ Singapore

Singapore Group Desk

+65 6543 1342
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 6.00h chiều (GMT+8)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
saa_groupdesk@airasia.com

+ Thái Lan

Bộ phận vé đoàn Thái Lan AirAsia

+662 515 9888
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9h sáng đến 6h chiều (GMT+7)
Thứ Bảy: 9h sáng đến 12h chiều (GMT+7)
Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
taa_groupdesk@airasia.com

+ Trung Quốc

+86 512 8555 7717
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 6.00h chiều (GMT+8)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
china_groupdesk@airasia.com

+ Cam-pu-chia

+855 23 6329979
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 6.00h chiều (GMT+7)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
taa_pnhgrp@airasia.com

+ Việt Nam

+84-8-73050080/ +84-8-73050081
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00h sáng đến 6.00h chiều (GMT+7)
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
taa_sgngrp@airasia.com